16. listopadu 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.listopadu 2016

Usnesení č. 917/16 k poskytování věcných darů
Rada města s v ě ř u j e
do kompetence jednotlivým správcům rozpočtových prostředků
poskytování věcných darů v rámci schválených rozpočtových prostředků dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.11.16


Usnesení č. 918/16 k VPS - dotace pro Nadaci KH - památka UNESCO na rok 2017
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předloženou Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO na rok 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 01.12.16


Usnesení č. 919/16 ke schválení servisní smlouvy pro VISO
Rada města s c h v a l u j e
předloženou servisní smlouvu na spravování Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO).

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.11.16


Usnesení č. 920/16 ke schválení prováděcí smlouvy - produkty Microsoft
Rada města s c h v a l u j e
předloženou prováděcí smlouvu č. 2016-099 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.11.16


Usnesení č. 921/16 k pověření komise rady města
Rada města p o v ě ř u j e
jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi pro rozvoj a investice zpracováním návrhů možného využití objektu na náměstí Národního odboje čp. 56, Kutná Hora.
Zodpovídá : komise pro rozvoj ainvestic      Termín : 30.03.17


Usnesení č. 922/16 k termínům jednání Rady a Zastupitelstva města KH na rok 2017
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na rok 2017.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
schválit navržené termíny svých zasedání v roce 2017
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 923/16 k Obecně závazné vyhlášce - loterie - změna
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru připravit návrh obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora týkající se regulace hazardních her - zrušit vyhlášku č. 9/2015 a ponechat regulaci dle zákona č. 186/2016
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 924/16 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú.KH - zahrádka
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č. 925/16 k záměru na propachtování části pozemků v k.ú.KH - zahrádka
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24, vše v k.ú. Kutná Hora o výměře 60 m2 k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 926/16 k záměru na změnu pachtovní smlouvy na pozemku v k.ú.Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit pachtovní smlouvu uzavřenou dne 31.8.2015 na pozemek p.č. 791/27 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít ke změně propachtovatele z ČR - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 na Město Kutná Hora a ke zvýšení pachtovného ze současných 500,00 Kč/rok na částku ve výši 807,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č. 927/16 k vyhlášení VŘ č.SN 23/16 na pronájem prostor sloužících podnikání
Rada města I. r u š í
bod a) svého usnesení č. 736/16 ze dne 21.9.2016.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/16 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 9.1.2017 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 928/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spol. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ 251 00 513, se sídlem Vlašský dvůr, Kutná Hora dne 4.12.2016 za účelem uspořádání akce "Mikuláš ve Vlašském dvoře" s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 04.12.16


Usnesení č. 929/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Jakubem Vágnerem, Průhonice dne 30.5.2017 za účelem slavnostního zahájení Evropského mistrovství v lovu kaprů pro mládež s tím, že samotná akce se uskuteční v době od 17.00 hod. do 17.30 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
b) vyvěšení vlajek z oken nádvoří Vlašského dvora všech států, které se zúčastní Evropského mistrovství v lovu kaprů pro mládež.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.17


Usnesení č. 930/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS - pí Klinotová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 3 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 1+kk (44,19 m2), s paní Evou Klinotovou, Praha 10. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2016 za smluvní nájemné ve výši 2.023,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 931/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 18/16 na pronájem bytu - Opletalova č.p.178,KH
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 18/16 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře

Na 1. místě se umístila p. Hlaváčová Jana
Na 2. místě se umístil p. Mrštík Pavel
Na 3. místě se umístila p. Rapavá Jana

