16. června 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.června 2021

Usnesení č. 445/21 k programu schůze rady města dne 16. 6. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 16. 6. 2021 a ověřovatele zápisu Mgr. Šěpána Drtinu a RNDr. Ivo Šance, CSc.


Usnesení č. 446/21 k užití díla - obraz Husité před Kutnou Horou v den sv. Tří králů
Rada města s c h v a l u j e
pro Galerii a nakladatelství Stará pošta, z.ú. Turistická 274/41C, Medlánky, 621 00 Brno, IČO: 26579723 užití díla - obraz Husité před Kutnou Horou v den sv. Tří králů (Adolf Liebscher, L.P. 1422, 1889, olej, plátno, 220 x 445 cm) do knihy Epocha salonů: české salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870-1914).
Zodpovídá : P. Šancová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 447/21 k rozpočtovému opatření KT č. 04
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 04, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů i výdajů ve výši 109.900,46 Kč z důvodu doplatku neinvestiční dotace na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů konaných v říjnu 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 448/21 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2022
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2022.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 449/21 k podnájmu bytu v ul. Benešova, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení podnájmu bytu v ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Petr Calda, na dobu určitou do 28. 2. 2022 ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 450/21 k pronájmu pozemku v k.ú. Malín (paní Černušková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 637 v k.ú. Malín o výměře 26 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jaroslavou Černuškovou, Kutná Hora - Malín jako nájemcem, s účinností od 1.7.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 780,00 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.7.2018 do 30.6.2021 ve výši 2 340,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 451/21 k VŘ na propachtování částí pozemků v k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo SN 12/21 propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 12.8.2021 ve 13:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 452/21 k uzavření nájemní smlouvy - ul. Puškinská, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Radkem Veselým, za nájemné ve výši 4.998,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 9. 2021,

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Jiřím Kolaříkem, za nájemné ve výši 4.829,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 9. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 453/21 k zahájení VZMR "Úniková cesta, U Lorce 57, KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce s názvem: "Úniková cesta od evakuačního výtahu, U Lorce 57, Kutná Hora",

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH,

II. s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Mgr., Bc. Silvia Doušová
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Jana Řeřábková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 454/21 k uzavření sml. o výpůjčce - Nádražní, č.p. 211, KH (GFJ)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČ 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora za účelem pořádání XXI. Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - Kutná Hora na dobu určitou od 1.7. do 14.7.2021 s tím, že veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.07.21


Usnesení č. 455/21 k dodatkům NS - úprava nájemného
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 167, ul. Šultysova, Kutná Hora ze dne 22.5.2017 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. AQVA LIFE s.r.o., IČ 06040527, se sídlem Starý Dvůr 11, Třemošnice jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

b) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 670, ul. Sedlecká, Kutná Hora ze dne 27.5.2013 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jitkou Brachovcovou, IČ 48673641, se sídlem Bylany 49, Miskovice jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

c) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora ze dne 19.8.2005 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČ 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

d) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 155, Palackého náměstí, Kutná Hora ze dne 29.12.2014 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. CK-Coral s.r.o., IČ 02299038, se sídlem U Nikolajky 931/10, Praha jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

e) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 34, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 25.5.2006 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jaroslavou Dražanovou, IČ 49540009, se sídlem Hloušecká 192, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

f) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 167, ul. Zámecká, Kutná Hora, Sedlec ze dne 13.3.2006 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřená mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. GIVA s.r.o., IČ 27130860, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

g) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora ze dne 7.2.1997 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Robertem Jelínkem, IČ 71255869, se sídlem U Lesa 731, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

h) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 590, ul. Kollárova, Kutná Hora ze dne 7.6.2011 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Františkem Kounickým, IČ 13721054, se sídlem Kollárova 590, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

ch) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 154, ul. Šultysova, Kutná Hora ze dne 28.12.2020 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Ing. Eliškou Krčmářovou, IČ 09920111, se sídlem Šultysova 154, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 45 dnů,

i) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 321, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora ze dne 28.2.2014 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Janou Křivánkovou, IČ 74508865, se sídlem Bendlovky 194, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 45 dnů,

j) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu objektu č.p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora (kulturní dům) ze dne 2.7.2012 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Bc. Lucií Kutílkovou, IČ 71259635, se sídlem Nad Lesem 948, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

k) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 633, ul. Benešova, Kutná Hora ze dne 27.5.2010 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Liborem Manou, IČ 66756405, se sídlem Družstevní 1270, Čáslav jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

l) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 647, ul. Benešova, Kutná Hora ze dne 21.2.2020 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Dagmar Měšťákovou, IČ 05111684, se sídlem Husova 1070, Česká Lípa jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

m) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 388, ul. Tylova, Kutná Hora ze dne 1.4.2015 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. ML Fashion s.r.o., IČ 02030225, se sídlem K Pasekám 2984/45, Zlín jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

n) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 649, ul. Benešova, Kutná Hora ze dne 26.5.2016 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Ošatka, z.s., IČ 22755926, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora, Sedlec jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 31 dnů,

o) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 154, ul. Šultysova, Kutná Hora ze dne 26.3.2015 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. PMP s.r.o., IČ 25089196, se sídlem Vítězná 409, Kutná Hora, Sedlec jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

p) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 107, ul. Mincířská, Kutná Hora ze dne 28.2.2018 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Petrem Procházkou, IČ 64156966, se sídlem Trebišovská 533, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

q) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 489, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora ze dne 23.3.2016 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Prožitek z.s., IČ 22854614, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 31 dnů,

r) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora a movitých věcí ze dne 28.10.2018 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Přítocká s.r.o., IČ 02200333, se sídlem Přítoky 105, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného za prostory sloužící podnikání i za movité věci pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

s) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 647, ul. Benešova, Kutná Hora ze dne 1.10.2008 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Alenou Rozkošnou, Zruč nad Sázavou jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

t) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 685 a č.p. 679, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 19.12.2013 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora, IČ 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

u) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytového prostoru v č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora, Malín ze dne 7.1.2016 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Spolkem Malíňačky, IČ 3498387, se sídlem Na Plácku 63, Kutná Hora, Malín jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů, ZRUŠENO usnesením RM č. 519/21 ze dne 30. 6. 2021.
 
v) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora a movitých věcí ze dne 30.4.2019 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Janou Šimonicovou, IČ 71258591, se sídlem U Lesa 987, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného za prostory sloužící podnikání i za movité věci pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

w) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí vlevo č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 22.6.2018 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., IČ 27401316, se sídlem Buzulucká 490, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,
x) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí vpravo č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 22.6.2018 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., IČ 27401316, se sídlem Buzulucká 490, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

y) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání (sklep) č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 22.11.2019 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřená mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., IČ 27401316, se sídlem Buzulucká 490, Kutná Hora jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

z) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora, Malín ze dne 30.3.2015 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Zdeňkem Tvrdíkem, IČ 14782014, se sídlem Masarykovo náměstí 300, Nové Dvory jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

aa) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 170, ul. Šultysova, Kutná Hora ze dne 29.6.2017 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Ing. arch. Dušanem Valockým, IČ 15191915, se sídlem Sedlákova 705/22, Brno jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

bb) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 589, ul. Kollárova, Kutná Hora ze dne 30.6.2003 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. WIKY, spol. s r.o., IČ 42293596, se sídlem Svatoborská 393/97, Kyjov jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 70 dnů,

cc) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemku p.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ze dne 30.4.2007 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. GIVA s.r.o., IČ 27130860, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

dd) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemků p.č. 3335/1 a p.č. 3335/3 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 6.5.2003 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Kutnohorská bobová dráha s.r.o., IČ 26061066, se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha 10 jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.07.21
Bod u) zrušen usnesením RM č. 519/21 ze dne 30. 6. 2021.

Usnesení č. 456/21 k uzavření dodatku - Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 922, ul. U Havírny, která je součástí pozemku p.č. 3988/8 a nebytových prostor v budově č.p. 401, ul. Školní, která je součástí pozemku p.č. 2424 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Pečovatelskou službou Kutná Hora, příspěvkovou organizací, IČ 61926973, se sídlem Pirknerovo náměstí 202, Kutná Hora jako nájemcem týkající se vyjmutí 1 místnosti (skladu) v budově č.p. 922, ul. U Havírny, Kutná Hora z předmětu nájmu a snížení ročního nájemného o 2.829 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 457/21 k ukončení smlouvy dohodou
Rada města s c h v a l u j e
ukončení smlouvy o poskytování služeb, uzavřené dne 6.6.2018 mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora spol. s r.o., týkající se pravidelného zajišťování provozní údržby na hřišti UMT-3G v ulici Jana Palacha, Kutná Hora (parc.č.4122/60 v k.ú. Kutná Hora) dohodou ke dni 30.6.2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 458/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 7/21
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 7/21, kterým se navyšuje výdajová investiční položka byty - rekonstrukce o částku 430.000 Kč, a to na úkor výdajové položky byty - opravy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 21.06.21


