16. listopadu 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.listopadu 2005

Usnesení č. 964/05 k žádosti státního okresního archivu
Rada města s o u h l a s í
s reprodukcí fotografie obrazu jezuity pátera Jiřího Plachého, který je majetkem Města Kutná Hora (inv.č.VU 2/G) pro žadatele - Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora, Benešova 257, 284 80 Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 965/05 k návrhu na zrušení příspěvkové organizace
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. zrušit ke dni 31.12.2005 příspěvkovou organizaci Nemocnice s
ambulantní částí Kutná Hora, Vojtěšská 237, IČ: 00873756.
2. pověřit starostu města, aby zajistil vypořádání práv, závazků a
pohledávek zrušené příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní
částí Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s pověřením firmy Controlling INVEST, spol. s r.o. vedením evidence vypořádání závazků a pohledávek. Jmenovaná firma v současné době tuto agendu zpracovává.
Zodpovídá : Ing. Kožený      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 966/05 k převodu pozemků v Sedlci a na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 665/45 o výměře 2.346 m2, p.č. 665/46 o výměře 8.038 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemku p.č. 60 o výměře 2.017 m2 v k.ú. Kaňk od Státního podniku DIAMO.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 967/05 k rozšíření přílohy k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem pozemků uvedených v dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o., kterým se mění příloha č. 1 v dosud platném znění.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 968/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení NTL plynovodu a přípojek ve Vladislavově ul. a na Anenském náměstí na pozemcích p.č. 3753, 3752, 3745/1, 3746, 3883/1, 3749 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a .s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 969/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení NTL plynovodu a přípojek v Lierově ul. a na Václavském náměstí na pozemcích p.č. 3758/1, 3812, 3807, 3759, 3883/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se síd lem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 970/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení plynovodu na pozemcích p.č. KN 3749, 3748/1, 3750, 3751/1, a PK 2815/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné bř emeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 971/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení STL plynovodní přípojky na pozemku p.č. 610 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora pro pozemek p.č. 374/4 v k.ú. Kaňk ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 972/05 k prodeji pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 97 o výměře 348 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytových a nebytových jednotek domu čp. 72 Starosedlecká ul. za kupní cenu celkem 100.000,- Kč. Výše podílu na pozemku p.č. 97 bude stanovena dle výše podílů na nemovitosti čp. 72 a pozemku p.č. 98 v k.ú. Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 973/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně na pozemcích 610, 753, 754/1 (PK 261) a 609/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská energetická, a.s., se sídle m Praha 2, Vunohradská 325/8. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 974/05 k vyhodnocení VŘ č. M 18/05
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp.9 s pozemkem p.č. 2134/3 o výměře 588 m2 v k.ú. Kutná Hora s firmou Kutnohorská stavební, s.r.o. se sídlem Benešova 316, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve výběrovém říze ní nabízenou kupní cenu ve výši 1.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 975/05 k informaci ohledně rybníka Vidlák
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
sdělení Ing. Peroutky, jednatele společnosti Mětské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o. ze dne 25.10.2005 ve věci stavu rybníka Vidlák v k.ú. Černíny.

II. s o u h l a s í
s provedením navržených opatření dle předložené technické zprávy čj. 123/09/05 zpracované Ing. Jaroslavem Dlabáčkem.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.11.05


Usnesení č. 976/05 ke zrušení OZV
Rada města s c h v a l u j e
nařízení Města Kutná Hora č. 4/2005 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 - Tržní řád.
Zodpovídá : Ing. Kotlář      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 977/05 k OZV č. 4/2005
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 978/05 k návrhu OZV č. 5/2005
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o zrušení vyhlášky č. 6/1994 o zachování klidu, zejména nočního.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 979/05 k návrhu OZV č. 7/2005
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 10/2001 o závazné části Územního
plánu města Kutná Hora a obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004 o
závazných částech Územního plánu města Kutná Hora
2. schválit obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005 o závazné části Územního
plánu města Kutná Hora
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 980/05 k návrhu projednání zadání změny č. 2 ÚP
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zadání pro zapracování změny č. 2 Územního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 981/05 k návrhu na změnu usnesení
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 930/05 ze dne 2.11.2005.

