16. října 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.října 2019

Usnesení č. 748/19 k rozpočtovému opatření OI č. 07
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s o u h l a s i t s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 07 - navýšení rozpočtových prostředků na investiční akci "Vlašský dvůr - revitalizace" ve výši 14.000.000 Kč. Pokryto bude navýšením daňových příjmů.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 749/19 k akci Revitalizace toku Vrchlice - podání žádosti o dotaci
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení Výběrového řízení na Zpracování žádosti o dotaci a následnou činnost administrace přidělené dotace z OPŽP Prioritní osa 1 "Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami" Na akci Revitalizace Vrchlice,

II. u k l á d á
odboru investic zpracovat potřebné podklady a vyhlásit VŘ.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 750/19 k zápisu Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 05/19 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol.s.r.o., konaného dne 12. 9. 2019

II. s c h v a l u j e
odměny jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi za 2. čtvrtletí 2019 v plné výši

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 751/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 10/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 10/19, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky Parkoviště Malín ve výši 1.923,- Kč a to na úkor rozpočtové položky Zeleň vnitrobloky - služby ve výši 1.923,- Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.10.19


Usnesení č. 752/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 7. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 8. 10. 2019,

II. o d v o l á v á
pana Jiřího Šobra z funkce člena komise pro životní prostředí.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : . .


Usnesení č. 753/19 k rozpočtové příloze na rok 2019
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2019 jako Dodatek č. 5 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s. r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 754/19 k návrhu harmonogramu svozu odpadů na r. 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t předložený harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2020, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 755/19 k věci opravy povrchu ul. Rudní
Rada města p o v ě ř u j e
starostu města k vyhodnocení cenové nabídky společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o. a k uzavření smlouvy o dílo ve věci opravy povrchu ulice Rudní.


Zodpovídá : Ing. J. Viktora,starosta      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 756/19 k zápisu z jednání komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 12. 9. 2019.Usnesení č. 757/19 k rozpočtovému opatření KT č. 18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 18 na navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 22 050,00 Kč v souvislosti s přijetím dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací na přípravě sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 758/19 k bezplatné zápůjčce Rytířského sálu a preghausu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora, pro slavností ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 27. 11. 2019 od 14:00 do 16:30 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 759/19 k zápisu z komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 8. 10. 2019.Usnesení č. 760/19 k zápisům OV a jejich projednání v RM
Rada města p o v ě ř u j e
vedoucí odboru Kancelář tajemníka Mgr. Adélu Kloudovou předkládáním všech zápisů osadních výborů k projednání na nejbližším jednání rady města po jejich doručení.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 761/19 k prominutí dluhu (TJ Sparta Kutná Hora)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s o u h l a s i t s prominutím dluhu ve výši 1.423.148,00 Kč TJ Sparta Kutná Hora z půjčky, která byla schválena usnesením ZM č. 166/17 ze dne 12. září 2017.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 762/19 k organizaci 26. ročníku Setkání hornických měst a obcí ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t záměr města na uspořádání 26. ročníku Setkání hornických měst a obcí ČR, které se uskuteční v roce 2022, v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 763/19 ke statutu fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t
a) zřízení peněžního fondu města s názvem Fond rezerv a rozvoje tepelného hospodářství a Statut tohoto fondu,
b) zrušení stávajícího peněžního fondu s názvem Fond rezerv a rozvoje, který nebyl dosud využíván.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 764/19 k rozpočtovému opatření EKO č. 11 - Sparta Kutná Hora z.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t
a) souhlas Města Kutná Hora (půjčitel) pro Spartu Kutná Hora z. s. (vypůjčitel), aby na pozemku p. č. 1938 v k. ú. Kutná Hora, který má ve výpůjčce na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 13. 4. 2017, provedl stavbu spočívající v rekonstrukci přírodního trávníku, na kterou obdržel rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 4. 7. 2019 dotaci ve výši 4.997.756,00 Kč z programu - Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024,
b) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - přesun prostředků z položky Sparta - rekonstrukce hřiště ve výši 2.141.896,80 Kč na investiční příspěvek pro Spartu Kutná Hora z. s. na základně předložené žádosti - příloha č. 1.
c) schválit předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2019 pro Spartu Kutná Hora z. s. - příloha č. 2.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 765/19 k uzavření dodatku k NS (CZPS Středočeského kraje, o.p.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 1. 8. 2011, ve znění pozdějších změn a dodatků, o nájmu nebytových prostor v č. p. 186, Dolní ul., Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., IČO 26594544, se sídlem Hřebečská 2680, Kročehlavy, Kladno, týkající se rozšíření předmětu nájmu o nebytové prostory o výměře 46,6 m2 v předmětném objektu s tím, že výše ročního nájemného se nemění.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 766/19 k nájemní sml. o pronájem sklepních prostor v č. p. 30
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - sklepní prostory v č.p. 30, Barborská ul., Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a společností TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., IČO 27401316, se sídlem Buzulucká 490, Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 24.000 Kč + DPH v zákonné výši, za účelem provozování expozice, která je zaměřena na historii knihtisku v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 767/19 k dodatku nájemní sml. Havlíčkovo nám. 552/1 (p.Buňka)
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 19. 8. 2005, ve znění pozdějších změn a dodatků, o nájmu prostor sloužících podnikání v č. p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, bytem Kutná Hora, jako nájemcem, týkající se snížení nájemného ze současných 74.092,00 Kč na 71.392,00 Kč, s účinností od 1. 11. 2019,

