16. prosince 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.prosince 2020

Usnesení č. 921/20 k programu Rady města dne 16. 12. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 16. 12. 2020 a ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Kuklu a RNDr. Ivo Šance, CSc. 
 
 
Usnesení č. 922/20 k žádosti o navýšení počtu zaměstnanců - ODSH
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 1. 2021 navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu v Kutné Hoře - odboru dopravy, o jednu pracovní pozici - referent dopravních přestupků (radar),

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců MěÚ Kutná Hora v počtu 194.
Zodpovídá : T. Hobl, tajemník MěÚ      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 923/20 k rozpočtovému opatření KT č.16/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 16 na pokrytí transferu pro Mikroregion Kutnohorsko v celkové výši 249 Kč na základě předloženého vyúčtování a faktury.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 924/20 k žádosti o darování osvětlení do muzeí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora 
s c h v á l i t
uzavření následujících darovacích smluv osvětlení v níže uvedeném rozsahu mezi městem Kutná Hora a:
SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR - na 8 KS
- lustr. koule, velký
- lustr. koule, malý
- návěsník. nástěnné světlo. 1komorové, kolmé
- stropní svítidlo. malé 2 komorové, souběžné
- stropní svítidlo. malé 3 komorové, souběžné
- stropní svítidlo. velké 4 komorové, kolmé
- stropní svítidlo. velké 4 komorové, souběžné
- stojací lampa,

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU - 7 KS
- lustr. koule, velký
- lustr. koule, malý
- návěsník. nástěnné světlo. 1komorové, kolmé
- stropní svítidlo. malé 2 komorové, souběžné
- stropní svítidlo. malé 3 komorové, souběžné
- stropní svítidlo. velké 4 komorové, kolmé
- stropní svítidlo. velké 4 komorové, souběžné

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE - 3 KS
- návěsník
- lustr / koule. velký
- stropní svítidlo. velké, 4 komorové (souběžné nebo kolmé)

SKLÁŘSKÉ MUZEUM KAMENICKÝ ŠENOV - 2 KS
- návěsník
- lustr / koule. malý,

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, KUTNÁ HORA - 2 KS
- návěsník
- stropní svítidlo. malé, 2 komorové.

Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 19.01.21


Usnesení č. 925/20 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - MLaR spol. s r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 19 k Nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12. 6. 2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., IČO 62967291, se sídlem Opatovice I, č.p. 43 jako nájemcem, týkajícího se změn v předmětu nájmu - přírůstků a úbytků pozemků.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 926/20 ke smlouvě na výpůjčku pozemku - VOŠ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p. č. 2486 o výměře 160 m2 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Střední průmyslovou školou a školou s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře, IČO: 61924059, se sídlem Masarykova 197/1, Kutná Hora, jako vypůjčitelem s účinností od 1. 1. 2021 za účelem umístění sochy a znaku školy.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 927/20 k uzavření nájemní smlouvy - České dráhy, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 812/4 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 4 m2 mezi společností České dráhy, a.s., IČO:70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha, jako pronajímatelem a Městem Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 600 Kč/rok + DPH v zákonné výši, za účelem umístění stojanů na kola.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 928/20 k vyhodnocení VŘ č.SN 22/20 na pronájem bytu - ul.Kollárova
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 22/20 na pronájem bytu v ul. Kollárova, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístil p. Nueleanu Nicusor Marius,
na 2. místě se umístil p. Nemlein Petr
na 2. místě se umístila pí Duszová Maria,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Kollárova, Kutná Hora, s panem Nueleanu Nicusor Mariusem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 22/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 929/20 k vyhodnocení VŘ č.SN 23/20 na pronájem bytu - ul.Nerudova
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 23/20 na pronájem bytu v ul. Nerudova, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístila pí Maria Duszová.,
na 2. místě se umístil p. Nemlein Petr,
na 3. místě se umístil p. Nueleanu Nicusor Marius,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Nerudova, Kutná Hora s manželi Mariou a Alexanderem Duszovými, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 23/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 930/20 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - p.Veber
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o pronájmu pozemků uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Jaroslavem Veberem, Kutná Hora, týkající se vyjmutí pozemku p. č. 207/6 v k. ú. Kaňk z nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 931/20 k žádosti spol. GIVA s.r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru na snížení nájemného pro rok 2021 u nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností GIVA s.r.o., IČO 27130860, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, na pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 167, Zámecká ul., Kutná Hora, z částky 132.454 Kč bez DPH na částku 12.000 Kč bez DPH,

