16. listopadu 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.listopadu 2010

Usnesení č. 933/10 ke složení redakční rady KHL
Rada města I. o d v o l á v á
stávající složení redakční rady zpravodaje Kutnohorských listů

II. j m e n u j e
do funkce člena redakční rady Kutnohorských listů pány Karla Koubského, Mgr. Jindřicha Bartoně a paní Evu Hnátkovou, Jaroslavu Brandejskou a Věru Žáčkovou.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 934/10 ke složení DR obchod. společ. a organizací se zastoupením města
Rada města I. o d v o l á v á
a) ve funkci Valné hromady společnosti stávající dozorčí radu společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. ve složení:Ing. Miroslav Vaníček, Mgr. Karel Ptáček, Václav Zimmermann, Petr Ouřecký a Ing. Jan Ehrhardt ke dni 30.11.2010.

b) ve funkci Valné hromady společnosti stávající dozorčí radu společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o. ve složení: Zdeněk Dvořák, RNDr. Vladislav Slavíček, Marie Matyášová, Ing. Venuše Železná a Tomáš Zach, BBA ke dni 30.11.2010.

c) ve funkci Valné hromady společnosti stávající dozorčí radu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. ve složení: Bohumil Dvořák, MUDr. Petr Mayer, Ing. Vít Procházka, Mgr. Jindřich Bartoň a Antonín Nepovím ke dni 30.11.2010.

d) ve funkci Valné hromady společnosti stávající dozorčí radu společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ve složení: Jiřina Pospíšilová, Irena Jelínková, PhDr. Vladimír Zubov, Věra Čermáková a Vladimír Košárek ke dni 30.11.2010.

II. u k l á d á
ve funkci valné hromady společností všem předsedům dozorčích rad obchodních společností předložit do 30.11.2010 stručnou zprávu o činnosti dozorčích rad a hodnocení činností s doporučením týkajícím se koncepčních změn.

III. p o v ě ř u j e
vedení města
a) připravit korespondenci k oslovení stávajících členů řídících a dozorčích orgánů společností, kde má Město Kutná Hora majetkový podíl (Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. a MVE Plus, s.r.o.).

b) připravit zprávu pro jednání Zastupitelstva města Kutná Hora ke jmenování zástupců města do sdružení Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora, Mikroregion KUTNOHORSKO, Sdružení Česká inspirace, Sdružení České dědictví UNESCO, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka.
Zodpovídá : RNDr. I.Šanc,starosta      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 935/10 k pokrytí ztráty venkovních bazénů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit pokrytí ztráty z venkovních bazénů pro TJ Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora - Kutnohorská plovárna ve výši 1.207.725,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 936/10 k pověření členů ZM užíváním závěsného stát. znaku
Rada města I. r u š í
Bod II. usnesení č. 955/06 ze dne 8.11.2006, usnesení č. 377/07 ze dne 22.5.2007 a usnesení č. 234/08 ze dne 25.3.2008.

II. p o v ě ř u j e
Mgr. Ing. Pavla Bezoušku Ing. Jiřího France
Lenku Frankovicovou Zdeňka Hadrovského
Irenu Jelínkovou Karla Koubského
Mgr. Ladislavu Krčmářovou Ing. Vladislava Latislava
Ing. Zuzanu Moravčíkovou PhDr. Ivu Pospíšilovou
Mgr. Karla Ptáčka Mgr. Vojtěcha Smetáčka
Ivana Sovu Ivo Šalátka
RNDr. Ivo Šance, CSc Mgr. Danu Vepřkovou
Ing. Ivanu Vopálkovou
užíváním státního závěsného znaku České republiky.

Bod II. zrušen usnesením RM č. 987/14 ze dne 19. 11. 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.11.10


Usnesení č. 937/10 k dodatku ke smlouvě o půjčce (Průvodcovská služba)
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem dodatku ke smlouvě o půjčce mezi Městem Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Vopálková      Termín : 15.12.10RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 16. listopadu 2010

Nahoru