II. s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací místnosti ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 21.11.2005 v době od 17,00 do 20,00 hodin za účelem pořádání besedy Hynka Fajmona, poslance Evropského parlamentu s občany města Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 21.11.05


Usnesení č. 982/05 k použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným poskytnutím městského znaku České spořitelně, a.s., obl. pobočce Kolín na pozvánky na Vánoční setkání pro VIP klienty.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 25.11.05


Usnesení č. 983/05 k žádosti o použití městského znaku
Rada města n e s o u h l a s í
s použitím znaku Města Kutná Hora v projektu "Doplňující orientační prvek určený pro účastníky silničního provozu" dle žádosti pana Petra Němečka a pana Romana Wintera.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 984/05 k žádosti o použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným jednorázovým použitím znaku Města Kutná Hora na kalendáři 2006 s leteckým snímkem pro KOMPAKT spol. s r.o. se sídlem Jiráskova 1424, Poděbrady.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 25.11.05


Usnesení č. 985/05 k žádosti o finanční příspěvek
Rada města n e s o u h l a s í
s přidělením finančních prostředků z příspěvkového programu města (granty) na rok 2005 Českému svazu zahrádkářů, zákaldní organizace č. 1, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 25.11.05


Usnesení č. 986/05 k záměru na pronájem objektu
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru pronajmout Divadelní klub, Sedlecká 670, Kutná Hora panu Josefu Krčilovi za roční nájemné 12.000,- Kč a to od 1.1.2006.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 987/05 k návrhu nového tarifu MAD
Rada města s c h v a l u j e
nový TARIF městské autobusové dopravy v Kutné Hoře s platností od 11.12.2005.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 11.12.05


Usnesení č. 988/05 k návrhu jízdního řádu MAD
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený jízdní řád městské autobusové dopravy v Kutné Hoře - linky MHD č. 1 245001 Poliklinika - Malín s platností od 11.12.2005.

II. u k l á d á
odboru dopravy a silničního hospodářství
vyhodnotit v měsíci červenci 2006 efektivnost intervalového systému a ve spolupráci s firmou CONNEX provést případné korekce spojů.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 989/05 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách zahájení
zadávacího řízení a uveřejnění oznámení zadávacího řízení druhem
otevřeného řízení na Centrální adrese na veřejnou zakázku :
"Poskytnutí bankovního úvěru./prodloužení splatnosti stávajícího
úvěrku z 1,5 roku na 4 roky/".
b) pro toto zadávací řízení základní kritérium hodnocení nabídek -
ekonomickou výhodnost nabídek s těmito níže uvedenými dílčími
hodnotícími kritérii s jejich váhovými koeficienty v procentech :
1. celková nabídková cena služby (úrok,poplatky,provize) 80%
2. požadované zajištění 20%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise
zadavatelem :
člen náhradník
1. Ing. Lenka Kotenová Dana Kratinová
2. Bohumil Dvořák MVDr. Václav Vančura
3. Ing. Richard Zahradníček Aleš Matula
4. Marie Matyášová Jitka Gregorová
5. Jiří Šírek Miloslav Chlumský

b) s pověřením pracovní skupiny pro vyhodnocení kvalifikace uchazečů
zadavatelem a s jejím složením členů : Ing. Lenka Kotenová,
Ing. Josef Bárta, Ing. Richard Zahradníček

c) s pověřením Ing. Josefa Bárty zadavatelem zabezpečit průběh
zadávacího řízení po administrativně - formální stránce včetně
jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 990/05 k žádosti pana J.Chvalovského
Rada města s o u h l a s í
se žádostí Jiřího Chvalovského o čerpání celé výše půjčky z Fondu rozvoje bydlení hotovostním způsobem na úhradu vystavených faktur - paragonů za provedené práce (nákup materiálu).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 991/05 ke zřízení jednotky dobrovolných hasičů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů v Malíně, Neškaredicích a Poličanech.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 992/05 k zápisu z jednání komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy č. 23 a 24 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ve dnech 29.9. a 1.11.2005.

II. j m e n u j e
Petra Koláře, Kutná Hora členem Komise pro rozvoj turistického ruchu Rady města Kutná Hora s účinností od 1.12.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 993/05 k zápisu z komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne 2.11.2005.


