15. listopadu 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.listopadu 2017

Usnesení č. 871/17 ke změně vedení společnosti KH TEBIS, s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o., IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
I. o d v o l á v á
Ing. Tomáše Pilce, Kutná Hora - Šipší, 284 01, z funkce jednatele společnosti KH Tebis, s.r.o. IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ke dni 15. listopadu 2017 

II. o d v o l á v á
a) Radima Fedoroviče, Kutná Hora - Malín, 284 01, z funkce člena (předsedy) Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s.r.o., IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ke dni 15. listopadu 2017.

b) Martina Suchánka, Kutná Hora - Šipší z funkce člena Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s.r.o. IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ke dni 15. listopadu 2017

III. j m e n u j e
Martina Suchánka, Kutná Hora - Šipší do funkce jednatele společnosti KH Tebis, s.r.o., IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ke dni 16. listopadu 2017

IV. s o u h l a s í
s uzavřením přiložené smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností KH Tebis s.r.o. IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, a Martinem Suchánkem, Kutná Hora

V. u k l á d á
odvolanému jednateli předat novému jednateli po ukončení jednání Rady města dne 15. listopadu 2017 neprodleně své pracoviště, veškerou smluvní a účetní agendu, veškeré věci, které převzal od firmy k výkonu své funkce (počítač, mobil atd.) a odnesl si své osobní věci ze sídla firmy.

VI. u k l á d á
nově jmenovanému jednateli provést následující kroky:
a) Provést podrobnou kontrolu přípravy, vyhlašování a vyhodnocení všech výběrových řízení i hospodaření, včetně likvidace starých kogeneračních jednotek, během působení předchozího jednatele a předložit radě města nejpozději do 15. ledna 2018 výsledky šetření.

b) Pokud budou shledány z těchto kontrol jakákoli pochybení zakládající odpovědnost bývalého jednatele za škodu způsobenou společnosti či jiná pochybení, má za úkol nový jednatel učinit další nezbytné kroky v zájmu městské společnosti a jediného společníka, tzn. Města Kutná Hora, aby bylo ochráněno hospodaření a dobré jméno společnosti.

c) Jednat s firmou EC Kutná Hora a.s. o lepších podmínkách smlouvy nejen mezi městskou společností KH Tebis s.r.o., ale i třetí stranou, Městem Kutná Hora

d)Intenzivně jednat o napojení dalších odběratelů tepla a tyto možnosti realizovat i s možností využití dotačních programů.

e)Připravit soutěž za účelem obnovy kogeneračních jednotek v souladu s doporučením dozorčí rady na jejich výměnu z technických důvodů, tj., poruchovost, vysoké servisní náklady, zrušená servisní smlouva.

f) Obnovit v co nejkratší době smlouvu mezi osobou ovládající a ovládanou. Standardizovat vybrané dokumenty společnosti po jejich účelové změně v roce 2014, tj. zakladatelské dokumenty, stanovy.

g) Neprodleně zaslat veškeré nové dokumenty s provedenými změnami na rejstříkový soud, který vede příslušný obchodní rejstřík

Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 872/17 k vyhodnocení VZ a stanovení komise pro vyhodnocení další VZ
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy s vítězem VZ - I. část - Infrastruktura, Identity Management a Groupware v projektu "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora" s vítězem - spol. AutoCont CZ a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava za nabídkovou cenu 2 825 325,- Kč bez DPH.
b) se zrušením VZ - část II. - Aplikace Dotace, granty a individuální žádosti v projektu "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora", neboť na tuto část předmětu zakázky nebyla podána žádná nabídka.
c) s vypsáním nové VZ - část II. - Aplikace Dotace, granty a individuální žádosti v projektu "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora".

II. s c h v a l u j e
předložené složení hodnotící komise na vyhodnocení veřejné zakázky "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora" - Projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005060 - II. část - Aplikace Dotace, granty a individuální žádosti.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 873/17 k termínům jednání Rady města Kutná Hora v r. 2018
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Rady města Kutná Hora na rok 2018.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 874/17 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 14. 9. 2017.
  
