16. září 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.září 2015

Usnesení č. 854/15 k zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu - ČČK
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 30. září 2015 od 14:00 do 16:30 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 855/15 k organizačním změnám v Městském úřadu v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
následující organizační změny v rámci struktury Městského úřadu Kutná Hora
a/ vyčleňuje s účinností od 1.10.2015 z odboru ekonomického oddělení majetkové v plném rozsahu jeho činností a ve stávající personální struktuře a personálním obsazení
b/ začleňuje s účinností od 1.10.2015 oddělení majetkové v plném rozsahu jeho činností a ve stávající personální struktuře a personálním obsazení do odboru správy majetku

II.b e r e n a v ě d o m í
novou vnitřní organizační strukturu následujících odborů platnou od 1.10.2015
a/ odboru ekonomického - který se člení
- oddělení rozpočtu, financí a účetnictví
- oddělení daní a poplatků

b/ odboru správy majetku - který se člení
- oddělení majetkové
- stávající činnosti (pracovní pozice) na úseku správy majetku - v přímém řÍzení vedoucího odboru

III. u k l á d á
tajemníkovi MÚ Kutná Hora vypsat výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího odboru správy majetku.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 856/15 k finančním výkazům společ. KH Tebis s.r.o. za I. a II.Q.2015
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í

finanční výkazy společnosti KH Tebis s.r.o. za I. a II. Q 2015


Usnesení č. 857/15 k uzavření smlouvy o dílo na akci "Defektoskopie sloupů VO"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo pro akci "Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení 2015" se společností DATmoLUX a.s., se sídlem Nováčkova 27, 614 00 Brno
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.09.15


Usnesení č. 858/15 k výsledku VŘ na funkci jednatele společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., IČ: 47542713, se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

p o t v r z u j e

pana Ing. Tomáše Pilce, Kutná Hora ve funkci jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o., IČ: 47542713, se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, na základě provedeného výběrového řízení.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 16.09.15


Usnesení č. 859/15 k uzavřením Dodatku č. 1 ke sml. o výkonu funkce jednatele společnosti
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., dle doplněné důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.09.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 16. září 2015

Nahoru