16. ledna 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.ledna 2007

Usnesení č. 14/07 k zápůjčce obřadní síně a preghausu Vlašského dvora
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně a preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora, pro slavnostní ocenění dárců Krve dne 25. dubna 2007 od 13,30 do 17,00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 15/07 k zápůjčce obřadní síně a preghausu Vlašského dvora
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně a preghausu Vlašského dvora Občanskému sdružení "Kultura do města" Kutná Hora, pro zahájení projektu Obnova tradic židovské kultury na Kutnohorsku dne 1. března 2007 od 16,30 do 21,30 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 16/07 k účasti města na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Luganu
Rada města s c h v a l u j e
účast města Kutná Hora na švýcarském mezinárodním veletrhu cestovního ruchu "iViaggiatori" v Luganu (1.-4.11.2007) za předpokladu stejně výhodných finančních podmínek jako v roce 2006.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 17/07 k nařízení vlády č. 614/2006 Sb. ze dne 20.12.2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 18/07 ke jmenování výběrové komise
Rada města j m e n u j e
komisi pro vyhodnocení poptávkového řízení na poskytování úklidových prací a služeb v budovách Městského úřadu Kutná Hora ve složení : MVDr. Václav Vančura, Ing. Tomáš Benada, Václav Zimmermann, Eva Hnátková a Bc. Vladimír Rudolf.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 22.01.07


Usnesení č. 19/07 k 18. rozpočtové změně 2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 18. změny rozpočtu:
navýšení o 59.340,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
59.340,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 20/07 k 1. rozpočtové změně 2007
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 1. změny rozpočtu:
navýšení o 7.851.090,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
3.074.520,-- Kč ve financování a
10.925.610,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 21/07 k věcnému břemeni - rekonstrukce Puškinská ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství na pozemcích p.č. KN 2676, 3665, 4595, 2671, 4591/5 a PK 2889, st. 1168, st.1167, 1782/11, 1782/10, 1782/9, 1782/6, 1782/7, st. 1166, st. 1151, st. 1164, st. 1163, 1782/8 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 22/07 k věcnému břemeni - Benešova ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodního zařízení na pozemku p.č. 2474/1 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude část z 2.000,-- Kč odovídající výši majetkového podílu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 23/07 k prodeji pozemku na Kaňku - Kubát
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 682/2 v k.ú. Kaňk panu Michalu Kubátovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 24/07 k prodeji regálů z nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej 6 ks kovových regálů, za celkovou prodejní cenu 300,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.02.07


Usnesení č. 25/07 ke změně zřizovací listiny PO Školní jídelny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
shválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora:
Čl. V bod 1 zřizovací listiny se rozšiřuje o budovu skladu s pozemkem p.č. 255/5 - zastavěná plocha v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 26/07 ke změně zřizovací listiny PO ZŠ Kremnická
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
shválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická čp. 98:
Čl. V bod 1 zřizovací listiny se u pozemku p.č. 255/2 - zahrada v k.ú. Kutná Hora zmenší výměra na 2229 m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 27/07 k plnění usnesení - prodloužení a rušení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy.
b) se zrušením usnesení RM č. 962/06.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 28/07 k zápisům RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 18.12.2006
b) zápis z jednání komise revitalizace sídliště Šipší ze dne 11.12.2006


Usnesení č. 29/07 k prodeji obřadní síně
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem budovy obřadní síně na hřbitově U Všech svatých.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.02.07


Usnesení č. 30/07 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s výpovědí z nájmu bytu a žalobou o přivolení výpovědi z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 42 Komenského náměstí v Kutné Hoře proti paní Emilii Svobodové z důvodu § 711a, odst.1, písm. c) Občanského zákoníku, je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 31/07 k žádosti o byt v DPS - Málkovi
Rada města s o u h l a s í
se zařazením manželů Marií a Jaroslavem Málkových, Kutná Hora do seznamu uchazečů o byt v domě s pečovatelskou službou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.07


Usnesení č. 32/07 k vyhodnocení VŘ SN 28/06 - pronájem bytu v Šultysova čp.167
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 28/06 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila pí Helena Pešoutová
Na 2. místě se umístila pí Zuzana Čermáková

s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č.4 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Helenou Pešoutovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 33/07 k pověření odboru k poskytování přístřeší
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku k rozhodování o poskytnutí přístřeší do objektů v majetku Města Kutná Hora ode dne přidělení po dobu prvních šesti měsíců v případech, kdy poskytnutí přístřeší je podmíněno vyklizením bytu, kde nájem bytu skončil výpovědí.

