15. května 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.května 2013

Usnesení č. 347/13 k rozpočtovým opatřením EO č. 19-21
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 19 - navýšení rozpočtu o převod neinvestiční účelové dotace od KÚ Středočeského kraje pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na zajištění regionální funkce Regionálních knihoven ve výši 1 038 000,- Kč dle důvodové zprávy 1.

b)předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 20 - navýšení rozpočtu o převod neinvestičního účelového příspěvku od Ministerstva vnitra na zajištění následné integrace osob přesídlených do ČR v rámci Národního přesídlovacího programu v roce 2012 ve výši 140 000,- Kč dle důvodové zprávy 2.
Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 20. 5. 2013

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 21 - vytvoření nové investiční položky rozpočtu města na rekonstrukci stadionu Olympia ve výši 3 017 014 dle důvodové zprávy 3.

III. r u š í
své usnesení č. 294/13

IV. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 348/13 ke změně rozpočtové skladby
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na změnu rozpočtové skladby sběrných dvorů z oddílu 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby (provozovny sběrných surovin) na oddíl 37 - Ochrana životního prostředí (nakládání s odpady) v celkové výši 3.096 tis. Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.13


Usnesení č. 349/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Špírová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 868 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Anitě Špírové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 350/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (ČEZ Distribuce,a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 805/36 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 351/13 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 903/33 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Michalu Flachsovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 352/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Zhoř u Červených Janovic
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 768/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic dle žádosti paní Mgr. Ireny Smutné,Praha 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 353/13 k záměru na prodej pozemků, včetně studny, v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku pp.č. 3888/2 o výměře 84 m2, části pozemkové parcely č. 3888/1 o výměře 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3889 o výměře 1 m2, včetně studny nacházející se na části pozemku pp.č. 3888/1 a ppč. 3888/2, vše v k.ú. Kutná Hora. Tyto části pozemkových parcel č. 3888/1 a č. 3889 byly zaměřeny geometrickým plánem č. 3197-47/2012 ze dne 16.5. 2012 a část pozemkové parcely č. 3888/1 o výměře 15 m2 byla tímto geometrickým plánem označena jako nově vzniklá pozemková parcela ppč. 3888/3 a dále část pozemkové parcely č. 3889 byla tímto geometrickým plánem označena jako díl "a" o výměře 1 m2, vše v k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 354/13 k vyhotovení geometrického plánu - Poličany
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení objednat vyhotovení geometrického plánu na zaměření pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Poličany za účelem vyřešení majetkových vztahů k této nemovitosti.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 355/13 k prodeji objektu v Kutné Hoře formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. nesouhlasit
s prodejem budovy (zemědělské stavby) bez čp/če na pozemku p.č. 3264 a pozemku p.č. 3264 o výměře 188 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Lukáši Nadějovi, Kutná Hora.

II. souhlasit
s prodejem budovy (zemědělské stavby) bez čp/če na pozemku p.č. 3264 a pozemku p.č. 3264 o výměře 188 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 356/13 k prodeji objektu v Perštejnci (p. Kocián)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. nesouhlasit
s prodejem budovy bez čp/če na pozemku p.č. 60/2 a pozemku p.č. 60/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Perštejnec panu Oldřichu Kociánovi,Kutná Hora.

II. souhlasit
s prodejem budovy bez čp/če na pozemku p.č. 60/2 a pozemku p.č. 60/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Perštejnec formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 357/13 k nabídce na odkoupení lesních pozemků v Kutné Hoře (Lesy ČR, s.p.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 3990/6 o výměře 34 m2, p.č. 3991/4 o výměře 937 m2 a id. 1/2 pozemku p.č. 3991/18 o výměře 10.625 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 358/13 k nabídce na odkoupení pozemků ve Zbraslavicích (Česká pošta, s.p.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením pozemku p.č. dle PK 719 díl 1 o výměře 213 m2 a pozemku p.č. dle PK 575/1 o výměře 193 m2 v k.ú. Zbraslavice od ČR - Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 359/13 k nabídce na odkoupení pozemků v Kutné Hoře (pí Danišová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 4126/81 o výměře 1.129 m2, p.č. 4126/16 o výměře 220 m2, p.č. 4126/17 o výměře 536 m2, p.č. 4126/82 o výměře 2 m2, p.č. 4127/1 o výměře 412 m2, vše v k.ú. Kutná Hora od paní Ludmily Danišové, 285 06 Sázava za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 360/13 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis majetkové komise ze dne 22. 4. 2013
b) zápis z jednání bytové komise dne 2. 5. 2013
c) zápis školské komise ze dne 8. 4. 2013
d) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 15.4.2013


