15. prosince 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.prosince 2010

Usnesení č.1007/10 k návrhům termínů rady města v roce 2011
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání pro I.pololetí roku 2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1008/10 k bezúplatnému převodu pozemku (ÚZSVM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t své usnesení č. 111/09 ze dne 12.5. 2009

II. s o u h l a s i t s bezúplatným převodem pozemku p.č. 911/16 o výměře 67 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č.1009/10 k prodeji objektu výměníku Mazákova ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t s prodejem objektu bez č.p. na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Geierovi,Kutná Hora za kupní cenu celkem 1.901.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č.1010/10 k prodeji pozemků na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhlášením výběrového řízení číslo M 7/10 na prodej pozemků p.č. 610 /4 o výměře 103 m2, p.č. 449/2 o výměře 110 m2 a p.č. 448/4 o výměře 96 m2 v k.ú. Kaňk za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení a za vyvolávací cenu 42.770,-- Kč.

b) s vyhlášením výběrového řízení číslo M 8/10 na prodej pozemků p.č. 448/3 o výměře 204 m2 a p.č. 449/1 o výměře 76 m2 v k.ú. Kaňk za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení a za vyvolávací cenu 39.870,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.11


Usnesení č.1011/10 ke zřízení věcného břemene - k.ú. Kaňk (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (nasmyčkování knn pro pozemek p.č. 257/2 Kaňk) na pozemku p.č. 619/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č.1012/10 ke zřízení věcného břemene - k.ú. K. Hora (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení a pilíř pro čp. 644, KH Hlouška) na pozemcích p.č. 2560/5 a 2547 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č.1013/10 ke zřízení věcného břemene - k.ú. Kaňk (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (nasmyčkování knn pro pozemek p.č. 257/2 Kaňk) na pozemku p.č. 17/2 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č.1014/10 k přidělení bytu v DPS (pí Višňáková)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Evou VIŠŇÁKOVOU, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1015/10 ke kompenzaci stěhovacícíh nákladů
Rada města s o u h l a s í
s kompenzací stěhovacích nákladů v částce 7.000,- Kč na základě žádosti a dokladu o úhradě stěhovacích nákladů vynaložených při stěhování paní Jany BoháčkovéKutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1016/10 k informativní zprávě - přehled smluv Palackého nám.377
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora a přehled smluv o výpůjčkách.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.10


Usnesení č.1017/10 k uzavření sml. o výpůjčce Sedlecká 670
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Kateřinou Teleckou, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 21.12.2010 za účelem pořádání vánočního koncertu farní scholy mládeže.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a slečnou Kateřinou Teleckou, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 21.12. 2010 od 8.00 hod. do 12.00 hod. za účelem pořádání vánočního koncertu farní scholy mládeže za cenu ve výši 1.000, Kč/den + 20% DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.12.10


Usnesení č.1018/10 k inf. zprávě klubu Sedlecká 670
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora

II. p o v ě ř u j e
odbor správy majetku přípravou výběrového řízení na pronájem nebytových prostor (bývalý Alfa klub) v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1019/10 k výjimce z pravidel VŘ (pí Vrábelová)
Rada města s o u h l a s í
s výjimkou z výběrového řízení při uhrazení nájemného za pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 ve třech splátkách dle žádosti paní Věry Vrábelové,Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1020/10 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. zápis z jednání dozorčí rady KH TEBIS, s.r.o. ze dne 12.11.2010.

II. d o p o r u č u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
jednateli společnosti cenu tepla pro rok 2011 neměnit.
Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1021/10 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis č. 09/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 30.11. 2010.Usnesení č.1022/10 k prominutí poplatku z prodlení - TIME:SERVICE
Rada města n e s o u h l a s í
s prominutím smluvní pokuty a úroku z prodlení v celkové výši 13.165,- Kč společnosti TIME:SERVICE, a.s., se sídlem Tusarova 41, Praha 7, IČ: 63999820.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1023/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 98-105
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 98/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.890,-- Kč na výdajovou položku vratky nájmů hrobová místa, a to na úkor položky hřbitovy služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.99/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 60.000,-- Kč na výdajovou položku byty služby, revize, a to na úkor položky Tebis kvalifikovaný odhad - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.100/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položky Tebis kvalifikovaný odhad - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.101/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na položku Václavské nám. 182 služby, a to na úkor položky zeleň vnitrobloky - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.102/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na položku kuchyňská linka - Boháčková ve výši 37.840,-- Kč, a to na úkor položky náhradní ubytování neplatičů nájemné - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.103/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.000,-- Kč na položku bioodpadky svoz, a to na úkor položky tříděný odpad MVE plus - viz bod č.6 důvodové zprávy.g) předložený návrh OSM č.104/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 63.150,-- Kč na položku nebezpečný odpad MVE plus, a to na úkor položek monitoring těžkých kovů - příspěvek občanům (29.650,-- Kč) a položky sběrný dvůr pronájem buněk a kontejnerů (33.500,-- Kč) - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č.105/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.770,-- Kč na položku EKO KOM úhrada zničeného kontejneru, a to na úkor položky pronájem sběrných nádob - viz bod č.8 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č.1024/10 ke komisi pro zakázku zateplení ZŠ J. Palacha
Rada města s c h v a l u j e
Hodnotící komisi pro zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele na akci:
"Provádění prací technického dozoru investora na akci Zateplení ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře"
členové: náhradník:
Ing. Jiří Franc Karel Koubský
Mgr. Miroslav Roudný Mgr. Ondřej Seifert
Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
Trávníček Jan DiS. Ing. arch. Martin Kremla
RNDr. Dagmar Civišová Csc. Antonín Novák

