16. listopadu 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.listopadu 2011

Usnesení č. 935/11 k volbě přísedících okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastuputelstvu města Kutná Hora
zvolit pana Petra Vocla,Kutná Hora a paní Radku Bulánkovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2012 - 2016.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 936/11 k zápůjčce audienční síně - GJO
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku královské audienční síně na 1.6.2012 a 8.6.2012 od 17:00 do 19:00 hod. na předávání maturitních vysvědčení pro Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 937/11 k udělení titulu "Čestný občan města Kutná Hora"
Rada města I. r u š í
bod III. usnesení č. 936/09 ze dne 27.10.2009

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit titul "Čestný občan města Kutná Hora" paní PhDr. Dagmar Lieblové.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 938/11 k termínům jednání RM a ZM KH
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na rok 2012.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit navržené termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2012.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 939/11 k smlouvám na zajištění dokumentace z jednání ZM
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o natáčení a zveřejnění videozáznamů z jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.11


Usnesení č. 940/11 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy z komise pro rozvoj informačních technologií ze dne 15. 9., 18.10.
a 1.11.2011.
b) zápis školské komise ze dne 7.11.2011.
c) zápis komise pro TV a sport ze dne 2.11.2011
d) zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 24.10.2011Usnesení č. 941/11 k obecně závazné vyhlášce č.7/2011
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 7/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
předložit na jednání zastupitelstva města návrh vyhlášky o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, s platností od 1.1.2015.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 942/11 k obecně závazné vyhlášce č.8/2011
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 8/2011 o změně vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 943/11 k obecně závazné vyhlášce č.6/2011
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 6/2011 o změně vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 944/11 k rozpočtovému opatření EO č.23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 23, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů ve výši 2 371,95 tis. Kč. Jedná se o navýšení: přijatých příspěvků od obcí za výkon přestupkové agendy ve výši 56,14 tis. Kč; navýšení úhrady neinvestičních ná kladů připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2010/2011 ve výši 46,05 tis. Kč; vratka půjčky od Občanského sdružení Povídej ve výši 100 tis. Kč a vratka půjčky od Průvodcovské služby ve výši 2 169,76 tis. Kč. Souč asně dojde ke snížení daňových příjmů o celkovou částku 2 371,95 tis. Kč, které nebudou v letošním roce naplněny.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 945/11 k vyvěšení záměru na prodej akcií
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej hromadné kmenové akcie akciové společnosti ČSAD Kutná Hora, a.s. konkrétnímu zájemci za nominální hodnotu akcie, tedy za 1.031.700,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.11.11


Usnesení č. 946/11 k doporučení přijetí investičního úvěru
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na poskytnutí investičního úvěru na soubor investičních akcí ve výši 21 mil. Kč

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit podepsání smlouvy na poskytnutí předmětného úvěru s vybraným poskytovatelem (ČS, a.s.).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 947/11 k havarijnímu stavu požární zbrojnice Malín
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
písemnou žádost velitele jednotky SDH Malín o řešení havarijního stavu objektu požární zbrojnice v městské části Malín a žádost o navýšení prostředků pro udržení akceschopnosti jednotky.

II. s o u h l a s í
s navrženým a doplněným textem odpovědi na tuto žádost.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.11.11


Usnesení č. 948/11 k vyhodnocení VŘ č.M5/11 (pozemky v k.ú.Malín)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín společnosti JOHANA ENERGY s.r.o., se sídlem Malín 335, Kutná Hora za celkovou kupní cenu 1.002.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 949/11 k ukončení VŘ č.M 6/11 a vyhlášení VŘ č.M 8/11
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 6/11 na prodej budovy č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a p.č. 418/2 o výměře 1.490 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 8/11 na prodej budovy č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a p.č. 418/2 o výměře 1.490 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového říz ení a za vyvolávací cenu 2.920.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 950/11 k prodeji části pozemku v k.ú.Červené Janovice
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 824/11 ze dne 12.10. 2011