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře s paní Janou Hlaváčovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 18/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 932/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek v k.ú.KH - Růžičkovi
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č. 4004/1 v k.ú. Kutná Hora týkajícího se změn na straně nájemce - vyjmutí pana Jiřího Růžičky (roč. 1966) ze strany nájemce a přistoupení paní Marie Růžičkové, Kutná Hora do nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 933/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Jungmannovo nám.č.p.489, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 489, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora, uzavřené dne 23.3.2016 mezi Městem Kutná Hora a spolkem Prožitek z.s., IČ 22854614, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora, týkajícího se rozšíření účelu nájmu o činnost ve prospěch rodiny, posilování rodičovské odpovědnosti a kompetencí; aktivity ve prospěch rodiny a posilování prorodinné politiky; volnočasové aktivity pro rodiče, děti a rodiny s dětmi, osvětová a přednášková činnost pro širokou veřejnost.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 934/16 k uzavření podnájemní smlouvy - Benešova ul.č.p.632, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení podnájemní smlouvy mezi paní Lucií Průchovou, Kutná Hora, IČ 64151697, jako nájemcem a paní Lucií Drábkovou, se sídlem Na Obci 132, Červené Pečky, IČ 69639507, jako podnájemcem na nebytový prostor - 1 místnosti a soc. zařízení v budově č.p. 632, Benešova ul., Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
a) uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 632, Benešova ul., Kutná Hora uzavřené dne 3.3.2014 mezi Městem Kutná Hora a paní Lucií Průchovou, Kutná Hora, týkajícího se rozšíření účelu nájmu o provozování zprostředkování obchodu a služeb; poradenské a konzultační činnosti; zpracování odborných studií a posudků; reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; návrhářské, designérské, aranžérské činnosti a modeling; mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; poskytování služeb osobního charakteru pro osobní hygienu.

b) uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Lucií Průchovou, Kutná Hora, IČ 64151697, jako nájemcem a paní Ladislavou Ďoubalovou, se sídlem Na Studních 73, Kutná Hora jako podnájemcem, týkající se užívání 1 místnosti a soc. zařízení v budově č.p. 632, Benešova ul., Kutná Hora za účelem zprostředkování obchodu a služeb; poradenské a konzultační činnosti; zpracování odborných studií a posudků; reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; návrhářské, designérské, aranžérské činnosti a modeling; mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; poskytování služeb osobního charakteru pro osobní hygienu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 935/16 k umístění sídla - Potoční ul. č.p.190, KH - AUTOKLUB v AČR KH
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla spolku AUTOKLUB v AČR Kutná Hora, pobočný spolek, IČ 63844842 v budově č.p. 190, Potoční ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 936/16 k ukončení poptávky na VZMR "Rekonstrukce bytu č.1, Masarykova 302"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozhodnutí hodnotící komise neotevřít jedinou obálku s nabídkou u poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce bytu č. 1, Masarykova 302, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s doporučením hodnotící komise ukončit výše uvedené poptávkové řízení bez vybrání vítěze.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 937/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo - "Rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Rekonstrukce bytu č. 2, Tylova 388, Kutná Hora" uzavřené dne 21.9. 2016 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a spol. Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora, týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku ve výši 232.083,90,-- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 938/16 k rozpočtovým opatřením OSM č.22-28/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 22/16, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS - rekonstrukce o částku 288.160,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.
b) předložený návrh OSM č. 23/16, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka společné prostory - opravy o částku 300.000,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.
c) předložený návrh OSM č. 24/16, kterým se navyšuje výdajová položka byty opravy o částku 181.840,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.
d) předložený návrh OSM č. 25/16, kterým se navyšuje výdajová položka nebytové prostory - opravy o částku 100.000,-- Kč a to na úkor položky byty rekonstrukce.
e) předložený návrh OSM č. 26/16, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - služby, revize o částku 200.000,-- Kč, a to na úkor položek byty rekonstrukce (74.271,-- Kč) a placené pojistné (125.729,-- Kč).
f) předložený návrh OSM č. 27/16, kterým se navyšuje výdajová položka sportoviště - opravy o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položky ZS - projekt kotelny.
g) předložený návrh OSM č. 28/16, kterým se navyšuje výdajová položka sportoviště - služby, revize o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky
ZS - projekt kotelny.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 939/16 ke zrušení usnesení, plnění termínů usnesení RM
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 837/16 ze dne 19.10. 2016.

