16. prosince 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.prosince 2008

Usnesení č.1120/08 k poskytnutí příspěvku OHK
Rada města r u š í
své usnesení č. 1076/08 ze dne 2.12.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.12.08


Usnesení č.1121/08 k pronájmu prostor Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
z důvodu ochrany a zachování kulturního dědictví města (Národní kulturní památky) zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, níže uvedenou výši nájmů společenských prostor Vlašského dvora :
1. Preghaus - 1.000,- Kč/1 hodina
2. Královská audienční síň - 10.000,- Kč/1 hodina
3. Rytířský sál - 5.000/hod.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1122/08 k vyhotovení lesního hospodář.plánu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s §12 odst.(3) a dle §18 odst.(3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále jen: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Vyhotovení lesního ho spodářského plánu"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium:
nejnižší celková nabídková cena v Kč uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. MVDr. Václav Vančura Josef Jelínek
2. Ing. Stanislav Peroutka Jana Zadražilová
3. Martin Mrňák Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1123/08 k rozpoč.opatření EO č.41-49
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 41, navýšení rozpočtu o přijatou účelovou dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši 410.220 Kč, dle bodu 1) důvodové zprávy.
b) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 42, přesun nevyužitých prostředků Odboru investic z nerealizovaných nebo pouze částečně realizovaných výdajových položek na nově zřízenou položku "rezerva odboru na rok 2009", dle bodu 2) důvodové zprávy.< BR> c) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 43, přesun finančních prostředků, za správce rozpočtových položek 2100 (Městská policie), na základě skutečného, či předpokládaného čerpání výdajů do konce roku 2008, dle bodu 3) důvodové zprávy.
d) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 44, přesun finančních prostředků, za správce rozpočtových položek 2050 (Kancelář tajemníka), na základě skutečného či předpokládaného čerpání výdajů do konce roku 2008, dle bodu 4) důvodové zprávy.
e) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 45, přesun finančních prostředků, za správce rozpočtových položek 2097 (Odbor ekonomický, oddělení majetkové), 2200 (vedení města) a 2300 (odbor dopravy), na základě skutečného či předpokládaného čerpání v ýdajů do konce roku, dle bodu 5) důvodové zprávy.
f) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 46, přesun nevyužitých prostředků Odboru regionálního rozvoje z částečně realizovaných výdajových položek na nově zřízenou položku "rezerva odboru na rok 2009", dle bodu 6) důvodové zprávy.
g) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 47, přesun nevyužitých prostředků Odboru správy majetku z částečně realizovaných výdajových položek na nově zřízenou položku "rezerva odboru na rok 2009", dle bodu 7) důvodové zprávy.
h) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 48, přesun finančních prostředků, za správce rozpočtových položek 2059, 2055 (Kancelář tajemníka) a 2010 (Sociální fond), na základě skutečného či předpokládaného čerpání výdajů do konce roku, dle bodu 8) důvodové zprávy.
i) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 49, navýšení rozpočtu o přijatou účelovou dotaci na výdaje spojené s výplatou příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 7 a následující ve výši 609.000 Kč, dle bodu 9) důvodové zprávy.

II. p o v ě ř u j e
jednotlivé správce rozpočtových prostředků a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2008 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OE č. 41 - 49.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č.1124/08 k rozpoč.opatření EO č.50-51
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.50, navýšení finančních prostředků o 600.000 Kč. Jedná o navýšení příjmů na položce "Příjmy z úroků" a příjmy budou použity na pokrytí navýšených výdajů za právní služby, školení a ostatní neinvestiční výda je vnitřní správy, dle bodu 1) důvodové zprávy.

b) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.51, přesun finančních prostředků za správce rozpočtových položek 2055 (oddělení informatiky podle předpokládaného čerpání do konce roku 2008, dle bodu 2)důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OE č.50-51.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č.1125/08 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 24.11.2008
b) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 19.11.2008
c) zápis z bytové komise konané dne 24.11.2008
d) zápis z 14. zasedání komise životního prostředí ze dne 1.12.2008.