b) zveřejnění záměru na snížení nájemného pro rok 2021 u nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností GIVA s.r.o., IČO 27130860, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, na pronájem části pozemku p. č. 641 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, o výměře 25 m2 z částky 51.689,89 Kč bez DPH na částku 6.000 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.01.21


Usnesení č. 932/20 ke změně nájemních smluv nebytových prostor
Rada města s c h v a l u j e
změnu způsobu hrazení služeb souvisejících s užíváním nebytových prostor a prostor sloužících podnikání (vodné, stočné, topení a TUV) z paušálu na zálohové platby.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 933/20 k záměru prodat kanalizační stoku - VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat kanalizační stoku umístěnou na pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 934/20 k záměru na prodej pozemků v k.ú.Zhoř u Č.Janovic - p.Kadlec
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 768/6 o výměře 1 304 m2, p. č. 770 o výměře 86 m2 a p. č. 798/3 o výměře 513 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Zhoř u Červených Janovic.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 935/20 k záměru na prodej části pozemku v k. ú. KH - p.Kadlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 4284/1 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství panu Mgr. Janu Kadlecovi, , Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 936/20 k prodeji části pozemku v k. ú. KH - p. Edr
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 4002 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Tomášovi Edrovi, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 937/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Poličany - p. Černý
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Poličany panu Davidovi Černému, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 938/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Morašice v ŽH - p. Hačko
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 440 o výměře cca 310 m2 v k. ú. Morašice v Železných Horách panu Michalu Hačkovi, Pardubice - Polabiny.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 939/20 ke zřízení VB - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. KH a Poličany
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6026894/VB01 Kutná Hora, Poličany, ppč. 92/1, č.253 -knn) na pozemcích p. č. 91/1 a 92/1, oba v k. ú. Poličany a p. č. 4335/2 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 940/20 ke smlouvě o zřízení služebnosti - Česká Radiokomunikace
Rada města s c h v a l u j e
znění a podmínky předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu "Realizace optického propojení objektů ČRa Kaňk - MERO Malín" mezi městem Kutná Hora (povinný) a společností České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1 Břevnov, 169 00 Praha 6 (oprávněný).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 941/20 k účelově určenému finančnímu daru pro PO Školní jídelny 
Rada města s c h v a l u j e
přijetí účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 53.193 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.12.20


Usnesení č. 942/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 50
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 50
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 130.333,86 Kč na finanční zajištění varného kotle do školní jídelny MŠ Benešova 149.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 943/20 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis školské komise ze dne 7. 12. 2020,
b) rezignaci pana PaedDr. Jiřího Michala na členství ve školské komisi,

II. j m e n u j e
pana Ing. Martina Procházku členem školské komise.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 944/20 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 3. 12. 2020.


Usnesení č. 945/20 k uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace žadateli: Mgr. Jan Váňa - 5.000 Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 946/20 ke jmenování ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny KH
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkursu konaného dne 10. 12. 2020, pana Jiřího Lázňovského, , na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, s účinností od 1. 1. 2021,

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování pana Jiřího Lázňovského na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, a stanovit plat jmenovanému od 1. 1. 2021,

III. s c h v a l u j e
podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, do rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Viktora      Termín : 16.01.21


Usnesení č. 947/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 51
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 51 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 7 ve výši 9.638.985,01 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.12.20


Usnesení č. 948/20 k žádosti o posunutí termínů splátek půjčky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
předložený návrh na posunutí termínů splátek půjčky na nákup nafukovací haly Tenisového oddílu TJ Sparta Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.01.21


