15. června 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.června 2005

Usnesení č. 519/05 ke zřízení kamerového bodu v parku u chrámu sv. Barbory
Rada města s o u h l a s í
s použitím finanční rezervy prevence kriminality z rozpočtové kapitoly městské policie na vybudování kamerových bodů v prostoru parku chrámu sv. Barbory.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, O.Kubový      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 520/05 k zastupování města ve správních řízeních
Rada města z m o c ň u j e
paní Věru Janatovou, vedoucí Oddělení regenerace památek odboru památkové péče MÚ Kutná Hora k zastupování Města Kutná Hora, jako vlastníka nemovitostí, ve správních řízeních s dotčenými orgány státní správy v přenesené působnosti.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 20.06.05


Usnesení č. 521/05 k poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Sedlci - Okál v Kutné Hoře s panem Ludvíkem Husarem a paní Alenou Tokárovou, ml., Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, t.j. od 1.7.2005 do 30.9.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 522/05 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1 v čp. 403, ul. Benešova v Kutné Hoře paní Růženě Zdeňkové,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 523/05 k vyhlášení VŘ č. SN 25/05
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 25/05 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská, Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 22.8.2005 v 11,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 524/05 ke zrušení usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 857/02.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 20.06.05


Usnesení č. 525/05 k odstoupení od smlouvy, zpětvzetí žaloby a uzavření náj.smlouvy
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy ze dne 16.3.2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Ivanou Krulišovou,Kutná Hora. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI smlouvy uzavřené dne 16.3.2001. Město vrátí paní Krulišo vé částku ve výši 171.180,-- Kč.

II. s o u h l a s í
a) se zpětvzetím žaloby na výpověď z nájmu bytu proti Ivaně
Krulišové, Kutná Hora.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Ivanou Krulišovou k bytu č. 1 v
čp. 661, Puškinská ul., Kutná Hora na dobu určitou od 1.7.2005 do
31.11.2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 15,62 Kč/m2 jako
maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné
může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné
právní předpisy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 526/05 ke změně pravidel v přidělování obecních bytů do nájmu občanů
Rada města s o u h l a s í
a) se změnou v části II, čl. 3, 4 a 5 pravidel o přidělování obecních
bytů do nájmu občanů v návaznosti na čl. 9 nařízení Rady(EHS)č.
1612/68 ze dne 15. října 1968, o volném pohybu pracovníků uvnitř
Společenství.
b) se změnou Tabulky pro bodovací systém, která je přílohou pravidel o
přidělování obecních bytů do nájmu občanů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 527/05 k záměru na pronájem části p.č. 2168/4 v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2168/4 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.05


Usnesení č. 528/05 k záměru na výpůjčku nebytových prostor
Rada města I. r u š í
bod b) usnesení č. 237/05 ze dne 23.3.2005.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti čp. 167 Šultysova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 529/05 k dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 18.11.2004 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Alešem Svobodou,Kutná Hora o nájmu nebytových prostor v čp. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora týkajícího se změny náje mce z pana Aleše Svobody,Kutná Hora na společnost VITIS KH, v.o.s. se sídlem Kutná Hora, Na Chmelnici 402 s účinností od 15.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 530/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu a přízemí nemovitosti čp. 211 Nádražní ul., Kutná Hora a části pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Miroslavem Staňk em, Kutná Hora za cenu 28.400,- Kč na dobu určitou 3 měsíců.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 531/05 ke smlouvě o výpůjčce pozemku v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 1289/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Drchalem - Dobrá čajovna K.H. se sídlem Jungmannovo nám. 481, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční vý povědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 532/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Apoštolské církvi, sboru Kutná Hora, se sídlem Andělská 295, Kutná Hora za účelem pořádání Dětského dne a Městských her pro děti dne 10.9.2005 od 8,00 hod. do 18,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.09.05


