15. dubna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.dubna 2015

Usnesení č. 365/15 k zápisu komise pro rozvoj IT
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 24.3.2015.


Usnesení č. 366/15 k podání žádosti o dotaci - Lesopark Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci pro projekt "Lesopark Kaňk - západní část" ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2015 a závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5 % celkových uznatelných nákladů.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 367/15 k podání žádosti o dotaci - Protipovodňová opatření v povodí Vrchlice
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt "Protipovodňová opatření v povodí Vrchlice - lokalita Denemarkův Mlýn" ze Středočeského Povodňového fondu pro rok 2015 a zavazuje se spolufinancovat uvedenou akci/projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 368/15 k vzájemnému darování pozemků na kruhové křižovatce na Kaňku
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a)zrušit
svá usnesení č. 7/09 a č. 8/09 ze dne 27.1. 2009

b)schválit
bezúplatné nabytí následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 472-25/2012 ze dne 19.12. 2012:
díl "b3" o výměře 154 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 757/10,
díl "a6" o výměře 8 m2, oddělený z parcely č. 739/6 a sloučený do parcely č. 637/15,
díl "b8" o výměře 1 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 646/9,
díl "a4" o výměře 37 m2, oddělený z parcely č. 739/6 a sloučený do parcely č. 646/10,
dílu "b2" o výměře 22 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 646/10,
díl "b4" o výměře 45 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 646/10,
část pozemku p.č. 739/6 o výměře 394 m2, nově označená jako parcela č. 739/16,
část pozemku p.č. 739/6 o výměře 116 m2, nově označená jako parcela č. 739/17,
díl "a1" o výměře 385 m2, oddělený z parcely č. 739/6 a sloučený do parcely č. 739/18,
díl "b6" o výměře 49 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 739/18,
díl "b7" o výměře 1 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 739/18,
a dále staveb parkoviště na pozemku p.č. 739/16 v účetní hodnotě ve výši 525.990,- Kč a komunikace na pozemku p.č. 637/15 v účetní hodnotě ve výši 555.360,- Kč,
vše v k.ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, do vlastnictví Města Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 472-25/2012 ze dne 19.12. 2012:
díl "d1" o výměře 65 m2, oddělený z parcely č. 565/2 a sloučený do parcely č. 739/19,
díl "c2" o výměře 690 m2, oddělený z parcely č. 637 a sloučený do parcely č. 739/19,
díl "h5" o výměře 102 m2, oddělený z parcely č. 646/1 a sloučený do parcely č. 739/19,
díl "g2" o výměře 114 m2, oddělený z parcely č. 565/1 a sloučený do parcely č. 757/11,
díl "d2" o výměře 5 m2, oddělený z parcely č. 565/2 a sloučený do parcely č. 757/11,
díl "f1" o výměře 98 m2, oddělený z parcely č. 566 a sloučený do parcely č. 757/11,
díl "c5" o výměře 7 m2, oddělený z parcely č. 637 a sloučený do parcely č. 757/11,
vše v k.ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 369/15 k prodeji pozemku v k.ú. Kaňk (p. Knol)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
prodej pozemku p.č. 773 o výměře 21 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk panu Viktoru Knolovi, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 9.420,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 370/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - k.ú. Zhoř u Č.Janovic
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (venkovní vedení 22kV, JTS, kabel. vývod do sítě) na pozemcích p.č. 615/1 a p.č. 607 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 371/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet - k.ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Kutná Hora - oprava plynovodu - chránička" na pozemcích p.č. 4126/21, 4126/25, 4126/41, 4126/53 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 372/15 ke zřízení věcného břemene - Ing. Křivohlavá - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu provést stavbu plynárenského zařízení "STL přípojka plynu, pro parcelu č. 4285/7, ul. Na Terase - Kutná Hora" na pozemku p.č. 4285/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch paní Ing. Heleny Křivohlavé, 141 00 Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 373/15 k ukončení poptávky na "Vytápění 6BJ Vocelova 613
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vytápění 6BJ Vocelova 613, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Vít Svoboda, Tři Dvory 282, 280 02 Kolín, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 636.549,75 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.15


Usnesení č. 374/15 k uzavření nájemní smlouvy - Pavel Bečán
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části nádvoří, vrátnice, budovy (bývalé stáčírny) vlevo za vrátnicí v areálu pivovaru v Kutné Hoře a sociálního zařízení v hlavní budově pivovaru mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Pavlem Bečánem,Kutná Hora, ve dnech od 26.6.2015 do 28.6.2015 za účelem uspořádání pivovarských slavností za nájemné ve výši 300,- Kč/den + DPH v zákonné výši s tím, že samotná akce bude probíhat dne 27.6.2015 v době od 12.00 hod. do 22.00 hod.. V nájemní smlouvě bude uveden závazek nájemce uhradit při podpisu smlouvy kauci ve výši 20.000,00 Kč. Energie související s užíváním prostorů uhradí nájemce.

