15. prosince

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.prosince 2021

Usnesení č.1030/21 k programu pro obchodní spol. MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program program schůze dne 15. 12. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č.1031/21 k zápisu zasedání DR společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh plánu hospodaření společnosti na rok 2022,

b) odměnu jednateli společnosti za III. Q. 2021 v plné výši,

c) uzavření dohody o přidělení dotace od SZIF ve výši 90% z celkových nákladů 4,9 mil. Kč na opravu lesní cesty ve Zhoři,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 98. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 21. listopadu 2021 ve všech ostatních bodech,

III. u r č u j e
auditora Ing. Pavla Lelka CSc., ev. číslo 1421 zpracováním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2021.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1032/21 k programu obchodní spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s c h v a l u j e
program program schůze dne 15. 12. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č.1033/21 k zápisu č. 7/21 z jednání DR společnosti KH TEBIS, s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
1. navýšení ceny tepla od 1. 1. 2022 pro koncového odběratele o 7,5%, tedy na částku 615,42 Kč bez DPH za 1 GJ,

2. zadání auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2021 stávajícím auditorům Ing. Seifertovi a Ing. Vopatřilovi,

3. dodatek č. 1 ke stávající smlouvě o výkonu funkce jednatele, spočívající v navýšení odměny jednatele ze stávající měsíční odměny 45.000 Kč na 49.500 Kč,

4. vyplacení odměny jednateli
a) za 1Q 2021 ve výši 75 %,
b) za 2Q 2021 ve výši 75 %,
c) za 3Q 2021 ve výši 75 %,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis Dozorčí rady č. 7/21 ze dne 11. 11. 2021.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1034/21 k vyplacení podílu na zisku společníkovi
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
vyplacení podílu na zisku společníkovi ve výši 3.000.000 Kč, a to z účtu Nerozdělený zisk z minulých let.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.12.31


Usnesení č.1035/21 k programu RM dne 15. 12. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze dne 15. 12. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č.1036/21 k návrhu na organizační změnu MěÚ Kutná Hora
Rada města I. r u š í
k 31.12.2021 jednu referentskou pracovní pozici v Oddělení správy nemovitostí Odboru správy majetku,

II. s c h v a l u j e
a) k 1.1.2022 zřízení jedné referentské pracovní pozice v Oddělení sociální prevence Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
b) Přílohu č. 1 Organizačního řádu Organizační struktury Městského úřadu Kutná Hora s účinností od 1.1.2022.
Zodpovídá : Ing. M.Suchánek, tajemník      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1037/21 k pověření RM zastupováním ve spolku TO KuKo
Rada města I. d e l e g u j e
místostarostku města Kutná Hora Mgr. Bc. Silvii Doušovou jako zástupce města Kutná Hora na valných hromadách spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s., IČO: 08322031, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 72054,

II. p o v ě ř u j e
místostarostku města Kutná Hora Mgr. Bc. Silvii Doušovou k zastupování města Kutná Hora ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako předsedy spolku a člena výboru spolku ve spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s., IČO: 08322031, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 72054.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 15.12.21


Usnesení č.1038/21 k výši nájemného pro byty dle soc. potřebnosti na základě VŘ
Rada města s c h v a l u j e
výši nájemného pro byty určené dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče řešené dle Podmínek schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 384/20 dne 10. 6. 2020, se stanovením výchozí částky ve výši 60 Kč/m2 při vyhlášení nového výběrového řízení s účinností od 1. 1. 2022. Pro byty není uplatňováno nájemné v souladu s dotačními podmínkami spojenými s výstavbou bytů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1039/21 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě Šmidrkalovi
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7.11.2007 o nájmu části pozemku p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a manželi Hanou a Jiřím Šmidrkalovými, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se změny výpovědní doby z roční výpovědní doby na tříměsíční výpovědní dobu.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22


Usnesení č.1040/21 k výpůjčce NB – Nádražní 211
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v přízemí objektu č.p. 211, Nádražní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spol. TELMO a.s., IČ 47307781, se sídlem Štěrboholská 560/73, Praha - Hostivař jako vypůjčitelem na dobu určitou od 23.12.2021 do 31.8.2022, za účelem skladování reproduktorů a hlásičů varovného informačního systému pro Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.12.21


