16. prosince 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 16.prosince 2016

Usnesení č.1080/16 k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace TJ Sokolu KH
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím mimořádné neinvestiční dotace pro rok 2016 na zajištění činnosti TJ Sokol Kutná Hora, Tyršova 236, 284 01 Kutná Hora, a to v celkové výši 96 000,- Kč., dle předložené důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1081/16 k poskytnutí příspěvků na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,00 Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jedné nemovitosti (stavební parcele) na území Města Kutná Hora dle předloženého seznamu

II. s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1082/16 k zápisu z komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 7. 12.2016Usnesení č.1083/16 ke sportovní hale Klimeška - dodatky SOD
Rada města I. s c h v a l u j e
a) znění dodatku číslo 2. smlouvy o dílo mezi městem Kutná Hora a dodavatelem stavby firmou PKS stavby a.s. který je přílohou důvodové zprávy

b) znění dodatku číslo 3. smlouvy o dílo mezi městem Kutná Hora a dodavatelem stavby firmou PKS stavby a.s. který je přílohou důvodové zprávy

II. u k l á d á  
uzavřít s dodavatelem stavby oba dodatky smlouvy o dílo

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16
Opraveno dle usnesení č. 575/17 ze dne 19. 07. 2017.

Usnesení č.1084/16 k záměru na pronájem pozemku p.č. 688/11
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 688/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Kutná Hora, za nájemné ve výši 200,00 Kč/rok.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16Bc. Martin Starý , v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 16. prosince 2016

Nahoru