Zrušeno usnesením RM č. 1042/15 ze dne 18. 11. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.01.07


Usnesení č. 34/07 k žádosti společnosti La Caoba, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů - kanceláře v I. patře nemovitosti čp. 154 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností La Caoba, s.r.o. se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 2110/800 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 20.500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 35/07 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Havlíčkovonám. 552
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v jižní části nemovitosti čp. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaromírem Procházkou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 36/07 k žádosti Oblastní charity K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smluvě o nájmu nebytových prostorů (sklad nábytku) v nemovitosti čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou - charitativní a církevní organizací se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora týkajícího se snížení ročního nájemného z 67.500 ,-- Kč na 30.000,-- Kč, změny termínu hrazení nájemného ze čtvrtletních splátek předem na dvě splátky a to k 10.4. a 10.10. běžného roku a dále změny termínu hrazení záloh na služby ze čtvrtletních splátek předem na čtvrtletní splátky za dané čtvrtletí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 37/07 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu - Ortenova 82
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 1/07 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (2+1) v domě čp. 82 v ulici Ortenova (stav. p.č. 785/21, 785/22, 785/23, 785/24) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrovéo řízení". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 26.2.2007 v 16:00 hodin.

Zrušeno usnesením RM č. 148/07 ze dne 13. 2. 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.03.07


Usnesení č. 38/07 k vyhodnocení VŘ SN 29/06 na pronájem bytu v Šultysova 165
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 29/06 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila pí Alena Hurtová
Na 2. místě se umístila pí Věra Kozarová

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, Šultysova v Kutné Hoře s paní Alenou Hurtovou, , za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 39/07 k žádosti Oblastní charity
Rada města s o u h l a s í
s odložením splatnosti záloh za služby spojených s užíváním nebytových prostorů v nemovitostech čp. 1-3 Čáslavská ul., čp. 28, Čáslavská ul., čp. 168 Mazákova ul. a čp. 611 Trebišovská ul. vše v Kutné Hoře u nájemních smluv uzavřených mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám., Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora a to z 10.1.2007 na 31.3.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.01.07


Usnesení č. 40/07 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Zdeňka Loudu, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 14.437,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 41/07 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s panem Pavlem Semanem, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.2.2007 do 30.4.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 42/07 k žádosti Oblastní chartiy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smluvě o nájmu nebytových prostorů (kancelář) v nemovitosti čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou - charitativní a církevní organizací se sídlem čp. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora týkajícího se změny termínu hrazení nájemného ze čtvrtletních splátek předem na dvě splátky a to k 10.4. a 10.10. běžného roku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 43/07 k technickému stavu objektu šaten v ubytovně Sportovců čp. 59
Rada města b e r e na v ě d o m í
technický stav objektu šaten a ubytovny čp. 59 v ulici Sportovců. Posudek a návrh sanace výše uvedeného objektu bude předán ORRÚPaI s tím, že je nutno tuto akci zařadit do rozpočtu Města v co nejkratším možném časovém období.


Usnesení č. 44/07 k ukončení nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku dle PK p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Tomášem Krbílkem, Kutná Hora, uzavřené dne 27.7.2005. Nájemní vztah končí dne 31.3.2007.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku dle PK p.č. 2548/2, díl 13 v k.ú. Kutná Hora za účelem provozování zahrádky s účinností od 1.4.2007.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 45/07 k zápisu DR společnosti KH Tebis
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 19. prosince 2006.

II. s c h v a l u j e
navržený plán tržeb a nákladů společnosti KH TEBIS s.r.o. na rok 2007.

III. u k l á d á
místostarostovi Ing. Tomáši Benadovi
vstoupit do jednání s firmou Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., Husova 1652/44, Jihlava, ohledně připojení bytového domu "A" na CZT a uzavření smlouvy na dodávku tepla pro tento objekt.
Zodpovídá : Ing.Tomáš Benada,místosta      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 46/07 ke změně dopravního značení v Barborské ul.
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení "pěší zóny" v Barborské ulici v Kutné Hoře s umožněním vjezdu vozidlům zásobování pouze v době od 06:00 do 09:00 a od 17:00 do 19:00 hod. V části Barborské ulice od křižovatky s ul. Smíškovou po Komenského nám. bude jednsměrný provoz. Obyvatelům bydlícím v Barborské ulici bude možné na požádání vystavit výjimku opravňjící k vjezdu a zastavení v této lokalitě kdykoliv. Stání (parkování) vozidle bude zakázáno.

b)že, o výjimce bude rozhodovat Rada města Kutná Hora.