Usnesení č.1041/21 k uzavření dodatku k NS – kino
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 403, ul. Havířská, která je součástí pozemku p.č. 1316 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a paní Janou Schilling, Sindelfingen a paní Jitkou Rudolfovou Kutná Hora jako pornajímateli, týkajícího se zvýšení ročního nájemného o 150.000 Kč,

b) zrušení smluvní povinnosti nájemce dle čl. VIII., odstavce druhého Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 403, ul. Havířská, která je součástí pozemku p.č. 1316 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a paní Janou Schilling, Sindelfingen a paní Jitkou Rudolfovou Kutná Hora jako pronajímatel, týkajícího se vynakládání částky ve výši 150.000 Kč v běžném roce na investice, rekonstrukci a veškeré opravy pronajatých prostor,

c) vyplacení zůstatku prostředků z rozpočtové položky Kino - opravy v roce 2021 v celkové výši 83.695 Kč paní Janě Schilling, Sindelfingen a paní Jitce Rudolfové Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1042/21 k nabídce úvěru SVJ Puškinská 656-658
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
a) souhlasit s tím, aby Společenství vlastníků čp. 656-658 , ul. Puškinská v Kutné Hoře ( dále jen Společenství) přijalo nabídku účelového úvěru ve výši 6.350.000,-Kč od společnosti ČSOB,a.s., který bude Společenstvím použit na revitalizaci bytového fondu objektu čp. 656-568, ul. Puškinská, Kutná Hora a s tím, že maximální výše investice bude 6.500.000 Kč,

b) pověřit starostu Města Kutná Hora, pana Ing. Josefa Viktoru, aby zastupoval Město Kutná Hora na schůzi Společenství, kde bude o přijetí nabídky úvěru a maximální výše investice uvedené v bodě I. tohoto usnesení jednáno a hlasoval pro přijetí nabídky úvěru a maximální výše investice Společenstvím.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22


Usnesení č.1043/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 18/21
Rada města s c h v a lu j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 18/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky kino - nájemné o částku 83.695 Kč, a to na úkor výdajových položek spoluúčast pojistného (23.385 Kč) a kino - opravy (60.310 Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 20.12.21


Usnesení č.1044/21 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 1. 12. 2021.


Usnesení č.1045/21 k prodeji objektu budovy bývalé Organy - ZRUŠENO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 2136/5 o výměře 757 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22
Zrušeno usnesením č. 995/22(3) ze dne 16. 11. 2022.

Usnesení č.1046/21 k bezúplatnému nabytí pozemku v k.ú. Neškaredice (ÚZSVM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 141/7 o výměře 348 m2 v k. ú. Neškaredice do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.22


Usnesení č.1047/21 k odkoupení budovy kina Modrý kříž
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 1316 o výměře 621 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti čp. 403 v ul. Havířská v Kutné Hoře, Městem Kutná Hora od paní Jitky Rudolfové (podíl ve výši id. 1/2), Kutná Hora a od paní Jany Schilling (podíl ve výši id. 1/2), Sindelfingen, Německo za celkovou kupní cenu ve výši 23.083.150 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.03.22


Usnesení č.1048/21 k prodeji pozemku v k.ú. KH (CZEVIN Capital s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p. č. 3963/44 o výměře 10.000 m2 v k. ú. Kutná Hora společnosti CZEVIN Capital s. r. o., IČ 09774424, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.03.22


Usnesení č.1049/21 k zápisu komise pro ŽP
Rada města I. u k l á d á
OSM prověřit technické možnosti zřízení RE-USE centra v rámci Sběrného dvora Kutná Hora,

II. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 16. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 29. 11. 2021,
b) rezignaci Mgr. Jany Červené na funkci členky komise pro životní prostředí z důvodu pracovního vytížení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.22


Usnesení č.1050/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 16/21
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 16/21, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové položky Nákup kopírovacího stroje ve výši 60.000 Kč, a to na úkor rozpočtové položky WC veřejná ve výši 60.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 20.12.21


Usnesení č.1051/21 k přijetí dotace "Předcházení vzniku bioodpadu", RO č.17/21
Rada města s ch v a l u j e
a) přijetí dotace na projekt "Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora" z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3.187.321,50 Kč,

b) rozpočtové opatření INV-TO č. 17/21, kterým dojde k zapojení dotace do rozpočtu roku 2022 ve výši 3.187.321,50 Kč, dle Rozhodnutí o dotaci, a to na straně příjmů i výdajů pro financování projektu "Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora".
Zodpovídá : Ing. Maternová,Ing.Bulánková      Termín : 30.01.22


Usnesení č.1052/21 k přijetí dotace "Navýšení separace odpadů ", RO č. 18/21
Rada města s ch v a l u j e
a) přijetí dotace na projekt "Navýšení separace odpadů v Kutné Hoře" z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3.285.029 Kč,

b) rozpočtové opatření INV-TO č. 18/21, kterým dojde k zapojení dotace do rozpočtu roku 2022 ve výši ve výši 3.285.029 Kč, dle Rozhodnutí o dotaci, a to na straně příjmů i výdajů pro financování projektu "Navýšení separace odpadů v Kutné Hoře".
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Maternová      Termín : 30.01.22


