15. září 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 15. září 2020

Usnesení č. 656/20 k programu jednání mimořádné Rady 15. 9. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 15. 9. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 657/20 k Uzavření dodatku ke smlouvě se spol. ZRUP Příbram  
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2020 mezi Městem Kutná Hora a společností ZRUP Příbram, a.s., se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram VII, IČ: 45147761, týkajícího se změny termínu dokončení a předání díla.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.09.20



Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 15. září 2020

Nahoru