 
Usnesení č. 875/17 k informativní zprávě k poskytování materiálů členům ZM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
odborné právní stanovisko JUDr. Ing. Jurčíka Ph.D. - "poskytování podkladů zadávání veřejných zakázek v rozpracované podobě zastupitelům města"
 
  
Usnesení č. 876/17 ke změnám v redakční radě KHL
Rada města I. o d v o l á v á
a) Jindřicha Bartoně, Jaroslavu Brandejskou, Lenku Frankovicovou, Miroslava Štrobla a Václava Veselého z funkce člena redakční rady městského zpravodaje Kutnohorské listy ke dni 31.12.2017.
b) Radima Fedoroviče z funkce člena redakce městského zpravodaje Kutnohorské listy ke dni 15. 11. 2017.

II. s c h v a l u j e
nová pravidla složení členů redakční rady takto: Redakční rada městského zpravodaje Kutnohorské listy bude mít sedm členů, každý politický subjekt (strana), který má zastoupení v zastupitelstvu města Kutná Hora, si může svobodně vybrat svého zástupce do redakční rady.

III. j m e n u j e
Jakuba Skyvu do funkce člena redakce městského zpravodaje Kutnohorské listy.

IV. u k l á d á
tajemníkovi městského úřadu Tomáši Hoblovi, informovat zastupitele o výše uvedených změnách a požádat je (dle bodu II.) o delegování členů redakční rady max. do 30.11.2017.


Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 877/17 k záměru na využití sportoviště - Sportovní areál Olympia
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na využití sportoviště - místnosti č. 207 (tělocvična), č. 204 (šatna) a č. 202, č. 203, č. 205 (sociální zařízení) nacházející se ve 2. nadzemním podlaží budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 3957/43 v k.ú. Kutná Hora, za úplatu na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve stanovených dnech a časech.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.12.17


Usnesení č. 878/17 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu ul. Nerudova č.p. 456
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 23/17 na pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu č.p. 456, ul. Nerudova v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila Mgr. Veronika Šenkapounová,
Na 2. místě se umístila Ing. Dana Hurtová. 

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu č.p. 456, ul. Nerudova v Kutné Hoře s paní Mgr. Veronikou Šenkapounovou, Čáslav, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 23/17.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 879/17 k vyhodnocení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu Barborská č.p. 34
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 26/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 30/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3. 1. 2018 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 25.01.18


Usnesení č. 880/17 k výpovědi z nájmu bytu - Václavské nám. č.p. 183, KH (p. Culek)
Rada města r o z h o d l a
dát výpověď z nájmu bytu č. 3 ve 2. podlaží domu č.p. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře nájemci bytu panu Aloisovi Culkovi dle ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění z důvodu zvlášť závažného způsobu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu alespoň 3 měsíců.Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 881/17 k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu Benešova ul. č.p. 635
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 635, Benešova ul., Kutná Hora uzavřené dne 25.4.2008, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Miroslavem Balšánkem, IČO 46397141, Kutná Hora a paní Lenkou Klečkovou, IČO 70864551, jako nájemcem týkajícího se vyjmutí paní Lenky Klečkové na straně nájemce z nájemní smlouvy.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 882/17 k umístění sídla - U Školky č.p. 340, Kutná Hora (SRPD při MŠ Pohádka)
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla Spolku rodičů a přátel dětí při Mateřské škole Pohádka v Kutné Hoře na adrese U Školky č.p. 340, Kutná Hora, PSČ 284 01.Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 883/17 k vyřazení položek z účtu 042 - nedokončené investice OSM
Rada města I. s h v a l u j e
vyřazení nedokončených investic uvedených v důvodové zprávě z účtu 042 - nedokončené investice a současně souhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu s ust. § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. u k l á d á
odboru správy majetku provést všechny související administrativní úkony