Usnesení č. 949/20 k přijetí věcného daru pro ZŠ J. Palacha v KH
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od Česko.Digital, z.ú., Spěšného 391, 282 63 Roztoky. Celková hodnota daru činí 500 Kč, jedná se o počítačové monitory LG Flatron 2211 PU pro vzdělávání žáků.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 950/20 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč panu MDDr. Martinu Obešlovi , na výstavbu kanalizační přípojky k stavební parcele č. 508, k. ú. Kaňk,

b) uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 951/20 k výběrovému řízení na TDS - Sankturinovský dům
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení na provádění výkonu funkce technického dozoru stavby pro akci "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" jako veřejná zakázka malého rozsahu prostřednictvím EZAK,

II. u k l á d á
odboru investic zajistit prostřednictvím administrátora výběrové řízení pro akci "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" na jeho řádný průběh.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.01.21


Usnesení č. 952/20 k rekonstrukci chodníků - provádění prací TDS
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na provádění technického dozoru stavby pro akci: Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků - dodavatel Ing. Martin Nepraš, IČ: 009 26 451, Kaňk 207, 284 01 Kutná Hora, za nabídkovou cenu 750 Kč/hodinu,

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření příkazní smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 953/20 k tréninkové hale Klimeška - doplňkové práce
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o dílo se společností BFK service a.s., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČO: 27155153 - za celkovou cenu ve výši 777.553,63 Kč včetně DPH,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Revitalizace toku Vrchlice" na položku "Klimeška III. etapa" ve výši 777.554 Kč,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 954/20 k rozpočtovému opatření INV č. 24 - 28
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Oprava povrchů komunikací - Na Brunclíku, Na Chmelnici" ve výši 1.421.428 Kč,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Cyklostezka - stezka pro chodce" na položku "Vrchlice - napojení VO" ve výši 99.000 Kč,

c) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Revitalizace toku Vrchlice" na položku "Rybník Lorčák" ve výši 14.520 Kč,

d) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Studie - chodník Poličany" ve výši 78.650 Kč,

e) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Skatepark Klimeška" ve výši 21.780 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 21.12.20


Usnesení č. 955/20 k rekonstrukci chodníků - KH, Masarykova ulice
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou LK Advisory s.r.o. na provedení prací spojených s administrací dotace na akci: Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků za nabídnutou cenu 140.000 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s firmou LK Advisory s.r.o. smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 956/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 19/20 a 20/20
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 19/20, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Knihobudka-DrHM ve výši 13.104 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky rezerva-Participativní rozpočet ve výši 13.104 Kč,

b) rozpočtové opatření INV - TO č. 20/20, kterým dochází k vytvoření nové investiční výdajové rozpočtové položky Vánoční výzdoba-projektor ve výši 113.440 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - DrHDM ve výši 113.400 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.12.20


Usnesení č. 957/20 k zápisu Dozorčí rady TS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 07/20 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 12. 11. 2020,

II. p o v ě ř u j e
tajemníka MěÚ přijetím takových opatření, která zajistí, aby TS KH byly informovány o veškerých činnostech a zakázkách města, které mohou být realizovány zcela, nebo částečně v rámci činnosti TS KH, přičemž v případě zakázek, které nebudou poptávány formou veřejného výběrového řízení, byla TS KH sdělena i cena, za kterou je danou práci či činnosti schopen realizovat případný externí dodavatel. Teprve v případě, kdy TS KH nejsou schopny danou zakázku realizovat za shodných podmínek, byla tato zakázka zadána externistovi. O existenci poptávky ze strany města a podmínkách realizace nabídnutých třetí stranou budou TSKH informovány s dostatečným předstihem,

III. s c h v a l u j e
a) přijetí věcného daru - komunálního vysavač Glutton v hodnotě 430.000 Kč od společnosti Philip Morris, a.s., do majetku společnosti Technické služby Kutná Hora, s. r. o.,

b) vyplacení pohyblivé části mzdy jednatele společnosti za třetí čtvrtletí roku 2020 ve výši 100%.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger; tajemník MÚ      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 958/20 k uzavření Dodatku 4 - ZERS
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě na zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů se společností ZERS spol. s r.o., se sídlem Jívenská 1066/7, Praha 4, IČ 25704532.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.01.21


