16. března 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.března 2016

Usnesení č. 177/16 ke změně kategorie JPO V Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
změnu kategorie JPO V Malín na JPO III Malín.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 178/16 ke zpracovávání Kutnohorských listů
Rada města s o u h l a s í
a) se zajištěním internetové reklamy webové verze Kutnohorských listů
b) s předloženou změnou Pravidel pro vydávání Kutnohorských listů
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 179/16 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 7. 3. 2016


Usnesení č. 180/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 01/16 na pronájem bytu - Puškinská ul. č.p.652
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 01/16 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+kk (35,62 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1+kk (35,62 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Andreou Vladykovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 958,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 01/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 181/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 02/16 na pronájem bytu - ul.Masarykova č.p.343
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 02/16 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 (127,27 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 3+1 (127,27 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s manželi Hanou a Jiřím Čížkovými, Kutná Hora za nájemné ve výši 5.940,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 02/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 182/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS - p.Melich, pí Mrkvičková
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 13 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 2+1 (72,30 m2), s panem Ivanem Melichem, Kutná Hora a paní Irenou Mrkvičkovou, Horky . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2016 za smluvní nájemné ve výši 3.309,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 183/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS - p.Kuchta
Rada města s c h v a l u j e
dle čl. III, odst. 2. a čl. VI. Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 34 v domě pro seniory č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 2+1 (57,24 m2), s panem Petrem Kuchtou,Kutná Hora - Malín. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2016 za smluvní nájemné ve výši 2.667,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 184/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS - pí Mandíková
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 18 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 1+kk (46,72 m2), s paní Jaroslavou Mandíkovou, Hlízov . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2016 za smluvní nájemné ve výši 2.169,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 185/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 4/16 - Václavské nám. č.p.183, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 04/16 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu č.p. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře s panem Aloisem Culkou,Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 04/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 186/16 k prodloužení náhradního ubytování - man.Čurejovi
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 187/16 k prodloužení poskytnutí přístřeší - p.Levý
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v č.p. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému,zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 188/16 k uzavření smlouvy o nájmu - Kaňk č.p.1, KH
Rada města r u š í
své usnesení č. 103/16 ze dne 17.2.2016
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 189/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 05/16 - Benešova ul., č.p.649, KH
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 05/16 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora spolek "Ošatka", se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora - Sedlec.

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 05/16 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 190/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 03/16 - Jánské náměstí č.p.540, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 03/16 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 08/16 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 25. 4. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.05.16


Usnesení č. 191/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Oblastní charita KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí v objektu č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora, týkajícího se změny splatnosti záloh na služby, a to z 10. ledna běžného roku na 31. března běžného roku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 192/16 k uzavření podnájemní smlouvy - pí Průchová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Lucií Průchovou, Kutná Hora, IČ 64151697, jako nájemcem a paní Lucií Drábkovou, se sídlem Na Obci 132, Červené Pečky, IČ 69639507, jako podnájemcem, týkající se užívání 1 místnosti a soc. zařízení v budově č.p. 632, Benešova ul., Kutná Hora za účelem provozování masérských služeb.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 193/16 k uzavření smlouvy o využití sportoviště na Zimním stadionu KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití sportoviště - areálu Zimního stadionu Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora na straně jedné a p. Martinem Vekrbauerem,Kutná Hora a p. Tomášem Lhotákem, Malín na straně druhé za účelem konání závěrečné sportovní akce pozvaných účastníků amatérské hokejové ligy 2015/2016 dne 26.3.2016, za částku ve výši 1.600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 194/16 k záměru na pronájem nebytových prostor - U Beránky č.p.378, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 17/16 na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 378, U Beránky, Kutná Hora - Malín bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronájmout nebytové prostory (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 195/16 k odstranění stavby vodojemu v k.ú.Poličany
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odstranění stavby bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 49 o výměře 50 m2 v k.ú. Poličany.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 196/16 k rozpočtovému opatření OSM č.3/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č. 3/16, kterým se zřizuje nová investiční položka
hasičská zbrojnice Poličany ve výši 110.000,-- Kč, a to na úkor položky Sedlecká 670 - okna.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 197/16 k záměru na pronájem nebytových prostor - Tylova ul. č.p.388, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 2.5. 2000 na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání dle ust. § 2307 zák. č. 89/2012 Sb. na spol. O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.04.16


Usnesení č. 198/16 k záměru na prodej pozemku v k.ú.Malín - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 746 o výměře 84 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.05.16


