16. června 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.června 2009

Usnesení č. 519/09 k výroční zprávě spol. Průvodcovská služba
Rada města I. s c h v a l u j e
v rámci výkonu funkce Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2008
b) rozdělení zisku společnosti za rok 2008 ve výši 246.643,45 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti přeúčtovat na účet 428-nerozdělený zisk minulých let
c) výplatu roční prémie za rok 2008 pro jednatelku společnosti dle doporučení dozorčí rady

II. u k l á d á
Jednatelce společnosti
zaslat výroční zprávu za rok 2008 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 520/09 k výroční zprávě spol. Městské lesy a rybníky
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o.
a) výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o. za rok 2008
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2008 ve výši 959.495,30 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti: 59.495,30 Kč ve prospěch sociálního fondu a 900.000,-- Kč přeúčtovat na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

II. u k l á d á
Jednateli společnosti
zaslat výroční zprávu za rok 2008 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 521/09 k výroční zprávě spol. Technické služby
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby s.r.o.
a) výroční zprávu společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. za rok 2008
b) rozdělení zisku společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. za rok 2008 ve výši 320.232,44 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti: ve prospěch Zákonného rezervního fondu 16.011,62 Kč a 304.220,82 Kč přeúčtovat na účet Nerozdělený zisk z let minulých.

II. u k l á d á
jednateli společnosti
zaslat výroční zprávu za rok 2008 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing. Jäger, jednatel      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 522/09 k sídlu Prvního kutnohorského nadačního fondu - změna názvu
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 944/08 ze dne 4. listopadu 2008

II. s o u h l a s í
s umístěním sídla Prvního kutnohorského nadačního fondu v domě č.p. 87, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 523/09 k použití loga a fontu písma - změna názvu
Rada města r u š í
své usnesení č. 949/08 ze dne 4. listopadu 2008.Zodpovídá : E.Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 524/09 k bezplatnému použití znaku města
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím městskéh znaku pro přílohu Kutnohorského deníku "Cesty městy" (vydané dne 24.6.2009) pro VLTAVA-LABE-PRES,a.s. - Kutnohorský deník.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.06.09


Usnesení č. 525/09 k uzavření dodatků k NS - navýšení o DPH
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24. 11. 2004 mezi společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, týkajícího se zvýšení ročního nájemného o daň z přidané hodnoty ve výši 19 % a dále změny splatnosti nájemného z 31. 12. běžného roku na čtvrtletní splátky, vše s účinností od dne podpisu smlouvy dle textu dodatku.

b) ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24. 11. 2004 mezi společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, týkajícího se zvýšení ročního nájemného o daň z přidané hodnoty ve výši 19 % a dále změny splatnosti nájemného z 31. 12. běžného roku na čtvrtletní splátky, vše s účinností od dne podpisu smlouvy dle textu dodatku.

c) s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nebytové prostory u vybraných stávajících nájemců /Zimní stadion, SK Sparta ČKD/, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, týkajících se zvýšení ročního nájemného o daň z přidané hodnoty ve výši 19 %, s účinností od dne podpisu smlouvy dle textu dodatku.

Body a) a b) zrušeny usnesením RM č. 612/09 ze dne 30.6.2009.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 526/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 25.5.2009
b) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne
3.6.2009
c) zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 2.6.2009
d) zápis komise pro školství ze dne 11.5.2009
e) zápis komise pro TV a sport ze dne 8.4.2009
f) zápisy z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 11.3.2009 a 27.5.2009Usnesení č. 527/09 k prodeji části pozemku - M.Mikšovský
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 627/1 - ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Martinu Mikšovskému,Praha 9.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 528/09 k prodeji pozemků - Silnice Čáslav - Development
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
a) nesouhlasit s prodejem pozemku dle PK p.č. 388 a částí pozemků dle PK p.č. 390/1 a 382/1 o celkové výměře cca 10.000 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Silnice Čáslav,Development, s.r.o., se sídlem Zbraslavice 331, 285 21.