Usnesení č. 959/20 k uzavření Dodatku 2 - Dimatex CS
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci se společností
Dimatex CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, týkající se snížení poplatku ze umístění kontejneru.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 960/20 k veřejnoprávní smlouvě - příspěvek na průzkum půd
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč panu MDDr. Martinu Obešlovi na průzkum zátěže půd rizikovými prvky,

b) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 961/20 k jednání Dozorčí rady spol.KH Tebis, s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. u k l á d á
odboru investic zajistit zpracování pasportizace celé soustavy CZT s vyhodnocením současného technického stavu,

II. s o u h l a s í
se zadáním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2020 stávajícím auditorům Ing. Seifertovi a Ing. Vopatřilovi,

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 6/20 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o. konaného dne 26. 11. 2020 ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Pilc      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 962/20 k dotaci z operačního programu "Úspory energie v SCZT" - ZRUŠENO
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci z programu OPPIK 2014-2020, výzva IV, "Úspory energie v SCZT",

II. p o v ě ř u j e
podáním této žádosti a následným řízením celého projektu společnost KH Tebis, s.r.o., se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora. 
 
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.06.21
Zrušeno usnesením č. 830/21 ze dne 20. 10. 2021.

Usnesení č. 963/20 k dodatku č.11 k Rámcové smlouvě s TS
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtovou přílohu na rok 2020 jako Dodatek č. 11 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 964/20 k rozpočtovému opatření OSZ č.14
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 14 - snížení rozpočtových výdajů, kterým se snižuje příspěvek pro Pečovatelskou službu - Klub důchodců - příspěvek na rok 2020 o částku 58.816 Kč na kalendářní rok 2020.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 965/20 k návrhu odměn ředitelce příspěv.organizace Pečovatelská služba KH
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 966/20 k rozpočtovému opatření OSZ č.15
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 15 - zvýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě dodatku k Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2020 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2020 o částku 374.659 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 967/20 k rozpočtovému opatření POL č.2
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu realizace nákupu kamer na nově vybudované kamerové body (ulice Česká, Ortenova, Masarykova) a trezorových dveří budovaného uložiště střeliva a zbraní v prostorech budovy MP ve výši 355.321 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 968/20 k odkoupení panelu Daruma na Palackého náměstí
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 05. 2007 mezi městem Kutná Hora a DARUMA spol. s r.o. se sídlem 301 00 Plzeň, Zelinářská 330/10,

b) uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 22. 05. 2007 mezi městem Kutná Hora a DARUMA spol. s r.o. se sídlem 301 00 Plzeň, Zelinářská 330/10,

c) uzavření kupní smlouvy mezi městem Kutná Hora a DARUMA spol. s r.o. se sídlem 301 00 Plzeň, Zelinářská 330/10, k odkoupení 1 ks vyprázdněného oboustranného multimediálního informačního panelu DARUMA VOICE GUIDE umístěného na Palackého náměstí v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 969/20 k použití rozvoje tepelného hospodářství
Rada města s c h v a l u j e
a) použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství na financování faktury za Upgrade řídicího systému a regulace centrálního zásobování teplem KH Tebis ve výši 474.602 Kč bez DPH (1 ks server a 2 ks software),

b) použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství na financování faktury za měření spotřeby a výroby elektrické energie na kotelně ve výši 426.800 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 23.12.20


Usnesení č. 970/20 ke změně organizační struktury
Rada města r u š í
bod a) usnesení č. 920/20 ze dne 2. 12. 2020 ke změně organizační struktury Kanceláře tajemníka.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 17.12.20


Usnesení č. 971/20 k úpravě termínů schůzí RM v roce 2021
Rada města s c h v a l u j e
změnu termínu plánované Rady města Kutná Hora z 22. 12. 2021 na 15. 12. 2021.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 23.12.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 16. prosince 2020

Nahoru