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.17


Usnesení č. 884/17 k rozpočtovým opatřením OSM č. 34 - 36/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 34/17, kterým se navyšuje výdajová položka IC-HN-el. energie o částku 12.500,-- Kč, a to na úkor položky byty - el. energie.

b) předložený návrh OSM č. 35/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka Kaňk 243-oprava chodníku ve výši 182.458,-- Kč, a to na úkor položky Kaňk 243 - repase oken.

c) předložený návrh OSM č. 36/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka DH DOMINIK-PD oprava ve výši 22.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - služby.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 885/17 k umístění sídla - Zachova č.p. 368 (Kutnohorský fotoklub)
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla spolku Kutnohorský fotoklub na adrese Zachova ul. č.p. 368, Kutná Hora, PSČ 284 01.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 886/17 k zahájení poptáv.řízení na Zajištění úklidových a domovnických prací
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Zajištění úklidových a domovnických prací ve vybraných objektech Města Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Bc. Martin Starý, DiS.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Markéta Holubová, DiS. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.17


Usnesení č. 887/17 k záměru na změnu přílohy nájemní smlouvy - Městské lesy a rybníky
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit přílohu č. 1 Nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12.6. 2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 62967291, se sídlem Opatovice I. č.p. 43 jako nájemcem dle přiložených tabulek. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změnám v předmětu nájmu.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.17


Usnesení č. 888/17 k vyhodnocení VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vilémovice u Č.J.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic manželům Miroslavě a Josefu Říhovým, za celkovou kupní cenu ve výši 55.000,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 889/17 k odkupu pozemků v k.ú. Sedlec a Kutná Hora (Státní statek Čáslav)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemků p.č. 625/2 o výměře 168 m2, p.č. 625/3 o výměře 219 m2, p.č. 638/1 o výměře 3591 m2, p.č. 638/6 o výměře 64 m2, p.č. 640/3 o výměře 1696 m2, p.č. 640/4 o výměře 1099 m2, p.č. 772/8 o výměře 327 m2, p.č. 772/10 o výměře 277 m2, p.č. 772/37 o výměře 236 m2, p.č. 772/38 o výměře 57 m2, p.č. 772/40 o výměře 8 m2, p.č. 772/42 o výměře 222 m2, p.č. 772/43 o výměře 133 m2, p.č. 785/70 o výměře 3383 m2, p.č. 785/94 o výměře 278 m2, p.č. 785/118 o výměře 237 m2, p.č. 785/119 o výměře 105 m2, p.č. 785/121 o výměře 672 m2, p.č. 785/150 o výměře 855 m2, p.č. 785/151 o výměře 6183 m2, p.č. 785/184 o výměře 60 m2, p.č. 785/185 o výměře 83 m2, p.č. 794/2 o výměře 292 m2, p.č. 795/2 o výměře 27331 m2, p.č. 795/33 o výměře 1177 m2, p.č. 795/34 o výměře 1405 m2, p.č. 795/50 o výměře 621 m2, p.č. 795/52 o výměře 858 m2, p.č. 795/53 o výměře 350 m2, p.č. 795/54 o výměře 423 m2, p.č. 795/55 o výměře 1569 m2, p.č. 795/66 o výměře 1160 m2, p.č. 795/68 o výměře 3953 m2, p.č. 795/70 o výměře 1232 m2, p.č.
795/77 o výměře 272 m2, p.č. 795/80 o výměře 33 m2, p.č. 801/5 o výměře 137 m2, p.č. 801/14 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemků p.č. 3036/9 o výměře 33 m2 a p.č. 4522/9 o výměře 495 m2, vše v k.ú. Kutná Hora
do vlastnictví Města Kutná Hora od České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Čáslav, IČ 00104248, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav za předloženou celkovou kupní cenu formou kupní smlouvy.