Usnesení č.1053/21 k prodeji částí pozemků v k.ú. KH (manž. Mutlovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 3086/2 o výměře cca 300 m2 a část pozemku p. č. 3087/7 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.22


Usnesení č.1054/21 k opakovanému podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace toku Vrchlice
Rada města I. r u š í
své usnesení RM 915/21 na uzavření dodatku příkazní smlouvy se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., sídlo Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 1, aktivita 1.3.1 a administraci dotace v průběhu realizace stavby "Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace protipovodňová opatření", kterým pověřujeme společnost k aktualizaci podkladů žádosti a podání opakované žádosti o dotaci do výzvy č. 159,

II. u k l á d á
Odboru investic předložit do Rady města po vyhlášení nové výzvy aktualizovaný materiál jako podklad pro rozhodnutí o podání nové žádosti o dotaci.
Zodpovídá : Ing. J. Janál , P. Tivodarová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1055/21 k vyřazení položek z účtu 042 – Nedokončené investice
Rada města I. s ch v a l u j e
vyřazení nedokončených investic (Novostavba knihovny v celkové částce 3.434.446 Kč a rekonstrukce 2 NP zimního stadionu v celkové částce 76.000 Kč.) z účtu 042 a současně souhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu s § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

II. u k l á d á
Odboru investic
provést všechny související administrativní úkony.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing.Bulánková      Termín : 31.01.22


Usnesení č.1056/21 k Dodatku ke sml. o řízení projektu "rekonstrukce chodníků Masarykova"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o řízení projektu "Masarykova ul. - rekonstrukce chodníků - Kutná Hora" s firmou LK Advisory, s.r.o., IČ: 24275093, sídlo: 100 00 Praha 10 - Vršovice Kubánské náměstí 1391/11, kterým se prodlužuje termín účinnosti smlouvy do 30.04.2022.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1057/21 k uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo "Rekonstrukce MŠ Trebišovská"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře" s firmou: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany, doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav za cenu 525 086,40,-Kč bez DPH, tj 635 354,54 Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.01.22


Usnesení č.1058/21 k chodníku pro pěší Karlov - VŘ stavba
Rada města s ch v a l u j e
a) výsledek VŘ stavební práce pro akci Kutná Hora - Karlov chodník pro pěší vedeného prostřednictvím E Zak jako VZMR s tím, že vítěznou nabídku podala firma AVE Kolín s.r.o. Třídvorská 1501 28002 Kolín IČO 25148117 za 4 969 249,44 Kč bez DPH,

b) uzavřít s firmou AVE Kolín s.r.o. Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací dle projektu firmy Milota Kladno Huťská ulice.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.01.22


Usnesení č.1059/21 k uzavření dodatku č.3 sml.o dílo - Revitalizace Sankturinovského domu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 273.210,09 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.01.22


Usnesení č.1060/21 k Dodatku č. 4 sml. o dílo "Rekonstrukce objektu ZŠ J. A. Komenského"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo pro akci "Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře", kterým se rozšiřuje a mění předmět díla a cena díla se navyšuje o 1.863.367,08 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Městské knihovně uzavřít dodatek smlouvy o dílo se společností UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 039 02 447.
Zodpovídá : Ing. Janál,Mgr.Jarkulišová      Termín : 31.03.22


Usnesení č.1061/21 k odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na ZS Kutná Hora
Rada města s ch v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy uzavřené s firmou AIR Technology s.r.o. Hodonín na instalaci zařízení odstraňující kondenzaci vzdušné vlhkosti na ZS Kutná Hora, kterým se mění čl. IV. platební podmínky tak, že umožňujeme firmě dílčí fakturaci za dodávky prací provedené v roce 2021.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1062/21 k odměnám - Vlašský dvůr závěrečná administrace
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zavření objednávky na poskytování součinnosti Centru pro regionální rozvoj ČR CRR) při finančním a administrativním ukončení a související kontrole realizace Projektu " Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339 s Ing. Tomášem Pápolem za cenu 70.000 Kč není plátce DPH,

