16. února 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.února 2011

Usnesení č. 108/11 k VŘ - Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2012
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit účast města ve výběrovém řízení na spolupořádání Národního zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 109/11 k doplnění kulturní komise
Rada města j m e n u j e
paní Janu Fraňkovou,, Kutná Hora členkou kulturní komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.02.11


Usnesení č. 110/11 k připojení k akci "Hodina Země 2011"
Rada města s o u h l a s í
s připojením města Kutná Hora k celosvětové akci Hodina Země 2011, která proběhne 26.3. od 20:30 do 21:30 hod.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 111/11 k prodeji části pozemku v KH - ČEZ Distribuce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2711/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně opěrné zdi společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 + 2.000,- Kč znalečné.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 112/11 k prodeji části pozemku v KH (p.Zatřepálek)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
nezájem pana Jana Zatřepálka,Kutná Hora o odkoupení části pozemku p.č. 2711/1 o výměře cca 100 m2 a pozemku p.č. 2711/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Kutná Hora dle zveřejněného záměru č. 10/11.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 113/11 k prodeji pozemku v k.ú. Útěšenovice (Ing.Holík)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 483/1 o výměře 630 m2 v k.ú. Útěšenovice panu Ing. Michalu Holíkovi,285 21 za celkovou kupní cenu 6.540,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 114/11 k odkoupení pozemku v k.ú.Paběnice (ÚZSVM)
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení zahájit jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu pozemku p.č. 1266 o výměře 1.480 m2 v k.ú. Paběnice na Město Kutná Hora z důvodu obnovy rybníka Medenice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 115/11 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro zahrád. kolonii) na pozemku dle PK p.č. 270/9 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 116/11 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (TS ELTRAF, kabelové vedení VN 22 kV, NN 1kV - Pod Kaňkem) na pozemcích p.č. 795/76, 801/15, 801/12 a 804/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora včetně práva v stupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 117/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Nová STL plynovodní přípojka pro č.p. 12 - k.ú. Kaňk u Kutné Hory" na pozemku p.č. 618 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE G asNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 118/11 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 24.1.2011
b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 7.2. 2011Usnesení č. 119/11 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro TV a sport ze dne 26.1. 2011


Usnesení č. 120/11 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 26.1.2011 a zápis z jednání pracovní skupiny komise památkové péče ze dne 3.2.2011

b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 10.2.2011

II. j m e n u j e
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění paní Dagmar Fundovou předsedkyní komise památkové péče

III. s o u h l a s í
se zněním statutu komise památkové péče
Zodpovídá : E. Hnátková,Mgr.Seifert      Termín : 18.02.11


Usnesení č. 121/11 k poptáv.řízení - obnova vnějšího pláště - Palackého nám.377
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště a ohradní zdi s bránou u domu čp. 377 Palackého náměstí - Sankturinovský dům" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Mgr. Ondřej Seifert
2. Miloslav Chlumský
3. Karel Koubský
4. Ing. Josef Bárta
5. Dis. Jan Trávníček
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.02.11


Usnesení č. 122/11 k poptáv.řízení - obnova vnějšího pláště - Palackého nám.155
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště a restaurování srubové konstrukce u d omu čp. 155 Palackého náměstí" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Mgr. Ondřej Seifert
2. Miloslav Chlumský
3. Karel Koubský
4. ing. Josef Bárta
5. Dis. Jan Trávníček
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.02.11


Usnesení č. 123/11 k poptáv.řízení - restaurování kamenných prvků Vl.dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování kamenných prvků v budově Vlašského dvora" v Kut né Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Mgr. Ondřej Seifert
2. Miloslav Chlumský
3. Karel Koubský
4. ing. Josef Bárta
5. Dis. Jan Trávníček
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.02.11


Usnesení č. 124/11 k zápůjčce znaku města - Národní institut dětí a mládeže
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti Národní institut dětí a mládeže pro využití v rámci 34. ročníku Celostátní přehlídky soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 125/11 k vyhlášení programu Podpora obnovy kultur.památek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2011 činí 1.422.000,- Kč, která bude rozdělena pouze v jednom kole. Město Kutná Hory vyzývá vlastníky kulturních památek k podán í žádostí o příspěvek do 28.2.2011 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy.


Usnesení č. 126/11 k rozdělení finan.prostředků - Program regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.755.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2011 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 127/11 k rozdělení finan.prostředků z Fondu regenerace města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.600.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2011 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 128/11 k uzavření dodatku č.2 ke sml.o dílo - Restaur.Kamenné kašny
Rada města
S uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0136/10 ze dne 18.5.2010 na akci "Restaurování Kamenné kašny" na pozemku parc. č. 3883/3 k.ú. Kutná Hora s Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice z důvodu použi tí stanovené 15 % rezervy v celkové výši 169.950 - Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 129/11 k zápůjčce znaku města - Confero spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím znaku města Kutná Hora společnosti Confero spol. s r.o. Praha pro prezentaci Kutné Hory v projektu nakladatelství Editions Atlas "Česko v mapách".
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 130/11 k zápisu DR Průvodcovské služby KH, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 7.2.2011