II. u k l á d á
vedení města jednat s konkursním správcem Státního statku Čáslav společností Záveská a spol., v.o.s., IČ 26468514, se sídlem Blahoslavova 186/8, 293 01 Mladá Boleslav o odkupu výše uvedených pozemků za podmínek dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
Zrušeno usnesením RM č. 134/18 ze dne 20. 02. 2018.

Usnesení č. 890/17 k inf. zprávě o pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družstvo Land)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k pozemku p.č. 4132/1 o výměře 52.151 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Družstva Land, IČ 27372928, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1.Usnesení č. 891/17 ke zřízení věcného břemene - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "11010-062474, RVDSL1712_A_S_KUTH93-KUTH1HR_OK" na pozemku p.č. 3785 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 892/17 k inf. zprávě - zastávka pro autobusovou dopravu v České ulici
Rada města b e r e na v ě d o m í
informaci o žádosti Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 (dále jen NPÚ), o přešetření postupu, který se týká rekonstrukce komunikace a zastávky pro autobusovou dopravu v České ulici, Kutná Hora pozemky p.č. 3807, 3821/5 a 3992/4 k.ú. Kutná Hora ze dne 25.10.2017Usnesení č. 893/17 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 1.11.2017Usnesení č. 894/17 k poskytnutí finančních prostředků z Fondu regenerace města
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančních prostředků ve výši 2 270,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2017 paní Aleně Liberské, 286 01 Čáslav tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2017 s paní Alenou Liberskou, 286 01 Čáslav na částku ve výši 2 270,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 895/17 k žádosti o výjimku z vyhlášky - Prostor Plus o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství organizaci Prostor Plus, o.p.s. pro akci "Zimní ročník Cukrářských slavností", a to v termínu 9. 12. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 896/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 52 - přijmutí finančního daru
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy s MUDr. Daliborem Smetáčkem, Vojtěšská 301, 284 01 Kutná Hora na částku 11 600,- Kč na rekonzervaci sochy Panny Marie, ulice Za Barborou v Kutné Hoře

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 52 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přijetí účelově určeného daru dle bodu I. ve výši 11 600 Kč na rekonzervaci sochy Panny Marie, ulice Za Barborou v Kutné Hoře

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 52


Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 897/17 k zápisu z jednání kulturní komise (včetně předložené tabulky)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený zápis z jednání kulturní komise ze dne 26.10. 2017 
 
 
Usnesení č. 898/17 k výročním zprávám o činnosti ZŠ a MŠ za školní rok 2016/2017
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, J.Palacha 166
b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
d) Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e) Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 
zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017:
a) Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
b) Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340


Usnesení č. 899/17 k přijetí účelově určeného finančního daru PO ZŠ Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov Kutná Hora od společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03. Celková částka daru činí ekvivalent 20,000 USD (dvacet tisíc amerických dolarů) vyplacených v českých korunách dle platného měnového kurzu banky v den, kdy se uskuteční převod daru (asi 440 000,00 Kč) dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 900/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 53
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 53 - neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 710 727,60 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 710 727,60 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 53.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 901/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 54
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 54- navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 97 023,- Kč z důvodu přijetí dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2017", dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č.54

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifer      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 902/17 k dodatečnému zařazení do grantového programu (Operní týden)
Rada města s o u h l a s í
s dodatečným zařazením žádosti o finanční podporu projektu Operní týden 2017 paní Karolíny Hromádkové do příspěvkového programu (granty) vyhlášeného pro rok 2018
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 903/17 k poskytování zápůjček z FRB za rok 2017 a vyhlášení VŘ na rok 2018
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2017

II. s c h v á l i t
zahájení výběrového řízení pro rok 2018 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 v měsíci leden 2018

III. s o u h l a s i t
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 904/17 k pojmenování nové ulice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory
přidělit nový název ulice "Švestková" v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 905/17 k zápisu DR společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č.06/17 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol.s.r.o., konaného dne 30.10.2017.