b) uzavření objednávky na poskytování součinnosti Centru pro regionální rozvoj ČR (CRR) při finančním a administrativním ukončení a související kontrole realizace projektu " Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339 s PhDr. Ondřejem Hubáčkem za cenu 70.000 Kč není plátce DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1063/21 k Dodatku č. 3 ke sml. na realizaci "rekonstrukce chodníků Masarykova"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo pro realizaci akce "Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků" se společností CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502, kterým se rozšiřuje a mění předmět díla a cena díla se ponižuje o 13.689 Kč bez DPH a doba plnění prodlužuje do 30.04.2022.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1064/21 k revitalizaci bývalé ZŠ J.A. Komenského - nábytek dětské oddělení
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení na dodávku nábytku pro dětské oddělení akce Revitalizace bývalé ZŠ J.A.Komenského s tím, že nejvýhodnější nabídku podala firma Ceiba s.r.o. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jana Opletala 1625, okres Praha východ IČO 25609033 za 1.435.791,00 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Městské knihovně uzavřít smlouvu o dílo s firmou Ceiba s.r.o. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jana Opletala 1625, okres Praha východ.
Zodpovídá : Ing. Janál,Mgr.Jarkulišová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1065/21 k věcným darům pro čtyři ZŠ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) zapůjčení výukových materiálů a učebních pomůcek a jejich následné přijetí formou věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora od MAS Lípa pro venkov z.s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Celková hodnota věcného daru neinvestičního charakteru činí 11 350 Kč, dar škola obdrží při splnění smluvních podmínek,

b) zapůjčení výukových materiálů a učebních pomůcek a jejich následné přijetí formou věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora od MAS Lípa pro venkov z.s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Celková hodnota věcného daru neinvestičního charakteru činí 11 350 Kč, dar škola obdrží při splnění smluvních podmínek,

c) zapůjčení výukových materiálů a učebních pomůcek a jejich následné přijetí formou věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora od MAS Lípa pro venkov z.s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Celková hodnota věcného daru neinvestičního charakteru činí 13 096 Kč, dar škola obdrží při splnění smluvních podmínek,

d) zapůjčení výukových materiálů a učebních pomůcek a jejich následné přijetí formou věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora od MAS Lípa pro venkov z.s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Celková hodnota věcného daru neinvestičního charakteru činí 15 604 Kč, dar škola obdrží při splnění smluvních podmínek.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 22.12.21


Usnesení č.1066/21 k přijetí věcného daru pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od pana Martina Juska, bytem . Celková hodnota daru činí 3.778 Kč, jedná se o dva sedací pytle a dva sedací vaky do relaxační místnosti školy.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 22.12.21


Usnesení č.1067/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 16
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 16 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 10 ve výši 29.934.903,12 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.12.21


Usnesení č.1068/21 ke změně sídla a názvu PO - Městská knihovna
Rada města I. s c h v a l u j e
a) změnu názvu příspěvkové organizace Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace na Knihovna Kutná Hora,

b) změnu sídla organizace Knihovna Kutná Hora z Husova 145, Kutná Hora na adresu Na Náměti 416, Kutná Hora,

II. u k l á d á
vedení příspěvkové organizace Knihovna Kutná Hora připravit změnu zřizovací listiny této organizace.
Zodpovídá : Ing.Pravdová,Mgr.Jarkulišová      Termín : 31.12.22
Zrušeno usnesením R/3/22(1) ze dne 5. 1. 2022.

Usnesení č.1069/21 k VŘ Kutnohorské listy - radniční zpravodaj města Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa periodika Kutnohorské listy - radniční zpravodaj města Kutná Hora",

b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem: TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., Buzulucká 490, 284 01 Kutná Hora,
IČO: 27401316, za celkovou cenu 811 850 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1070/21 k uzavření smlouvy o reklamní spolupráci
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o reklamní spolupráci se společností SMART FOR YOU a.s. Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž IČ: 29264715 a to na dobu určitou od 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1071/21 k návrhu odměny ředitelce PO Pečovatelská služba
Rada města s c h v a l u j e
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za druhé pololetí roku 2021 dle předložené zprávy.
Zodpovídá : Mgr. M.Šlesingr      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1072/21 k rozpočtovému opatření OSZ č. 15
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 15, kterým dochází ke zvýšení položky Fond pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora o částku 100.000 Kč, a to na úkor položky Komunitní plán - materiál ve výši 10.000 Kč, Komunitní plán - služby 40.000 Kč a položky Rezerva OSVZ ve výši 50.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1073/21 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, oddělení památkové péče Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení pro rok 2022.
Zodpovídá : Ing. V. Žáčková      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1074/21 ke schválení výsledku VŘ "Osobní automobil Taxík Maxík"
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Osobní automobil Taxík Maxík". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka zhotovitele: UNIKOM, a. s., se sídlem Hrnčířská 193, 284 01 Kutná Hora, IČ 46355821,

b) uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku "Osobní automobil Taxík Maxík" se zhotovitelem UNIKOM, a. s., se sídlem Hrnčířská 193, 284 01 Kutná Hora, IČ 46355821, za nabídkovou cenu 811 060 Kč včetně DPH za předpokladu schváleného příslušného rozpočtového opatření.
Zodpovídá : Mgr. M.Šlesingr      Termín : 31.01.22Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 15. prosince

Nahoru