Usnesení č. 533/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Danou Rajnyšovou,Kutná Hora za nájemné ve výši 2,-Kč/m2/rok, s účinností od 1.8.2005 na dobu neurči tou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 534/05 k žádosti pí Kučerové
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení podnájemní smlouvy o podnájmu nebytových prostor v čp. 632 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi paní Ilonou Kučerovou, Kutná Hora a paní Petrou Tesařovou,Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy na užívání nebytových prostor v čp. 632 Benešova ul., Kutná Hora mezi paní Ilonou Kučerovou,Kutná Hora a paní Lucií Hatákovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 535/05 k vyvěšení záměru na pronájem části pozemků v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem částí pozemků p.č. 3337/1, 1506/1 a 920 v k.ú. Kutná Hora a pozemků dle PK p.č. 102/12 a 104/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.05


Usnesení č. 536/05 k poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Sedlci - Okál v Kutné Hoře s panem Radomírem Kláskem, trvale bytem Svitavy, na dobu určitou - 3 měsíce, t.j. od 1.7.2005 do 30.9.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 537/05 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Miroslavu Gašparovou,Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.472,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 538/05 k záměru na pronájem pozemku v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 4094/7 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.05


Usnesení č. 539/05 k vyhodnocení VŘ SN 17/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/05 na prodej volné městské bytové jednotky č. 19 v domě čp. 134 ul. Studentů, Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nesplnění podmínky, týkající se výše ceny.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 27/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 19 (2+0) v domě čp. 134 v ulici Studentů (stav. pč. 795/9, 795/11, 795/13) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 25.8.1999) byla určena metodikou dle cenového pl atného předpisu.
Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 1.8.2005 v 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 540/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 18/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrové řízení č. SN 18/05 na prodej volné městské bytové jednotky č. 2 v domě čp. 599 ul. Masarykova, Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nesplnění podmínky, týkající se výše ceny.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 28/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (3+1) v domě čp. 599 v ulici Masarykova (stav. pč. 4590/1, 4590/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výb ěrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 22.1.1999) byla určena metodikou dle cenového platného předpis u.
Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 1.8.2005 v 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 541/05 k uzavření NS - Kaizner
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Alešem Kaiznerem k bytu č. 7 v čp. 660 ul. Puškinská, Kutná Hora na dobu určitou od 1.7.2005 do 31.11.2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 15,62 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 542/05 k ukončení nájemní smlouvy dohodou
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 31.3.2003 o nájmu nebytových prostor v čp. 617 Puškinská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Miroslavem Novákem,Kutná Hora dohodou ke dni 30.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 543/05 k žádostí o výjimku z 2. vlny pravidel privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s výjimkou z 2. vlny pravidel privatizace (dále jen "Pravidla") v tom, že pí Šturmová Helena,Kutná Hora nebude hradit kauci ve výši 20.000,- Kč a kupní cenu uhradí, v termínu stanoveném "Pravidly", najednou celou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.09.05


Usnesení č. 544/05 k výroční zprávě společnosti SMM Kutná Hora, s.r.o. za r.2004
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora, spol. s r.o.
a) výroční zprávu společnosti Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o.
b) rozdělení zisku společnosti za rok 2004 následovně :
- povinný příděl do rezervního fondu ve výši 954.751,- Kč
- zbývající část zisku nerozdělovat
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 545/05 k návrhu na odpis pohledávek SMM K.Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora, spol. s r.o. s odepsáním následujících pohledávek :
Petránek Václav (180,--Kč), Kuberová Jana (568,-- Kč), Tesař Jaromír (629,60 Kč), Tunklová Jaroslava (629,60 Kč), Kocourková Eliška (683,20 Kč), Mrázková Milada (1.018,50 Kč), Zemčák René (523,40 Kč), Čureja Ladislav (157,50 Kč), KH Tebis, s.r.o. (16.726 ,36 Kč), Městská knihovna Kutná Hora (29.925,-- Kč), platba SIPO privatizované byty (1.628,82 Kč).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 546/05 k návrhu na odkup pohledávky
Rada města I. s o u h l a s í
s úplatným postoupením pohledávky za panem Jaroslavem Dorotovičem ve výši 2.819,60 Kč ze Správy majetku města Kutná Hora, s.r.o., Dolní 186, Kutná Hora na Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MěÚ Kutná Hora
zařadit do nejbližšího návrhu změny rozpočtu částku ve výši 2.819,60 Kč na úhradu postoupení pohledávky.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 547/05 ke změně usnesení týkající se útlumu činnosti SMM K.Hora, s.r.o.
Rada města I. r u š í
usnesení č. 1104/04 ze dne 22.12.2004 včetně změny provedené usnesením č. 87/05 ze dne 26.1.2005 a usnesením č. 268/05 ze dne 6.4.2005 ke dni 15.6.2005.