II. s o u h l a s í
S vyplacením pohyblivé složky mzdy za 3 Q 2017 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 15.12.17


Usnesení č. 906/17 k Zajištění odstavné plochy pro odtažená vozidla na území města KH
Rada města s o u h l a s í
se započetím kroků vedoucích k zajištění odstavné plochy pro odtažená vozidla na území města Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : . .


Usnesení č. 907/17 k dodatku č. 60 ke sml. se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2017 jako Dodatek č. 60 ke Smlouvě
na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13. 3. 2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.17


Usnesení č. 908/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 18-19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 18/17, kterým dochází k navýšení výdajových rozpočtových položek: TS - komunikace úklid (služby) ve výši 260.000,--Kč a TS - veřejná zeleň (služby) ve výši 157.000,--Kč, a to na úkor výdajových rozpočtových položek: TS - semafory - revize ve výši 34.000,--Kč, TS - veř. osvětlení el. energie ve výši 300.000,-- Kč a TS výsadba a zálivka ve výši 83.000,--Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 19/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - opravy komunikace ve výši 87.893,13 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 87.893,13 Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing.Janál      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 909/17 k údržbě parku pod Vlašským dvorem pro rok 2018
Rada města s o u h l a s í
a) v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na provedení služby s názvem: "Údržba parku pod Vlašským dvorem pro rok 2018" společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, za nabídkovou cenu 499 630,-Kč včetně DPH.

b) s uzavřením přiložené smlouvy " O provádění údržby parku pod Vlašským dvorem pro rok 2018" mezi Městem Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 910/17 k novým parkovacím plochám v centru města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ve věci vzniku nových parkovacích ploch na Jánském
a Havlíčkově náměstí v Kutné Hoře.
  
 
Usnesení č. 911/17 k uzavření Smlouvy o dílo s firmou M-SILNICE a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o dílo na stavební práce "Kutná Hora - chodník v ulici Táborská" v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností M-SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, ve výši 87.893,19 Kč, včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 912/17 k zápisu komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 23. 10. 2017.Usnesení č. 913/17 k zápisu DR společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb. 

I. s o u h l a s í
se zadáním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2017 stávajícím auditorům Ing. Seifertovi a Ing. Vopatřilovi

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 07/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konané dne 30. 10. 2017, ve všech ostatních bodech

Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 914/17 k rozpočtovému opatření OSZ č. 14 a dodateku VPS o dotaci Pečovatelské službě
Rada města I. s c h v a l u j e
a) vzor Dodatku č. 2 (č. S-0229/SOC/2017/2) k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku č. S-0229/SOC/2017, kterým se mění celková maximální výše poskytnuté dotace z 1.858.300,- Kč na 1.918.200,- Kč, dotace je určena na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017, která bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora (příjemce) a Středočeským krajem (poskytovatel)

b) rozpočtové opatření OSZ č. 14 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 59.900,- Kč, v návaznosti na Dodatek č. 2 (č. S-0229/SOC/2017/2) veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017 uzavřenou se Středočeským krajem a Pečovatelskou službou Kutná Hora dle důvodové zprávy 

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 14 v bodu I.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 915/17 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 3. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy
  
 
Usnesení č. 916/17 k rozpočtovému opatření POL č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 5 - vnitřní přesun z investiční položky "MP - nákup skútru" na položky neinvestiční ve výši 50 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 917/17 k VŘ na nákup sportovního zařízení Sportovní haly Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku sportovního zařízení pro Sportovní halu Klimeška
kdy jediným hodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídnutá cena dle důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
Ing. Josef Viktora Bc. Matrin Starý
Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
Jan Třískala, předs. Sport. komise Ing. Jiří Kukla

III. u k l á d á
Odboru investic zahájit veškeré činnosti spojené s administrací VŘ vedeného prostřednictvím EZAK.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17
 
  
 
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 15. listopadu 2017

Nahoru