Zrušeno usnesením č. 619/15 ze dne 24. 6. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.15


Usnesení č. 375/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 8/15 - kiosek na zimním stadionu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 8/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 194 Pobřežní ul, Kutná Hora a kiosku umístěného na pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora
Na 1. místě se umístila paní Martina Převrátilová,Kutná Hora - Sedlec
Na 2. místě se umístil pan Jiří Fiala,Kutná Hora - Malín

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 194 Pobřežní ul., Kutná Hora a kiosku umístěného na pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora dle podmínek uvedených v podmínkách výběrového řízení s vítězem výběrového řízení č. SN 8/15 uvedeným v bodě I.

Zrušeno usnesením RM č. 687/15 ze dne 8. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 376/15 k vyhlášení VŘ č.SN 16/15 - Benešova 636, KH
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 16/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 636, Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 377/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 9/15 - Benešova 649, KH
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 9/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 15/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 378/15 k žádosti pana Jakuba Vágnera
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Jakubem Vágnerem,Průhonice od 26.5.2015 do 28.5.2015 s tím, že samotná akce se bude konat dne 27.5.2015 v době od 17.00 hod. do 18.45 hod. za účelem slavnostního zahájení závodu Mistrovství světa v lovu kaprů pro mládež. Elektrickou energii uhradí nájemce.

b) s vyvěšením vlajek na nádvoří Vlašského dvora všech států, které se zúčastní Mistrovství světa v lovu kaprů pro mládež.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.05.15


Usnesení č. 379/15 k žádosti TJ SPARTA Kutná Hora
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu kiosku umístěného v areálu letního koupaliště mezi nájemcem TJ SPARTA Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora a podnájemcem panem Richardem Tůmou, IČ 71255796, Kutná Hora za účelem provozování občerstvení v období od 1.6.2015 do 31.8.2015.

II. s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu kiosku umístěného v areálu letního koupaliště mezi nájemcem TJ SPARTA Kutná Hora a podnájemcem, který se umístil ve výběrovém řízení na 2. místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 380/15 k prominutí sankce - p.Mana
Rada města s o u h l a s í
s prominutím sankce z prodlení pro pana Libora Manu, Kutná Hora ve výši 50% z částky 5.552,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 381/15 k uzavření smlouvy o výpůjčce - p.Procházka
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Jaromírem Procházkou, Kutná Hora dohodou ke dni 31.5.2015

b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (kanceláře č. 11, 12, přístupová chodba a příruční skládek) v I. patře budovy č.p. 154 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Halvíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Jaromírem Procházkou, Kutná Hora s účinností od 1.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem fotoateliéru s tím, že p. Procházka bude hradit veškeré energie související s užíváním předmětných prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 382/15 k uzavření Dodatku č.5 - p.Buňka
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Borisem Buňkou,Kutná Hora týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o pronájem dvou místností, chodby, soc. zařízení, místnosti bývalé kotelny a dohody o vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor s účinností od 1.6.2015 a zvýšení ročního nájemného o 51.675,- Kč s účinností od 1.1.2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 383/15 k zahájení PŘ "Oprava schodiště, teras a chodníků, U Havírny 921, KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava schodiště, teras a chodníků, U Havírny 921, Kutná Hora"
b) pro toto poptávkové řízení základním hodnotícím kriteriem nejnižší celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Markéta Holubová, DiS.
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 384/15 k ukončení poptávky "Rekonstrukce kotelny Radnická 178"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce kotelny Radnická 178".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PONTINAGAS s.r.o., Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 795.200,- Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.15


Usnesení č. 385/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením bodu b) v usnesení č. 954/14
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 386/15 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití sportoviště - víceúčelového kulturně sportovního zařízení Malín č.p. 378 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552 a Mětskou knihovnou Kutná Hora, Husova 145, na akci "Noc s Andersenem, neboli nocování v knihovně" v pátek 24.4.2015 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.04.15


Usnesení č. 387/15 k výpůjčce parku Vorlíčkovy sady a Barborské ul.-Club Deportivo KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku Vorlíčkovy sady v Kutné Hoře a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) Občanskému sdružení "Club Deportivo Kutná Hora", se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 7.- 8. srpna 2015. Samotná akce proběhne dne 8. srpna 2015. Náklady na energie bude hradit žadatel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.08.15