Usnesení č. 459/21 k zahájení VZMR "Rekonstrukce bytu, Mincířská 107"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce bytu č.1, Mincířská 107, Kutná Hora",

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH,

II. s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Jiří Přenosil
3. Pavel Procházka Jana Řeřábková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky
a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 460/21 k zahájení VZMR "Zajištění kontrol EPS, EZS, CCTV"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Zajištění kontrol provozuschopnosti a zkoušek činnosti EPS, EZS, CCTV Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora",

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Jana Řeřábková
3. Pavel Procházka Jiří Přenosil
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.08.21


Usnesení č. 461/21 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
bod e) usnesení č. 310/21 ze dne 5.5.2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 462/21 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 2. 6. 2021.Usnesení č. 463/21 k prodeji části poz., přijetí daru části poz. v KH (p. Majoroš)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t
a) zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1070 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství,

b) přijetí daru části pozemku p.č. 4229/4 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství do výlučného vlastnictví města Kutná Hora od pana Vincenta Majoroše, 281 28.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 464/21 k prodeji pozemku v k. ú. Perštejnec (man. Havašovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 159/32 o celkové výměře 81 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 465/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Malín (p. Zajíc)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 520/1 o výměře cca 5 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.09.21


Usnesení č. 466/21 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (man. Líbalovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t
prodej pozemku p. č. 3998/7 o výměře 392 m2 v k. ú. Kutná Hora manželům Líbalovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 467/21 ke zřízení věcného břemene - GasNet U Lazara
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "REKO MS Kutná Hora - U Lazara +1 ( Na Spravedlnosti) číslo stavby 7700103012" na pozemku parcelní číslo 4516/19, 3697, 3695, 3692/2, 3692/8, 3694/1, 3689/2, 3693 v k. ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm, dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 468/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 09/21 na pronájem bytu (Jungmannovo n.)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení pí Mgr. Kristiny Chocholáčkové od účasti ve výběrovém řízení č. SN 09/21 na pronájem bytu na Jungmannově náměstí, Kutná Hora,

II. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 09/21 na pronájem bytu na Jungmannově náměstí, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístila pí Trvajová Zuzana,
na 2. místě se umístil p. Mgr. et Mgr. Kopeček Martin,
na 3. místě se umístil p. Pompa Martin,

III. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu na Jungmannově náměstí, Kutná Hora s paní Zuzanou Trvajovou, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 09/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 469/21 ke zřízení věcného břemene - GasNet - Čáslavská ul. 
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "NTL plynovodní přípojka Kutná Hora ul. Čáslavská čp. 231 - č. st. 990008385" na pozemku p. č. 4163/38 v k. ú. Kutná Hora, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč bez DPH . Rozsah věcného břemene je stanoven a vyznačen v geom. plánu č. 3647-203/2015 ze dne 25. 1. 2016.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.23

 
Usnesení č. 470/21 k žádosti spol. INVERT GROUP s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře ze dne 7.10.2015 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. INVERT GROUP s.r.o., IČ 04340370, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady, jako nájemcem týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.07.21


Usnesení č. 471/21 k prodeji části pozemků v k. ú. KH (man. Cafourkovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 4280/3 o výměře cca 36 m2
a p. č. 4281/3 o výměře cca 65 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.07.21


Usnesení č. 472/21 k účasti města Kutná Hora v dražbě
Rada města s t a n o v u j e
částku 302.000 Kč jako maximální, do které bude zástupce města Kutná Hora oprávněn podávat nabídky v elektronické dražbě nemovité věci - pozemku p. č. 4221/112 ( orná půda) o výměře 6.963 m2 v k. ú. Kutná Hora konané dne 16. 6. 2021 na základě Dražební vyhlášky o provedení dražby nemovité věci č. j.: 203 Ex 23400/17-566 ze dne 16. 4. 2021 vydané Exekutorským úřadem Přerov, soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 473/21 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2020 ve výši uvedené v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.07.21


Usnesení č. 474/21 k příspěv. programu - malé projekty, sport - III. čtvrtletí 2021
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 4. 6. 2021 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2021,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv pro:
Asociace TOM Koláč K. Hora - 5.000 Kč
TJ Sokol Kaňk - 5.000 Kč
Martina Pavlíková - 5.000 Kč
Jakub Vrbenský - 5.000 Kč
SK Sršni K. Hora - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.07.21


Usnesení č. 475/21 ke komisi památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 31. 5. 2021.