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o. jednateli této společnosti
a) provést ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 30.6.2005 s
pracovníky haly BIOS
b) uzavřít dohodu mezi Městem Kutná Hora a společností Správa majetku
města Kutná Hora, s.r.o. k 31.12.2004 o ukončení :
- správy a údržby domů čp. 181 a 182 na Václavském náměstí
- správy a údržby domu čp. 377 na Palackého náměstí
- zajištění provozu kotelny domu čp. 154 v Šultysově ul.
- zajištění domovnických prací v domech čp. 647-649 ul. Benešova
a v domě čp. 656-661 v ul. Puškinská, Kutná Hora
- správy a údržby ubytovny čp. 609 v ul. Trebišovská
- správy a údržby ubytovny v čp. 443 ve Vítězné ul.
- vedení evidence plateb nájemného a záloh na služby
- správy, údržby a provozu psího útulku
- správy bytového a nebytového fondu
c) uzavřít dohodu mezi Městem Kutná Hora a společností Správa majetku
města Kutná Hora, s.r.o. k 30.6.2005 o ukončení
- správy a údržby sportovní haly BIOS
d) provést znalecké ocenění osobního vozu Pickup a veškerého movitého
majetku tak, aby mohl být nabídnut k odkoupení Městu Kutná Hora
e) uzavřít nájemní smlouvu na pronájem osobního vozu Pickup a movitého
majetku Městu Kutná Hora za nájemné jako v předcházejícím období

III. s o u h l a s í
a) s pronájmem movitých věcí od Správy majetku města Kutná Hora, s.r.o.
dle předložené přílohy za měsíční nájemné ve výši 500,-- Kč vč. DPH
od 1.1.2005.
b) s pronájmem osobního vozu Škoda Pickup LXI EFF 673-N3 od Správy
majetku města Kutná Hora, s.r.o. za měsíční nájemné ve výši 1.000,-Kč
vč. DPH od 1.1.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 548/05 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě a to bytu č. 9 (1+1), v domě čp. 81 ul. Ortenova (stav.p.č. 785/77, 785/17, 785/76, 785/16, 785/75, 785/15, 785/66, 785/148, 785/14, 785/149), k.ú.Kut ná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 15.6.1 998) byla určena metodikou dle cenového platného předpisu. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 8.8.2005 v 11,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 549/05 k zajištění domovnických prací
Rada města u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o. se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora uzavřít s účinností od 1.7.2005 dohody o pracovní činnosti týkající se zajištění domovnických prací a obsluhy kotlů v městských objektech tak, jak bylo uzavřeno do 3 0.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Gajdoš, jednatel      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 550/05 k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
Rada města I. r u š í
usnesení č. 949/04 ze dne 10.11.2004 a č. 313/05 ze dne 20.4.2005