Usnesení č. 388/15 k pojmenování ulic v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory
přidělit nové názvy ulic:
1. Jabloňová v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška, ulice je přístupovou komunikací k novým rodinným domům dle přiložené mapky
2. Višňová v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška, ulice je přístupovou komunikací k novým rodinným domům dle přiložené mapky
3. Meruňková v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška, ulice je přístupovou komunikací k novým rodinným domům dle přiložené mapky
4. V Zákoutí v nově vzniklé lokalitě bytových domů v místní části Karlov dle přiložené mapky

dále nově přidělit názvy již dříve pojmenovaným ulicím:
5. Na Valech v Kutné Hoře - Vnitřním městě dle přiložené mapky
6. Klabalova v Kutné Hoře - Vnitřním městě dle přiložené mapky
7. Lázeňská v Kutné Hoře - Vnitřním městě dle přiložené mapky

souhlasit se změnou podoby definičních čar ulic:
8. Na Sioně dle přiložené mapky
9. Pirknerovo náměstí dle přiložené mapky
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 389/15 ke kupní smlouvě - pozemky a infrastruktura v lokalitě Třesňovka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení pozemků parc.č. 4094/90, 4094/116, 4094/145, 4094/147 a 4095/72 v k.ú. Kutná Hora
a vybudované infrastruktury - komunikace, dešťová kanalizace, poldr a veřejné osvětlení - v lokalitě Třešňovka od společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., se sídlem Na Dlouhém 83, Jažlovice, 285 01 Říčany za kupní cenu 1,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 390/15 k zápisu komise dopravní
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 3. zasedání komise dopravní ze dne 1.4.2015

II. u k l á d á
a) odboru investic zařadit do plánu investic realizaci stavby úpravy chodníků a nasvětlení přechodů pro chodce na Masarykově ulici
b) odboru správy majetku započít kroky vedoucí k realizaci úsekových měření rychlosti na komunikacích v Kutné Hoře po dohodě s komisí pro bezpečnost.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 391/15 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.6/15 - 8/15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 6/15, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště - hrací prvky ve výši 5.710,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště - služby ve výši 5.710,--Kč.

b) předložený návrh OSM - TO č.7/15, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky TEBIS - sekundární rozvody kotelny Hlouška ve výši 54.876,-Kč, nové investiční rozpočtové položky TEBIS - pojízdné lešení ve výši 57.605,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TEBIS - opravy ve výši 112.481,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 8/15, týkající se účelově poskytnutých investičních transferů, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Projekt stezek - SR ve výši 305.216,--Kč a nové příjmové rozpočtové položky Projekt stezek - EU ve výši 1.220.860,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě 2013 ve výši 500.000,-- Kč, zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě 2014 ve výši 595.480,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad:uliční smetky - uložení ve výši 150.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad: úklid kontejnerového stání ve výši 280.596,--Kč.
Zodpovídá : Suchánek,Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 392/15 ke grantům - malé projekt - oblast č.2 - sport
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijaté mimořádně po termínu 15. 3. 2015 v oblasti - realizace projektu v II. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.15


Usnesení č. 393/15 ke grantům - malý projekt - oblast č.3 - vzdělávání a volný čas
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijaté v mimořádném termínu po datu 15. 3. 2015 v oblasti - realizace projektu v II. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.15


Usnesení č. 394/15 k zápisu změny v údajích - MŠ Pohádka KH
Rada města s c h v a l u j e
a) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu od 1. 9. 2015.

b) zápis změny nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2015 o 3 děti - max. možné dodatečné zvýšení počtu dětí po rekonstrukci MŠ dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 395/15 ke zvýšení vstupného na Kutnohorské plovárně
Rada města s c h v a l u j e
zvýšení vstupného na Kutnohorské plovárně o 5,- Kč pro dospělé a děti nad 150 cm na částku 80,- Kč s účinností od sezony 2015 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 396/15 k nové elektroinstalaci - Dačického domu
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování nového projektu elektroinstalace pro akci Dačického dům v Kutné Hoře - vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco s firmou Arkus 5 s.r.o. Kněžská 18 České Budějovice za nabídnutou cenu 83.490,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s firmou Arkus 5 s.r.o. smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 397/15 k projektu rekonstrukce ulic Mincovní a Kamenná stezka
Rada města I. n e s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektu na rekonstrukci ulice Mincovní v Malíně a návazně na zpracování žádosti o dotaci z výzvy č.85/a regionální dopravní infrastruktura, včetně provedení VŘ na dodavatele firmě Atiking s.r.o., Křeslická 2a/1532, Praha 10, dle nabídky která je přílohou za cenu 160.930,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na akci rekonstrukce ulice Kamenná stezka do výzvy č.85/a Regionální dopravní infrastruktura, včetně provedení VŘ na dodavatele firmě Atiking s.r.o., Křeslická 2a/1532, Praha 10, za cenu 160.930,- Kč včetně DPH.

III. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 398/15 k převzetí záštity nad akcí Očima generací (COR APERTUM)
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity města Kutná Hora nad akcí Očima generací pořádanou o. s. COR APERTUM.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.05.15


Usnesení č. 399/15 k udělení plné moci
Rada města u d ě l u j e
plnou moc městu Kolín k zastoupení města Kutná Hora na XIV. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, konaného ve dnech 21. - 22. května 2015 v Olomouci.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 23.04.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 15. dubna 2015

Nahoru