16. prosince 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.prosince 2015

Usnesení č.1149/15 k varovnému a informačnímu systému města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o Varovném a informačním systému obyvatelstva, který byl vybudován v Kutné Hoře v letech 2007-8.

II. n e s o u h l a s í
s přípravnými pracemi pro ozvučení celého města (zavedení městského rozhlasu), jehož realizace by se pohybovala v částce cca 5 mil. Kč.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1150/15 k rozpočtovému opatření KAN č.20 - 21
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 20 - přesun finančních prostředků z neinvestiční položky zpracování webových stránek na položku investiční ve výši 252 650 Kč dle důvodové zprávy 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 21 - přesun finančních prostředků na pokrytí zákonného navýšení mezd oddělení cestovního ruchu v celkové výši 201 000 Kč a to přesunem z výdajů na neinvestiční nákupy a související výdaje vnitřní správy dle důvodové zprávy 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1151/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 30/15 na pronájem bytu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 30/15 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře s panem Markem Šabatou, Kutná Hora - Sedlec, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 30/15.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č.1152/15 k uzavření NS - Probační a mediační služba ČR
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (kanceláře č. 1, 2, 6, 7, 8, 9) v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Probační a mediační službou, IČ: 70888060, se sídlem Hybernská 18, Praha 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 500,-- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16
Zrušeno usnesením č. 225/16 ze dne 30. 3. 2016.

Usnesení č.1153/15 k uzavření NS - Spolek Malíňačky
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení užívání dvou místností (č. 2.03 a 2.04) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín, Osadním výborem Malín.

b) ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru (místnosti č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Občanským sdružením rodičů Malín, IČ 22678191.

c) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (místnosti č. 2.03 a 2.04) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín, mezi Městem Kutná Hora a Spolkem Malíňačky, IČ 03498387, se sídlem Na Plácku 63, Malín, Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 6 000,-- Kč a paušálu za služby ve výši 2 000,-- Kč/rok s tím, že Spolek Malíňačky umožní využití prostorů pro jednání Osadního výboru Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1154/15 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1155/15 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 7. 12. 2015.


Usnesení č.1156/15 k pronájmu bytu v domě pro seniory
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 17 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 1+kk (46,32 m2), s paní Jaroslavou Lustigovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2016 za smluvní nájemné ve výši 2.119,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1157/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 31/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 31/15 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 4+1 (100,43 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 4+1 (100,43 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Zdenkou a Ladislavem Ruszóvými, Kutná Hora - Sedlec za nájemné ve výši 4.621,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 31/15.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1158/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 32/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 32/15 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 (54,60 m2) v 1. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 2+1 (54,60 m2) v 1. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Petrou Zorničkovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1.468,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 32/15.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1159/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 33/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 33/15 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 (66,60 m2) v 1. podlaží domu č.p. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 3+1 (66,60 m2) v 1. podlaží domu č.p. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Ivanou Krajnerovou,za nájemné ve výši 3.340,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 33/15.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1160/15 k žádosti Technických služeb KH o podnájem
Rada města s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, IČ 49549511 a firmou Eko - ano s.r.o., se sídlem Havlíčkova 104, Nové Dvory, týkající se pozemků p.č. 4057/12 a 4057/13 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.01.16


Usnesení č.1161/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 29/15
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 29/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu č.p. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.12.15


Usnesení č.1162/15 k vodnímu zdroji pro závlahu hřiště a areálu Olympia
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo "Příprava a vyhloubení jímacího vodního hydrogeologického vrtu" v areálu Olympia, Střelecká 617, Kutná Hora na pozemku p.č. 3957/5 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a zhotovitelem Zdeňkem Rosendorfským - ARTEX, Resslova 412, 588 13 Polná, za cenu 1 940 Kč/m vrtané hloubky, včetně nákladů na projektovou dokumentaci a podkladů pro stavební řízení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č.1163/15 k výsledku výběru dodavatele "Nákup elektrické rolby pro ZS KH"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Nákup elektrické rolby pro ZS Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1.12.2015. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ekonomicky nejvýhodnější nabídka uchazeče: TRANSTECHNIK CS spol. s r.o., Průběžná 80b, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ:45275718.

b) s uzavřením kupní smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem TRANSTECHNIK CS spol. s r.o., Průběžná 80b, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ:45275718 za cenu 3.872.000,00 Kč včetně DPH a s dobou dodání 120 kal. dnů.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1164/15 k umístění sídla - Sparta Kutná Hora z.s.
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla spolku Sparta Kutná Hora z.s. v budově č.p. 58, U Lorce, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1932 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.01.16