b) souhlasit s prodejem pozemku dle PK p.č. 388 a částí pozemků dle PK p.č. 390/1 a 382/1 o celkové výměře cca 10.000 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 529/09 ke zrušení usnesení - směna pozemků - manželé Egidy
Rada města r u š í
své usnesení č. 209/09 ze dne 10.3. 2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 530/09 k prodeji pozemku v k.ú.Kaňk - Pazourovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 678/7 - ostatní plocha o výměře 120 m2 v k.ú. Kaňk Janě a Bohuslavu Pazourovým, za kupní cenu ve výši 6.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 531/09 k usnesení č.242/02 ke koupi pozemků od MO ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 242/02 ke koupi pozemků od MO ČR ze dne 29.10.2002
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 532/09 k povolení vstupu na lesní cesty v k.ú.Morašice
Rada města p o v o l u j e
KVHT Přelouč vstup na lesní cesty na parcelách p.č. 441/1 a 441/2 v majetku Města KH v k.ú. Morašice v Železných horách ve dnech 3.- 5. 7. 2009, za podmínek stanovených Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 533/09 k bezúplatnému převodu pozemku od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 17/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Pozemkového fondu ČR.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 534/09 k prodeji objektu čp.56 Národního Odboje v KH
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem objektu čp. 56 Národního Odboje v Kutné Hoře společnosti Equus Niger a.s., Kollárova 314/6, Kutná Hora

II. n e s o u h l a s í
s pronájmem objektu čp. 56 Národního Odboje v Kutné Hoře společnosti Equus Niger a.s., Kollárova 314/6, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 535/09 k uznání vlastnického práva ke stavbě garáže - p.Linhart
Rada města I. k o n s t a t u j e
že v současné době nemůže Město Kutná Hora uznat vlastnické právo ke stavbě garáže na části pozemku p.č. 2480 v k.ú. Kutná Hora pro pana Luboše Linharta, Kutná Hora

II. u k l á d á
majetkovému oddělení EO provést další šetření ohledně vlastnických vztahů ke stavbám garáží v této lokalitě.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 536/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN, přípojka knn pro p.č. 99/5) na pozemku p.č. 152 v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 537/09 ke zřízení věcného břemene - STP Net, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu " Výměna STL plynovodu Kutná Hora - Sedlec" na pozemcích p.č. 774/17, p.č. 620 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a p.č. 3658/1, 4126/21 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, zastoupené společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 538/09 ke zřízení věcného břemene - STP Net, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu " Nová STL plynovodní přípojka pro čp. 557 ul. U Jelena, Kutná Hora na pozemku p.č. 3725 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, zastoupené společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 539/09 k odpadovému hospodářství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit vybudování sběrného dvora v areálu Rudné doly Kaňk na městském pozemku

b) souhlasit, aby sběrný dvůr provozovala společnost MVE Plus, kde Město Kutná Hora vlastní 50 %, za nabídnutou cenu 41.423,-- Kč/měsíc.

Zodpovídá : MVDr.Vančura,Ing.J.Bartoň      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 540/09 k řešení sociálního zařízení pro zaměstnance psího útulku
Rada města s o u h l a s í
s instalací mobilního sociálního zařízení do objektu psího objektu.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 632/09 ze dne 14.7.2009.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Jäger      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 541/09 ke smlouvě o nájmu rybníka "Svěcený"
Rada města s o u h l a s í
s návrhem smlouvy o nájmu rybníka "Svěcený" mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. a spol. Rožmberk - rybářská obchodní společnost, se sídlem Americká 25, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 542/09 k přidělení bytu - Miloslav Ohlídka
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu v suterénu domu čp. 178, ul. Radnická, Kutná Hora s panem Miloslavem Ohlídkou, Kutná Hora, na dobu určitou - 1 rok, s účinností od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 za předpokladu, že se Město Kutná Hora stane ke dni 1. 7. 2009 vlastníkem objektu. Nájemné bude stanoveno ve výši 35,13 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné předpisy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 543/09 k podnájmu bytu slečně Šílové
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 12 v čp. 648, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Kateřina Pokorná a Ing. Petr Pokorný na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2011, slečně Tereze Šílové, Kolín, ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 544/09 k prodloužení ubytování (N.Čurejová, J.Kraus)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně ve Vítězné ul., čp.443, Kutná Hora - Sedlec, paní Nastě Čurejové a Jiřímu Krausovi,na dobu určitou - 2 měsíce, tj.od 1.7.2009 do 31.8.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 545/09 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro manžele Čurejovy,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.850,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.000,00 Kč počínaje měsícem červencem 2009.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro paní Vierku Červeňákovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.680,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 500,00 Kč počínaje měsícem červencem 2009.