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Červené Janovice dle žádosti paní Gabriely Svobodové,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 951/11 k prodeji pozemků pod garáží v KH - Ing. Tobola
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 673/143 o výměře 14 m2, p.č. 673/144 o výměře 8 m2 a p.č. 673/145 o výměře 1 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Milanu Tobolovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 952/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy - Rekonstrukce NTL plynovodů včetně přípojek Kutná Hora, ul. Čechova, Zámecká" na pozemcích p.č. 627/1, 250, 642, 641, 622 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za ú čelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 953/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Nová STL plynovodní přípojka pro parc. č. 635/2, ul. Na Obci, Kutná Hora - Malín" na pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěc h společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 954/11 k budoucí cyklostezce
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zpracování geometrického plánu budoucí trasy cyklostezky podél levého břehu toku Vrchlice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 955/11 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt.prostor - Kaňk 1,KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí vpravo v nemovitosti č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Vlastou Hájkovou,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 30.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.11


Usnesení č. 956/11 k vyhlášení VŘ č.SN 38/11 - Penzion "U Slunce"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené dne 31.3.2009 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností K+G-tranzit, spol. s r.o., se sídlem Dolní Nouzov 415, Velim ke dni 31.1.2012

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 38/11 o nájmu nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 4.1.2012 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.01.12


Usnesení č. 957/11 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 12. 2011 do 31. 5. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 958/11 k podnájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 6 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Marek Zvanciger a MUDr. Ivana Zvancigerová na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2011 do 1. 11. 2013 panu Česlavu Lipkovi,a Barboře Molinkové, ve smy slu § 719 Občanského zákoníku.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 959/11 k vyhlášení VŘ č.SN 39/11
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 39/11 na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 1 . 2012 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 960/11 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením předložené nájemní smlouvy k bytu č. 1, o velikosti 4+1 (118 m2) v domě čp. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora s občanským sdružením Rodinné centrum Pec, se sídlem Puškinská 584, Kutná Hora. Nájemné se stanovuje ve výši 1.00 0,- Kč měsíčně.

Zrušeno usnesením RM č. 1050/11 ze dne 14.12.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.11


Usnesení č. 961/11 k ukončení VŘ č.SN 28/11 a vyhlášení VŘ č.40/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 28/11 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 918 ul. Růžová (včetně podílu na pozemcích par. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 40/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (3+1) v domě čp. 918 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hor a dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do toho to výběrového řízení je dne 25.1.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.02.12


Usnesení č. 962/11 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 6, o velikosti 3+1 (60,76 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s manželi Jaroslavem a Annou Kloudovými, ke dni 30. 11. 2011.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3, o velikosti 2+1 (54,48 m2), v čp. 652, ul. Sedlecká, Kutná Hora s manželi Jaroslavem a Annou Kloudovými,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2011, kdy nájemné bude ve výši 49,99 Kč/m2 měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 963/11 k žádosti o změnu směru jízdy v části ul.Na Sioně
Rada města n e s o u h l a s í
se změnou směru průjezdnosti části ulice Na Sioně (pod Českou Pojišťovnou).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.11


Usnesení č. 964/11 k uzavření smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP s.r.o., náměstí I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27248801.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 965/11 k harmonogramu svozu odpadů na r.2012
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2012, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících n a území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 966/11 k provozování vyhlídkového vláčku v KH
Rada města n e s o u h l a s í
s provozováním vyhlídkového vláčku v Kutné Hoře firmou KR-EXPRES s.r.o. na letní sezonu 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.11


Usnesení č. 967/11 k uzavření nájemní smlouvy - R.Pipek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 2933 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Romanem Pipkem, Kutná Hora, za nájemné ve výši
3,50 Kč/m2/rok, k zahrádkářským účelům, s účinností od 1.12.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.11


Usnesení č. 968/11 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.23/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 23/11, kterým dochází k navýšení rozpočtové výdajové položky obřadní síň opravy o částku 32.800,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 969/11 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.14/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 14/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 22.000,--Kč na výdajovou položku Veřejná zeleň - posudky a na Komunální služby - ostatní a to na úkor výdajové položky Dětská hřiště - služby.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 970/11 k úpravě rozpočtové přílohy na r.2011 ke sml. s Technic. službami
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2011 jako Dodatek č. 35 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.11.11


