16. dubna 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.dubna 2014

Usnesení č. 300/14 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 26.2.2014.
b) zápis z 23. zasedání komise životního prostředí ze dne 10.3.2014
c) zápis z jednání kulturní komise dne 24. 3. 2014
d) zápis z jednání komise CR ze dne 3. března 2014

II. o d v o l á v á
člena komise Životního prostředí, pana Ing. Jana Lenka, Kutná Hora, na vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 301/14 k rozpočtovému opatření KT č. 2 - 3
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR na účelové pracovní místo správce objektu - provozář Sokolovny Malín a pracovníka v Informačním centru za rok 2013 a 2014 ve výši 56.000 Kč dle důvodové zprávy 1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí roku 2014 ve výši 1.808.603 Kč dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 302/14 k rozpočtovému opatření KT č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků ve výši 144.631,01 z důvodů přijetí příspěvku od OWHC na konání 10. Regionální konference OWHC pro střední a východní Evropu dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 303/14 k rozpočtovému opatření KT č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 2.080 Kč na základě skutečné výše nárokovaných příspěvků od organizací, jejichž jsme členy pro rok 2014 dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 304/14 k pověření člena ZM užíváním státního závěsného znaku
Rada města p o v ě ř u j e
pana Václava Veselého,Kutná Hora užíváním státního závěsného znaku České republiky.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 305/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (pí Pohlová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Černíny, včetně všech součástí a příslušenství, paní Janě Pohlové, Kolín za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 306/14 k vyhlášení VŘ č. M 2/14 na prodej nemovitosti v Kutné Hoře (Lorecká ul. čp. 75)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 2/14 na prodej pozemku p.č. 1490 o výměře 210 m2, jehož součástí je dům č.p. 75 v k.ú. Kutná Hora, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.800.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.06.14


Usnesení č. 307/14 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej Palackého nám. čp. 379
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 1/14 na prodej pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je dům čp. 379 a dále stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/14 na prodej pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je dům čp. 379 a dále stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 9.500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 308/14 k odkupu pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Ing. Holík)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 662/15 o výměře 536 m2 (dle geometrického plánu č. 833-100/2013 ze dne 1.7. 2013 pozemek p.č. 836/3), části pozemku p.č. 662/16 o výměře 43 m2 (dle geometrického plánu č. 833-100/2013 ze dne 1.7. 2013 pozemky p.č. 836/5 a p.č. 836/6) a pozemků p.č. 836/7 o výměře 32 m2, p.č. 836/8 o výměře 97 m2 a p.č. 836/12 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, od pana Ing. Michala Holíka, 285 21 za celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 309/14 k prohlášení o uznání vlast. práva k pozemku v k.ú. Sedlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 662/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve prospěch Města Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov, se sídlem Hlízov 101, 285 32.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 310/14 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 3 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 3. podlaží o velikosti 1+kk (44,41 m2), s paní Blaženou Andrlovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2014 za smluvní nájemné ve výši 1.998,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 311/14 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 8 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 3. podlaží o velikosti 1+kk (43,47 m2), s panem Jaroslavem Doležalem, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2014 za smluvní nájemné ve výši 1.956,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 312/14 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 11 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 3. podlaží o velikosti 1+kk (43,47 m2), s panem Jaroslavem Doušou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2014 za smluvní nájemné ve výši 1.956,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zrušeno usnesením č. 363/14 ze dne 30.4.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 313/14 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 17 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 1+kk (46,32 m2), s panem Václavem Hurtem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2014 za smluvní nájemné ve výši 2.084,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 314/14 k uzavření dohody o splácení dluhu (paní Slepičková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 22.709,00 Kč pro paní Ludmilu Slepičkovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 315/14 k zahájení poptáv. řízení na ocenění majektu KH TEBIS
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Znalecký posudek - ocenění majetku města Kutná Hora pronajatého společnosti KH TEBIS s.r.o."

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší celkovou nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
3. Pavel Procházka Ing. Ota Morawski 4. Božena Marhanová Jana Kupecká
5. Věra Kapišáková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.