Usnesení č. 476/21 ke snížení příspěvku z FRM na rok 2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 91 200,- Kč snížit na 72 960,- Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s paní Simonou Málkovou, Miskovice na dokončení obnovy střešního pláště ve výši 72 960,- Kč a výrobu a osazení nových dřevěných oken ve výši 25 000,- Kč u domu Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 477/21 ke snížení příspěvku z FRM na rok 2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 124.900 Kč snížit na 114.900 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s panem Jiřím Martínkem, Kutná Hora na obnovu krovu a střešního pláště domu Kutná Hora ve výši 114.900 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 478/21 k poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) poskytnutí příspěvku na rok 2021 dle Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory článku IV. Žádost o poskytnutí příspěvku, odstavce 6. na opravu zřícené ohradní zdi u domu v Kutné Hoře ve výši 30.000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s paní Magdalenou Rychlou, Kutná Hora a paní Evou Kýblovou, Kutná Hora na opravu zřícené ohradní zdi u domu Kutná Hora ve výši 30.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 479/21 k poskytnutí příspěvku z FRM - reklamní a doprovodné zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2021 firmě Villma CR s.r.o., Kutná Hora,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2021 s firmou Villma CR s.r.o., Kutná Hora ve výši 10 000,- Kč na zhotovení osvětlení a reklamního označení u domu Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.21


Usnesení č. 480/21 k příspěv. programu - malé projekty, vzdělávání a volný čas-rok 2021
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádosti o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2021 (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 4. 6. 2021, realizace projektů v III. čtvrtletí roku 2021,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s klubem SK Vorvaň, z. s., se sídlem Církvice 82, 285 33 Církvice, na akci:
Sportovní příměstský tábor "Sport pro všechny" ve výši - 5.000 Kč
Sportovní příměstský tábor "Dinosauři na koupališti" ve výši - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.07.21


Usnesení č. 481/21 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací škol a školského zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokovou složku platů ředitelů příspěvkových organizací škol a školského zařízení ve výši uvedené v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.06.21


Usnesení č. 482/21 k přeložce připojení rozvodů NN el. proudu - Na Náměti čp.416
Rada města s c h v a l u j e
dodávku a montáž přeložky připojení rozvodů NN pro budovu Na Náměti 416, Kutná Hora společnosti Elektro Martínek s.r.o., IČO: 281167325 se sídlem: Polepská 667, 280 02 Kolín IV., dle důvodové zprávy za cenu ve výši 205.732,67 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 483/21 k zajištění Archeolog. výzkumu a dohledu stavby - Sankturinovský dům
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na Zajištění Archeologického výzkumu a dohledu stavby revitalizace Sankturinovského Domu s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1, za cenu 43.025 Kč bez DPH, tj. 52 060,25 Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.51


Usnesení č. 484/21 k výsledku VŘ na IT a RFID - rekonstrukce bývalé ZŠ J.A. Komenského
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na dodávku IT techniky pro akci Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., sídlo: Cukrovarská 519/20, 682 01 Vyškov, IČO: 25327101 za nabídkovou cenu 1.933.725,- Kč bez DPH,

b) rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na dodávku RFID techniky na akci rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma LANius s.r.o., sídlo: Tomkova 2099/1, 390 01 Tábor za nabídkovou cenu 2.488.000,- Kč bez DPH,

II. u k l á d á
ředitelce MK V Kutné Hoře uzavřít s výše uvedenými firmami smlouvu, jejíž znění bylo součástí zadávací dokumentace výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 485/21 k výskytu koček v ul. Bendlovky - vyjádření
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k výskytu koček v ulici Bendlovky,

