15. května 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.května 2019

Usnesení č. 369/19 k rozpočtovému opatření KAN č. 7
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KAN č. 7 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z důvodu nesouladu odhadnutých a skutečných nároků na členské příspěvky v roce 2019 v celkové výši 970,63 Kč dle předložené zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková,Ing.Bulánková      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 370/19 k dodatku k zahraničním cestám v roce 2019
Rada města b e r e n a v ě d o m í
doplňující informace k zahraničním cestám v roce 2019.


Usnesení č. 371/19 k zajištění agendy světového dědictví v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
schéma aktérů světového dědictví na úrovni města Kutná Hora.

II. j m e n u j e
Mgr. Bc. Víta Šnajdra, místostarostu města Kutná Hora, předsedou řídící skupiny (Steering Group),

III. u k l á d á
Mgr. Bc. Vítu Šnajdrovi, místostarostovi města Kutná Hora
realizovat agendu světového dědictví v Kutné Hoře
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, místostarosta      Termín : 30.06.19 


Usnesení č. 372/19 k distribuci KHL
Rada města s o u h l a s í
s účinností od 1. 9. 2019 se záměrem distribuce KHL formou doručování prostřednictvím fyzických osob.
Odměna za doručený výtisk činí 1,30 Kč
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 373/19 ke smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2019
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2019 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ 00236195, a společností HB AUDITING, s.r.o. se sídlem Dolní 1730/25. 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 60113219 za cenu 103 818 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková   Termín : 30.06.19


Usnesení č. 374/19 k uzavření dodatku k podnájemní smlouvě (ŘKF Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části pozemku p.č. 557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, uzavřenou dne 30.4.2014 mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec, IČO 46402101 jako podnájemcem. Změnou smlouvy dojde k prodloužení trvání podnájemní smlouvy do dne 31.5.2024.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 375/19 k uzavření pachtovní sml. na část pozemku v k. ú. Malín (Ing. Kozlová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 674 v k.ú. Malín o výměře cca 16 425 m2 mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Radkou Kozlovou, jako pachtýřem s účinností od 1.6.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou za pachtovné ve výši 3.285,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 376/19 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. KH(pí Žáčková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4033/18 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 560 m2

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.06.19


Usnesení č. 377/19 k podnájmu bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
podnájem bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou Vladimír Střihavka a Jana Střihavková, na dobu určitou 2 roky od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021 ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 378/19 k zahájení poptáv. řízení "Oprava soc. zařízení v objektu U Lorce 57"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava sociálního zařízení v objektu č. p. 57, U Lorce, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Jiří Přenosil Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 379/19 k zahájení poptáv. řízení "Stavební úpravy bytu č. 2, Vocelova 613"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 2, Vocelova 613, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Jiří Přenosil Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 380/19 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 6. 5. 2019

II. s c h v a l u j e
uzavření dohody o poskytnutí krizového bydlení manželům Zlatě a Františku Červeňákovým, na ubytovně Města Kutná Hora na dobu 3 měsíců, tj. od 16. 5. 2019 do 15. 8. 2019 bez možnosti prodloužení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 381/19 k uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora za účelem konání akce "Stříbrná horečka v Kutné Hoře" ve dnech 12.7.2019, 19.7.2019, 26.7.2019, 23.8.2019 a 30.8.2019 vždy v době od 18.00 hod. do 21.00 hod. a dne 10.7.2019 za účelem uvedení divadelního přestavení Kytice v době od 20.00 hod. do 22.00 hod.. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.07.19


Usnesení č. 382/19 k výsledku PŘ "Vnitřní plynovod a vytápění 6 bytů Národního odboje 56"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Vnitřní plynovod a vytápění pro 6 bytů v objektu Národního odboje č.p. 56, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 9. 5. 2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: INGPOS s.r.o., IČ 26194597, K Bělidlu 13/35, 284 01 Kutná Hora - Karlov.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: INGPOS s.r.o., IČ 26194597, K Bělidlu 13/35, 284 01 Kutná Hora - Karlov, za cenu 1.110.851,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.06.19


Usnesení č. 383/19 k výsledku poptávkového řízení na VZMR k výsledku poptávkového řízení "Výměna výtahu v DPS U Havírny 921"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna osobního výtahu v DPS
U Havírny 921, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 10. 5. 2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Výtahy Vaněrka s.r.o., IČO 25479296, U hrádku 2960, 415 01 Teplice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Výtahy Vaněrka s.r.o., IČO 25479296, U hrádku 2960, 415 01 Teplice, za cenu 1.100.584,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 384/19 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (man. Koch a Koch - Hartmanová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p. č. 4477/2 o výměře 769 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora manželům panu Joost Pieter Kochovi a paní Radce Koch Hartmanové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 463.900,- Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 385/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Daněk)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 345/19 ze dne 24. 4. 2019