Bod b) zrušen usnesením RM č. 1029/07 ze dne 13.11.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 47/07 k návrhu na změnu rozpočtu na rok 2007
Rada města u k l á d á
ekonomického odboru MÚ
zapracovat do nejbližší změny rozpočtu na rok 2007 následující změnu :
položku 2212-5169-2960-53330 "zimní údržba komunikací" snížit o částku 100.000,- Kč a o tuto částku nyvýšit položku 2212-5171-2960-53330 "Komunikace opravy TS"
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 48/07 k záměru na pronájem pozemku v Sedlci
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 24 m2 za účelem zřízení prodejny suvenýrů a stánku se zmrzlinou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 49/07 k záměru na pronájem pozemků v K.Hoře a Perštejnci
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku p.č. dle PK 1901 v k.ú. Kutná Hora a pozemku PK 2131/3 v k.ú. Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 50/07 k žádosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy o užívání části plochy na budově trafostanice (p.č. 677/1 v k.ú. Kutná Hora) v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Alešem Novákem, Kutná Hora za účelem instalace 2 ks infopanelu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 51/07 k informaci o hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za XI/06
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) informaci o hospodaření nemocnice k 30.11.2006 v porovnání s upraveným
plánem pro 2. pololetí roku 2006
b) informaci o očekávané skutečnosti hospodaření k 31.12.2006

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením provozní dotace Nemocnici Kutná Hora s.r.o. o hodnotu utrženého nájemného touto organizací.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 52/07 k plnění úkolů RM - 909/06
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
s udělením čtvrtletní odměny v plném rozsahu za IV. Q 2006 řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. Ing. Karlu Malému na základě plnění stanovených úkolů RM, v souladu s uzavřenou manažerskou smlouvou, bod VI. Odměny.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 53/07 k požadavku na rozšíření informačního systému
Rada města I. s c h v a l u j e
rozšíření Nemocničního informačního systému NIS Medea ve výši 113.320 Kč.

II. u k l á d á
jednateli a řediteli nemocnice Ing. K.Malému
zajistit realizaci v termínu do konce února 2007.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 54/07 k žádosti o navýšení příspěvku do soc. fondu
Rada města n e s c h v a l u j e
zvýšení příspěvku do sociálního fondu pro Nemocnici Kutná Hora s.r.o. na částku 500.000 Kč pro rok 2007.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 55/07 k příspěvku na kanalizační přípojky
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2007.


Usnesení č. 56/07 k návrhu na zrušení zadávacího řízení
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (díále jen "zákon") zrušení zahájeného zadávacího řízení zadávaného druhem zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem : "Prodloužení dvoutrubního rozvodu tepla CZT a napojení novostaveb lokality Lidka".
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 57/07 k poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 58/07 k návrhu na zadání veřejné zakázky
Rada města s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek na právní služby advokátu JUDr. Jaroslavu Zvolskému se sídlem Advokátní kancelář Bezděk & Brückler, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, pobočka Kolín, Kouřimská 68, 280 02 Kolín I. a uzavření smlouvy na tyto služby ve věci realizace záměru výběru a výběru strategického partnera pro vstup do společnosti KH Tebis s.r.o. se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, PSČ 284 01, IČ 47542713.
Zodpovídá : Ing. Benada, místostarosta      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 59/07 ke konzultacím zápisů do kroniky města
Rada města j m e n u j e
pana PhDr. Radko Šťastného konzultantem zápisů v kronice města pro rok 2007.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 60/07 k vedení fotokroniky v roce 2007
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce na vedení městské fotokroniky na rok 2007 s panem Jaroslavem Procházkou za podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 61/07 k vedení městské kroniky v r.2007
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky za rok 2007 s panem Mgr. Lukášem Provazem za podmínek předložených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 62/07 ke komunitnímu plánu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zahájení konzultací I. komunitního plánu Kutná Hora.


Usnesení č. 63/07 k zastoupení města ve VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
navrhnout Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s
a) odvolat z představenstva společnosti pana Bohumila Dvořáka a
z dozorčí rady pana MVDr. Václava Vančuru
b) jmenovat členem představenstva pana MVDr. Václava Vančuru
c) jmenovat předsedou dozorčí rady pana Ing. Tomáše Benadu

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 64/07 k zastoupení města ve společnosti MVE Plus s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
navrhnout Valné hromadě společnosti MVE Plus Kutná Hora - Čáslav s.r.o.
a) odvolat z dozorčí rady společnosti pana MVDr. Václava Vančuru
b) jmenovat členem dozorčí rady pana Ing. Michala Beneše a pana Jakuba
Šandu.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 65/07 ke změně v DR společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
Janu Pohlovou a Miroslava Štrobla z funkce člena dozorčí rady této společnosti

II. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
PhDr. Vladimíra Zubova, Věru Čermákovou a Vladimíra Košárka členy dozorčí rady této společnosti.

III. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
jednatelce společnosti Ing. Ivane Vopálkové
provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 66/07 ke změně v DR společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. pana Josefa Veselého a MUDr. Bohuslava Procházku z funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. pana Josefa Maturu, Ing. arch. Pavla Železného, Mgr. Jindřicha Bartoně a Ing. Venuši Železnou do funkce člena dozorčí rady této společnosti

III. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. jednateli společnosti Ing. Stanislavu Peroutkovi
provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 67/07 ke změně v DR společnosti KH Tebis s.r.o.
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. pana Jana Moravce a paní Věru Čermákovou z funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. pana Jiřího Pacáka, Marii Matyášovou, Pavla Novotného, RNDr. Vladislava Slavíčka a Ing. Jiřího Karelu do funkce člena dozorčí rady této společnosti

III. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. jednateli společnosti Ing. Vladimíru Gajdošovi
provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.


Zrušeno usnesením RM č. 548/07 ze dne 19.6.2007. (nové)
Zodpovídá : Ing. Gajdoš, jednatel      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 68/07 ke změně v DR společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. pana MVDr. Václava Vančuru, Mgr. Miroslava France a MUDr. Bohuslava Procházku z funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. pana Petra Ouřeckého, Martina Hlavatého, Mgr. Karla Ptáčka, Václava Zimmermanna a Ing. Jana Ehrhardta do funkce člena dozorčí rady této společnosti

III. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. jednateli společnosti Ing. Miloslavu Železnému provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing. Železný, jednatel      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 69/07 k přípravě složení výborů ZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. zřídit v souladu s § 117 zákona č. 128/200 Sb., o obcích Zdravotní
výbor Zastupitelstva města Kutná Hora s okamžitou platností.
2. odvolat
a) z funkce člena kontrolního výboru pana Karla Svobodu, Ing. Miroslava
Vaníčka, Jana Linku, Václava Havlovice a Ing. Tomáše Benadu
b) z funkce člena finančního výboru pana Ing. Jaroslava Benadu, Zdeňka
Dvořáka, Ing. Františka Tvrdíka, Ing. Vladimíra Dytrycha, CSc, Ing.
Zdeňka Jiráska, Jiřího Koubského, Ing. Venuši Železnou.
c) Z funkce člena výboru regenerace památek města Kutná Hora pana
Bohumila Dvořáka, PhDr. Světlanu Hrabánkovou, Tomáše Hobla, Mgr.
Ondřeje Seiferta, MUDr. Bohuslava procházku, Květoslava Hlavatého,
PhDr. Zdeňku Kubíkovou, Ing. Arch. Rostislava Jukla, PhDr. Aleše
Pospíšila
3. jmenovat
a) do funkce člena kontrolního výboru Martina Hlavatého, Ing. Jindřicha
Bartoně, Františka Malíka a Alexandra Lomakina.
a) do funkce člena finančního výboru pana Ing. Jindřicha Bartoně, Mgr.
Jiřího Vojáčka a Ing. Venuši Železnou
b) do funkce člena výboru regenerace památek města Kutná Hora pana Ing.
Jana Ehrhardta
c) do funkce člena zdravotního výboru MUDr. Jana Havlovice, MUDr.
Magdalenu Havlovicovou, PhDr. Olgu Zubovou, MUDr. Petra Mayera,
Ing. Venuši Železnou a Marii Matyášovou


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 70/07 ke změně ve složení komise pro výchovu a vzdělávání
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání paní Alenu Táborskou, PhDr. Radko Šťastného, Mgr. Zdeňku Blahníkovou, Mgr. Karla Ptáčka, Jitku Pechancovou, Mgr. Lídu Jůnovou, Mgr. Olgu Železnou a Mgr. Vladislava Tučka.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání Ing. Jana Vališe, Ivanku Pařízkovou, PeaDr. Janu Nedvědovou, Daniela Moravce a Jitku Slavíčkovou.