II. s c h v a l u j e
výplatu odměny jednatelky za III. čtvrtletí 2010.

Zodpovídá : Ing.Ivana Vopálková      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 131/11 k přidělení bytu v DPS - pí Vepřková
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Zdeňkou VEPŘKOVOU, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinno stí od 1. 3. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 132/11 ke kompenzaci stěhovacích nákladů
Rada města s o u h l a s í
s kompenzací stěhovacích nákladů v částce 5.400,- Kč na základě žádosti a dokladu o úhradě stěhovacích nákladů vynaložených při stěhování paní Libuše Venhodové Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 133/11 k odprodeji bytové jednotky v rámci 2.vlny privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 7 v čp. 917 ul. Růžová včetně podílů na společných částech domu a pozemků p.č. 3988/10, 3988/11 a p.č. 3988/9 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 panu Robertu Trac htovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 134/11 k žádosti Občanského sdružení Kutnohorsko.cz
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku připravit smlouvu o provozování nemovitosti postavené na pozemku p.č. 1291/2 a pozemku p.č. 1291/2, 1290 a p.č. 1289/1 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kut nohorsko.cz, se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 135/11 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 136/11 k uzavření Darovací sml.mezi Městem KH a spol.Heineken
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora (obdarovaný), se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Heineken Česká republika, a.s. (dárce), se sídlem U pivovaru 1, Krušovice týkající se movitých věcí (2 ks třífázových ole jových transformátorů, skříň rozvaděče, kompenzační rozvaděč, ovládací zařízení závory a závora).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 137/11 k umístění 3ks skarpových pilířů - ul.Pod Hrádkem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním 3 ks skarpových pilířů na pozemku parc.č. 3767 v k.ú. Kutná Hora v ulici Pod Hrádkem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 138/11 k záměru na pronájem části pozemku - V.Reková
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 618 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Kaňk, paní Veronice Rekové, Kolín V., za účelem využití jako zelené plochy před nemovitostí ve vlastnictví žadatelky.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.11


Usnesení č. 139/11 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Sdružení Kocábka KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Sdružení KOCÁBKA, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora, za účelem uspořádání 28. ročníku festivalu "Kutnohorská Kocábka" na dny od 13. do 14. srpna 2011. Samotná akce by proběhla dne 13. srpna 2011 od 1 3:00 do 22:00 hod., dne 14. srpna 2011 proběhne úklid od 8:00 do 10:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.08.11


Usnesení č. 140/11 k přijetí Obecně závazné vyhlášky Města KH č.1/2011
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím upravené Obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 141/11 k parkovacímu státní v Sokolské ul.v KH - AUTO-COMBI
Rada města s o u h l a s í
s odpovědí na dopis firmy AUTO-COMBI Jiří Holoubek, se sídlem Sokolská ulice 601, Kutná Hora, ohledně vyhrazeného parkovacího stání v Sokolské ulici v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 142/11 k zápisu z 1.ustavujícho zasedání dopravní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 1. ustavujícího zasedání dopravní komise ze dne 2.února 2011

II. j m e n u j e
pana Ing. Františka Záleského, Kutná Hora, předsedou dopravní komise

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 143/11 k zápisu z 1.zasedání komise životního prostředí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 1. zasedání komise životního prostředí ze dne 31.ledna 2011

II. j m e n u j e
pana zastupitele Bc. Martina Starého, DiS., Kutná Hora, předsedou komise životního prostředí.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 144/11 k rozdělení finan.prostředků z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 145/11 k vyhodnocení poptáv.řízení - rekonstr.Spolkového domu v KH
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového řízení na "Provádění prací technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci rekonstrukce Spolkového domu v Kutné Hoře.

II. S o u h l a s í :
S uzavřením smlouvy o dílo s vítězem poptávkového řízení:
a) technický dozor investora - ing. Roman Krásný za cenu 384.000,- Kč včetně DPH
b) koordinátor BOZP - MANIFOLD GROUP s.r.o. za cenu 234.900,-Kč včetně DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 146/11 k rozpočtovému opatření INV č.04
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Revize klimatizace kino" ve výši 780,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 147/11 k výsledku VŘ na dodavatele akce "Spolkový dům"
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na dodavatele akce "Spolkový dům", kde nejvhodnější nabídku podala firma CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa, IČ: 26768607, s nabídkovou cenou ve výši 32.748.294,-Kč bez DPH a záruční dobou v délce 120 měsíců.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 148/11 k azylovému domu pro matky s dětmi
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem "Azylový dům pro matky s dětmi" v objektu Trebišovská č.p.611, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na realizaci záměru "Azylový dům pro matky s dětmi"do programu IOP 3.1 b

III. u k l á d á
odboru investic zajistit veškeré podklady nutné k podání žádosti (výběr zpracovatele studie, výběr zpracovatele žádosti, pořízení dokumentů nezbytných k podání žádosti atd.)

Zrušeno usnesením RM č. 712/11 ze dne 24.8.2011.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 149/11 k uzavření věřejnopráv.smlouvy (přestupky)
Rada města I. k o n s t a t u j e,
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obce Opatovice I.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy se shora uvedenou obcí dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a to v té podobě, v jaké je přiložena k návrhu tohoto usnesení.

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávní smlouvy s obcí Opatovice I.

Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 150/11 ke zrušení usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č.67/11 ze dne 26.ledna 2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 16. února 2011

Nahoru