II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu splnění usnesení RM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 940/16 k záměru na změnu přílohy nájemní smlouvy - MLaR KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit přílohu č. 1 Nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12.6. 2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 62967291, se sídlem Opatovice I. č.p. 43 jako nájemcem dle přiložených tabulek. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změnám v předmětu nájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č. 941/16 k prodeji pozemku v k.ú.Kaňk - p.Janata
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 21.1. 2008 prodej pozemku p.č. 646/9 o výměře 117 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk panu Vladimíru Janatovi, 130 00 Praha 3 za celkovou kupní cenu ve výši 8.055,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 942/16 k prodeji pozemku v k.ú.KH - p.Petrák
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 4128/27 o výměře 18 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora, panu Janu Petrákovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 943/16 ke grantům - malé projekty - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5 000,- Kč) v oblasti kultury dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.11.16


Usnesení č. 944/16 k žádosti o záštitu - Mezinárodní hudební festival Praha
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad Mezinárodním hudebním festivalem Praha, klasika 2017 pořádaným společností Praha, klasika .. o.p.s. v termínu 5. - 6. 8. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 945/16 k žádosti o záštitu - vánočníkoncert
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad vánočním koncertem "Nad horama vyšla hvězda" Učitelského smíšeného sboru Tyl Kutná Hora konaným dne 13. 12. 2016 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 946/16 k inform.zprávě k projektu - vybudování infrastruktury pro výuku
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k řešení zajištění bezbariérovosti škol v projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.11.16


Usnesení č. 947/16 k zápisu sportovní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 2. 11. 2016

II. o d v o l á v á
a) pány Ivana Sovu, Tomáše Gryče, Ing. Lubomíra Tvrdíka, Mgr. Jana Ďoubala
Mgr. Michala Pavlíka pro nečinnost
b) pana Petra Němce na jeho vlastní žádost z funkce člena komise
Usnesení č. 948/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.33
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 37 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora na pořízení herního prvku na zahradu MŠ Benešova 7 dle důvodové zprávy.

u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 33.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 949/16 k výroční zprávě o činnosti Základních škol
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v K.Hoře, J.Palacha 166 b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
d) Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e) Příspěvkové organizace Základní umělecká škola K.Hora, Vladislavova 376

a zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016:
a) Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
b) Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 950/16 k souhlasu s partnerskou smlouvou - GFJ
Rada města s o u h l a s í
se zněním a uzavřením Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře mezi Galerií Felixe Jeneweina Kutná Hora a Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Rezler, Mgr.Seifert      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 951/16 k žádosti o udělení souhlasu pro podání žádosti - plavec.bazén
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti TJ Sparta Kutná Hora, z.s. Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora v rámci investičního dotačního programu MŠMT 2017 - 133510 na rekonstrukci plaveckého bazénu, dle předložené důvodové zprávy a přílohy č.1.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 952/16 k výběru nejvhodnější nabídky veř.zakázky - dodávka elektřiny
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem hodnocení nabídek elektronickou aukcí podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek elektřiny na rok 2017" ze dne 8. 11. 2016 s tím, že ekonomicky nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 122, odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon"), nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou dle elektronické aukce a to uchazeče: Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 IČ: 24128376

b) s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie na rok 2017 s dodavatelem Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376 po splnění podmínek dle ustanovení § 124 zákona.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 953/16 k inform.zprávě k poskyt.zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2016

II. s c h v á l i t
zahájení výběrového řízení pro rok 2017 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 v měsíci leden 2017

III. s o u h l a s i t
s kritérii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 954/16 ke smlouvě o výpůjčce autobusu pro vítěze VŘ
Rada města s o u h l a s í
se záměrem bezplatně vypůjčit k užívání upravený autobus, který je ve vlastnictví Města a to autobus tovární značky: IRISBUS, typ SFR 160, obchodní značky CROSSWAY a VIN: VNESFR1600M006877, reg. značky 3SA0935, vítězi výběrového řízení na službu "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v terénní formě" na dobu určitou od 1.1.2017 do 1.2.2020 za účelem zajištění zázemí pro pracovníky sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v terénní formě.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 955/16 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 26. 10. 2016


Usnesení č. 956/16 k zadání realizace - Revitalizace hřbitova KH
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - zpevněné plochy etapa 1" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 2.931.902,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy. Realizována bude do konce roku 2016 pouze část.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.16


