16. května 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.května 2018

Usnesení č. 353/18 k žádosti o pronájem královské audienční síně
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně ve Vlašském dvoře dne 19. 10. 2018 od 17:00 do 20:00 hod. pro Českou konferenci, Žilinská 1359, Varnsdorf na konání koncertu.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 354/18 k zápisu z Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 17. 4. 2018


Usnesení č. 355/18 k výpůjčce Rytířského sálu - Lepší místo ve škole
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 25. černa 2018 od 09:00 do 11:00 hodin pro prezentaci nejlepších dětských a studentských nápadů na zlepšení škol v rámci projektu Lepší místo ve škole
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 356/18 k navýšení počtu zaměstnanců MÚ Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 6. 2018 navýšení počtu zaměstnanců na MÚ Kutná Hora - odboru památkové péče, školství a kultury o pracovní pozici redaktor městského zpravodaje

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců MÚ v počtu 183
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 357/18 ke smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2018
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2018 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ 00236195, a společností HB AUDITING, s.r.o. se sídlem Dolní 1730/25. 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 60113219
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 358/18 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Sankturinovského domu (GFJ)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1293 v k.ú. Kutná Hora - nádvoří Sankturinovského domu mezi Městem Kutná Hora a GALERIÍ FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY, IČO 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo náměstí 522/1, Kutná Hora na dobu určitou dne 18.5.2018 v době od 16.00 hod. do 22.00 hod. za účelem pořádání akce Muzejní noc GFJ 2018 s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.05.18


Usnesení č. 359/18 k výsledku PŘ na VZMR "Provozní údržba hřiště UMT-3G v ul. J. Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Provozní údržba hřiště UMT-3G v ulici Jana Palacha, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 7.5.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČO: 49549511, se sídlem U Lazara 22/2, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČO: 49549511, se sídlem U Lazara 22/2, Kutná Hora za cenu ve výši 1.093.900,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 360/18 k vyhlášení VŘ č. SN 13/18 na pronájem bytu (Benešova ul. č.p. 634)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 13/18 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 v 1. podlaží domu č.p. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 18. 6. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.06.18


Usnesení č. 361/18 k uzavření dodatku ke kupní sml. na prodej pozemku v k.ú. Černíny
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

II. s c h v á l i t
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 12/2013 na prodej pozemku p.č. 418/8 v k.ú. Černíny ze dne 19.3. 2013 mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Janem Odehnalem, 284 03 Kutná Hora 3 jako kupujícím týkajícího se prodloužení lhůty stanovené ke kolaudaci stavby chaty na pozemku p.č. 418/8 v k.ú. Černíny, a to nejpozději do 2 let od data podpisu dodatku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 362/18 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

II. s c h v á l i t
odkoupení pozemků p.č. 4263/1 o výměře 121 m2, p.č. 4263/3 o výměře 55 m2, p.č. 4263/4 o výměře 108 m2 a p.č. 4263/5 o výměře 209 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Antonína Boušky, 281 23 Starý Kolín za celkovou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 363/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IZ-12-6000978/VB01, Kutná Hora, Štietkova čp. 130/4 - přeložka knn) na pozemku p.č. 3802/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 364/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční soustavy (IE-12-6008614/VB/005, Kutná Hora KH_0311-KH_0310 dopl. ZOK) na pozemcích p.č. 677/12, 677/16, 677/27, 688/1, 707, 837/4, 3936/20, 3937, 4520/2, 4690/45, 4692/2, 4711, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč/bm, 200,- Kč/bm a 350,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 365/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 10
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - navýšení rozpočtu o přijatou dotaci od MK ČR pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt "Celoroční výstavní program 2018 Galerie Felixe Jeneweina" ve výši 270 000,-- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.05.18


Usnesení č. 366/18 k poskytnutí neinvestiční dotace - RO OPPŠK č. 11
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí finanční podpory akci Dožínky - vinobraní na Kačině konané dne 8. 9. 2018 na zámku Kačina, a to ve výši 15 000,- Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 15 000,- Kč z položky KH Tour - český pohár horská kola (kap 55) na položku Klub přátel vína - Dožínky Kačina (kap 55) dle důvodové zprávy.

c) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci Dožínky - vinobraní na Kačině konanou dne 8. 9. 2018 na zámku Kačina
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.06.18


Usnesení č. 367/18 k zápisu změn do rejstříku škol a školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) návrh změny nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2018 na 580 žáků dle důvodové zprávy.

b) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu od 1. 9. 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 368/18 k výsledku poptávky - Obnova střešního a vnějšího pláště Šultysova 165
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice v Kutné Hoře dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.5.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Rekonstrukce památek, s.r.o. se sídlem Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Rekonstrukce památek s.r.o. se sídlem Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora za cenu ve výši 2 380 160,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 369/18 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 10.5. 2018


Usnesení č. 370/18 k zápisu z pracovní skupiny KD Lorec
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Pracovní skupiny KD Lorec ze dne 25. 4. 2018


Usnesení č. 371/18 k rozpočtovému opatření OI č. 08
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška - INV" na položku "Sportovní hala Klimeška - NEINV" ve výši 2.066.496,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 372/18 k darovací sml.- veřejné osvětlení v ul. K Jakubu (Ing. M. Strnad)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené Darovací smlouvy řešící převod stavby veřejného osvětlení v ulici K Jakubu, Kutná Hora - Karlov.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 373/18 k zápisu DR spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s udělením odměny jednateli společnosti za období I. Q. 2018 v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 03/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. konaného dne 25. a 30. dubna 2018 ve všech ostatních bodech

Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 374/18 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 1. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 375/18 k informativní zprávě o koordinaci kapacity soc. služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o přesunu kapacity sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle důvodové zprávy


Usnesení č. 376/18 k VPS o poskytnutí dotace Protialkoholní záchytné stanici Kolín
Rada města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Městem Kolín jako příjemcem ve výši 45.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 377/18 k úpravě rozpočtu Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
úpravu rozpočtu na 2018 pro Klub důchodců jakožto součásti Pečovatelské služby Kutná Hora, příspěvkové organizace - přesun finančních prostředků z položky "spotřeba energií" na položku " náklady z DDM" ve výši 67.990,- Kč


Usnesení č. 378/18 k zapojení se do projektu "Bezpečné město Kutná Hora"
Rada města s o u h l a s í
a) se zapojením se do projektu "Bezpečná obec/město", jejímž iniciátorem je Krajské ředitelství Středočeského kraje Policie ČR

b) pověřuje pracovníky IT - oddělení informatiky Města Kutná Hora ke spolupráci a finální realizaci webové stránky "Bezpečná obec/město"

Zodpovídá : Ing. V. Mareček, E.Hnátková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 379/18 k úpravě ceníku služeb poskytovaných Informačním centrem
Rada města I. s c h v a l u j e
ceník služeb poskytovaných Informačním centrem Města Kutná Hora dle důvodové zprávy

II. p o v ě ř u j e
oddělení cestovního ruchu a marketingu k uzavírání dohod o zapůjčení prodejních stánků a to s účinností od 18. 5. 2018.
Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 18.05.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 16. května 2018

Nahoru