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 3887 o výměře cca 44 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Bohumíru Daňkovi, bytem Kutná Hora za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč (+ 2.500,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 386/19 ke zřízení věcného břemene - VO pro nadjezd Malín (ČR - ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora - zřízení nového světelného místa v úpatí nadjezdu Malín" na pozemku p.č. 807/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena v souladu s cenovými předpisy a Metodickým pokynem ŘSD ČR-ceník pro rok 2019 a bude činit částku ve výši 526,93 Kč bez DPH.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 387/19 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "STL plynovodní přípojka Kutná Hora-Malín ul. Na Obci pro č.p. 75 - č.st. 9900093234" na pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 388/19 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 29.4.2019Usnesení č. 389/19 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 29. 4. 2019Usnesení č. 390/19 k žádosti o výjimku z vyhlášky 4/2014
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro akci Veteran Rallye a srpnové hodování 2019 konanou dne 16. - 18. 8. 2019 na Palackého náměstí v Kutné Hoře.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 391/19 k žádosti o finanční podporu - historický vlak
Rada města n e s o u h l a s í
s finanční podporou jízdy historického parního vlaku na trase Praha - Žleby, která se uskuteční 20. 7. 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 392/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 9
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 9 - přesun z položky Rozpočtová rezerva na položku Spolek podnikatelů ve výši 20 000,- Kč

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu a).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 393/19 k přijetí věcného daru PO Základní škola Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora od Spolku přátel kutnohorské průmyslovky, Masarykova 197/1, Hlouška, 284 01 Kutná Hora. Celková hodnota daru činí 14 960,00 Kč, jedná se o dvacet kusů stavebnic pro výuku programování a pro činnost zájmového kroužku Základní školy Žižkov.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 394/19 k rozpočtové opatření OPPŠK č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - přesun částky 46 640,- Kč za osazení bronzových nápisových desek před sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře z položky neinvestiční 5171 na položku investiční 6121.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 10

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 395/19 k rozpočtovému opatření č. 11
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním částky 50 000,- Kč - podíl k dotacím získaným v roce 2019 Galerií Felixe Jeneweina.


Zodpovídá : Ing. Bulánková,Mgr.Seifert      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 396/19 k odvolání členky redakční rady a jmenování člena redakční rady KHL
Rada města I. o d v o l á v á
členku redakční rady Kutnohorských listů paní Romanu Beránkovu na vlastní žádost ke dni 31.5.2019

II. j m e n u j e
pana Vojtěcha Nezbedu členem redakční rady Kutnohorských listů s účinností od 1.6.2019

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.06.19


Usnesení č. 397/19 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 3.5. 2019Usnesení č. 398/19 k zápisu z komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 15.4.2019
Usnesení č. 399/19 k zahájení zadáv. řízení na stavební práce "Rekonstrukce ul.Fučíkova"
Rada města

I. r u š í
své usnesení č. RM 313/19 ze dne 10.04.2019 dle důvodové zprávy.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Fučíkova Kutná Hora".

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH.

c) jako zpracovatele zadávací dokumentace a administrátora výběrového řízení
Ing. Josefa Bártu, Kutná Hora - Malín, za nabídnutou cenu 50.000,- Kč včetně DPH.

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Vít Šnajdr Mgr. Sylvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
3. Michaela Špačková Ing. arch. Martin Kremla
4. Ing. Josef Bárta Antonín Novák

b) s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Ing. Jiří Janál odbor investic MÚ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 400/19 k přestavbě bývalé ZŠ J.A.Komenského - VŘ na dodavatele stavby
Rada města I. s c h v a l u j e
v roli zakladatele společnosti Městská knihovna v Kutné Hoře
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Přestavba bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH za využití elektronické aukce dle ust. § 120 zákona dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Vít Šnajdr Mgr. Sylvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
3. Michaela Špačková Ing. arch. Martin Kremla
4. Gabriela Jarkulišová Antonín Novák

b) s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky, a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.19


Usnesení č. 401/19 k závlahovému systému Vlašský dvůr - uzavření smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo s firmou CENTRA a.s. - Zahradnické služby, Hájčí 2940/5, 155 00 Praha 5, na vybudování závlahového systému před Vlašským dvorem.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 402/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 4. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 6.5.2019


Usnesení č. 403/19 k účetní závěrce za rok 2018 PO Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora: Pečovatelská služba Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace, rozdělení do peněžních fondů organizace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 404/19 k rozpočtovému opatření OSZ č.4
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 o poskytnutí dotace na výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách ve výši 742.728,- Kč na kalendářní rok 2019.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 405/19 k hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za rok 2018


Usnesení č. 406/19 k odměně ředitelce PO Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za hospodaření v roce 2018 ve výši uvedené v předložené důvodové zprávě.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 407/19 k zápis z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 24. dubna 2019Usnesení č. 408/19 k účetní závěrce za rok 2018 zřízené PO Průvodcovská služba KH
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora: Průvodcovská služba Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací, rozdělení do peněžních fondů organizace dle předložených návrhů

Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 409/19 k ceníku pro prodejce - trhy během městských akcí 2019
Rada města s c h v a l u j e
s okamžitou účinností Ceník pro prodejce, resp. Cenu za prodejní místo pro prodej během městských akcí v roce 2019.

Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 15.05.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v.r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 15. května 2019

Nahoru