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 6.5.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Kutnohorská bobová dráha, s.r.o. se sídlem Čechova 711/3, Lišov.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 551/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 21/05
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 21/05 :
Na 1. místě se umístila firma CONGER, a.s., Příkrá 46, Kolín.
Na 2. místě se umístil pan Pavel Růžička,Kolín.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 76 ul. Ortenova, Kutná Hora podle pořadí uvedeného v bodu I. Kupní smlouva bude uzavřena na nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 552/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 22/05
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 22/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 12 v domě čp. 126 ul. Jana Zajíce, Kutná Hora se slečnou Ivetou Vagenknechtovou,Kolín 280 00. Kupní smlouva bude uzavřena na nabyvatelem ve VŘ nabízeno u kupní cenu 652.002,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 553/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 23/05
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 23/05 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167 ul. Šultysova, Kutná Hora s paní Terezou Bartošovou,Kutná Hora na dobu určitou 2 roky, za smluvní nájemné ve výši 6.000,- Kč /měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 554/05 k uzavření smlouvy o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí domu čp. 146 Lierova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a pšíspěvkovou organizací Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory v termínu od 30.6.2005 do 14.7.2005 s tím, že služby spojené s uží váním nebytových prostor budou hrazeny příspěvkovou organizací.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.05


Usnesení č. 555/05 k poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Sedlci - Okál v Kutné Hoře s panem Antonínem Svobodou,Cerhenice, okr.Kolín-ohlašovna, na dobu určitou od 20.6.2005 do 31.8.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 556/05 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města n e s o u h l a s í
s umístěním dvou přenosných prodejních stánků na prodej suvenýrů (vojenská vyznamenání, části uniforem bývalé sovětské armády a mince) v K. Hoře na Palackého náměstí před čp. 90 pro pana Tapfera Rostislava,Kutná Hora v termínu od 15.7.2005 do 15.8.2005 a ve stejném termínu v roce 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.05


Usnesení č. 557/05 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v ulici U Lorce pro účely umístění prodejního stánku v termínu pořádání "Pivních slavností" a se záborem veřejného prostranství před hřbitovem pro účely umístění prodejního stánku v termínu od 28.10.2005 do 1.11.2005 pro paní Boženu Caklovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 558/05 k dopravnímu značení v ul. Husova
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 656/04 ze dne 30.6.2004

II. s o u h l a s í
s umístěním svislé dopravní značky B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) s dodatkovou tabulkou E12 s textem "dopravní obsluze vjezd povolen" u vjezdu do dvora domu čp. 18 v Husově ul. - ke Kouřimské bráně. Nezbytný volný prostor pro půjčovnu kol bude vymezen m echanickou zábranou. Veškeré náklady na instalaci dopravních značek a zábran bude hradit Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 559/05 k opravě věžních hodin v Malíně
Rada města s o u h l a s í
a) s uvolněním částky 40.000,- Kč z rozpočtu města na opravu věžních
hodin na kostele v Malíně.
b) s provozem věžních hodin na kostele v Malíně v režimu se zvukovou
signalizací odbíjením.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 560/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. za účelem konání prestižní akce historických vozidel světové federace FIVA pro sportovní klub Tatra Veteran Sport Club Ostrava dne 21.6.2005 od 12,00 hod. do 17,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.06.05


Usnesení č. 561/05 k poskytnutí příspěvku na reklamu
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o.
a) s poskytnutím příspěvku za reklamu ve výši 150.000,-- Kč pro oddíl
ledního hokeje TJ Stadion Kutná Hora
b) s poskytnutím příspěvku za reklamu ve výši 150.000,-- Kč pro oddíl
kopané Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 562/05 k přebírání zvířat do náhradní péče
Rada města z m o c ň u j e
společnost MVE Plus, s.r.o. k uzavírání smluv o převzetí zvířat do náhradní péče mezi Městem Kutná Hora a náhradními pečovateli s účinností od 1.7.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 563/05 k odvolání a jmenování jednatele společnosti
Rada města I. o d v o l á v á
ve smyslu § 102 odst.2 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle § 125 odst.1, písm.f) Občanského zákoníku z funkce jednatele společnosti Správa majetku města Kutná Hora, spol. s r.o. pana Ing. Martina Suchánka,Kutná Hora ke dni 30.6.2005.