Usnesení č.1165/15 k prodeji domu č.p.435 v KH - Oblastní charita KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 2717/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 435, Oblastní charitě Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č.1166/15 k prodeji pozemku v k.ú.Malín - man.Kuchtovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 80/6 o výměře 224 m2 v k.ú. Malín manželům Petru a Daně Kuchtovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č.1167/15 k prodeji pozemků v k.ú.KH - p.Pospíšil
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemků p.č. 4126/1, 4126/25, p.č. 4126/41 a 4126/53 o celkové výměře 5.383 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Pospíšilovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č.1168/15 k prodeji části pozemku v k.ú.Sedlec u KH - Philip Morris ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 620 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č.1169/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú.Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Kaňk, p.č. 365 - el. příp. nn) na pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č.1170/15 ke zřízení věcného břemene - VHS - Vrchlice - Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodovodu v rámci stavby vodohospodářského díla "Kanalizace Neškaredice, Perštejnec" na pozemcích p.č. 155 a p.č. 161 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č.1171/15 k rozpočtovým opatřením OSM-OSN č.38-39/15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 38/15, kterým se zřizuje nová výdajová položka hájenka Hetlín - opravy ve výši 19.500,-- Kč, a to na úkor položky byty - teplo.
b) předložený návrh OSM - OSN č. 39/15, kterým se zřizuje nová investiční položka oplocení hájenky Hetlín ve výši 34.711,-- Kč, a to na úkor položek kino - opravy (24.711,-- Kč) a položky DHDM (10.000,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.16


Usnesení č.1172/15 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z FRM KH
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení pro rok 2016.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1173/15 ke vzniku nové soukromé ZŠ Hůrka
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 903/15 ze dne 23. 9. 015

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem paní Mgr. Daniely Vodové, 281 21 Červené Pečky na zřízení nové soukromé Základní školy Hůrka, která by od 1. 9. 2016 působila na území města Kutná Hora a jejímž zřizovatelem by byly dvě fyzické osoby: Mgr. Daniela Vodová a PhDr. Miroslava Říhová. Podmínkou je, že žadatelky nebudou v budoucnu požadovat ze strany Města Kutná Hora žádné finanční prostředky.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.12.15
Zrušeno usnesením RM č. 842/16 ze dne 19. 10. 2016.

Usnesení č.1174/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 7. 12. 2015.


Usnesení č.1175/15 k rozpočtovým opatřením OPPŠK č.39 až 40
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 39 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro TJ Sparta Kutnohorská plovárna - rezerva ve výši 30.250,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 a ve výši 25.000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na úhrady za zpracování průkazů energetické náročnosti budov škol dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 41 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro TJ Sparta Kutnohorská plovárna - rezerva ve výši 42.000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na opravu dveří školní družiny dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 39 a 40.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1176/15 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za III. čtvrtletí roku 2015
Městské Knihovny
Galerie Felixe Jeneweina
Městského Tylova divadla a Kina Modrý kříž
dle předložené důvodové zprávy.


Usnesení č.1177/15 k nabídce prodeje uměleckého díla
Rada města n e s o u h l a s í
s nákupem plastiky s názvem Anděl strážný od autorky Aleny Dědicové dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1178/15 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 30. 11. 2015

II. o d v o l á v á
pana Jiřího Suchánka z funkce člena komise na vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1179/15 k parku pod Vlašským dvorem KH - VO terasy a přeložka vodovod.řadu
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy na provedení prací "rekonstrukce VO - terasy Parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře" s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 za cenu 304.245,74 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

b) s uzavřením smlouvy na provedení prací "přeložka vodovodní přípojky Parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře" s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 za cenu 219.377,15 Kč včetne DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1180/15 k výsledku VZ na dodavatele realizace stavby - Radnická 178
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele realizace stavby "Stavební úpravy budovy Radnická 178 - Kutná Hora". Nejnižší nabídnutou cenu nabídla společnost GEOINDUSTRIE, s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, ve výši 1.645.815,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.16


Usnesení č.1181/15 k provedení souvisejících prací s akcí "Regenerace zeleně - KH"
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na provedení prací souvisejících s akcí "Regenerace zeleně - Kutná Hora" s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 za cenu 275.072,64 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1182/15 k doplňkovým pracem na akci Obnova parku pod Vlašským dvorem
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku smlouvy na provedení doplňkových prací souvisejících s akcí "Obnova parku pod Vlašským dvorem a Pacákovy sady" s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 za cenu 231.424,60 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem dodatek smlouvy o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1183/15 k přeložce vedení O2 Sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu 2.A etapy regenerace sídliště Šipší se společností Cetin a.s., dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu 2.A etapy regenerace sídliště Šipší se společností Cetin a.s. za cenu 70.643,-Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1184/15 k uzavření sml. o dílo na práce nad rámec projektu - Dačického dům
Rada města s c h v a l u j e
zadání a uzavření smlouvy o dílo na práce nad rámec projektu na akci: "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO" s firmou:Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, za cenu 135.547,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.12.15


Usnesení č.1185/15 ke zpracování studie proveditelnosti "Průmyslová zóna Karlov"
Rada města I. s c h v a l u j e
Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení studie proveditelnosti "Průmyslová zóna Karlov sever - ČOV" dle důvodové zprávy.