Usnesení č. 971/11 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.15/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 15/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových
prostředků ve výši 52.000,--Kč na výdajovou položku TS - komunální úklid (služby) a to na úkor výdajové položky TS - dětské hřiště opravy a na úkor TS - rostlinný odpad.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 972/11 k Management Planu historického jádra KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým dokumentem Management Plan historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 973/11 k schválení vyšších tarifů - areál Sokolák
Rada města s c h v a l u j e
zvýšení tarifů za krátkodobé využívání sportovního areálu Sokolák o částku 25,- Kč při použití umělého osvětlení na polovině hrací plochy a o částku 50,- Kč při použití umělého osvětlení na celé hrací ploše účinností od 1.1.2012 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 974/11 k zápisu z jednání komise cest.ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 31.10.2011 a 14.11.2011

II. j m e n u j e
pana Bc. Martina Starého, Kutná Hora členem komise cestovního ruchu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 975/11 k žádosti o schválení rozpoč.opatření OPPKŠ č.34
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 34 - přesun schválených neinvestičních prostředků z položky 5331 PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 na položku 5331 PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na částečně zajištění opr av kuchyněk Mateřské školy Benešova 149/II ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 976/11 k žádosti o schválení proměnlivých nárok.složek - plat ředitele
Rada města s c h v a l u j e
a) proměnlivé nárokové složky platu ředitele Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 ve školním roce 2011/2012 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., §132 - příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

b) odměny za vykonanou práci, které náleží na základě uzavřených dohod o provedení práce z prostředků EU ve školním roce 2011/2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 977/11 k rozpočtovým opatřením OPPKŠ č.35 a 36
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 35 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční dotaci této příspěvkové organizaci v celkové výši 64.140,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na částečné zajištění stavebních úprav v MŠ.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 36 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na investiční dotaci této příspěvkové organizaci v celkové výši 180.000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na dokončení rekonstrukce topení dl e důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 35 a 36.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 978/11 k zápisu z dozorčí rady Průvodcovské služby, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 24. 10. 2011

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny jednatele za období III. čtvrtletí 2011.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.12.11


Usnesení č. 979/11 k vydání změny č.30 územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 30 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č . 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 980/11 k zpracování návrhu změny č.35 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 35 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na pozemcích parc. č. 1119, 1120, 1121, 1123/1, 1123/2, 1127/5 a 3823/2 (parcely ka tastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 981/11 k zpracování návrhu změny č.38 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 38 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Poličany" na pozemku parc. č. 29 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Poličany.< BR>
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 982/11 k zpracování návrhu změny č.39 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 39 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Malín" na pozemku parcelní č. 426 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Malín.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 983/11 k zpracování návrhu změny č.40 Územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 40 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na pozemcích parc. č. 3933/1 a části pozemků 3934/4 a 3934/5 (vše parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 984/11 k projektu na nový psí útulek na Karlově
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smloiuvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na nový psí útulek na Karlově firmě- Ateliér RYS s.r.o. Ing. Lenka Císařová za nabídnutou cenu 45.000,-Kč

II. u k l á d á
odboru investic vypracovat ve spolupráci s Ing. Císařovou smlouvu o dílo a uzavřít ji do termínu 21.11.2011

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 21.11.11


Usnesení č. 985/11 k odměňování manažerů prac.skupin - 2.Komunitní plán
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora, a to formou odměn za vykonanou práci.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 986/11 k rozpočtovému opatření OSZ č.8/2011
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 8 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.650.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2011, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odobru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 987/11 k prodeji pozemku v KH - p.Sekera
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4126/41 o výměře 3.972 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Sekerovi, Čáslav.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 988/11 k výročním zprávám o činnosti škol za školní rok 2010/2011
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011:
a) příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166,
b) příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40.
c) příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387,
d) příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98,
e) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376,
a zprávu o činnosti MŠ za školní rok 2010/2011:
f) příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I
g) příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 16. listopadu 2011

Nahoru