Usnesení č.1126/08 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení vn pro p.č. 1506/2) na pozemku p.č. 1506/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1127/08 k prodeji objektu výměníkové stanice v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem objektu výměníkové stanice na pozemku p.č. 785/146 a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Turkovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1128/08 k záměru na prodej části pozemku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3688/1 o výměře 1320 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1129/08 k záměru na prodej pozemku v KH - p.Štípek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 2983/1 o výměře 161 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana MUDr. Stanislava Štípka, Praha 8.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1130/08 k vyhodnocení VŘ M11/08 - hájenka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domu č.p. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemků p.č. 42 a p.č. 559 o celkové výměře 1.612 m2 v k.ú. Útěšenovice panu Bohuslavu Fabiánovi,Kutná Hora za kupní cenu celkem 700.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1131/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.66-70 a 73-74
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 66 - přesun rozpočtových prostředků na akci "restaurování a vytvoření kopie středové vázy na bránu pivovaru" v Kutné Hoře ve výši 8 000,- Kč na úkor položky "socha sv. Šebestiána", položky "pomník K.H.Bo rovského" a položky "nákup materiálu" dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 67 - přesun rozpočtových prostředků na akci "obnova ohradní zdi s bránou parku U Tří pávů" v Kutné Hoře ve výši 540,- Kč na úkor položky "osvětlení cesty Pod sv. Barborou" dle důvodové zprávy č. 2
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 68 - přesun rozpočtových prostředků na položku "služby památky" ve výši 28 000,- Kč na úkor položky "posudky,dokumentace" dle důvodové zprávy č. 3
d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 69 - přesun rozpočtových prostředků na položku "kopie sochy sv. Václava" ve výši 18 210,- Kč na úkor položky "socha sv. Anny" dle důvodové zprávy č. 4
e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 70 - přesun rozpočtových prostředků na položku "opravy památek" ve výši 18 400,- Kč na úkor položky "posudky, dokumentace" a položky "nákup materiálu" dle důvodové zprávy č. 5
f) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 73 - přesun rozpočtových prostředků na položku "květiny - EHD" ve výši 400,- Kč na úkor položky "památky služby" dle důvodové zprávy č. 6
g) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 74 - převod nevyužitých prostředků na položku "rezerva odboru památek" ve výši 96 000,- Kč dle důvodové zprávy č. 7

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 66-70 a 73-74

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č.1132/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.71
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.71 - převod účelové dotace na kompenzační pomůcky pro Základní školu Kutná Hora, J.Palacha 166 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 71.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1133/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.72
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 72 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtových prostředků kapitoly kultura dle důvodové zprávy.

2) u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatřeních OPKŠ č. 72.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1134/08 k odměně ředitelce Městské knihovny
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přiznání odměny z rozpočtu Středočeského kraje pro Mgr. Gabrielu Jarkulišovou, ředitelku Městské knihovny Kutná Hora, za výkon regionálních funkcí pověřené knihovny ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.12.08


Usnesení č.1135/08 k pozastavení změny územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky parcelní číslo 1922, 1923 a 3841 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odstavec (5) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1136/08 k poskyt. příspěvku - kanaliz.přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1137/08 k odkladu splátek půjčky z FRB - Baláková
Rada města s o u h l a s í
se žádostí Ing.Jany Balákové, , 284 03 Kutná Hora o odklad splátek půjčky č.14/08/II.z FRB až po realizaci stavebních prací a s uzavřením dodatku ke smlouvě o změně lhůty splatnosti od ledna 2010.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.01.09


Usnesení č.1138/08 k rekonstrukci domu čp.41 a 42 Komenského n.
Rada města s c h v a l u j e
a)Prodloužení termínu předání prováděci dokumentace společnosti Studio Archa České Budějovice na Rekonstrukci domu č.p.41 a 42 Komenského nám. K.Hora do 31.3.2009 z důvodu nutnosti provést upřesňující následný historický průzkum zdiva, omítek, statiky a skladby stropů

b)uzavřít smlouvu o dílo na sondážní historický průzkum dodavateli :
Univerzita Pardubice,Fakulta restaurování,Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
za nabídnutou cenu 182.000,-Kč+ cca 60.000,-Kč náklady za provedení potřebných 116 sond.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.09