Usnesení č. 994/05 k návrhu termínů RM a ZM v r.2006
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené termíny zasedání Rady města Kutná Hora na I. pololetí 2006.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložené termíny jednání ZM na rok 2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 995/05 k vyhlášení VŘ - pronájem bytu Masarykova 343
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 41/05 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 9.1.2006 v 11:00 hod.< BR> Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 996/05 prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 31, ul. Vojtěšská, Kutná Hora panu Luboši Vomelovi, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.12.2005 do 30.11.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 997/05 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstouením od budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 22.3.2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Pavlem Brunclíkem, Kutná Hora, na základě jeho písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 22.3.2001. Město Kut ná Hora vrátí panu Brunclíkovi částku ve výši 239.516,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 998/05 k uzavření nájemní smlouvy - p. Horák
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 28, Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem, Kutná Hora za roční nájemné ve výši 18.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 999/05 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostorů - Táborská 71
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí nemovitosti čp. 71, Táborská, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.05


Usnesení č.1000/05 k žádosti společnosti Etic Films s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o podmínkách využití exterierů a interierů Kutné Hory pro filmové natáčení (film OMEN) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ETIC FILMS s.r.o., se sídlem Křemencova 18/164, Praha 1 týkajícího se rozšíření o parkování vozové filmové techniky v lokalitě nám. Národního odboje a v Kremnické ul. (naproti škole) ve dnech 21.11.2005 - 23.11.2005 a zvýšení smluvní ceny o 60.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.05


Usnesení č.1001/05 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČO 47138289 v termínu od 10.4.2006 do 17.4.2006 s tím, že částka za poskytnutí pozemků činí 380.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.04.06


Usnesení č.1002/05 k výjimce z 2. vlny privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1) souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele
Eduarda a Věru Novákovými, Kutná Hora, kteří
uhradili kauci ve výši 20.000,-- Kč do 3 měsíců od převzetí nabídky a
návratku vrátili o uplynutí 3 měsíční lhůty pro výpočet slev do 6
měsíců od převzetí nabídky. Tito nájemníci budou zahrnuti do
množstevních slev uvedeným pod bodem 1) v "Zásadách tvorby ceny bytové
jednotky".

2) souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro paní Jarmilu
Chybovou, Kutná Hora, která vrátila návratku
ve stanovené lhůtě 3 měsíců pro výpočet slev a kauci 20.000,-- Kč
uhradila po uplynutí 3 měsíční lhůty do 6 měsíců od převzetí nabídky.
Tento nájemce bude zahrnut do množstevních slev uvedeným pod bodem 1)
v "Zásadách tvorby ceny bytové jednotky".

3) souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele
Vladimíra a Zdenu Čápovy, Kutná Hora, kteří
uhradili kauci ve výši 20.000,-- Kč do 3 měsíců od převzetí nabídky a
návratku vrátili o uplynutí 3 měsíční lhůty pro výpočet slev do 6
měsíců od převzetí nabídky. Tito nájemníci budou zahrnuti do
množstevních slev uvedeným pod bodem 1) v "Zásadách tvorby ceny bytové
jednotky".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1003/05 k odprodeji b. j. v 2. vlně privatizace - Jana Zajíce 122-126
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením níže uvedených kupních smluv na bytové jednotky v objektu čp. 122, 123, 124, 125, 126 ul. Jana Zajíce včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dl e " prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005, pokud Zastupitesltvo města odsouhlasí dne 6.12.2005 návrh usnesení dle usnesení rady města č. 1002/05 (výjimky z pravidel 2. vlny).

