16. září 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.září 2008

Usnesení č. 793/08 k záštitě a finanč.příspěvku - Cesta životem bez bariér
Rada města s o u h l a s í
a) s převzetím záštity nad II. ročníkem benefičního plesu pořádaným občanským sdružením Cesta životem bez bariér dne 22.11.2008 v sále Lorec.

b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč z rezervy rady města pro o.s. Cesta životem bez bariér, se sídlem Paběnice 75, 286 01 Čáslav, IČ 270 44 700 na výše uvedenou akci.

Zodpovídá : E.Hnátková      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 794/08 k bezúplat. převodu části pozemků v k.ú.K.Hora -PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemků p.č. PK 2057 a 2542/1 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Kutná Hora podle §5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 795/08 k darování pozemků p.č. 1935/4 a 1939/5 - Sparta ČKD
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na darování pozemků p.č. 1935/4 o výměře 1001 m2 a p.č. 1939/5 o výměře 46 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně stavby základové desky společnosti SPARTA ČKD Kutná Hora, a.s.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.10.08


Usnesení č. 796/08 k prodeji pozemku v Perštejnci manželům Koudelkovým
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 42/1 o výměře 1719 m2 v k.ú. Perštejnec manželům Petře a Martinovi Koudelkovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.10.08


Usnesení č. 797/08 zřízení věcného břemene - O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a provozování veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. 2781, 3692/2, 3699, 3720, 3730, 3330/1 a 3337/16 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlo vkou 266/2, Praha 4 - Michle pro stavbu "Optické připojení FOXCONN Kutná Hora - OK SAP C-08126/2-1-022". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 798/08 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kaňk - pí.Nasadošová
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.114 p.č. 177 v k.ú. Kaňk. Věcné břem eno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 799/08 ke zřízení věcného břemene - STP Net.- p.Novák
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemcích p.č. 627/1 a 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 405/1 v k.ú . Sedlec u Kutné Hory. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 800/08 ke zřízení věcného břemene na p.č. 1966 - Hellmannovi
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a provozování stavby vodovodní přípojky na p.č. 1966 v k.ú. Nové Dvory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č.1962, 1961 a 1959 v k.ú. Nové Dvory, v současné době manželů Aleny a Čeňka Hell mannových, Kolín . Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.


Zrušeno usnesením RM č. 891/08 ze dne 14.10.08.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 801/08 k plnění usnesení - prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení RM dle
důvodové zprávy (EKO)
b) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 802/08 k prodeji pozemku na Kaňku (m. Pekárkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 780 o výměře 35 m2 v k.ú. Kaňk manželům Tomáši a Haně Pekárkovým, Kutná Hora za kupní cenu 210,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 803/08 k vyhlášení VŘ č. SN 17/08 - Kaňk 1
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/08 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 27.10.2008 ve 13.00 ho d.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.11.08


Usnesení č. 804/08 k vyhlášení VŘ na odprodej nebyt. prostoru - Mazákova 168
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 19/08 na odprodej volného městského nebytového prostoru v privatizovaném domě, a to nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 168 v ulici Mazákova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/88 a parc. č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 5.11.2008 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.11.08


Usnesení č. 805/08 k na přidělení bytu (pí Harahoničová)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+KK ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Bc. Katarínou Harahoničovou, Prešov, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2 003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1.10.2008.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 806/08 k vyhodnocení VŘ SN 16/08 na pronájem bytu v ul. Mincířská 107
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 16/08 na pronájem bytu 3+1 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/08 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je d ne 22.10.2008 v 16.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.11.08


Usnesení č. 807/08 k vyhodnocení VŘ SN 15/08 na pronájem bytu - Šultysova 170
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 15/08 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Jaroslavou Drabešovou, na dobu určitou 2 roky za smluvní nájemné ve výši 8.000,-- Kč/měsíc.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 808/08 k záměru na pronájem - uzavření NS
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora pod domem manželů Anny a Milana Doležálkových, Čáslav.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.10.08


Usnesení č. 809/08 k prominutí poplatku z prodlení - p. Mikeska
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Ladislava Mikesku, Čáslav ve výši 25 % z částky 11.962,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 810/08 k vyhodnocení VŘ č. SN 12/08 na pronájem "startovacího bytu"
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 12/08 na pronájem "startovacího bytu" č. 2 v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, sestavené na základě vyhodnocení přihlášek podle hodnotících kriterií pro "startovací byty"
na 1. místě se umístila paní Eva SALÁKOVÁ, K. Hora,
na 2. místě se umístila paní Romana PLECITÁ, K. Hora,
na 3. místě se umístila paní Marta NIEDERLOVÁ, K.Hora,
na 4. místě se umístila Hedvika JANOUŠKOVÁ, K.Hora,

II. r o z h o d l a
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem "startovacího bytu" č. 2 o velikosti 2+1 v 1.podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s p. Evou SALÁKOVOU, Kutná Hora, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., n a dobu určitou 2 roky - s účinností od 1.11.2008.