Usnesení č. 361/13 k plnění usnesení RM - žádost o prodloužení termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 362/13 ke změně katastr. hranice mezi k.ú. Církvice, K.Hora, Malín,Neškaredice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s návrhem změny katastrální hranice mezi k. ú. Církvice u Kutné Hory, Kutná Hora, Malín, Neškaredice, která byla vyvolána komplexními pozemkovými úpravami probíhajícími v katastrálním území Církvice u Kutné Hory a Jakub a na části katastrálního území Kutná Hora, Malín a Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 363/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Malín
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 268/13 ze dne 10.4. 2013.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "STL plynovodní přípojka pro poz. č. 170/2 - KÚ Malín" na pozemku p.č. 520/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 364/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN) na pozemku p.č. 3843 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 365/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (podzemní kabelové vedení NN) na pozemku p.č. 3943/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 366/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení kVN, TS, kNN) na pozemcích p.č. 2544, 4512/2, 4512/5, 3869, 4512/4, 4512/9, 2547, 3653, 4583 a 4580 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 367/13 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby vodohospodářského díla "Kutnohorsko-Čáslavsko, projekt I. Kutná Hora - Rekonstrukce a dostavba kanalizace, PP7 - Kutná Hora - Karlov, doplnění stokové sítě, SO 17 Karlov- přípojka NN " (napojení přípojky NN) na pozemku p.č. 3682/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 368/13 k zahájení poptávkového řízení na výměnu oken Sedlecká 652
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Dřevěná eurookna - Sedlecká 652, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová
3. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 369/13 k zahájení poptávkového řízení na výměnu oken Zámecká 167
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Dřevěná eurookna a dveře - Zámecká 167-Sedlec"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová
3. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 370/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 371/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 21/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu čp. 69 Komenského náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 6. 2013 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 372/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 22/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 22/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 6. 2013 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 373/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 23/13 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 6. 2013 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 374/13 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro Muzeum alchymie v Kutné Hoře, občanské
sdružení se sídlem U Jelena 489, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.834,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 375/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro paní Eriku Flaksovou, Kutná Hora ve výši 60% z částky 39.221,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 376/13 k uzavření nájemní smlouvy - Benešova 649, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou, Sad míru 789, Zruč nad Sázavou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 35.992,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 377/13 k uzavření dohody o splácení dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 98.017,00 Kč pro pana Miroslava Levého, Kutná Hora, který je zastoupen opatrovníkem Městem Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 378/13 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora - Čáslavská 28
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor - garáží v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora pro Oblastní charitu Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 379/13 k žádosti Sboru Křesťanského společenství Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s tím, aby Sbor Křesťanského společenství Kutná Hora, se sídlem Pod Valy 36, Kutná Hora poskytoval dětskou klubovnu v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul. v Kutné Hoře Oddělení sociálně právní ochrany dětí MÚ Kutná Hora za účelem pořádání vzdělávacích kurzů pro pěstouny z Kutnohorska

b) s tím, aby Sbor Křesťanského společenství Kutná Hora, se sídlem Pod Valy 36, Kutná Hora poskytoval dětskou klubovnu v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul. v Kutné Hoře Občanskému sdružení Rozum a Cit, se sídlem Na Výsluní 2271, Říčany za účelem pořádání klubů pro pěstouny, setkávání pěstounů - prarodičů a pořádání seminářů pro pěstouny z Kutné Hory a okolí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.05.13


Usnesení č. 380/13 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 918, ul Růžová, Kutná Hora s paní Irenou Urbanovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s účinností od 1. 6. 2013, za smluvní nájemné ve výši 2.016,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 381/13 k žádosti pí Kuberové a p. Soukupa
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.2.1999 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Kuberovou, Kutná Hora a panem Pavlem Soukupem, Orlová - Lutyně, týkajícího se vyjmutí nájemce pana Pavla Soukupa ze strany nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 382/13 k výpůjčce nádvoří - Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nádvoří v areálu pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Navigátorů 615, Praha 6 dne 20.7.2013 od 11.00 hod do 20.00 hod. za účelem uspořádání slavnosti k příležitosti 440. výročí založení kutnohorského pivovaru s tím, že vypůjčitel si zajistí na své náklady toalety a uhradí případně spotřebovanou energii související s užíváním nádvoří.


