16. května 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.května 2012

Usnesení č. 378/12 k výběru nejvhodnější nabídky veř.zakázky
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky názvu: " Část 1 - Technologické centrum" a s pořadím nabídek dle Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10.5.2012. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: AutoCont CZ a.s. Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00 IČ: 47676795

b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem AutoCont CZ a.s. Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00 IČ:47676795 za cenu 2.213.497,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 379/12 k výběru nějvhodnější nabídky veř.zakázky
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky názvu: " Část 2 - Elektronická spisová služba" a s výběrem nabídky dle Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10.5.2012. Jako vhodná nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče: Geovap, spol. s r.o., Pardubice, Čechovo nábřeží čp. 1790, PSČ 530 03, IČ: 15049248

b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Geovap, spol. s r.o., Pardubice, Čechovo nábřeží čp. 1790, PSČ 530 03, IČ: 15049248 za cenu 772 000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 380/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - p.Kubín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Černíny panu Pavlu Kubínovi, Praha 3 za kupní cenu ve výši 400,-Kč/m2 pozemku (+ 2.400,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 381/12 k prodeji pozemku v k.ú.Záboří nad Labem formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. n e s o u h l a s i t
s prodejem pozemku p.č. 266 o výměře 4.222 m2 v k.ú. Záboří nad Labem panu Miroslavu Hladíkovi, Záboří nad Labem.

II. s o u h l a s i t
s prodejem pozemku p.č. 266 o výměře 4.222 m2 v k.ú. Záboří nad Labem formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 382/12 k vyhlášení VŘ č.M 7/12 na prodej pozemků
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 7/12 na prodej pozemků p.č. dle KN 460/1, 460/2, 460/3, 460/6, 460/7 a pozemků p.č. dle PK 499/8 a 500/1, vše v k.ú. Útěšenovice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 8 10.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 383/12 ke zřízení věcného břemene - kanal.přípojka
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení kanalizační přípojky na pozemku p.č. 3523 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka domu čp. 286 na pozemku p.č. 3519 a po zemků p.č. 3519 a p.č. 3520 v k.ú. Kutná Hora, kterým je toho času paní Eva Mašínová, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 384/12 k záměru na prodej části pozemku na Katlově - p.Vágner
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 28 o výměře cca 100 m2, části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 200 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, a části pozemku p.č. 495 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Červené Janovice dle žádosti pana Jakuba Vágnera ,252 43 Průhonice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.06.12


Usnesení č. 385/12 k platovému zařazení jednatele spol. KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. s t a n o v u j e
základní plat jednateli společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o.

II. u k l á d á
dozorčí radě společnosti KH Tebis předložit návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti KH Tebis.
Zodpovídá : Dozorčí rada společnosti      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 386/12 k žádosti spol. TRANS spol. s r.o.
Rada města I. r u š í
usnesení č. 252/12 ze dne 4.4.2012

II. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TRANS spol. s r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora týkající se rozšíření předmětu nájmu o užívání části po zemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora za účelem odparkování firemních vozů společnosti TRANS spol. s r.o. a zvýšení ročního nájemného o 40.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 387/12 k prodeji byt.jednotky č.11 v domě čp.178 ul.Opletalova
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 11 v domě čp. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 7 .11.2005 paní Haně Pipkové,Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.12


Usnesení č. 388/12 k odprodeji bytových jednotek v rámci 2.vlny privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv na prodej bytových jednotek v objektu čp. 31, ul. Vojtěšská včetně podílů na společných částech domu a pozemků p.č. 683 a 684/2 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 17.12.2009 ve znění změny prohlášení vlastníka ze dne 3.11.2011 níže uvedeným současným nájemcům

1)byt. jednotka č. 31/1, p. Josef Kučera, kupní cena ve výši 286.995,- Kč
2)byt. jednotka č. 31/2, manželé Antonín Hlavinka a Věra Hlavinková Novotná, kupní cena ve výši 286.321,- Kč
3)byt. jednotka č. 31/3, p. Miloslav Schiller, kupní cena ve výši 109.476,- Kč
4)byt. jednotka č. 31/4, manželé MUDr. Jaromír a MUDr. Alena Skopalíkovi, kupní cena ve výši 302.026,- Kč
5)byt. jednotka č. 31/5, manželé Vladimír a Anna Horčičkovi, kupní cena ve výši 300.574,- Kč
6)byt. jednotka č. 31/6, pí Jiřina Fendrychová, kupní cena ve výši 115.687,- Kč
7)byt. jednotka č. 31/7, manželé MUDr. Petr a MUDr. Alena Mayerovi, kupní cena ve výši 301.154,- Kč
8)byt. jednotka č. 31/8, pí Eva Váchová, kupní cena ve výši 300.444,- Kč
9)byt. jednotka č. 31/9, p. Luboš Vomela, kupní cena ve výši 115.205,- Kč
10) byt. jednotka č. 31/10, manželé František a Libuše Kroufkovi, kupní cena ve výši 302.644,- Kč
11) byt. jednotka č. 31/11, manželé Libor a Monika Brožovi, kupní cena ve výši 299.988,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 389/12 k žádosti pana Pipka
Rada města n e s o u h l a s í
se žádostí pana Romana Pipka, Kutná Hora, týkající se úpravy smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.05.12