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1025/10 ke slavnostnímu osvětlení věže Jezuitské koleje
Rada města s c h v a l u j e
zhotovení slavnostního osvětlení severní věže Jezuitské Koleje z budovy Hrádku firmou Pavel Turek, 284 01 Kutná Hora za cenu 163.500,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.11


Usnesení č.1026/10 k rozpočtovému opatření INV č. 69
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 69 - přesun rozpočtových prostředků z položky "MŠ Pohádka - půdní vestavba" na položku "Radnická 178 - statika" ve výši 10.200,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1027/10 k rozpočtovému opatření OSZ č. 11
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 80.000,- Kč, v návaznosti na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje - Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje - komunitní plánování, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 11.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č.1028/10 k žádosti o půjčku znaku města (AKTIV Opava 95)
Rada města n e s o u h l a s í
se zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti AKTIV Opava 95 s.r.o.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1029/10 k žádosti cyklistického MTB teamu
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků cyklistickému MTB teamu Kutná Hora
z důvodu nedostatku finančních prostředků dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1030/10 k prominutí bezúročné půjčky TJ Sokol K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím bezúročné půjčky TJ Sokol Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č.1031/10 ke složení výborů ZM a zřízení komisí RM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
jmenovat s účinností od 1.1.2011
a) pana Ing. Zdeňka Jiráska, člena zastupitelstva města do funkce předsedy
Finančního výboru ZM Kutná Hora a jeho členy: Romana Reisichová, Pavel
Míka, Jaroslav Suk, Jan Cihlář, Vladimír Dytrych a Jakub Šanda.
b) paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou, členku zastupiteltva města do funkce
předsedkyně Kontrolního výboru ZM Kutná Hora a jeho členy: Josef Jursík,
Ivana Vopálková, Petr Doležal, Ivo Šalátek, Martin Hlavatý.

II. z ř i z u j e
tyto komise rady města: dopravní, kulturní, pro městská sídliště,cestovního ruchu, sportovní, majetková, sociálních záležitostí, životního prostředí, školství a informačních technologií
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 21.12.10


Usnesení č.1032/10 k vyplacení odměn DR Průvodcovská služba
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn členům dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. za II. pololetí roku 2010 ve výši 2 měsíčních odměn stanovených usnesením č. 898/02.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1033/10 k odměnám členů DR obchodních společností
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 898/02 ze dne 9. října 2002

ve funkci Valné hromady společností

II. s t a n o v í
s účinností od 1.1.2011 měsíční odměny členů dozorčích rad obchodních společností se 100% majetkovou účastí města, tak, že tyto bude určovat valná hromada společnosti v rámci maximálních limitů:
Název společnosti Před.,taj.(zap.)DR člen DR
Technické služby K.Hora, s.r.o. 2.800,- 1.800,-
Městské lesy a rybníky K.Hora, s.r.o. 2.800,- 1.800.-
KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. 2.800,- 1.800.-
Průvodcovská služba K.Hora, s.r.o. 2.000,- 1.200,-

Podmínky pro výplatu odměn :
1. Odměny se vyplácí vždy po skončení příslušného pololetí
2. Podmínkou pro výplatu je účast nejméně na 2/3 jednání DR
3. Odměny se nevyplácí statutárním zástupcům města
4. Za správnost výplat odpovídá předseda DR

Zrušeno usnesením RM č. 297/15 ze dne 18. 3. 2015.
Zodpovídá : předseda DR společnosti      Termín : . .


Usnesení č.1034/10 k proplacení faktur TJ Stadion
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozpočtovým opatřením, kterým se TJ Stadion KH navyšuje příspěvek na rok 2010 o Kč 550.000,-- Kč. Na tuto částku bude uzavřena smlouva o účelovém čerpání.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 15. prosince 2010

Nahoru