Zrušeno usnesením RM č. 554/14 ze dne 25. června 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 316/14 k podpisu dokumentu pro Film United s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s podpisem předloženého dokumentu pro společnost Film United s.r.o. týkajícího se práv natáčení TV série Borgiové vztahujícího se ke Smlouvě o podmínkách využití exteriérů a interiérů Kutné Hory pro filmové natáčení uzavřené dne 30.9.2013 mezi Městem Kutná Hora a společností Film United s.r.o. v kapli Božího těla v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 317/14 k uzavření dohody o vypořádání
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o vypořádání pohledávky mezi manželi Světlanou a Ivanem Sovovými, Kutná Hora a Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 318/14 k zahájení poptávkového řízení na rekonstrukce v ul. Sedlecká 652
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce v č.p. 652, Sedlecká, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Ivan Sova Mgr. Jindřich Bartoň
4. Jana Pospíšilová
5. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 319/14 k údržbě chodníků
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci k článku ve smlouvách o nájmu nemovitostí a nebytových prostor týkající se povinnosti nájemců ohledně údržby chodníků před pronajatými nebytovými prostorami a nemovitostmi.


Usnesení č. 320/14 k uzavření dodatku k NS - Benešova 635, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 26.3.2010 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Romanou Reisichovou, Kutná Hora a společností RAGAM s.r.o., se sídlem Benešova 648, Kutná Hora a společností Grifstav KH s.r.o., se sídlem Havlíčkova 63, Nové Dvory, týkajícího se vystoupení nájemců paní Romany Reisichové a společnosti Grifstav KH s.r.o. ze strany nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.14


Usnesení č. 321/14 k žádosti Sparta Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Spartou Kutná Hora, se sídlem Lorecká 57, Kutná Hora, jako nájemcem a společností Kávy pitel s.r.o., se sídlem Kluky - Nová Lhota 54, PSČ 286 01, jako podnájemcem za účelem umístění nápojového automatu v objektu č.p. 58 U Lorce, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 322/14 k žádosti p. Dariuse a p. Vaňka
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - tělocvičny, šatny a soc. zařízení umístněných v přízemí objektu č.p. 617 Střelecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Stanislavem Dariusem, Čáslav a panem Jiřím Vaňkem, Kutná Hora na dobu určitou od 17.4.2014 do 14.5.2014, za účelem provozování sportovní činnosti - stolního tenisu s tím, že nájemné za celou dobu trvání nájemního vztahu činí 500,- Kč a paušál za služby související s užíváním tohoto nebytového prostoru činí 941,- Kč za celou dobu trvání nájemního vztahu.

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - tělocvičny, šatny a soc. zařízení umístěných v přízemí objektu č.p. 617 Střelecká ul., Kutná Hora panu Stanislavu Dariusovi, Čáslav a panu Jiřímu Vaňkovi, Kutná Hora za účelem provozování sportovní činnosti - stolní tenis.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 323/14 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 20 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 1+kk (46,02 m2), s paní Jaroslavou Nedvědovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2014 za smluvní nájemné ve výši 2.070,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 324/14 k vyvěšení záměru o výpůjčce hřiště na poz p.č. 3957/39 v k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce hřiště nacházejícího se na části pozemku p.č. 3957/39 v k.ú. Kutná Hora Sportovnímu klubu policie Olympia Kutná Hora, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 325/14 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 11. 4. 2014

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Pavlínou Hotovcovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2016.

b) s předloženou odpovědí na dopis paní Zdeňky Matějovské,Kutná Hora, ze dne 1. 4. 2014.

c) s výjimkou z Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013, týkající se ponechání žádosti o byt v domě pro seniory paní Evy Horákové, Pardubice v seznamu uchazečů z vážných důvodů.

d) s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně města v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s paní Helenou Peštovou, Kutná Hora, na dobu určitou 3 měsíce, s účinností od 1. 5. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 326/14 k vyvěšení záměru na pronájem atlet. oválu na p.č. 3957/39 v k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem atletického oválu nacházejícího se na části pozemku p.č. 3957/39 v k.ú. Kutná Hora Sportovnímu klubu policie Olympia Kutná Hora, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 327/14 k uzavření sml. o podnájmu nemovitosti (Římskokatolická farnost Sedlec)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o podnájmu části pozemku parc. č. 557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 110 m2, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora - Sedlec, za účelem zřízení staveniště pro umístění skladovacích, manipulačních prostorů a zázemí stavby při celkové opravě kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře - Sedlci, za nájemné 1,- Kč za celé období podnájmu, s účinností od 1.6.2014 do 31.5.2019.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.14