Komise zrušena usnesením RM č. 90/07 ze dne 30.1.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 71/07 ke změně ve složení komise pro TV a sport
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise TV a sport pana Jiřího Svobodu.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise pro TV a sport pana René Svobodu, Romanu Valentovou, Jana Balhama, Jiřího Štěpána, Ivana Sovu a Vladimíra Prchala .
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 72/07 ke změně ve složení komise kulturní
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro kulturu pana Pavla Apolena, Mgr. Zdeňka Licka, Jitku Slavíčkovou, PhDr. Vladimíra Zubova a Aleše Brzobohatého.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise kulturní Václava Veselého, Janu Fraňkovou, Annu Pospíšilovou, Vlastimila Karbana, PhDr. Světlanu Hrabánkovou, Evu Vaňkovou, Vladimíra Košárka, Pavla Bečána a Michala Moravce.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 73/07 ke změně ve složení komise pro rozvoj turistického ruchu
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro rozvoj turistického ruchu pana Ivo Šalátka, Ing. Ivanu Vopálkovou, MUDr. Alexeje Říhu a Petra Koláře

II. j m e n u j e
do funkce člena komise pro rozvoj turistického ruchu Ing. Vladimíra Petráše, MUDr. Kateřinu Pokornou, Kateřinu Novákovou,ml., Mgr. Jindřicha Bartoně, Rostislava Tapfera a Světlanu Sovovou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 74/07 ke změně ve složení komise pro sociální záležitosti
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro sociální záležitosti paní Olgu Jurkovou, MUDr. Františka Vaňouse, Alenu Táborskou a Jiřího Karelu.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise pro sociální záležitosti paní Zdeňku Chybovou a Ludmilu Závůrkovou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 75/07 ke změně ve složení komise dopravní
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise dopravní pana Petra Vyhnánka a Pavla Flachse.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise dopravní pana Jaroslava Kincla, Ing. Maxe Kubáta, Věru Petránkovou, Zdeňka Šturmu, Pavla Siváčka a Alexandra Lomakina.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 76/07 ke změně ve složení komise bytové
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise bytové pana Zdeňka Dvořáka, MUDr. Štefana Trnku a Václava Havlovice.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise bytové paní Zuzanu Lučivňákovou, Janu Balánovou, Kateřinu Novákovou a Jiřího Hlavinku.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 77/07 ke změně ve složení komise majetkové
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise majetkové pana JUDr. Vladimíra Pospíšila, Zdeňka Dvořáka, JUDr. Lubomíra Talandu a Vladimíra Dvořáka.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise majetkové paní Moniku Viktorovou, Evu Frantovou, Marii Pipkovou, Ing. Miroslava Vaníčka a Jindřicha Čížka.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 78/07 ke změně ve složení komise životního prostředí
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro životní prostředí Ing. Jaroslava Benadu, RNDr. Jaroslava Haka,CSc, Ing. Miloslava Železného, Jiřinu Urbanovou, Zdeňka Třískalu, Ing. Jiřího Bělohlávka a Ing. Vladimíra Kociána.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise pro životní prostředí pana Jaroslava Hanuše, Ing. Michala Kříže, Mgr. Jindřicha Kozáka, Ing. Michala Beneše a Naďu Hamplovou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 79/07 ke změně ve složení komise pro rozvoj a investiční aktivity
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro rozvoj a investiční aktivity Ing. Zdeňka Jiráska, Mgr. Miroslava France, Bohumila Dvořáka, Ing. Václava Mikeše, Jiřího Krále,ml., Ing.arch. Pavla Železného, Ing. Miloslava Krále, Ing. Vladimíra Gajdoše a RNDr. Dagmar Civišovou.

II. j m e n u j e
do funkce člena komise pro rozvoj a investiční aktivity pana Karla Svobodu, Ing. Jana Cihláře, Jindřicha Švarce, Ing. Ladislava Nepraše a Ing. Milana Nedvěda.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 80/07 ke změně ve složení komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro revitalizaci sídliště Šipší pana Mgr. Miroslava France

II. j m e n u j e
do funkce člena komise pro revitalizaci sídliště Šipší pana Petra Berku, Ing. Jana Vališe, Roberta Kocha, Miroslava Štrobla a Ing. Alenu Maiznerovou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 81/07 ke změně ve složení komise státní památkové péče
Rada města j m e n u j e
do funkce člena komise státní památkové péče pana Luboše Petříčka, PhDr. Olgu Zubovou a Ing. Jana Dobiáše.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 82/07 k ustavení nové komise RM
Rada města I. u s t a v u j e
v souladu s § 122, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění komisi pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy

II. j m e n u j e
členem této komise Mgr. Jindřicha Bartoně, RNDr. Vladislava Slavíčka, PhDr. Vladimíra Zubova a Evu Hnátkovou.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 83/07 ke změně ve složení Redakční rady Kutnohorských listů
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena redakční rady Kutnohorských listů pana Vladimíra Košárka.

II. j m e n u j e
do funkce člena redakční rady Kutnohorských listů PhDr. Vladimíra Zubova a Ing. Michala Beneše.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 16. ledna 2007

Nahoru