1) bytová jednotka č. 122/1, manželé Bohumil a Eva Smítkovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
2) bytová jednotka č. 122/2, paní Ivana Karbanová, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
3) bytová jednotka č. 122/3, paní Věra Cinková, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
4) bytová jednotka č. 122/4, manželé Miroslav a Jaroslava Krejčíkovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
5) bytová jednotka č. 122/5, paní Zdena Vyčichlová, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
6) bytová jednotka č. 122/6, paní Helena Šturmová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
7) bytová jednotka č. 122/7, manželé Eduard a Věra Novákovi, kupní cena ve výši 116.857,-
8) bytová jednotka č. 122/9, paní Jindřiška Prosová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
9) bytová jednotka č. 122/10, paní Jiřina Teplá, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
10) bytová jednotka č. 122/11, paní Zuzana Tvrzníková, kupní cena ve výši 99.727,-Kč
11) bytová jednotka č.122/12, pan Jaroslav Pilař, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
12) bytová jednotka č. 123/1, pan Tomáš Hobl, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
13) bytová jednotka č. 123/2, paní Jarmila Chybová, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
14) bytová jednotka č. 123/3, manželé Jan a Jana Kollerovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
15) bytová jednotka č. 123/4, paní Věra Hlaváčová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
16) bytová jednotka č. 123/5, pan Jiří Palme, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
17) bytová jednotka č. 123/6, manželé Petr a Eliška Pecnovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
18) bytová jednotka č. 123/7, pan Zdeněk Voseček, kupní cena ve výši 116.857
19) bytová jednotka č. 123/8, manželé František a Libuše Hvězdovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
20) bytová jednotka č. 123/9, paní Marta Nemčeková, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
21) bytová jednotka č. 123/10, manželé Václav a Ivana Dolenský, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
22) bytová jednotka č. 123/11, paní Božena Daňková, kupní cena ve výši 99.727,-Kč
23) bytová jednotka č. 123/12, manželé Tomáš a Marie Konečný, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
24) bytová jednotka č. 124/1, manželé Josef a Světlana Plíhalovi, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
25) bytová jednotka č. 124/2, paní Ladislava Dojčiaková, kupní cena ve výši 121.697,-Kč
26) bytová jednotka č. 124/3, manželé Zdeněk a Jana Loužilovi, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
27) bytová jednotka č. 124/4, paní Jaroslava Kunešová, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
28) bytová jednotka č. 124/6, paní Miroslava Nápravníková, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
29) bytová jednotka č. 124/7, manželé Josef a Jiřina Nývltovi, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
30) bytová jednotka č. 124/8, paní Věra Hejduková, kupní cena ve výši 123.086,-Kč
31) bytová jednotka č. 124/9, manželé Jaroslav a Jana Kuřátkovi, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
32) bytová jednotka č. 124/10, paní Miroslava Kašparová, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
33) bytová jednotka č. 124/11, manželé Jan a Ivana Jahodovi, kupní cena ve výši 121.097,-Kč
34) bytová jednotka č. 124/12, paní Marta Civínová, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
35) bytová jednotka č. 125/1, manželé Miloš a Věra Muzsayovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
36) bytová jednotka č. 125/2, manželé Jaroslav a Anna Ciprovi, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
37) bytová jednotka č. 125/3, Karel a Zdena Dobiášovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
38) bytová jednotka č. 125/4, manželé Josef a Viera Králíkovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
39) bytová jednotka č. 125/5, manželé Josef Jeřábek a Božena Fenyková, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
40) bytová jednotka č. 125/6, manželé Václav a Nataša Janákovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
41) bytová jednotka č. 125/7, paní Anna Kimlová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
42) bytová jednotka č. 125/8, manželé Miroslav a Milada Bradnovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
43) bytová jednotka č. 125/9, manželé Jiří a Ludmila Nováčkovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
44) bytová jednotka č. 125/10, manželé Luboš a Jaroslava Kořínkovi, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
45) bytová jednotka č. 125/11, paní Lenka Vlachová, kupní cena ve výši 99.727,-Kč
46) bytová jednotka č. 125/12, paní Jana Krištofíková, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
47) bytová jednotka č. 126/1, manželé Vladimír a Jana Vavruškovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
48) bytová jednotka č. 126/2, pan Emil Mišák, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
49) bytová jednotka č. 126/3, paní Hana Boudová, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
50) bytová jednotka č.126/4, paní Věra Roglová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
51) bytová jednotka č. 126/5, manželé Petr a Květa Zajícovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
52) bytová jednotka č. 126/6, pan Jaroslav Dušek, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
53) bytová jednotka č. 126/7, manželé Josef a Miloslava Hrabaňovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
54) bytová jednotka č. 126/8, manželé Josef a Marcela Buchtovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
55) bytová jednotka č. 126/9, manželé František a Milena Markovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
56) bytová jednotka č. 126/10, manželé Milan a Alena Viltovi, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
57) bytová jednotka č. 126/11, pan Tomáš Hovorka, kupní cena ve výši 99.727,-Kč

V případě, že zastupitelstvo města neodsouhlasí výjimky z pravidel 2. vlny privatizace (dle návrhu usnesení RM č. 1002/05), které budou předloženy k projednání dne 6.12.2005, bude znít návrh na usnesení ZM takto:

1) bytová jednotka č. 122/1, manželé Bohumil a Eva Smítkovi, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
2) bytová jednotka č. 122/2, paní Ivana Karbanová, kupní cena ve výši 121.697,-Kč
3) bytová jednotka č. 122/3, paní Věra Cinková, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
4) bytová jednotka č. 122/4, manželé Miroslav a Jaroslava Krejčíkovi, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
5) bytová jednotka č. 122/5, paní Zdena Vyčichlová, kupní cena ve výši 123.086,-Kč
6) bytová jednotka č. 122/6, paní Helena Šturmová, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
7) bytová jednotka č. 122/7, manželé Eduard a Věra Novákovi, kupní cena ve výši 141.898,-
8) bytová jednotka č. 122/9, paní Jindřiška Prosová, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
9) bytová jednotka č. 122/10, paní Jiřina Teplá, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
10) bytová jednotka č. 122/11, paní Zuzana Tvrzníková, kupní cena ve výši 121.097,-Kč
11) bytová jednotka č.122/12, pan Jaroslav Pilař, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
12) bytová jednotka č. 123/1, pan Tomáš Hobl, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
13) bytová jednotka č. 123/2, paní Jarmila Chybová, kupní cena ve výši 121.697,-Kč
14) bytová jednotka č. 123/3, manželé Jan a Jana Kollerovi, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
15) bytová jednotka č. 123/4, paní Věra Hlaváčová, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
16) bytová jednotka č. 123/5, pan Jiří Palme, kupní cena ve výši 123.086,-Kč
17) bytová jednotka č. 123/6, manželé Petr a Eliška Pecnovi, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
18) bytová jednotka č. 123/7, pan Zdeněk Voseček, kupní cena ve výši 141.898
19) bytová jednotka č. 123/8, manželé František a Libuše Hvězdovi, kupní cena ve výši 123.086,-Kč
20) bytová jednotka č. 123/9, paní Marta Nemčeková, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
21) bytová jednotka č. 123/10, manželé Václav a Ivana Dolenský, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
22) bytová jednotka č. 123/11, paní Božena Daňková, kupní cena ve výši 121.097,-Kč
23) bytová jednotka č. 123/12, manželé Tomáš a Marie Konečný, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
24) bytová jednotka č. 124/1, manželé Josef a Světlana Plíhalovi, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
25) bytová jednotka č. 124/2, paní Ladislava Dojčiaková, kupní cena ve výši 121.697,-Kč
26) bytová jednotka č. 124/3, manželé Zdeněk a Jana Loužilovi, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
27) bytová jednotka č. 124/4, paní Jaroslava Kunešová, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
28) bytová jednotka č. 124/6, paní Miroslava Nápravníková, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
29) bytová jednotka č. 124/7, manželé Josef a Jiřina Nývltovi, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
30) bytová jednotka č. 124/8, paní Věra Hejduková, kupní cena ve výši 123.086,-Kč
31) bytová jednotka č. 124/9, manželé Jaroslav a Jana Kuřátkovi, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
32) bytová jednotka č. 124/10, paní Miroslava Kašparová, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
33) bytová jednotka č. 124/11, manželé Jan a Ivana Jahodovi, kupní cena ve výši 121.097,-Kč
34) bytová jednotka č. 124/12, paní Marta Civínová, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
35) bytová jednotka č. 125/1, manželé Miloš a Věra Muzsayovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
36) bytová jednotka č. 125/2, manželé Jaroslav a Anna Ciprovi, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
37) bytová jednotka č. 125/3, Karel a Zdena Dobiášovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
38) bytová jednotka č. 125/4, manželé Josef a Viera Králíkovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
39) bytová jednotka č. 125/5, manželé Josef Jeřábek a Božena Fenyková, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
40) bytová jednotka č. 125/6, manželé Václav a Nataša Janákovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
41) bytová jednotka č. 125/7, paní Anna Kimlová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
42) bytová jednotka č. 125/8, manželé Miroslav a Milada Bradnovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
43) bytová jednotka č. 125/9, manželé Jiří a Ludmila Nováčkovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
44) bytová jednotka č. 125/10, manželé Luboš a Jaroslava Kořínkovi, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
45) bytová jednotka č. 125/11, paní Lenka Vlachová, kupní cena ve výši 99.727,-Kč
46) bytová jednotka č. 125/12, paní Jana Krištofíková, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
47) bytová jednotka č. 126/1, manželé Vladimír a Jana Vavruškovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
48) bytová jednotka č. 126/2, pan Emil Mišák, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
49) bytová jednotka č. 126/3, paní Hana Boudová, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
50) bytová jednotka č.126/4, paní Věra Roglová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
51) bytová jednotka č. 126/5, manželé Petr a Květa Zajícovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
52) bytová jednotka č. 126/6, pan Jaroslav Dušek, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
53) bytová jednotka č. 126/7, manželé Josef a Miloslava Hrabaňovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
54) bytová jednotka č. 126/8, manželé Josef a Marcela Buchtovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
55) bytová jednotka č. 126/9, manželé František a Milena Markovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
56) bytová jednotka č. 126/10, manželé Milan a Alena Viltovi, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
57) bytová jednotka č. 126/11, pan Tomáš Hovorka, kupní cena ve výši 99.727,-Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1004/05 k uzavření nájemní smlouvy - Oblastní charita Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v přízemí domu čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizací, se sídlem Čásla vská 1-3, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že výpověď ze strany pronajímatele může být dána až po datu 31.8.2006, za roční nájemné ve výši 67.500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1005/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - p. Apolen
Rada města s o u h l a s í
a) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Pavlu Apolenovi,
Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce "Midlochovo
jarní mejdlo" ve dnech 3. června 2006 až 4. června 2006 s tím, že samotná
akce proběhne dne 3. června 2006 do 24.00 hod.

b) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Pavlu Apolenovi,
Kutná Hora za účelem pořádání kultnurní akce
"Kutnohorský festival" ve dnech 26.8.2006 až 27.8.2006 s tím, že samotná
akce proběhne dne 26.8.2006 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.06


Usnesení č.1006/05 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a sí
s prominutím části úroku z prodlení pro paní Martinu Trnkovou, , Kutná Hora ve výši 50 % z čáskty 5.276,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č.1007/05 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části úroku z prodlení pro pana Jiřího Šmidrkala, , Kutná Hora ve výši 50 % z čáskty 7.610,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č.1008/05 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části úroku z prodlení pro paní Jitku Mannovou, , Kutná Hora ve výši 50 % z čáskty 1.804,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č.1009/05 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1) souhlasit s odstoupením paní Marty Civínové od nabídky na koupi bytové
jednotky č. 12 v ul. Jana Zajíce čp. 124 v Kutné Hoře.

2) souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že bude paní
Martě Civínové vrácena kauce ve výši 20.000,-- Kč na odprodej bytové
jednotky č. 12 v domě čp. 124 Jana Zajíce v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1010/05 k odprodeji b.j. č. 8 v domě čp. 122 ul. J.Zajíce v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitesltvu města Kutná Hora
1) souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že manželům
Milanovi a Lence Kocourkovým, Kutná Hora,
bude zaslána nabídka ke koupi bytu č 8,jehož jsou oprávněnými nájemci.

2) souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 8 v
domě čp. 122, ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře včetně popdílu na
společných částech domu a pozemku č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a
785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle"Prohlášení vlastníka" ze dne
6.1.2005 s manželi Milanem a Lenkou Kocourkovými,
Kutná Hora za kupní cenu ve výši 144.808,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1011/05 k pravidlům privatizace b.j. v ul. Fučíkova čp. 326 a 327 v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženými pravidly privatizace bytů v majetku města Kutná Hora, týkající se prodeje bytových jednotek čp. 326 a 327 v ul. Fučíkova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1012/05 k žádosti o výjimku z 2. vlny privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že pí Benešová Gabriela, Kutná Hora nebude hradit kauci ve výši 20.000,-- Kč a kupní cenu uhradí v termínu stanoveném "Pravidly" najednou celou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1013/05 k odprodeji b.j. č. 2 v domě čp. 90 ul. Ortenova v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 2 v domě čp. 90 ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č.785/5, 785/4, 785/3, 785/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 23.5.1998 paní Vlastě Kalouskov é, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 155.400,-- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1014/05 k odprodeji b. j. v 2. vlně privatizace - Kouřimská 20
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením níže uvedených kupních smluv na bytové jednotky v objektu čp. 20 ul. Kouřimská včetně podílů na společných částech domu a pozemku č.859, 870 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 4.2.2005.


1) bytová jednotka č. 20/1, paní Miloslava Piskačová, kupní cena ve výši 209.585,-Kč
2) bytová jednotka č. 20/2, paní Jaroslava Tunklová, kupní cena ve výši 213.079,-Kč
3) bytová jednotka č. 20/3, manželé Jaromír a Zdena Tesařovi, kupní cena ve výši 211.656,-Kč
4) bytová jednotka č. 20/4, paní Stanislava Lisková, kupní cena ve výši 214.610,-Kč
5) bytová jednotka č. 20/5, paní Božena Bulánková, kupní cena ve výši 125.924,-Kč
6) bytová jednotka č. 20/6, paní Marie Ondrejčíková, kupní cena ve výši 153.415,-Kč
7) bytová jednotka č. 20/7, manželé Zdeněk a Vlasta Zadákovi, kupní cena ve výši 127.427,-Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1015/05 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace - Čelakovského 388
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením níže uvedených kupních smluv na bytové jednotky v objektu čp. 388 ul. Čelakovského včetně podílů na společných částech domu a pozemku č.2449 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 28.12.2004.