II. s ch v a l u j e
předloženou odpověď na žádost od občanů z ulice Bendlovky, zastoupené panem Janem Jindrou, ze dne 17.5.2021, týkající se řešení přemnožených koček v ulici Bendlovky a v přilehlých ulicích.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 486/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 5/21
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 5/21, kterým dochází k vytvoření investiční rozpočtové položky ve výši 152.000 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Neinvestiční rozpočtová rezerva ve výši 152.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 487/21 ke Sml. o budoucí sml. kupní - teplovody a stanice, Benešova ulice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě řešící nové teplovodní vedení a předávací objektové stanice vybudované v rámci bytové výstavby v ulici Benešova v Kutné Hoře se společností Luxury Home - Gamma s.r.o., se sídlem Tepelská 137/3, 353 001 Mariánské Lázně, IČO 04970471, za smluvní cenu 4.500.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 488/21 k dodatku č. 1 ke smlouvě na úsekové měření
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel a poskytování dalších služeb uzavřené dne 30.11.2020 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora, IČO:00236195 a společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., se sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 24132098. Dodatek obsahuje úpravu textu v článku II. odst. 6 - dodatek - "přemístění úsekového měření proběhne na náklady nájemce dle aktuálního ceníku". Druhá úprava textu v čl. IV odst. 2 - "Smluvní strany berou na vědomí, že el. energii za provoz předmětu nájmu hradí Nájemce a přenos dat hradí pronajímatel".
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 489/21 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce části parku pod Vlašským dvorem - Breüerovy sady v Kutné Hoře, za účelem, uspořádání sportovní akce "Sportujeme se Spořkou", v termínu 23.6.2021 - 27.7.2021, mezi firmou Key promotion, s.r.o., se sídlem Kazaňská 121/1, 102 00 Praha 10 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 490/21 k parkovišti Šipší - Opletalova
Rada města I. s c h v a l u j e
a) cenovou nabídku společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, IČ:49549511, ve výši 3.979.961,- Kč vč. DPH na realizaci stavby "Parkoviště Šipší - Opletalova",

b) rozpočtové opatření OI č. 8 pokrytí finančního pokrytí částky 479 961 Kč dle bodu a) z rozpočtové rezervy,

c) uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby "Parkoviště Šipší - Opletalova" jako přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona 134/2016 Sb., se společností Technické služby Kutná Hora spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, IČ:49549511.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 491/21 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 19. 5. 2021 a 31. 5. 2021.


Usnesení č. 492/21 k účasti v projektu Plánování kapacit soc. služeb
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í
účast Města Kutná Hora v projektu "Plánování kapacit sociálních služeb a související občanské vybavenosti" bez finanční spoluúčasti, řešitelem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí.


Usnesení č. 493/21 k příspěv. programu - malé projekty, sociální oblast - rok 2021
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků z Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 - malé projekty, a to na základě přijatých žádostí:
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Kutná Hora, Šipší, Studentů 134, IČ 66757347, malý projekt: Plavání a cvičení diabetiků v bazénu v Kutné Hoře, částka ve výši 7.176 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kutná Hora dle pravidel Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 s organizací Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Kutná Hora, Šipší, Studentů 134, IČ 66757347, malý projekt: Plavání a cvičení diabetiků v bazénu v Kutné Hoře, částka ve výši 7.176 Kč.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 494/21 k odměně ředitelce PO Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora ve výši uvedené v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 495/21 k dotačnímu programu 2022- malé a velké projekty v soc. oblasti
Rada města s c h v a l u j e
Program pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2022.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.23


Usnesení č. 496/21 k dotačnímu programu 2022- soc. služby a dlouhodobé aktivity
Rada města s c h v a l u j e
Program pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2022.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.23


Usnesení č. 497/21 k rozpočtovému opatření OSZ č. 6
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 103.695 Kč, v návaznosti na Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 498/21 k vydání Nařízení Města Kutné Hory č. 5/2021
Rada města v y d á v á
nařízení Města Kutné Hory č. 5/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu nazvaném "LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV" s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 15.07.21


Usnesení č. 499/21 k VZ: Realizace varovných protipovodňových opatření
Rada města I. p o t v r z u j e
pořadí nabídek stanovené hodnotící komisí v rámci nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora":
1. TELMO a.s., se sídlem: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha, IČ: 47307781, s nabídkovou cenou: 13 468 201,- Kč bez DPH,
2. Colsys s. r. o., se sídlem: Buštěhradská 109, Kladno - Dubí 272 03, IČO:14799634, s nabídkovou cenou: 13.550.860 Kč bez DPH,
3. VoiceSys s. r. o., se sídlem Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk, IČ:04646606, s nabídkovou cenou: 13.650.716 Kč bez DPH,