Usnesení č.1139/08 k rozpoč.opatření OSZ č.8-13
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OSZ č. 8 - přesun finančních prostředků ve výši 20,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dle důvodové zprávy bod 1);
b) rozpočtové opatření OSZ č. 9 - přesun finančních prostředků ve výši 27.500,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dle důvodové zprávy bod 2);
c) rozpočtové opatření OSZ č. 10 - přesun finančních prostředků ve výši 800,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dle důvodové zprávy bod 3);
d) rozpočtové opatření OSZ č. 11 - přesun finančních prostředků ve výši 700,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dle důvodové zprávy bod 4);
e) rozpočtové opatření OSZ č. 12 - přesun finančních prostředků ve výši 3.200,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dle důvodové zprávy bod 5);
f) rozpočtové opatření OSZ č. 13 - přesun finančních prostředků ve výši 400.000,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dle důvodové zprávy bod 6);

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 8 - 13.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č.1140/08 k rozpoč.opatření OŽP č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 6 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2008, navýšení rozpočtovýc h příjmů a výdajů ve výši 250.220,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Kocián      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1141/08 k odstoupení od nájem.sml.s VHS
Rada města s o u h l a s í
s odstoupením od nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, dne 16.4.2008 na pronájem ubytovny v ul. Ku Ptáku 908, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.12.2008.

Zrušeno usnesením č. 58/09 ze dne 20.1.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1142/08 k uzavření smlouvy - výpůjčka nebyt.prost.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem, Kutná Hora na dobu určitou od 18.12. 2008 do 30.4.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1143/08 k podnájmu bytu - p.Pekárek
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 10 v čp. 987, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Jaromír Franěk na dobu určitou tj. od 1.1.2009 do 31.10.2010, panu Ivanu Pekárkovi,Ronov nad Doubravou, ve smyslu § 719 Obč. zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1144/08 k záměru na pronájem prádelny v nemocnici
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyvěšeného záměru na pronájem objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře včetně movitých věcí umístěných v objektu prádelny bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře včetně movitých věcí umístěných v objektu prádelny za podmínek uvedených v přiloženém záměru

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.02.09


Usnesení č.1145/08 k odstranění stavby "skautské chaty"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s demolicí chaty v Čížkově skále, Dolní Žižkov v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.01.09


Usnesení č.1146/08 k odlož.prodeje byt.jednotek - Benešova 322
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) s o u h l a s i t
s odložením prodeje bytových jednotek v domě čp. 322 ul. Benešova, stojícím na pozemku p.č. 2479 v k.ú. Kutná Hora

b) u l o ž i t
odboru investic zadat zpracování územní studie, týkající se využití pozemků sousedících s objektem čp. Benešova 322, tj. pozemků p.č.2481/1, p.č. 2480 a p.č. 2478 v k.ú. Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Janál      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1147/08 k prodeji dalších objektů z majetku města
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytových a nebytových jednotek v domě čp. 31 ul. Vojtěšská, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 683 a části p.č. 684/2 v k.ú. Kutná Hora a v domě čp. 917 a 918 ul. Růžová, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 3988/10, p.č. 3988/11 a části pozemků p.č. 3988/9 a p.č. 3988/13 v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privatizace ze dne 26.10.2004
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1148/08 k odprodeji byt.jednotek v 2.vlně priv.
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 221 ul. Vítězná včetně podílů na společných částech domu a pozemcích p.č. 413/1 a p.č. 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11.2007