1) bytová jednotka č. 388/1, manželé Ladislav a Pavlína Bilý, kupní cena ve výši 188.209,-Kč
2) bytová jednotka č. 388/2, pan Michal Vašák, kupní cena ve výši 127.008,-Kč
3) bytová jednotka č. 388/3, manželé Josef a Magdalena Tvrdíkovi, kupní cena ve výši 180.108,-Kč
4) bytová jednotka č. 388/4, pan Josef Dobiáš, kupní cena ve výši 196.749,-Kč
5) bytová jednotka č. 388/5, pan Ladislav Stránský, kupní cena ve výši 130.628,-Kč
6) bytová jednotka č. 388/6, paní Marie Ždímalová, kupní cena ve výši 192.619,-Kč
7) bytová jednotka č. 388/7, paní Jana Plocková, kupní cena ve výši 191.482,-Kč
8) bytová jednotka č. 388/8, manželé Cyril a Marie Vencálkovi, kupní cena ve výši 130.628,-Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1016/05 k přidělení bytu v DPS - V.Sochorová
Rada města s o u h l a s í
1) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 1+1, IV. kategorie
ve 2. podlaží domu čp. 614 Pirknerovo náměstí, Kutná Hora s paní Věrou
Sochorovou ke dni 30.11.2005.

2) s přidělením bytu č. 2 v domě s pečovatelskou službou o velikosti
1+1, I. kategorie ve 2. podlaží domu čp. 922 ul. U Havírny v Kutné
Hoře, paní Věře Sochorové,
Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s
účinností od 1.12.2005.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1017/05 k přidělení bytu v DPS - I.Kutilová
Rada města s o u h l a s í
1) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1+0, IV. kategorie
v 1. podlaží domu čp. 614, Pirknerovo náměstí, Kutná Hora s paní Irenou
Kutilovou ke dni 30.11.2005.

2) s přidělením bytu č. 30 v domě s pečovatelskou službou o velikosti
1+1, I. kategorie v 1. podlaží domu čp. 921 ul. U Havírny v Kutné
Hoře, paní Ireně Kutilové,
Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s
účinností od 1.12.2005.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1018/05 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise konané dne 18.10.2005.
b) zápis z 22. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne
26.9.2005.
c) zápis z 23. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne
3.11.2005.
Usnesení č.1019/05 k záboru veřejného prostranství - J.Maturová
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství ve Smíškově ulici pro umístění dřevěné podesty pro restaurační stolky před restaurací "Na Kometě" od 1.10.2005 do 30.9.2007 pro paní Jaroslavu Maturovou, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.05


Usnesení č.1020/05 k zápisu DR spol. Technické služby s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
zápis č. 10/05 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. ze dne 31.října 2005.


Usnesení č.1021/05 k vyplacení odměn
Rada města p o z a s t a v u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o.
veškeré vyplácení finančních odměn jednateli společnosti KH Tebis Ing. Vladimíru Gajdošovi s okamžitou platností až do odvolání.
Zodpovídá : B.Dvořák, místostarosta      Termín : 17.11.05


Usnesení č.1022/05 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města u k l á d á
Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic MÚ
připravit a projednat v orgánech města dohody mezi Městem Kutná Hora, společností KH Tebis s.r.o. a firmou Bouwfonds s.r.o. o zajištění přívodu a dodávek tepla do nově budovaných bytových domů v lokalitě Lidka.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1023/05 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. mezi čp. 156 a 157 pro prodej vánočních stromků v termínu od 5.12.2005 do 23.12.2005 mimo neděli 11.12. a 18.12.2005 pro pana Oldřicha Vyhnánka, Uhlířské Janovice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.05


Usnesení č.1024/05 k návrhu na odpis pohledávky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odpisem pohledávky ve výši 132.299,24 Kč z důvodů ukončení konkursního řízení úpadce Praktik Jump, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1025/05 k návrhu změny pravidel - 2. vlna privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit ke dni 6.12.2005 bod 8) Pravidel 2. vlny privatizace bytových
a nebytových jednotek v městských domech, který zní :
Nebytové prostory budou nabízeny ke koupi současným nájemníkům nebytových prostorů za odhadní cenu. Zájemci o koupi jsou povinni ve lhůtě do 3 měsíců od prokazatelného doručení přijmout nabídku. Pokud nebudou mít současní nájemci o koupi zájem, bude vyhl ášeno výběrové řízení s podmínkou převzetí nájemní smlouvy.