c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro pana Pavla Brunclíka,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.575,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.200,00 Kč počínaje měsícem červencem 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 546/09 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Rakašová
Rada města n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 55.821,00 Kč pro paní Naděždu Rakašovou, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 547/09 k žádosti spol.HC Kutná Hora a.s.
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí ze dne 25.2.2009 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností HC Kutná Hora a.s., se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora týkajícího se prodloužení doby splatnosti nájemného za období od 1.6.2009 do 31.12.2009 v celkové výši 342.216,- Kč a to do 31.12.2009.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 632/09 ze dne 14.7.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 548/09 k prodl. termínu otevření provozovny (European commercial bureau)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu otevření nové provozovny na Palackého nám. 379 v Kutné Hoře nájemcem European commercial bureau a.s., se sídlem Senovážné náměstí č.p. 978, Praha 1 do 1.10.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 549/09 k ukončení sml. o výpůjčce nebytových prostor Václavské nám. 182
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ze dne 10.5.2004 v nemovitosti č.p. 182 Václavské nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Prvním kutnohorským bytovým družstvem, se sídlem Václavské nám. 182, Kutná Hora výpovědí ze strany Města Kutná Hora

II. u k l á d á
odboru správy majetku vyzvat První kutnohorské bytové družstvo ke změně sídla této organizace.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 550/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 351/09 a 1090/07

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 551/09 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím úroku z prodlení pro pana Josefa Bártu, Třemošnice ve výši 25 % z částky 24.896,00 Kč.

b) s prominutím úroku z prodlení pro společnost 3A.CZ s.r.o., Hábova 2345/7, Praha 5, ve výši 50 % z částky 490,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 552/09 k žádosti pánů Ing. Josefa a Miroslava Malinových
Rada města I. r u š í
usnesení č. 362/09 ze dne 21.4.2009

II. n e s o u h l a s í

s úpravou Smlouvy o nájmu nemovitosti a movitých věcí objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře dle žádosti pana Ing. Josefa Maliny a pana Miroslava Maliny.

III. s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a výpůjčce movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Prádelna, Čistírna spol. s r.o., se sídlem Koželuhy 77, Čáslav týkajícího se prodloužení doby trvání nájemního vztahu z 30.6.2009 do 31.7.2009, jinak za stejných podmínek

b) s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti - objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře včetně movitých věcí umístěných v objektu prádelny za podmínek uvedených v přiloženém záměru.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.09


Usnesení č. 553/09 k uzavření Dodatku č. 1 ke sml. (provoz WC)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1. ke smlouvě na provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ul. v Kutné Hoře, uzavřené dne 12.1.2009 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem, Kutná Hora, kterým bude doba předmětu plnění této smlouvy prodloužena do 31.12.2009.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 554/09 k udělení výjimky pro obnovení vyhrazeného parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora, se sídlem Benešova 149, Kutná Hora, pro obnovení platnosti dvou vyhrazených parkovacích míst (Dačického nám. 16 a Zámecká ul. 27).


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 555/09 ke krátkodobému záboru veř. prostranství (Porsche)
Rada města s o u h l a s í
s krátkodobým záborem veřejného prostranství v Barborské ulici v Kutné Hoře za účelem vjezdu a parkování vozů Porsche pro pana Bohumila Bartůňka, Čáslav, dne 25.7. 2009 v době od 17:00 do 21:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 556/09 k udělení výjimky pro obnovení vyhrazeného parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky pro obnovení platnosti jednoho vyhrazeného parkovacího místa na Jungmannovo nám. čp.437 v Kutné Hoře pro pana Vladimíru Zlatu, Kutná Hora, pro zásobování Nápojové prodejny.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 557/09 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku (L.Křivánek)
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parcel. č. 4175/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 15 m2 panu Luboši Křivánkovi, Kutná Hora za účelem stánkového prodeje točené zmrzliny.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 558/09 k zápisu DR spol. Městské lesy a rybníky
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 45.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 4.června 2009.