II. n e s c h v a l u j e
vrácení nájemného za výtahovou šachtu za období od počátku užívání předmětných prostor formou zápočtu oproti následujícímu období.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 768/19 k uzavření sml.na pronájem pozemku v k.ú. K. Hora (p. Vyčítal)
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 720/19 ze dne 2.10.2019,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 2168/10 v k. ú. Kutná Hora o výměře 62 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Patrikem Vyčítalem, Kutná Hora, jako nájemcem, s účinností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 5.456,00 Kč/rok.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 769/19 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 30. 9. 2019,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Antonínem Dolívkou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021,
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Michaelou Veselou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021,
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Marií Horvathovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 770/19 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Dospiva)
Rada města t r v á
na svém usnesení RM č. 599/19 ze dne 21. 8. 2019.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 771/19 k ukončení VŘ č. M 2/19 (budova bývalé ZŠ v k. ú. Malín)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 2/19 na prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Malín.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 23.10.19


Usnesení č. 772/19 k záměru na pronájem - nemovité věci v k. ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2930/1 o výměře 9712 m2, jehož součástí jsou stavby bez čp/če, pozemek p. č. 2930/2 o výměře 224 m2, jehož součástí je stavba č. p. 208, část pozemku p. č. 2949/4 o výměře cca 168 m2 a část pozemku p. č. 2952/3 o výměře cca 407 m2, vše v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. KATMAR s.r.o., IČO 28988671, se sídlem Potoční 208, Kutná Hora, jako nájemcem, na dobu určitou od 1. 11. 2019 do 29. 11. 2019 za nájemné ve výši 18.000,00 Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu
b) zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 2930/1 o výměře 9712 m2, jehož součástí jsou stavby bez čp/če, pozemek p. č. 2930/2 o výměře 224 m2, jehož součástí je stavba č. p. 208, část pozemku p. č. 2949/4 o výměře cca 168 m2 a část pozemku p. č. 2952/3 o výměře cca 407 m2, vše v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 773/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 34, 35 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 34 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 881.812,00 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 - dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011768 Šablony II pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 35 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.502.248,00 Kč o neinvestiční prostředky určené pro PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 - dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013631 Šablony II pro MŠ Kutná Hora, Benešova 149.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 20.10.19


Usnesení č. 774/19 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 26. 9. 2019.Usnesení č. 775/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 37 SRP 2840
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 71 679 Kč, na finanční zajištění nákupu fotoaparátu FujiFilm X-T2 s příslušenstvím.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 776/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města I. s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v mimořádném termínu - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2019,

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 777/19 k přijetí věcného daru PO ZŠ Žižkov Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora od Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, v hodnotě 7.500,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.19


Usnesení č. 778/19 k přijetí věcného daru PO Mateřská škola Pohádka
Rada města s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora od Sdružení rodičů a přátel dětí při Mateřské škole Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, v hodnotě 11.550,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.19


Usnesení č. 779/19 k PŘ na pořízení osobního vozidla (veřejné opatrovnictví)
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem:
Pořízení jednoho osobního vozidla za účelem výkonu přenesené působnosti - veřejné opatrovnictví, soc. práce na obci, s následujícími hodnotícími kritérii:
Základním hodnotícím kritériem je celková ekonomická výhodnost pro zadavatele s níže uvedenými dílčími kritérii a jejich váhami v procentech:
1. nejnižší nabídková cena uvedená vč. DPH= 80%
2. nejdelší standardní doba záruky=10%
3. nejnižší počet km ze sídla zadavatele do servisního místa =10%,

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Ing. Pavlína Daňková Mgr. Věra Klimentová
Bc. Marián Šlesingr Mgr. Renata Kulhánková
Ing. Andrea Bodišová Dobroslav Vepřek
Bc. Michal Procházka Bc. Milan Šesták, DiS.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 780/19 k rozpočtům PO Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočty příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro rok 2020 (registrované sociální služby, Taxík Maxík, Klub důchodců),
b) střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro roky 2021 a 2022 (registrované sociální služby, Taxík Maxík, Klub důchodců).

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 781/19 k návrhu na rozpočtové opatření OŽP č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod částky 83.490 Kč z rozpočtové rezervy na úhradu faktury zpracovatele žádosti o dotaci na Územní systém ekologické stability dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 782/19 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a)zápis z jednání komise CR ze dne 3. 10. 2019,
b)zvolení nového předsedy komise CR Jiřího Vavřičku.Usnesení č. 783/19 k uzavření smluv o výkonu funkce u spol. Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci:

I. s c h v a l u j e
a) smlouvu o výkonu funkce jednatele městské společnosti "Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci" IČO 25100513. Smlouva je uvedena jako příloha tohoto usnesení.
b) smlouvu o výkonu funkce likvidátora městské společnosti "Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci" IČO 25100513. Smlouva je uvedena jako příloha tohoto usnesení.

II. u k l á d á
a) uzavřít Smlouvu o výkonu funkce jednatele s Mgr. Janem Špitzem, který byl jmenován jednatelem usnesením RM ze dne 30. 9. 2019 č. 716/19.
b) uzavřít Smlouvu o výkonu funkce likvidátora se jmenovaným Mgr. Janem Špitzem, který byl jmenován likvidátorem usnesením RM ze dne 30. 9. 2019 č. 716/19.

Zodpovídá : Mgr. J. Špitz      Termín : 25.10.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 16. října 2019

Nahoru