II. souhlasit s následujícím zněním bodu 8) Pravidel 2. vlny privatizace
bytových a nebytových jednotek v městských domech, který zní :
Nebytové prostory budou prodávány na základě výběrového řízení, u těchto nebytů bude stanovena odhadní cena na základě znaleckého posudku. Tato cena bude uváděna při vyhlášení VŘ s tím, že vyvolávací cenou bude cena odsouhlasená radou města. Prodej volný ch nebytových prostor bude realizován dle "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrového řízení" schválených usnesením zastupitelstva města č. 17/04 ze dne 27.1.2004. Převod vlastnických práv k vydraženým nebytovým jednotkám pak bude realizován zásadně na základě předchozího prokazatelného uhrazení celé vydražené částky kupní ceny ze strany vydražitele. Podmínkou výběrového řízení bude převzetí nájemních smluv.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1026/05 k odprodeji bytů - 2. vlna privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením níže uvedených kupních smluv na bytové jednotky v objektu čp. 468 a 469 ul. Benešova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005

1) byt. jednotka č.468/1, manželé PhDr. Miloslav a Olga Gerykovi, kupní cena ve výši 149.428,- Kč
2) byt. jednotka č.468/2, pan Jindřich Dvořák a pí Jaroslava Maternová, kupní cena ve výši 142.753,- Kč
3) byt. jednotka č.468/3, manželé Richard a Drahomíra Batistovi, kupní cena ve výši 147.841,- Kč
4) byt. jednotka č.468/4, pí Miroslava Procházková, kupní cena ve výši 147.841,- Kč
5) byt. jednotka č.468/5, manželé Jaroslav a Eva Filipovi, kupní cena ve výši 147.841,- Kč
6) byt. jednotka č.468/6, manželé Gustav a Ludmila Kutílkovi, kupní cena ve výši 147.841,- Kč
7) byt .jednotka č.469/1, pí Vlasta Citorínová, kupní cena ve výši 119.852,- Kč
8) byt. jednotka č. 469/2, pí Libuše Jirásková, kupní cena ve výši 143.488,- Kč
9) byt. jednotka č.469/5, manželé Gabriela a Petr Benešovi, kupní cena ve výši 124.222,- Kč
10) byt. jednotka č.469/8, pí Jiřina Zmeková, kupní cena ve výši 124.222,- Kč
11) byt. jednotka č.469/9, pí Zdeňka Gryčová, kupní cena ve výši 124.222,- Kč
12) byt. jednotka č.469/10, pí Božena Kavanová, kupní cena ve výši 150.264,- Kč
13) byt. jednotka č.469/11, pan Bohumil Hurt, kupní cena ve výši 152.560,- Kč
14) byt. jednotka č.469/12, pan Jaroslav Kadlec, kupní cena ve výši 124.222,- KčZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1027/05 k vyhodnocení VŘ SN 33/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 33/05 na prodej bytu č. 14 o velikosti 1+1 v čp. 599, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 42/05 na prodej bytu č. 14 o velikosti 1+1 ve 4. NP domu čp. 599, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení (viz příloha). Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 9.1.2006 v 1 1,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č.1028/05 k návrhu na zrušení VŘ
Rada města s o u h l a s í
se zrušením výběrového řízení č. SN 34/05 na pronájem bytu 3+kk v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č.1029/05 k návrhu na instalaci semaforu
Rada města n e s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace na instalaci semaforu pro chodce v prostoru křižovatky ulic Kouřimská x Tyršova x Vojtěšská.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1030/05 k harmonogramu svozu odpadů "z ulice" na rok 2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu objemných a rostlinných odpadů, železa a nebezpečných odpadů na rok 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1031/05 k návrhu rozpočtu města na rok 2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravený návrh rozpočtu pro rok 2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1032/05 k návrhu 14. rozpočtové změny
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 14. změny rozpočtu města Kutná Hora :
celkové navýšení o 6.918.980,- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,- Kč ve financování
6.918.980,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 18.11.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 16. listopadu 2005

Nahoru