Zrušeno usnesením RM č. 502/13 ze dne 26. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.07.13


Usnesení č. 383/13 k zahájení poptávkového řízení na rekonstrukci autodílny Potoční 190
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce autodílny Potoční 190"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová
4. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 384/13 k žádosti GFJ Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora na dobu určitou dne 17.5.2013 za účelem pořádání akce 3. Muzejní noc GFJ 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.13


Usnesení č. 385/13 k ukončení VŘ - prodej bytů v čp. 221, ul. Vítězná
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrových řízení č. SN 09/13 a č. SN 10/2013 na odprodej volných bytů č. 14 a č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.


Usnesení č. 386/13 k úpravě rozpočtové přílohy na rok 2013
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2013 jako Dodatek č. 43 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 387/13 k poskytnutí příspěvku MLaR - Operní týden 2013
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč pro Agenturu Karolíny Hromádkové na pořádání Operního týdne v roce 2013.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.06.13


Usnesení č. 388/13 zahájení poptáv. řízení "KH-převedení dešťových vod"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci s názvem "KUTNÁ HORA - SEDLEC, převedení dešťových vod v ulicích VRCHLICKÉHO - U KOLA"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II.s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise: náhradník člena komise:
Ing.Franc Jiří Mgr. Dana Vepřková
Ing. Morawski Ota Bc. Gregorová Jitka
Ing.Janál Jiří Trávníček Jan
Ing.Štolbová Lucie Vepřek Dobroslav
Pospíšilová Jana Marhanová Božena

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 389/13 k výsleldku poptáv. řízení "dodání hl. měřičů teplé vody pro CZT"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na dodání hlavních měřičů pro systém CZT v Kutné Hoře

II. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na dodání hlavních měřičů teplé užitkové vody s firmou Danfoss, s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 za částku 170.841,- Kč včetně DPH dle výsledku poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 390/13 ke zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků ŘSD - rekonstrukce mostu
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemkových parcel č. 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/7, 807/21, 807/22, 807/23, 807/24 a 812/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře 3 397 m2 firmě Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390, za účelem dočasného záboru při realizaci stavby "I/2 Kutná Hora - most ev.č.2-013". Plánovaný termín realizace stavby je 07/2013 - 12/2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 391/13 k prodeji části kanalizačního řadu v ulici Sportovců
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části kanalizačního řadu (od ulice Sportovců až po napojení na hlavní kanalizační řad u ulice Sběrná v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s.), Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., za cenu 232.217,00 Kč (včetně DPH).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 392/13 k zápisu z jednání dozorčí rady obchodní spol. MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o. konané dne 29. 4. 2013.


Usnesení č. 393/13 k zápisu č. 2/13 z jednání dozorčí rady spol.Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/13 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 26.3.2013.

Usnesení č. 394/13 k vybudování teplovodního propojení okrsků BK4 a BK10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním stavby teplovodního propoje okrsku BK4 (bývalá bloková kotelna Benešova) a BK10 (bloková kotelna Štefánikova) ve vlastnictví společnosti KH Tebis, s.r.o. se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora na pozemcích parc.č. 2353/11, 3864, 2447, 3863, 3860, 2446, 2445/1, 2445/2, 3861, 2480, 2478, 2470/2, 2467/2, 2467/1, 2466/1 vše v k.ú. Kutná Hora, které jsou v majetku Města Kutná Hora. Po realizaci tohoto propoje dojde k odstavení blokové kotelny BK10 ve Štefánikově ulici.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 395/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 9/2013
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.9/13, kterým se zřizuje nová investiční položka Poličany-kanal.přípojka hasičárna ve výši 34.172,-- Kč, a to na úkor položky Byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 396/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 6 - 9/13
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 6/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky DH - Malín - DHM ve výši 28.920,--Kč a nové výdajové investiční rozpočtové položky DH - Neškaredice - DHM ve výši 12.950,-Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště - služby ve výši 41.870,--Kč.

b) předložený návrh OSM - TO č. 7/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Veř. zeleň - mobiliář opravy ve výši 20.000,-- Kč a to na úkor Nákup mobiliáře.