II. j m e n u j e
ve smyslu § 102 odst.2 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle § 125 odst.1, písm.f) Občanského zákoníku do funkce jednatele společnosti Správa majetku města Kutná Hora, spol. s r.o. pana Ing. Karla Malého,Praha 8-Karlín s účinností od 1.7.2005.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 564/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene kabelového vedení VN pro stavbu Kutná Hora - Jezuitská kolej na pozemcích p.č. 3774/1 a 3773 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské energetické, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohradská 3 25/8. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 565/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene kabelového vedení JTS, kNN pro pozemky p.č. 4309/8, 12, 13 v k.ú. Kutná Hora na pozemcích p.č. 4301 a 4297/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské energetické, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 566/05 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
usnesení č. 817/03 ze dne 20.8.2003.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 567/05 ke směně pozemku
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 1506/1 díl "a" v k.ú. Kutná Hora o výměře 66 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 4864 v k.ú. Kutná Hora o výměře 66 m2 ve vlastnictví ALLIB Leasing, s.r.o., Hybernská 1009/24, Praha 1.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MěÚ Kutná Hora
navýšit rozpočet OSM oddělení správy nemovitostí o částku 91.300,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.07.05


Usnesení č. 568/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene telekomunikační linky na pozemcích p.č. 784/1, 785/1 a 785/173 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Český Telecom, a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 100,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 569/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3816/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeká plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou . Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 570/05 k záměru na prodej části pozemku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3717/3 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 40 m2 manželům Marii a Jiřímu Běhounkovým,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.07.05


Usnesení č. 571/05 k vyhlášení VŘ č. M 10/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 2/05 na prodej pozemků p.č. 4283/36 a 4283/37 v k.ú. Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 10/05 na prodej pozemků p.č. 4283/36 a 4283/37 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 572/05 k vyhlášení VŘ č. M 11/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 3/05 na prodej pozemků p.č. 4283/34 a 4283/35 v k.ú. Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 11/05 na prodej pozemků p.č. 4283/34 a 4283/35 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 573/05 k zápisu z majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 30.5.2005.


Usnesení č. 574/05 ke směně pozemků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 3332 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 785/174 o výměře 1.333 m2 v k.ú. Sedlec ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 575/05 k prodeji pozemku v K.Hoře formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vypsáním výběrového řízení na prodej domů čp. 59 a čp. 18 s pozemky p.č. 312, 310/1, 310/2 a 311 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 576/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN pro stavbu Kutná Hora - U Všech Svatých na pozemcích p.č. 3989/11, 4817, 3999/4, 3994/8, 3989/15 a 4004/39 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská energetická, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 577/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení telekomunikační sítě na pozemku Města Kutná Hora p.č. 1506/4 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch společnosti Český Telecom, a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úh rada za zřízení věcného břemene bude 100,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 578/05 k žádosti o prodloužení termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 579/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 4004/39, 4817 a 3989/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Český Telecom, a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5. Věcné břemeno bude zřízeno na d obu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 100,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 580/05 zřízení školských rad ZŠ
Rada města I. z ř i z u j e
školské rady při základních školách v Kutné Hoře :
ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166
ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98
s účinností od 1.1.2006 a stanoví počet členů školské rady na 6.

II. s c h v a l u j e
předložený volební řád školských rad ZŠ.

III. u k l á d á
Odboru školství, kultury a TV MÚ K.Hora
zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 581/05 k dílčím změnám územně plánovací dokumentace
Rada města b e r e n a v ě d o m í
postup pořizovatele při projednávání, schvalování a financování dílčí změny územně plánovací dokumentace ve správním území města Kutná Hora, jejímž navrhovatelem je fyzická či právnická osoba.


Usnesení č. 582/05 k darování movitého majetku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním movitého majetku příspěvkové organizaci Městské Tylovo divadlo v celkové hodnotě 104.067,10 Kč dle předloženého inventurního seznamu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 583/05 k poptávce na projekt I. etapy regenerace sídliště Šipší
Rada města b e r e n a v ě d o m í
seznam vyzvaných ateliérů k podání nabídky pro projekt I. etapy regenerace sídliště Šipší.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.07.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 15. června 2005

Nahoru