Usnesení č. 328/14 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Oblastnímu spolku ČČK
Kutná Hora, se sídlem Benešova 149, Kutná Hora, zastoupeného paní Michaelou Němečkovou za účelem uspořádání soutěže "Hlídky mladých zdravotníků" dne 7.5.2014. Náklady na energie bude hradit žadatel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.14


Usnesení č. 329/14 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře paní Magdaléně Férové, za účelem konání akce "Férová snídaně" dne 10.5.2014.
Náklady na energie bude hradit žadatel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.14


Usnesení č. 330/14 ke sml. o bezplatném převodu majetku - hrací prvky DH Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o bezplatném převodu majetku řešící přijetí hracích prvků a mobiliáře do majetku Města Kutná Hora na dětském hřišti v Sedlci u Kutné Hory od Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 331/14 k vybudování rampy pro imobilní osoby (Masarykova před čp. 598)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Masarykova před čp.598, pozemek parc.č. 4591/6 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 332/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 9/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.9/14, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Lorec - kabiny rozhodčích ve výši 12.000,-- Kč, a to na úkor položky hřiště Jana Palacha - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 333/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 10/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.10/14, kterým se zřizuje nová výdajová položka stadion Olympia-služby, revize ve výši 185.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 334/14 k vyhodnocení poptáv. řízení "Obnova střechy č.p. 154 Šultysova
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště domu č.p. 154 Šultysova ulice" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního pláště domu č.p. 154 Šultysova ulice" v Kutné Hoře s firmou H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín v celkové výši 2.433.560,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.05.14


Usnesení č. 335/14 k nevyhlášení konkurzu na ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Rada města r o z h o d l a
nevyhlásit konkurzní řízení na ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, ve smyslu § 166 odst. 3 a čl. II bod 5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 336/14 k pořízení změny č. 48 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny č. 48 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené částí pozemku parc. č. 617/1 v katastrálním území Kaňk (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 337/14 k nákupu kamene pro opravu opěrných zdí v parku pod Vl. dvorem
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s TS Kutná Hora na nakládku a odvoz kamene z firmy Migro za cenu 93.308,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.04.14


Usnesení č. 338/14 k rozpočtovému opatření INV č. 15
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "demolice Uhelná 555" ve výši 119.185,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 339/14 k "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka"
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením příkazní smlouvy na výkon dotačního managementu v rámci projektu "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka", s firmou LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 24275093, za cenu 200 000 Kč včetně DPH.
b) se zahájením výběrového řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách dle postupů poskytovatele dotace na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka", jehož základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.
c) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem pro veřejnou zakázku na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu: "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Dana Vepřková Ing. Jiří Franc
2. Zdeňka Slavíčková Mgr. Ondřej Seifert
3. Milada Nechojdomová Bc. Leona Krulišová
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 340/14 k žádosti o dotaci z IOP - Dačického 41
Rada města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu IOP, oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, na projekt obnovy domu Dačického č.p. 41 pro vzdělávací zařízení

b) s provedením výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci, příslušných příloh žádosti o dotaci a dotační management projektu obnovy domu Dačického č.p. 41 pro vzdělávací zařízení

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 341/14 k dodatku ke sml. pro akci "Sportovní hala Kamenná stezka"
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku o navýšení ceny o 30.000,-Kč ke smlouvě o Provádění poradenské a konzultační činnosti pro akci Sportovní hala Kamenná stezka uzavřené s firmou Ing. Josef Chmelka- SÚPR Na Špitálce 1/1443 Praha 6 na vypracování Zásad organizace výstavby požadovanými Krajskou Hygienickou stanicí dle důvodové uprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic odsouhlasit uzavřít dodatek.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 342/14 k rozpočtovému opatření OKCR č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 5 - navýšení rozpočtu o částku 10.500,- Kč (částka DPH) na akci Architecture Week 2014 a to z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu II.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 16. dubna 2014

Nahoru