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít s Ing. Ivo Semerákem dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení studie proveditelnosti "Průmyslová zóna Karlov sever - ČOV" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1186/15 k Dodatku č.1 ke Smlouvě o partnerství s Univerzitou Pardubice
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO."
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1187/15 k rozpočtovým opatřením INV č.46 - 51
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 46, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Regenerace panelového sídliště Kutná Hora - Šipší" o 3.949.689,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 47 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na položku "Sportovní hala - Klimeška" ve výši 1.458.050,- Kč dle důvodové zprávy
c)s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 48 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na položku "Demolice cihelny" ve výši 72.600,- Kč dle důvodové zprávy
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 49 - přesun rozpočtových prostředků z položky "MTD - malá scéna" na položku "Zeleň města - 6 parků" ve výši 275.073,- Kč dle důvodové zprávy
e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 50 - přesun rozpočtových prostředků z položky "MTD - malá scéna" na položku "Park pod Vlašským dvorem - investice" ve výši 523.624,- Kč dle důvodové zprávy
f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 51 - přesun rozpočtových prostředků z položky "MTD - malá scéna" na položku "Pacákovy sady" ve výši 231.425,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.01.16


Usnesení č.1188/15 k výsledku VŘ - vypracování projektové dokumentace
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: " Vypracování projektové dokumentace SP- Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr " dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 12. 2015. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče: Kutnohorská Stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora IČ: 45144788.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku s dodavatelem: Kutnohorská Stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora IČ: 45144788.za cenu 1.948.100,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1189/15 k žádosti o dotaci - sportovní hala Klimeška
Rada města s c h v a l u j e
Uzavřít smlouvu pro rok 2016 na Zpracování žádosti o dotaci pro r. 2016 a související poradenství a zpracování závěrečného vyhodnocení akce s firmou Kurucz & Partners s.r.o. Rybná 716/24 Staré Město Praha 1 za nabídnutou cenu 235.950,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.01.16
Zrušeno usnesením RM č. 514/17 ze dne 30. 7. 2017.

Usnesení č.1190/15 k nákupu zařizovacích a doplňkových předmětů - Dačického dům
Rada města s c h v a l u j e
zadání a uzavření smlouvy o dílo na nákup zařizovacích a doplňkových předmětů na akci: "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO" s firmou:Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, za cenu 154 010,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1191/15 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - V.Adamec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 793/68 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře cca 60 m2, mezi panem Václavem Adamcem, Kolín II. a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.1.2016, za roční nájemné 3 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.01.16


Usnesení č.1192/15 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 23. 11. 2015.


Usnesení č.1193/15 k zápisu z jednání DR společnosti MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav ze dne 3. 11. 2015.


Usnesení č.1194/15 k rozpočtovému opatření INV-TO č.9/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 9/15, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Záchytná stanice pro psy - rozšíř.oplocení ve výši 56.110,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Odpad: komunální - svoz ve výši 56.110,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.01.16


Usnesení č.1195/15 k potřebnosti Služby "od kořenů, z.s."
Rada města s o u h l a s í
s potvrzením potřebnosti služby sociální prevence, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDMOK a "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASRD KAPA".
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1196/15 k rozpočtovému opatření SOC č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č.12 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace dle rozhodnutí č. 1138/2014 na realizaci projektu "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora" ve výši 395.315,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1197/15 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 7. 12. 2015.


Usnesení č.1198/15 k mimořádné odměně za rok 2015 ředitelce Pečovatelské služby KH
Rada města s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu za rok 2015 ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.01.16


Usnesení č.1199/15 k vytvoření pracovní pozice - bezpečnostní pracovník
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1. 1. 2016 - po dobu trvání dotací z projektu MV ČR - max. však do 31. 12. 2016 vytvoření jednoho pracovního místa na pracovní pozici Bezpečnostní pracovník - asistent prevence kriminality u Městské policie Kutná Hora v rámci plně dotovaného projektu Prevence kriminality na rok 2016 MVČR.
Zodpovídá : Ing. Václav Mareček      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1200/15 k rozpočtovému opatření OŽP č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.6 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. a společnosti Orlík nad Vltavou, s.r.o. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 68.350,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.16


Usnesení č.1201/15 k rozpočtovému opatření OŽP č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 7 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2015, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 231 719,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1202/15 k rozpočtovému opatření OŽP č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 8 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Ing. Vítězslavu Křivkovi,Brno ve výši 35 509 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1203/15 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 18. 11. 2015.


Usnesení č.1204/15 ke schválení upraveného Statutu Fondu cestovního ruchu
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu § 102 odst.2, písm. c ) zák.č.128/2000 Sb.

s c h v a l u j e
Statut Fondu cestovního ruchu regionu Kutná Hora v souladu s čl. 8 tohoto Statutu, Jednací řád FCR a rozpočet FCR.
Zodpovídá : Mgr. L. Kremlová      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1205/15 k zápisu z jednání DR spol.Průvodcovská služba KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu § 102 odst.2, písm. c ) zák.č.128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ze dne 12. 11. 2015

II. s c h v a l u j e
zadání řádného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2015 stávajícímu auditoru Ing. Janu Seifertovi, č. osvědčení 1463.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 31.01.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 16. prosince 2015

Nahoru