Usnesení č. 390/12 k ukončení NS a vyhlášení VŘ - Benešova 632, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostorů v suterénu nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 27.10.2010 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Věrou Vrábelovou, Kutná Hora, panem Karlem Litterbac hem, Kutná Hora, paní Lucií Řehůřkovou, Kutná Hora, paní Hanou Bilinovou, Vrdy a paní Marií Nekolovou, Kutná Hora ke dni 31.7.2012.

II. souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 25/12 na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 25.6.2012

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 391/12 k ukončení VŘ č.SN 3/12 na prodej bytu č.82/8
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 03/12 na odprodej volného městského bytu č. 8 v domě čp. 82 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.Usnesení č. 392/12 k ukončení VŘ č.SN 4/12 na prodej bytu č.83/9
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 04/12 na odprodej volného městského bytu č. 9 v domě čp. 83 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.Usnesení č. 393/12 k uzavření nájem.smlouvy - garáž Tylova čp.388,KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže v objektu u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora postaveném na pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Irenou Jílkovou,Kutná Hora za roční nájemné ve výši 7.586,- Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.07.12


Usnesení č. 394/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.05.12


Usnesení č. 395/12 k prominutí sankce
Rada města I. s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Drahomíru Marusičovou,Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.752,00 Kč.

II. n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Martina a Evu Pompovou,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 396/12 k výpůjčce nádvoří Vlašského dovra - Operní týden
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce zasedací síně, nebytových prostor - Preghausu a salonku za Preghausem ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 24.6.2012 a nádvoří Vlašského dvora, nebytových prostor - Preghausu, salonku za Preghausem a zasedací síně v Kutné Ho ře ve dnech 30.6.2012 - 2.7.2012 Karolíně Hromádkové,Plzeň - Jižní Předměstí za účelem uspořádání festivalu Operní týden s tím, že náklady za spotřebované služby hradí Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.12


Usnesení č. 397/12 k zápisu komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 11. zasedání komise životního prostředí ze dne 23.4. 2012.


Usnesení č. 398/12 k zápisu komise památkové péče
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 26.4.2012

II. o d v o l á v á
s účinností od 17.5.2012 Ing. Pavla Míku z funkce člena komise památkové péče na vlastní žádost.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.05.12


Usnesení č. 399/12 k uzavření smlouvy o dílo - obnova kapličky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova kapličky sv. Petra a Pavla" Na Rovinách, na pozemku parc. č. 4211 k.ú. Kutná Hora se stavební firmou DRAKS Ing. Josef Hlavatý, 140 00 Praha 4 - Nusle v celkové výši 55.682,- Kč bez DPH (není plátcem).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 400/12 k rozpočtovému opatření INV č.07
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Okružní křižovatka Karlov" ve výši 2.707.500,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 401/12 k rozpočtovému opatření OŽP č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2011, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 257.420,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 402/12 k vyhlášení výsledku VŘ na TDI - rekonstrukce komunikací Měst. sady
Rada města I. s c h v al u j e
vítěze poptávkového řízení na výběr funkce Technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce komunikací Městské sady" - stavební kancelář Ing. Roman Krásný za cenu 126.000,-Kč

II. u k l á d á
Odboru investic
zajistit podepsání mandátní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.05.12


Usnesení č. 403/12 k potvrzení platnosti usnesení č. 309-313/12
Rada města p o t v r z u j e
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, pana Karla Koubského, člena Zastupitelstva města Kutná Hora, ve funkci člena a předsedy konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovn ího místa ředitele:
příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, Kutná Hora, U Školky 340, K.Hora
příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149,K.Hora
příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora,Jana Palacha 166, K.Hora
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora
příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora,Jana Palacha 166, K.Hora

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.05.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
,

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 16. května 2012

Nahoru