II. r o z h o d l a
a) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci nadlimitní veřejné zakázky s názvem: " Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora" takto:
Název uchazeče: TELMO a.s, sídlo uchazeče: Štěrboholská 560/73, IČ: 47307781,

b) o uzavření smlouvy o dílo na předmět veřejné zakázky s názvem: " Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora" mezi vybraným dodavatelem: TELMO a.s., se sídlem: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha, IČ: 47307781 a Městem Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora ve výši 13.468.201 Kč bez DPH, DPH 2.828.322 Kč, včetně DPH 16.296.523 Kč.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 500/21 k VZMR: Digitální protipovodňový plán
Rada města I. p o t v r z u j e
pořadí nabídek stanovené hodnotící komisí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: " Protipovodňový varovný a informační systém města Kutná Hora _ část digitální protipovodňový plán":
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ:47116901, s nabídkovou cenou: 490 000,- Kč bez DPH.
2. ENVIPARTNER s.r.o., se sídlem: Vídeňská 546/55, Brno 639 00, IČ: 28358589, s nabídkovou cenou: 478.000 Kč bez DPH,

II. r o z h o d l a
a) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "Protipovodňový varovný a informační systém města Kutná Hora _ část digitální protipovodňový plán" takto:
Název uchazeče: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., sídlo uchazeče: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ:47116901,

b) o uzavření smlouvy o dílo na předmět veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "Protipovodňový varovný a informační systém města Kutná Hora _ část digitální protipovodňový plán" mezi vybraným dodavatelem: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ:47116901 a Městem Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora ve výši 478.000 Kč bez DPH, DPH 100.380 Kč, včetně DPH 578.380 Kč.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 501/21 k zápisu Osadního výboru
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Šipší ze dne 24. 5. 2021.


Usnesení č. 502/21 ke jmenování prac. skupiny pro setkání hornických měst a obcí ČR
Rada města I. z ř i z u j e
pracovní skupinu pro přípravu 26. setkání hornických měst a obcí ČR v roce 2022 v Kutné Hoř,

II. j m e n u j e
Ing. Moniku Pravdovou, Mgr. Pavla Ladru, Petra Zemana, Mgr. Víta Šnajdra členy pracovní skupiny pro přípravu 26. setkání hornických měst a obcí ČR v roce 2022 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 503/21 k plnění termínu usnesení
Rada města r u š í
usnesení č. 704/20 ze dne 23. 9. 2020, kterým Rada města pověřila společnost KH Tebis s.r.o. zabezpečením realizace přeložení horkovodního potrubí v ulici Benešova v Kutné Hoře, včetně výběru realizační firmy.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 504/21 k programu rady města 16. 6. 2021 - spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 16. 6. 2021 a ověřovatele zápisu Mgr. Šěpána DRtinu a RNDr. Ivo Šance, CSc.


Usnesení č. 505/21 k Výroční zprávě s účetní závěrkou za rok 2020 TSKH a Zápis DR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 06/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 27. 5. 2021,

II. s c h v a l u j e
a) účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. za rok 2020,

b) použití zisku vykázaného za rok 2020 ve výši 547 385,17 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti na částečnou úhradu neuhrazené ztráty minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let 549.409,16 Kč
Zisk roku 2020 547.385,17 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let po částečné úhradě 2.023,99 Kč

c) vyplacení pohyblivé složky mzdy za 1. čtvrtletí roku 2021 ve výši 100% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi,

d) vyplacení pohyblivé složky mzdy za rok 2020 ve výši 100 % jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi,

III. u k l á d á
jednateli společnosti uložit Výroční zprávu za rok 2020 a další materiály do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.06.21
Body II. a), II. b) a III. byly zrušeny usnesením RM č. 588/21 ze dne 14. 7. 2021.

Usnesení č. 506/21 k jmenování jednatele spol. Technické služby s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

I. j m e n u j e
Ing. Jiřího Chramostu, 284 03 Kutná Hora - Sedlec, od 1.7.2021, do funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČ: 49549511, se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora,

II. u k l á d á
Odboru investic - technickému oddělení zpracovat smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČ: 49549511, se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 16. června 2021

Nahoru