c) předložený návrh OSM - TO č.8/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku TS - zimní údržba komunikace ve výši 142.573,-- Kč a to na úkor TS - opravy komunikace.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 9/13, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Prodej kanalizace ul.Sportovců ve výši 232.217,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Kanalizace ul.Sportovců ve výši 232.217,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 397/13 k narovnání majetko-právních vztahů
Rada města p o v ě ř u j e
pana tajemníka ve spolupráci s OSM, OI a spol. KH TEbis s.r.o.
přípravou návrhu pro zastupiteltsvo města na vyřešení majetko-právních vztahů spojených s kupní smlouvou mezi Městem Kutná Hora a společností KH Tebis s.r.o. ze dne 22. 11. 2007.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 398/13 k provozu MŠ a přerušení provozu školních družin - prázdniny 2013
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2013 dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 399/13 k výsledku VŘ na dodavatele zateplení a tepel.čerpadla DPS KH
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VŘ na dodavatele zateplení a instalace tepelného čerpadla a solárního systému na DPS Kutná Hora. Hodnotící komise určila vítězem VŘ firmu Sdružení TB 2013 Kutná Hora, jejíž nabídka ve výši 17.183.291,53 Kč včetně DPH byla nejlevnější

II. u k l á d á
odboru investic po uplynutí lhůty pro podání námitek se strany uchazečů uzavřít s firmou Sdružení TB 2013 Kutná Hora smlouvu o dílo a zahájit realizaci.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.06.13


Usnesení č. 400/13 k výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " Vykonání práce koordinátora BOZP na akci Teplovodní propoj okrsků CZT kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 3.5.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Ing. Jaroslav Dolejší, R.Těsnohlídka 1554, 286 01 Čáslav

b) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " vykonání práce TDI na akci Teplovodní propoj okrsků CZT kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 3.5.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Evžen Geyer - STAVEX, V Předpolí 1472/27, 100 00 Praha 10

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Ing. Jaroslav Dolejší, R.Těsnohlídka 1554, 286 01 Čáslav, IČ 123 60 716 za cenu 64.638,-Kč včetně DPH.

b) Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Evžen Geyer - STAVEX, V Předpolí 1472/27, 100 00 Praha 10, IČ: 101 58 774 za cenu 143.990,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 401/13 k víceúčelovému kulturně-sportovnímu zařízení, KH-Malín
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavřít smlouvu se splolečností KHnet.info o.s. Studentů 133, 284 01 Kutná Hora, na internetové připojení nového víceúčelového kulturně sportovního zařízení Malín za nabídkovou cenu 29 090,-Kč (není plátce DPH) dle důvodové zprávy

b) uzavřít smlouvu se splolečností Alarm KFS s.r.o., Ovčárecká 312, Kolín 5,na instalaci elektronického zabezpečovacího systému nového kulturně sportovního zařízení Malín za nabídnutou cenu 62 818,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat,odsouhlasit a uzavřít smlouvu o dílo s oběma dodavateli.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 402/13 k zahájení poptáv.řízení - regenerace sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Dokumentace provedení stavby - regenerace panelového sídliště Šipší Kutná Hora - 1.B etapa"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise
1. Ing.Jiří Franc, místostarosta města
2. Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MU
3. Ing.arch.Martin Kremla, referent odboru investic MU

náhradník členů komise: Jan Trávníček, odbor investic
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 403/13 k rozpočtovým opatřením INV č.11-15
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Areál kasáren" ve výši 242.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Městské Tylovo divadlo - fasáda" ve výši 28.780,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.13 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na položku "Sokolovna Malín" o 3 056 285,60 Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Hřbitov - odstranění zeleně z ohradní zdi" ve výši 78.650,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Spolkový dům - odvodnění" ve výši 206.184,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 404/13 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 1.čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 405/13 k prostředkům na přesídlení barmské rodiny
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uvolnění finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč na zakoupení potravin, čistících a hygienických prostředků pro barmskou rodinu, dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 3, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rezervy města a dochází k navýšení prostředků o 10.000,-Kč u položek týkající se přesídlení barmské rodiny, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 3
Zodpovídá : PhDr.Hurtová,Ing.Zahradníček      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 406/13 k inform. zprávě o realizaci expozice "Královská mincovna"
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o realizaci expozice "Královská mincovna" ve Vlašském dvoře.


Usnesení č. 407/13 k žádosti o navýšení rozpočtu - Galerie F.J.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením rozpočtu Galerie Felixe Jeneweina pro rok 2013 z rozpočtové rezervy o 710.000,-Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Rezler,Mgr.Vepřková      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 408/13 k žádosti o příspěvek - X.ročník Kutnohorského sympozia
Rada města n e s o u h l a s í
s příspěvkem na X. ročník Kutnohorského sympozia ve výši dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 409/13 k přímému zadání
Rada města s o u h l a s í
s přímým zadáním zpracovní projektové dokumentace ke stavebnímu povolání sportovní haly Kamenná stezka firmě Milota Kladno s.r.o. za 965.000,-- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 15. května 2013

Nahoru