1) byt. jednotka č.221/1, pí Helena Psohlavcová, kupní cena ve výši
140.826,- Kč
2) byt. jednotka č.221/2, manželé Karel a Blanka Třískovi, kupní cena ve
výši 168.193,- Kč
3) byt. jednotka č.221/3, p. František Kettner, kupní cena ve výši
162.441,- Kč
4) byt. jednotka č.221/4, manželé Karel a Hana Fialovi, kupní cena ve
výši 255.786,- Kč
5) byt. jednotka č.221/5, p. Josef Drda, kupní cena ve výši 233.367,- Kč
6) byt .jednotka č.221/7, pí Martina Sechovcová, kupní cena ve výši
176.355,- Kč
7) byt. jednotka č.221/8, p. Zdeněk Purma, kupní cena ve výši
149.720,- Kč
8) byt. jednotka č.221/9, p. Petr Lebduška, kupní cena ve výši
144.681,- Kč
9) byt. jednotka č.221/10,man. Antonín a Ladislava Paulovčíkovi, kupní
cena ve výši 171.133,- Kč
10) byt. jednotka č.221/11, p. Jiří Houdek, kupní cena ve výši
179.940,- Kč
11) byt. jednotka č.221/12, manželé Karel a Jana Kafkovi, kupní cena ve
výši 331.028,- Kč
12) byt. jednotka č.221/13, manželé Miloš a Pavlína Jelínkovi, kupní cena
ve výši 232.966,- Kč
13) byt. jednotka č.221/15, manželé Lenka a Vlastimil Gregorovi, kupní
cena ve výši 179.311,- Kč
14) byt. jednotka č.221/17, pí Hana Pitrová, kupní cena ve výši
258.583,- Kč
15) byt. jednotka č.221/18, manželé Jaroslav a Jindřiška Štíchovi, kupní
cena ve výši 270.984,- Kč
16) byt. jednotka č.221/19, manželé Martin a Hana Culkovi, kupní cena ve
výši 238.912,- Kč
17) byt. jednotka č.221/20, pí Jarmila Marešová, kupní cena ve výši
169.448,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1149/08 k uzavření dodatku k nájem.smlouvě
Rada města s o u h l a s í
a) s návrhem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 1 v čp. 489, ul.U Jelena, Kutná Hora, uzavřené s paní MUDr. Lubou Strouhovou, týkající se stanovení výše nájemného v částce 10.563,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1.1.2009.

b) s návrhem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 2 v čp. 489, ul.U Jelena, Kutná Hora, uzavřené s panem Michalem Poberem, týkající se stanovení výše nájemného v částce 8.064,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1.1.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1150/08 k ročnímu vyúčtování služeb
Rada města s o u h l a s í
s výší odměn za zpracování ročního vyúčtování služeb za bytové a nebytové prostory za rok 2008 pracovníky odboru správy majetku - oddělení správy nemovitostí dle předloženého návrhu


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.09


Usnesení č.1151/08 k záměru na pronájem bývalého výměníku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů bývalé výměníkové stanice umístěné na parcele č. 785/146 v Mazákově ulici v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyvěšení záměru.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.01.09


Usnesení č.1152/08 k žádosti pana Machaje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 28.12.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Machajem, Kutná Hora týkajícího se změny doby trvání smlouvy o nájmu nebytových prostor z doby určité do 31.12.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě smluvní strany.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.09


Usnesení č.1153/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Helenu Peštovou, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 8.942,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivanu Krulišovou, , Kutná Hora ve výši 25 % z částky 16.163,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1154/08 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 1084/07, bod II b).

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.12.08


Usnesení č.1155/08 k záměru pron.nebyt.prostoru Benešova 633
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů nacházejících se v Benešově ulici č.p. 633, Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyvěšení záměru.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.01.09


Usnesení č.1156/08 k žádosti Mgr.Růžičkové - pozemek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
dopis paní Mgr. Ladislavy Růžičkové, Bc. Lucie Nosové, Dany Vokolkové a Ireny Jelínkové ze dne 17.11. 2008, který se týká pozemku p.č. 1768/1 v k.ú. Kutná Hora

II. s o u h l a s í
se zasláním předložené odpovědi na dopis paní Mgr. Ladislavy Růžičkové, Bc. Lucie Nosové, Dany Vokolkové a Ireny Jelínkové ze dne 17.11. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.08


Usnesení č.1157/08 k uzavření Dodatku č.1 k nájem.sml.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu částí pozemkových parcel č. 3753, 3754 a 3756 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 28.6.2007 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ing. Janem Strnadem, 280 02 Kolín IV.< BR>
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1158/08 k záměru na pron. č.pozemku - Potoční ul.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 3658/2 (PK 1832) v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 200 m2 firmě Daniel Pečenka - ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA BESALEEL, Potoční 170, Kutná Hora, IČ: 62948059, za účelem zřízení parkovací plochy pro vozidl a v ul. Potoční, před čp. 170 za roční nájemné ve výši 10,- Kč/ m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č.1159/08 k "Provozování veřej. WC v Breuerových sadech"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a Libušině ul. v Kutné Hoře"

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na plnění zakázky "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a Libušině ul. v Kutné Hoře" s firmou AVE Kolín s.r.o., Kmochova 2, Kolín III., IČ: 25148117, která byla hodnotící komisí vyhodnocena jako vítěz výběrového řízení na tut o veřejnou zakázku.

