15. února 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.února 2012

Usnesení č. 110/12 ke generálnímu souhlasu pro MLaR K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s udělením generálního souhlasu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I, čp.43, 286 01 Čáslav pro montáž navigačních systémů na sloupy veřejného osvětlení, které jsou v majetku Města Kutná Hora, v rámci Programu podpory cestovního ruchu "Cesta dostupná všem". Souhlas bude udělen do 31.12.2018. Umístění navigačních systémů na sloupy veřejného osvětlení bude bezplatné.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 111/12 k návrhu smlouvy o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc.č. č. 227/1, 301, 911/9, 920, 1506/1, 1506/11, 3672/1, 3729/3, 3730, 3735, 3753, 3754/2, 3757/2, 3758/1, 3763, 3764, 3767, 3766, 3770, 3819/2, 3819/3, 3819/9, 3819/10, 3819/15, 3883/1, 3883/ 2, 4517/8, 4517/9, 4521/7 vše v k.ú. Kutná Hora a pozemků parc.č. 650/1 a 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, se sídlem Opatovice I. č.p. 43, Čá slav, za účelem umístění navigačního systému a informačního panelu, s účinností od 16.2.2012 do 31.12.2018.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 15. února 2012

Nahoru