Usnesení č. 199/16 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Česká, p.p.č. 977" na pozemcích p.č. 981 a p.č. 3809 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 200/16 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Hrnčířská +2" na pozemcích p.č. 625/1, 628/13, 628/15, 628/16, 772/30, 772/36, 772/41, 779/25, 779/26, 779/29, 807/4, 807/8, 807/10, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 201/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Kpt. Vosky, p.č. 1505 - knn) na pozemku p.č. 1506/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 202/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Malín-novostavba 29 RD-sloupová BTS, kabely 1kV, úprava VN, NN a demontáž stávající TS) na pozemcích p.č. 636/56 a p.č. 636/57 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm pozemku a 1.000,- Kč/skříň, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 203/16 ke zřízení věcného břemene - InterCora, spol. s r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit vedení přípojky splaškové a dešťové kanalizace a vedení přípojky vody v rámci stavby "Novostavba ochodního centra Kutná Hora, ul. Ortenova" na pozemku p.č. 785/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby, ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č. 785/86, 785/99, 785/180, 785/199 a 785/200 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, kterým je v současné době spol. InterCora spol. s r.o., se sídlem Lochotínská 18, Plzeň. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 204/16 k na rozpočtovému opatření PAM č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 3 - navýšení rozpočtu kapitoly kultura 2840 o částku 170 000,- Kč na dokumentární filmovou sérii Máme rádi Kutnou Horu z rozpočtové rezervy města, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 3
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 205/16 k vyhodnocení poptávky Oprava opěrné zdi vč.restaurování kašny u žáby
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi včetně restaurování kašny u žáby" areál parku u Vlašského dvora na pozemku parc. č. 2 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava opěrné zdi včetně restaurování kašny u žáby" areál parku u Vlašského dvora na pozemku parc. č. 2 k.ú. Kutná Hora s firmou DALFOS s.r.o. se sídlem Libenice 44, 280 02 Kolín v celkové výši 468 611,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 206/16 k vyhodnocení poptávky Obnova vnějšího pláště domu č. p. 242 Česká ul.
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště domu č. p. 242 Česká ulice" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova vnějšího pláště domu č. p. 242 Česká ulice" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 1 256 338,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 207/16 k rozpočtovému opatření PAM č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 2 - navýšení rozpočtu kapitoly kultura 2840 o částku 25 000,-Kč na zajištění cateringových služeb v rámci slavnostního otevření Dačického domu z rozpočtu města z položky rezerva, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 2
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 208/16 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 9.3.2016

b) rezignaci RNDr. Ivo Šance, CSc. z funkce člena komise památkové péče na vlastní žádost s účinností od 9.3.2016
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.03.16


Usnesení č. 209/16 k rozdělení prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 175 000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2016 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 210/16 k poskytnutí zápůjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Mgr. Klimentová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 211/16 k projektu Masarykova ulice chodníky a přechody
Rada města I. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy s Ing. Jiřím Kejvalem na zpracování projektu pro stavební povolení na obnovu chodníků a rekonstrukci a osvětlení přechodů ulice Masarykova, Kutná Hora za cenu 91.690,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.16


Usnesení č. 212/16 k Sankturinovskému domu - architektonická studie
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie "Sankturinovský dům" s Ing. Markétou Šedivou za cenu 64.800,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 213/16 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 10. zasedání komise dopravní ze dne 24.2.2016.


Usnesení č. 214/16 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy jednateli společnosti za 4. čtvrtletí 2015 v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 24. 2. 2016 v ostatních bodech


Usnesení č. 215/16 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č.10/2015 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis spol. s r.o. ze dne 11.12.2015


Usnesení č. 216/16 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. n e s o u h l a s í
s prodejem akumulační nádrže umístěné v areálu kotelny Šipší

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č.1/2016 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis spol. s r.o. ze dne 22.1.2016


Usnesení č. 217/16 k výpůjčce parku Vorlíčkovy sady a části ul.Barborská - Gastroslavnost
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku Vorlíčkovy sady a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře OS, Klub přátel vína v Kutné Hoře, se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce GASTROSLAVNOSTI 2016 - KUTNÁ HORA na dny 16.9.2016 - 18.9.2016. Samotná akce proběhne dne 17.září 2016. Náklady na energie bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 218/16 k zápisu DR obchodní společnosti MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav ze dne 21. 12. 2015 a 16. 2. 2016.


Usnesení č. 219/16 k ocenění majetku v užívání KH TEBIS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vypracováním ocenění městského majetku v užívání společnosti KH TEBIS s.r.o. a následným určením výše nájmu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17
 
 
Usnesení č. 220/16 k veřejnoprávním sml. o poskytnutí dotace na rok 2016 (sociál.služby)
Rada města s c h v a l u j e
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní charitou Kutná Hora jako příjemcem ve výši 35.000,- Kč

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Sluníčko jako příjemcem ve výši 10.000,- Kč

c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kutná Hora jako příjemcem ve výši 35.000,- Kč

d) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Svazem diabetiků České republiky, územní organizace Kutná Hora jako příjemcem ve výši 10.000,- Kč

e) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s. - základní organizace Kutná Hora jako příjemcem ve výši 10.000,- Kč

f) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a o.s. Rodinné centrum Špalíček jako příjemcem ve výši 10.000,- Kč
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 221/16 k rozšíření 4. Komunitního plánu města KH na území celého ORP
Rada města I. s o u h l a s í
a) se záměrem rozšíření 4. Komunitního plánu města Kutná Hora na území celého ORP.
b) se změnou období, na které je 4. Komunitní plán připravován

II. d o p o r u č u j e :
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se záměrem rozšíření 4. Komunitního plánu města Kutná Hora na celé ORP.
b) souhlasit se změnou období, na které je 4. Komunitní plán připravován
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 222/16 k organizačnímu opatření v rámci organizační struktury MÚ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
organizační opatření v rámci organizační struktury MÚ v rámci odboru kancelář tajemníka účinné k 1.5.2016.Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 16. března 2016

Nahoru