II. u d ě l u j e
odměnu jednateli společnosti za I.Q.2009 v plné výši dle pravidel manažerské smlouvy.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 559/09 k uzavření NS na pronájem pozemku pod garáží (J.Pechancová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 689/5 v k.ú. Kutná Hora o výměře 20 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Jitkou Pechancovou, Kutná Hora, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 10,- Kč/ m2 /rok. Jedná se o pozemek pod garáží v osobním vlastnictví paní Jitky Pechancové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1.8.2009.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 560/09 k rozpočřtovému opatření OSM č. 51-52
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.51/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 18.310,-- Kč na výdajovou položku Emil Mačo - ručitelská záruka, a to na úkor položky neprivat. byty fond oprav - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.52/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 300.000,-- Kč na položku byty služby, dokumentace, revize, a to na úkor položky byty havárie - viz bod č.2 důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 561/09 k žádosti pí Koplíkové
Rada města I. r u š í
usnesení č. 501/09 ze dne 2. 6. 2009, týkající se podání žaloby na vyklizení pokoje č. 2 na ubytovně v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora, proti paní Simoně Koplíkové, v případě, že nedojde ze strany paní Koplíkové k vyklizení a předání pokoje na ubytovně do 22. 6. 2009.

II. s o u h l a s í

s užíváním ubytovny města v čp. 609, ul. Trebišovská, Kutná Hora, paní Simoně Koplíkové, do 31. 8. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 562/09 k rozpočtovému opataření OPKŠ č. 24
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 24 - vytvoření nové položky pro akci "Oprava ohradní zdi na dvoře domu čp. 16 Dačického náměstí" v Kutné Hoře (parc. č. 406 k.ú. Kutná Hora) ve výši 305 377,- Kč včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 24.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 563/09 ke zhotovení dřevěných krytů topení král. audinční síně Vl. dvůr
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení dřevěných krytů topení v královské audienční síni Vlašského dvora v Kutné Hoře s p. Pavlem Janatou, 285 41 Malešov v celkové výši 44.730,- Kč bez DPH (není plátcem).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 564/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 25
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 25 - státní finanční podpora v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2009 na obnovu domu čp. 16 Dačického náměstí, čp. 376 Vladislavova ulice, čp. 168 Šultysova ulice a kostela Církve českobratrské evangelické čp. 308 Jiřího z Poděbrad v celkové výši 2.245.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 25.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 565/09 k návrhu na obnovu dlažby (podesta kamen. schodiště) Vl. dvora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na obnovu dlažby na podestě kamenného schodiště v budově Vlašského dvora v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, Kutná Hora v celkové výši 98.114,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 566/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 26
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.26 - přesun rozpočtových prostředků na investiční příspěvek pro TJ Sparta Kutná Hora, oddíl kuželek na částečné zajištění rekonstrukce hracího prostoru (rozběžiště) na kuželně ve výši 100.000,- Kč z rezervy zastupitelstva města dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 567/09 k prázdninovému provozu MŠ a školních družin
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin
v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2009 dle předloženého rozpisu.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 568/09 k zápůjčce objektu Lierova 146 (Sympozium výtvar. umění)
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou objektu č.p. 146 Lierova ul. Pro konání IX. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - KUTNÁ HORA, a to ve dnech 1. -14. 7. 2009.
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 14.07.09


Usnesení č. 569/09 k navýšení rozpočtu Městské knihovny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením rozpočtu Městské knihovny v Kutné Hoře pro rok 2009 o částku 250.000,- Kč z rezervy zastupitelstva města.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Mgr.Jarkulišová      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 570/09 k přijímání darů příspěvkovými organizacemi
Rada města u d ě l u j e s o u h l a s
příspěvkovým organizacím zřizovaným městem Kutná Hora s přijímáním movitých darů do jejich vlastnictví ve smyslu ustanovení § 27 odst.5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.06.09


Usnesení č. 571/09 k poskytnutí fin. příspěvku z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2009 na obnovu fasády uličního štítu od hlavic pilastrů včetně opravy soklu, schodiště a kamenných prvků kostela Českobratrské církve evangelické, čp. 308 Jiřího z Poděbrad, Kutná Hora ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 572/09 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 3.6.2009.