III. s o u h l a s í
s vyřazením přihlášky do VŘ č. SN 12/08 podanou paní Ivetou Bílou, Kutná Hora, a paní Adélou Mžíkovou, Kutná Hora, z důvodu nesplnění zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 12/08.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 811/08 k uzavření smlouvy - Sedlecká 652
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na provedení výměny oken, výkladců, dveří a vrat v domě Sedlecká ul. č.p. 652 Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. č.p. 552 a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara č.p. 22, Kutná Hora

Zrušeno usnesením RM č. 10/09 ze dne 6.1.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 812/08 k vyhodnocení VŘ SN 14/08 - garáž (Tylova 388)
Rada města I.v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 14/08 o nájmu nebytového prostoru u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora paní Mgr. Jaroslavu Drabešovou, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I za nabízenou cenu 400,-- Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.08


Usnesení č. 813/08 k vyhodnocení VŘ č. 13/08 - Benešova 647
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 13/08:
Na 1. místě se umístila: pí Jana Flechtnerová, Kutná Hora
Na 2. místě se umístila: pí Jana Mojžíšová, Horka II.
Na 3. místě se umístil: pan Ota Falge, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.08


Usnesení č. 814/08 k dopisu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s odkladem splatnosti nájmu dvou čtvrtletních splátek v celkové výši 625.000, Kč splatných dne 31.5.2008 a dne 31.8.2008 dle nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ze dne 3.1.2006 s tím, že částka 625.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.11.2008

b) s předloženou odpovědí společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ohledně úhrady nájemného

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 815/08 k prodeji movitých věcí (nemocnice)
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí těchto movitých věcí: 1 ks inkubátoru DREGR, 1 ks vyhřívacího lůžka, 1 ks vyhřívacího lůžka, 1 ks bilurubinometru Minolta, 1 ks monitoru criticare a 5 ks postelí pro novorozence z předmětu nájmu

b) s prodejem movitých věcí - 1 ks inkubátoru DREGR za cenu 50.000,- Kč, 1 ks vyhřívacího lůžka za cenu 5.180,- Kč, 1 ks vyhřívacího lůžka za cenu 5.194,- Kč, 1 ks bilurubinometru Minolta za cenu 8.500,- Kč, 1 ks monitoru criticare za cenu 7.500, Kč a 5 ks postelí pro novorozence za celkovou cenu 2.500,- Kč společnosti Městská nemocnice Čáslav, se sídlem Jeníkovská 348, Čáslav

Bod b) zrušen usneseneím RM č. 1002/08 dne 4.11.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.08


Usnesení č. 816/08 k uzavření nájemní smlouvy - pí Říhová
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí 1 místno sti v II.patře (dveře č. 17) v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora z předmětu nájmu

b) s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí těchto movitých věcí: 1x kontejner inv. č. 03901, 1x kontejner inv. č. 02309, 1x plechová skříň inv. č. 08060, 1x stůl inv. č. 08061, 1x aladinka inv. č. 08071, 1x rentgenový přístroj STOMAX 101 inv. č. 1103 z předmětu nájmu

c) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostorů (1 místnost v II. patře - dveře č. 17) a movitých věcí (1x kontejner inv. č. 03901, 1x kontejner inv. č. 02309, 1x plechová skříň inv. č. 08060, 1x stůl inv. č. 08061, 1x aladinka inv. č. 08071, 1x rentg enový přístroj STOMAX 101 inv. č. 1103) v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Říhovou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemn é ve výši 17.880,-- Kč za nebytové prostory a za roční nájemné ve výši 5.496,-- Kč za movité věci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.08


Usnesení č. 817/08 k zveřejnění záměru na pronájem zahrádky v k.ú. Malín
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemkové parcely č. 655 v k.ú. Malín
o výměře 300 m2 za účelem provozování zahrádky

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.10.08


Usnesení č. 818/08 k zápisu spol. MLaR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky
zápis ze 42.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 4.září 2008.

II. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky
na základě doporučení Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. vyplacení čtvrtletní odměny za II.čtvrtletí 2008 jednateli společnosti v plné výši.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 819/08 k pronájmu pro pořádání Sedlec.pouti
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Václava Šmída,535 01 Přelouč, o pronájem prostorů pro pořádání Sedlecké pouti v roce 2009

II. n e s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostoru pro pořádání Sedlecké poutě s panem Václavem Šmídem,535 01 Přelouč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 820/08 k zápisu DR KH TEBIS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hormady společnosti KH Tebis s.r.o.
s návrhem DR stanovit cenu tepla do konce roku 2008 ve výši 596,-- Kč/GJ.
Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 17.09.08


Usnesení č. 821/08 k návrhu rozpoč.opatření OPKŠ č.42
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.42 - přesun rozpočtových prostředků pro Základní uměleckou školu Kutná Hora, příspěvková organizace na úhradu sanace učebny hudební nauky (splnění hygienických podmínek) ve výši 273.000,- Kč z rezerv y rozpočtu, dle bodu 1 důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 42.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Seifert      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 822/08 k VŘ o poskyt.příspěvků z Fondu regenerace
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. všeobecná ustanovení odst. 4 Zásad o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 823/08 k zápůjčce znaku města - Mediatel
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou jednorázovou zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti MEDIATEL, s.r.o. pro využití v projektu "Místní infostránky" .
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 824/08 ke schválení výjimek počtu dětí ve školských PO
Rada města s c h v a l u j e
výjimky z počtu dětí PO Mateřské školy Kutná Hora, PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora a z počtu žáků Základní školy Kutná Hora, Jana Palacha 166 pro školní rok 2008/2009.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.09.08


Usnesení č. 825/08 k platovému zařazení ředitele ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení ředitele Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40,
pana Mgr. Radka Pařeza, Suchdol od 1.10.2008
(dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., §4, odst.10).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.09.08


Usnesení č. 826/08 k pozastavení pořízení změny č.13 ÚPM Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pozastavit pořízení změny č.13 územního plánu města Kutné Hory na území vymezeném pozemkem parcelní č. 4300 v katastrálním území Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 827/08 k pořízení návrhu změny č.10 ÚPM Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
s vypracováním návrhu změny č.10 územního plánu města Kutné Hory, jehož zpracovatelem bude Urbanistické středisko Brno s.r.o. a to dle cenové nabídky uvedené v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 828/08 k poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojku (p.Puchoň)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,00 Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 829/08 k zápisu poradního orgánu RM (rozvoj.aktivity)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne 3.9.2008.


Usnesení č. 830/08 k parkovišti u nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s Technickými službami Kutná Hora s.r.o. na realizaci parkoviště u nemocnice Kutná Hora, Kouřimská ulice.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 831/08 k dotaci na protialkoholní záchytnou stanici Kolín
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finanční dotace na rok 2008 ve výši 35.000,- Kč na úhradu provozních nákladů Protialkoholní záchytné stanici Kolín dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 832/08 k rozpočtovému opatření OSZ č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 1.905.000,- Kč, v návaznosti na zvýšení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, dle důvodové zpráv y;

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 3.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 833/08 k objektu čp. 555 v ul. Uhelná - p o z a s t a v e n o
Rada města

Zrušeno usnesením ZM č. 242/08 dne 21.10.08.


Usnesení č. 834/08 k PD na Městskou knihovnu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci Městské knihovny s firmou PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 835/08 k PD na bytový dům v Malíně
Rada města s o u h la s í
s uzavřením smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci bytového domu v Malíně s firmou Šrámková architekti s.r.o.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 836/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 69 - 76/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.69/08, kterým dochází z k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.000,-- Kč na novou položku vrácené platby hroby, a to na úkor položky inzeráty byty - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.70/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 11.900,-- Kč na novou rozpočtovou položku kanalizační přípojka - Čáslavská, a to na úkor položky opravy byty - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.71/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady studie na optimalizaci topného systému nemocnice ve výši 15.390,-- Kč, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.72/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 14.400,-- Kč na rozpočtovou položku nemocnice prodej, pronájem, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.73/08, kterým dochází z důvodu finanční nedostatečnosti k navýšení rozpočtové položky ubytovna VHS opravy o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položky společné prostory posudky - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 74/08, kterým dochází z důvodů rekonstrukce autobusové zastávky v Perštejnci k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 67.950,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky autobusové zastávky opravy - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) Předložený návrh OSM č.75/08, kterým dochází z důvodů rekonstrukce veřejného osvětlení v Jakubské ulici k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 62.170,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky veřejné osvětlení služby - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) Předložený návrh OSM č.76/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka Základní školy T.G. Masaryka o částku 350.000,-- Kč z důvodů havarijní opravy oplocení a střechy na škole v Malíně, a to na úkor rozpočtové položky byty havarie - viz bod č.8 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 16. září 2008

Nahoru