III. r u š í
zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a Libušině ul. v Kutné Hoře"


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1160/08 k vyhodnocení ZŘ:"Správa a údržba parku"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře"

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na plnění zakázky "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře" s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, která byla hodnotící komisí vyhodnocena jako vítěz výběrového ří zení na tuto veřejnou zakázku.

III. r u š í
zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře"


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1161/08 k uzavření Dodatku č.1 - V Zátiší
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení "Rekonstrukce místní komunikace ulice V Zátiší v Kutné Hoře-Sedlci, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení", uzavřené dne 11.9.2008 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s., Zbraslavice čp. 331, 285 21 Zbraslavice.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1162/08 k zápisu DR Městské lesy a ryb.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky, spol. s r.o.
zápis ze 43.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 10.prosince 2008.

II. s c h v a l u j e
a) Plán hospodaření společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora
spol.s r.o. na rok 2009.

b) poskytnutí příspěvku na reklamu pro Divadlo A.Dvořáka Příbram ve výši
25.000,- Kč

c) finanční příspěvek pro sportovní rybáře Kutná Hora ve výši 20.000,-Kč.

d) vyplacení odměny jednateli společnosti Městské lesy a rybníky Kutná
Hora spol. s r.o. za III.čtvrtletí 2008 v plné výši.

e) finanční příspěvek ve výši 150.000,- Kč oddílu fotbalu TJ SPARTA ČKD K.
Hora a.s., 150.000,- Kč oddílu hokeje HC K. Hora a.s,50.000,-Kč
florbalovému klubu SKP OLYMPIA K.Hora a 20.000,-Kč oddílu korfbalu TJ
Respo ČKD K.Hora.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1163/08 k rozpoč.opatření OSM č.121/08-130/08
Rada města I.s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.121/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 10,-- Kč na rozpočtovou položku Smlouva WC Sedlec, a to na úkor položky pokládka kabelů hasiči viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.122/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.480,-- Kč na novou položku neprivat.byty vyúčtování, a to na úkor položky nebyty vyúčtování - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.123/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 300.000,-- Kč na rozpočtovou položku sběrné nádoby pronájem, a to na úkor položky neprivat.byty vyúčtování - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.124/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 110.000,-- Kč na rozpočtovou položku služby neuvedené, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod č. 4 důvodové zprávy.


e) předložený návrh OSM č.125/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku kontejnerová stání úklid ve výši 15.500,-- Kč, a to na úkor položky svoz objemného odpadu - viz bod č. 5 důvodové zprávy.


f) předložený návrh OSM č.126/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku komunální odpad svoz o částku 666.470,-- Kč, a to na úkor položky neprivat.byty FO (610.000,--Kč) a položky služby, revize park Vl.dvůr (56.470,--K č) - viz bod č. 6 důvodové zprávy.


g) předložený návrh OSM č. 127/08, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky kino rekonstrukce ve výši 11.900,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky kino opravy - viz bod č. 7 důvodové zprávy.


h) Předložený návrh OSM č.128/08, kterým dochází k navýšení výdajové položky plyn Vl.dvůr o částku 180.000,-- Kč, a to na úkor položky ubytovna VHS plyn - viz bod č. 8 důvodové zprávy.


i) Předložený návrh OSM č.129/08, kterým dochází k navýšení výdajové položky poliklinika služby o částku 80.000,-- Kč, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č. 9 důvodové zprávy.


j) Předložený návrh OSM č.130/08, kterým dochází k navýšení výdajové položky nebyty plyn o částku 150.000,-- Kč, a to na úkor položky ubytovna Trebišovská teplo 150.000,--Kč - viz bod č. 10 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1164/08 k zrušení usnesení
Rada města I. r u š í
a) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora
spol.s r.o. své usnesení č.1032/08 ze dne 18.11.2008 k odvolání a jmenování jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora spol.s r.o.

b) bod II. usnesení č.600/08 ze dne 1.7.2008

II. u k l á d á
místostarostovi MVDr.Václavu Vančurovi připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na funkci jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora spol.s r.o..

Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1165/08 k odkoupení stožárů osvětlení
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora spol.s r.o.
s odkoupením 6ti kusů stožárů osvětlení od společnosti ČKD Kutná Hora a.s. v celkové výši 96.000,-- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 16. prosince 2008

Nahoru