16. března 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.března 2011

Usnesení č. 195/11 ke kupní ceně za pozemky na Kaňku - p.Vaněk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na svém usnesení č. 287/10 ze dne 21.12. 2010.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 196/11 k vypořádání podílového spoluvlast.k pozemku v k.ú.Útěšenovice
Rada města s o u h l a s í
s vyplněním formuláře pro Pozemkový fond tak, že Město Kutná Hora má zájem o vypořádání spoluvlastnického podílu na nemovitostech vedených na listu vlastnictví č. 615 v k.ú. Útěšenovice převodem.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 197/11 ke zřízení věcného břemene v k.ú.KH - Telefónica O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby podzemního komunikačního vedení "11010-038406, 3G BH1 S KH KHDOL OK" na pozemcích p.č. 3871 a 2165/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěc h společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 198/11 k pravidlům čerpání rozpočtové rezervy
Rada města I. u r č u j e
oblasti výdajů, k jejichž krytí lze použít zdrojů rozpočtové rezervy. Jedná se o:
a) investice včetně dofinancování podílu Města k přiděleným dotacím
b) havárie, havarijní stavy, odstranění škod po kalamitě. Zajištění bezpečnosti, čistoty, pořádku a nakládání s odpady ve městě
c) urgentní opravy a provozní výdaje související s provozováním majetku města či jeho dceřiných společností či související se zabezpečením dopravní obslužnosti
d) krátkodobé návratné půjčky

II. u k l á d á
Správci rozpočtu a všem správcům rozpočtových prostředků tato pravidla dodržovat.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : . .


Usnesení č. 199/11 ke koupi motorového vozidla
Rada města s o u h l a s í
se zakoupením osobního motorového vozidla:
Dacia Duster 1,6 16V 4x4 Access formou Dacia finance na 36 měsíců s počátečním vkladem 10 % z kupní ceny vozidla. Cena vozu včetně DPH 257.000,- Kč, od Renault Retail Group CZ, s.r.o., Helsinská 166/2, 155 00 Praha 5 - Zličín.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 200/11 k uzavření smlouvy - Sedlecká 670, KH
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450 , Kutná Hora na dobu určitou a to dne 31.3.2011 za účelem pořádání pravidelného besedního pořadu Disputace

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Par tyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 31.3. 2011 od 17:00 hod. do 21:00 hod. za účelem pořádání pravidelného besedního pořadu Disputace za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 201/11 k uzavření smlouvy - Sedlecká 670, KH
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem Václavem Veselým, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 24.4.2011 za účelem pořádání kulturního komponovaného pořadu "Vítání jara s divadlem Neškvor"

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem Václavem Veselým, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 24.4. 201 1 za účelem pořádání kulturního komponovaného pořadu "Vítání jara s divadlem Neškvor" za cenu ve výši 1.000, Kč/den + 20% DPH.


Zrušeno usnesením RM č. 351/11 ze dne 27.4.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.11


Usnesení č. 202/11 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostorů - garáže
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (garáže) u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Tomášem Sapákem,Kutná Hora, výpovědí ze strany nájemce. Nájemní vztah k ončí dne 31.5.2011.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.11


Usnesení č. 203/11 k vyhlášení VŘ č. SN 06/11 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 06/11 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 5. 2011 ve 14:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.11


Usnesení č. 204/11 k výpůjčce prostorů zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce areálu zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a sdružením Club Deportivo Kutná Hora, o.s., Národního odboje 48, Kutná Hora za účelem konání závěrečné fáze futsalové ligy 2010/11, a to ve dnec h 24.3.2011 a 27. 3. 2011 za paušální cenu na energie ve výši 1.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.03.11


Usnesení č. 205/11 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 3 v prvním podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře nájemci paní Blance Dernerové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 206/11 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 9 ve třetím podlaží domu čp. 555, ul. Uhelná v Kutné Hoře nájemci paní Renatě Linhartové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 207/11 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 1 v prvním podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře společným nájemcům Miloši a Miloslavě Štěpánkovým z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákon íku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 208/11 k uzavření dohody o splácení dluhu - p.Josef Bárta
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 351 727,00 Kč dle žádosti pana Josefa Bárty, Třemošnice.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 209/11 k uzavření dohody o splácení dluhu - m.Kalejovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 78 772,00 Kč pro manžele Kalejovy,Kutná Hora.