Usnesení č. 957/16 k navýšení prací akce "Novostavba sport.haly Klimeška"
Rada města I. s c h v a l u j e
Výčet a ocenění víceprací ve výši 4.297.154,07 Kč včetně DPH v rámci stavby "Novostavba sportovní haly Klimeška - Kutná Hora " dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo na vícepráce v rámci akce "Novostavba sportovní haly Klimeška - Kutná Hora " s dodavatelem stavby společností PKS stavby a.s.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 958/16 k rozpočtovému opatření OI č.55-56
Rada města I. s c h v a l u j e
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 55, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Snížení energetické náročnosti DPS Kutná Hora" o 222.283,80 Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 56, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín - Kutná Hora" o 60.315,27 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 959/16 k rekonstrukci vnitřních prostor - cihelna
Rada města I. s c h v a l u j e
Uzavření smlouvy se společností K + T, stavební a montážní práce, Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora, na realizaci rekonstrukce vnitřních prostor administrativní budovy bývalé cihelny v Kutné Hoře za cenu 856 160,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat, odsouhlasit a uzavřít smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.16


Usnesení č. 960/16 k žádosti o zapsání školy J.A.Komenského jako kultur.památka
Rada města I. s c h v a l u j e
podání žádosti na Ministerstvo kultury o zapsání školy J.A.Komenského v Kutné Hoře Na Náměti 416/11 jako kulturní památky.

II. u k l á d á
Odboru památkové péče, školství a kultury a Odboru investic
zajistit veškeré potřebné administrativní kroky
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Janál      Termín : 30.12.16


Usnesení č. 961/16 k uzavření Smlouvy o výpůjčce s ŘSD
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o bezúplatné výpůjčce části pozemku p.č. 4512/1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora (odborem investic) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za účelem umístění jednoho vyhrazeného parkování (ZTP) v ulici Masarykova, v termínu od 1.12.2016 do 21.9.2021.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 962/16 k zápisu č.7/16 z jednání DR spol.Technické služby KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 07/16 z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 26. 10. 2016

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za III.Q 2016 v plné výši jednateli společnosti
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : . .


Usnesení č. 963/16 k žádosti o dotaci - podpora procesu plánování soc.služeb
Rada města s o u h l a s í
se záměrem podat žádost o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost do výzvy č. 03_16_63 s názvem "Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni".
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 964/16 k uzavření smlouvy o dílo - Tisk a graf.úprava dokumentu 4.Komun.plán
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Dušan Lapáček - LEPOR - Tisk a grafická úprava dokumentu 4. Komunitní plán.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.12.16


Usnesení č. 965/16 k rozpočtovému opatření OSZ č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků Klub důchodců - plyn (Org J 2700) a navýšení položky Nebytové prostory- plyn (Org J 2950) o částku 25.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 12
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 966/16 k projekt.záměru "Sociální bydlení Pospolitě v KH"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
projektový záměr "Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře", který bude realizovat zapsaný spolek Pospolitě.


Usnesení č. 967/16 k rozpočtovému opatření OŽP č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2016, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 225 470,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 968/16 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 7. 11. 2016

II. o d v o l á v á
pana Z. Bartla a paní A. Nádvorníkové, členy komise CR z důvodu opakované neomluvené neúčasti na jednáních

III. v o l í
a) paní Julii Němcovou, Podmoklany - Hudeč ; a paní Vendulu Krůlovou, Přelouč, členkami komise CR

b) pana Ing. Josefa Viktoru zástupcem RM pro společné setkání ve věci městské vyhlášky o zákazu vjezdu autobusů do ulice Zámecká.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.11.16


Usnesení č. 969/16 k sociální službě "Taxík Maxík"
Rada města I. s o u h l a s í
se zřízením sociální služby (Taxík Maxík) pro seniory a matky s dětmi v rámci poskytování služeb Pečovatelskou službou a s přijteím daru od Charty 77

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
přijmout dar ve formě motorového vozidla
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr, Ing. Kuklová      Termín : 13.12.16
Zrušeno usnesením ZM č. 235/16 ze dne 13. 12. 2016.

Usnesení č. 970/16 k rozpočtu města na rok 2017
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit úpravami aktualizovaný rozpočet Města Kutná Hora na rok 2017 v tomto členění:
Příjmy celkem 367 532,71 tis. Kč
Provozní výdaje 332 832,88 tis. Kč
Investiční výdaje 47 043,82 tis. Kč
Výdaje celkem 379 876,70 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů -12 343,99 tis. Kč
Financování 12 343,99 tis. KčZodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r. , místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 16. listopadu 2016

Nahoru