Usnesení č. 573/09 ke stanovisku na dopis p. T. Dáni (neposkytnutí přísp. z FRM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na usnesení ZM č. 83/09 ze dne 17.3.2009 - rozdělení finančních příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2009 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 574/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 27
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 27 - převod dotace Ministerstva kultury ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - 3. ročník recitační přehlídky "Ten verš si tiše říkám …" dle dopisu č.j. 261/2009 ze dne 28.4.2009, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 5 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 27.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 575/09 k bezplatnému pronájmu areálu Kllimeška (vystoupení rock. skupin)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou vyasfaltované plochy mezi zimním stadionem a plotem kolem bývalého koupaliště v areálu Klimeška panu Jiřímu Vintrovi, K.Hora a panu Martinu Šancovi, K.Hora, za účelem uspořádání kulturní akce „Kutnohorský underground“ dne 18.7.2009 v době od 14:00 do 22:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 576/09 k pořízení změny č. 28 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 364, 365, 384 a částí pozemku parc. č. 362 (mimo funkční lokální biokoridor) v katastrálním území Neškaredice.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 577/09 k rozpočtovému opataaření INV č. 17 (osvětlení Jezuitské koleje)
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "osvětlení Jezuitská kolej" ve výši 84.500,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 578/09 k obnově dětského hřiště
Rada města s o u h l a s í
a) s návrhem na obnovu dětského a volejbalového hřiště v Poličanech dle důvodové zprávy

b) s provedením prací na obnově dětského a volejbalového hřiště v Poličanech společnostmi Herold a Stavonel dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.09


Usnesení č. 579/09 k výjezdu z parkovišti u Kauflandu
Rada města s o u h l a s í
a) s realizací nového výjezdu z parkoviště OD Kaufland v Kutné Hoře dle projektu společnosti HighwayDesign s.r.o.

b) s provedením stavby nového výjezdu z parkoviště OD Kaufland společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. dle důvodové zprávy

c) s financováním realizace nového výjezdu z parkoviště OD Kaufland z rozpočtové kapitoly "komunikace".

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 580/09 k volejbalovému hřišti Kaňk
Rada města s o u h l a s í
a) s návrhem na obnovu volejbalového hřiště na Kaňku dle důvodové zprávy

b) s provedením prací na obnově volejbalového hřiště na Kaňku společností Stavonel s.r.o. dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.09


Usnesení č. 581/09 ke zpracování aktualizace PD na propojení kotelen CZT
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem zpracování aktualizace projektové dokumentace na propojení kotelen CZT

II. u k l á d á
odboru investic MÚ
vypsat výběrové řízení na zpracování aktualizace projektové dokumentace na propojení kotelen CZT.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 582/09 k investičnímu příspěvku ZŠ TGM
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit investiční příspěvek pro ZŠ TGM ve výši 150.000,- Kč na výměnu oken v tělocvičně školy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru převést prostředky z rezervy ZM na výše uvedenou akci.


Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 583/09 k nákupu digitálních radiostanic MOTOTRBO a vybudování síně
Rada města s o u h l a s í
a) s nákupem digitálních radiostanic značky MOTOTRBO s příslušenstvím a vybudováním digitální sítě pro potřeby městské policie od firmy KONEKTEL, a.s., Pardubice

b) s odprodejem a ekologickou likvidací stávajících analogových radiostanic, viz ,,množstevní sleva a odkup stávající techniky" - Cenové kalkulace f. KONEKTEL a.s. Pardubice

c) s uvolněním finančních prostředků ve výši 269.953,- Kč z rozpočtu městské policie určených k nákupu radiostanic a vybudování digitální sítě technologie MOTOTRBO.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 584/09 ke zprávě hospodářské činnosti Pečovateslké služby
Rada města s c h v a l u j e
a) zprávu o hospodářské činnosti PO Pečovateslká služba za rok 2008.

b) rozdělení hospodářského výsledku ve výši 118.000,-- Kč, a to 80 % na fond odměn a 20 % na rezervní fond.

c) schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Pečovatelské služby v navržené výši.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 15.07.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 16. června 2009

Nahoru