Zrušeno usnesením RM č. 307/11 dne 13. dubna 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 210/11 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 908/10 a č. 1001/10

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 211/11 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Benešova čp.632,KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 29.10.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Ilonou Kučerovou,Kutná Hora a slečnou Alenou Rozkošnou, Kutná Hora o nájmu nebytových prostorů v nemovitos ti Benešova č.p. 632, Kutná Hora týkající se odstoupení slečny Aleny Rozkošné ze strany nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 212/11 k vyhlášení VŘ č.SN 8/11 - Benešova 636
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.10.2006 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Robertem Hosou, Sokoleč výpovědí ze strany Města Kut ná Hora z důvodu neplacení nájemného a záloh na služby vyplývajících z výše uvedené nájemní smlouvy.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 8/11 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 28.4.2011 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.11


Usnesení č. 213/11 k uzavření dodatku - Sparta ČKD KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Karlov 197, Kutná Hora týkajícího se změny splatno sti nájemného za rok 2011 a to z 30.4.2011 a z 31.10.2011 na 30.6.2011 a 31.12.2011.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 214/11 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku - V.Reková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 618 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Veronikou Rekovovou, Kolín V., za nájemné ve výši 3,-Kč/m2/rok, za účelem využi tí jako zelené plochy před nemovitostí ve vlastnictví žadatelky, s účinností od 1.4.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 215/11 k zveřejnění záměru na pronájem části pozemku - S.Šupík
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 174/11 ze dne 2.3.2011.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 825 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 58 m2, panu Stanislavu Šupíkovi, Kutná Hora - Sedlec za účelem využití jako zelené plochy před nemovitostí ve vlastnictví žadatele.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.04.11


Usnesení č. 216/11 k opravě parku pod Vl.dvorem - Zdeněk Horák
Rada města s o u h l a s í
s odpovědí na dopis panu Zdeňku Horákovi, 284 01 Kutná Hora, týkající se návrhu na úpravu parku pod Vlašským dvorem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 217/11 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.1/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 1/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Vl.dvůr rekonstrukce osvětlení ve výši 70.350,--Kč, a to na úkor položky Nebytové prostory opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 218/11 k zápisu školské komise a rozdělení grantových prostředků
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 7.3.2011

II. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků na I.pololetí 2011 v oblasti výchovy a vzdělávání

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.04.11


Usnesení č. 219/11 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 3.3.2011


Usnesení č. 220/11 k žádosti o finanční podporu - M.Kaleja
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou Kulturního sdružení Romů Kutná Hora zastoupeného panem Milanem Kalejou dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 221/11 k žádosti o finanční podporu - Aeroklub Zbraslavice
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou Plachtařské mistrovství České republiky 2011, konaného ve dnech 15.-28. 5. 2011 dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 222/11 k vyhodnocení poptáv.řízení - Restaur.kamenných prvků ve Vl.dvoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování kamenných prvků v budově Vlašského dvora" v Kutné Hoře s MgA. Josefem Faltusem, 277 13 Kostelec nad Labem v celkové výši 92.345,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 223/11 k vyhodnocení poptáv.řízení - obnova vnějšího pláště Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova vnějšího pláště a restaurování srubové konstrukce u domu čp. 155 Palackého náměstí" v Kutné Hoře s MgA. Václavem Štochlem, 330 11 Třemošná v celkové výši 495 960,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 224/11 k vyhodnocení poptáv.řízení - obnova vnějšího pláště Sankturinovský dům
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova vnějšího pláště a ohradní zdi s bránou u domu čp. 377 Palackého náměstí - Santurinovský dům" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 1.440.777,- Kč vč etně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 225/11 k žádosti o finanční podporu a záštitu - Cesta životem bez bariér
Rada města I. s o u h l a s í
s převzetím záštity starosty města nad benefičním koncertem "Večer světových muzikálů" konaným dne 8.4.2011

II. n e s o u h l a s í
s finanční podporou benefičního koncertu "Večer světových muzikálů" konaného dne 8.4.2011 formou bezplatného nájmu Městského Tylova divadla.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 226/11 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro TV a sport ze dne 2.3.2011

II. s c h v a l u j e
a) rozdělení grantových prostředků na I. pololetí 2011 v oblasti TV a sportu dle předložené důvodové zprávy
b) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do výše 50.000,- Kč dle číselných statistik dle doplněné předložené důvodové zprávy.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozdělení finančních prostředků na registrované žáky nad 50.000,- Kč dle číselných statistik dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 227/11 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 21.2.2011.


Usnesení č. 228/11 ke stanovení nenárokové složky platu ředitelky PO MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na stanovení nenárokové složky platu ředitelky PO Mateřské školy Pohádka Kutná Hora s účinností od 1.4.2011 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 229/11 k rozpočtovému opatření INV č.5
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.5, kterým se navyšuje rozpočet na akci "V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora" o 1.590.216,14 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 230/11 k zápisu z jednání komise pro sociální záležitosti
Rada města s c h v a l u j e
návrh na přidělení grantových prostředků pro sociální oblast na období I. pololetí roku 2011 žadatelům uvedeným v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 231/11 k finanční podpoře romského dětského tanečního souboru
Rada města s o u h l a s í
s finančním příspěvkem ve výši 8.000,-- Kč na dopravu pro romský dětský taneční soubor za účelem účasti v krajském kole soutěže.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 16. března 2011

Nahoru