15. července 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.července 2020

Usnesení č. 469/20 k programu jednání Rady města 15. 7. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 15. 7. 2020 a ověřovatele zápisu Bc. Štěpána Drtinu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 470/20 k žádosti o navýšení kapacity ZŠ Hůrka
Rada města s o u h l a s í
s navýšením kapacity Základní školy Hůrka, Vocelova 394, 284 01 Kutná Hora, z 65 na 120 žáků počínaje školním rokem 2021/2022.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.08.20


Usnesení č. 471/20 k podnětu odvolání ředitelky Školní jídelny, p. o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
podnět k odvolání ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora,

II. u k l á d á
Kanceláři tajemníka zaslat vytýkací dopis ředitelce Školní jídelny Kutná Hora, p. o.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 472/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 23. 6. 2020,
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 29. 6. 2020


Usnesení č. 473/20 k rozpočtovému opatření KT č. 4, 6, 7, 8, 9/20
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 10.000 Kč v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí vyhlášených ministrem vnitra na den 20. června 2020 v obci Bernardov,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a neinvestiční rozpočtové rezervy o 1.680 Kč v souvislosti s doplatkem na nové volby do zastupitelstev obcí konané v r. 2019,

c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů o 33.320 Kč v souvislosti s doplatkem na sčítání domů a bytů v roce 2019,

d) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a neinvestiční rozpočtové rezervy o 22.872,06 Kč v souvislosti s doplatkem na volby do Evropského parlamentu konané v r. 2019,

e) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 9, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředku následovně - částka ve výši 200.000 Kč u položky Externí procesní audit (§6171, položka 5169) a částka ve výši 100.000 Kč u položky Neinvestiční rozpočtová rezerva bude snížena a současně dojde k navýšení položky Neúčelový dar pro ubytovatele (§2142, položka 5212) ve výši 300.000 Kč v souvislosti s plněním usnesení ZM č. 98/20 ze dne 23. 6. 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 474/20 k projednání stížnosti na pracovníky OSPOD
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu odboru interního auditu k podání stížnosti na pracovníky OSPOD,

II. s c h v a l u j e
zaslání odpovědi stěžovateli v tom smyslu, že k projednání stížnosti není Rada města věcně příslušná.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 475/20 ke konečné zprávě o průběhu likvidace - Služby města Kutné Hory
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu likvidátora k aktuálnímu stavu likvidace spol. Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci,

II. s c h v a l u j e konečnou zprávu o průběhu likvidace a účetní závěrku ke dni 28. 2. 2020.
Zodpovídá : Mgr. J. Špitz, jednatel      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 476/20 k pracovní skupině - pozice SMART CITY MANAGER
Rada města z ř i z u j e
pracovní skupinu pro definování pozice SMART CITY MANAGERA města Kutná Hora v následujícím složení - Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Mgr. Adéla Kloudová, Ing. Ladislav Čermák, Ing. Jan Štěpnička, Ing. Ladislav Šorčík.
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, místostar      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 477/20 k výpůjčce sochy Bolestného Krista
Rada města s c h v a l u j e
a) výpůjčku sochy Bolestného Krista Českému muzeu stříbra, p. o., na výstavu Stavitelé katedrál v době od 7. 8. 2020 do 13. 12. 2020,

b) použití městského znaku Českým muzeem stříbra, p. o. do tiráže výstavy Stavitelé katedrál.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 07.08.20


Usnesení č. 478/20 k cyklostezce Vrchlice - cenová nabídka
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku společnosti ČD telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, 13000, ve výši 174.250 Kč bez DPH na provedení přeložky optického a metalického kabelu společnosti, uložených v trase realizované cyklostezky Vrchlice,

II. u k l á d á
Odboru investic na základě cenové nabídky uzavřít smlouvu se společností ČD telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, 13000, na provedení přeložky optického a metalického kabelu, uložených v trase realizované cyklostezky Vrchlice.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 479/20 k zahájení projektu - komunikace Kaňk - Bod b) ZRUŠEN
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení přípravných prací na projektu páteřní komunikace pro průjezd Kaňkem od Kruhového objezdu Na Pašince, ulicí Ke Gruntě, ulici Vavřineckou s napojením na již rekonstruované komunikace pod kostelem sv. Vavřince,

b) dokončení projektových prací na rekonstrukci komunikací pod Kostelem vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby na nedokončené úseky,

II. u k l á d á
odboru investic zajistit ve spolupráci se správci inženýrských sítí informace o plánovaných rekonstrukcích a zadat VŘ na vypracování studie a následné DSP na uvedenou komunikaci.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.20

Bod b) zrušen usnesením RM č. 237/21 ze dne 7. 4. 2021

Usnesení č. 480/20 k návštěvnímu řádu parku
Rada města s c h v a l u j e
znění obsahu návštěvního řádu Pacákových a Breüerových sadů.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 481/20 k dodávce tobogánu - park
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o dílo s firmou ALFEKO s.r.o., se sídlem Tomáše Bati 1026, 674 01 Třebíč na dodávku a montáž tobogánu umístěného v Breüerových sadech za nabídkovou cenu 408.980 Kč včetně DPH,

b) uzavření smlouvy o dílo s firmou Dalfos s.r.o., se sídlem 280 02 Libenice 44 na přípravné práce pro montáž tobogánu umístěného v Breüerových sadech za nabídkovou cenu 44.569,14 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s výše uvedenými firmami smlouvy o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 482/20 k dodávce designové lampy v kruhu - park
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Kooperativa, výrobně obchodní družstvo, se sídlem Sázavská 786, 285 04 Uhlířské Janovice na dodávku designového osvětlení umístěného po obvodu plochy vodního prvku v Breüerových sadech za nabídkovou cenu 527.775,38 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 483/20 k rozpočtovému opatření INV č. 04 - Terasy pod arciděkanstvím
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výsledek poptávkového řízení na realizaci osázení zeleně a stavební úpravy teras pod arciděkanstvím v Kutné Hoře - dodavatel - DALFOS s.r.o., IČO: 62966511, sídlo: 280 02 Libenice 44, za nabídkovou cenu 497.357,19 Kč včetně DPH,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Terasy pod arciděkanstvím - úpravy" ve výši 497.357,19 Kč,

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing.Janál, Ing.Bulánková      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 484/20 k dodávce kovaných prvků - pod arciděkanstvím
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou DALFOS s.r.o., IČO: 62966511, sídlo: 280 02 Libenice 44, na dodávku a montáž kovaných prvků - zábradlí a branky umístěných pod arciděkanstvím za nabídkovou cenu 228.690 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 485/20 k rozpočtovému opatření INV č. 05 - oprava komunikace Uhelná v KH
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Oprava povrchu komunikace Uhelná ulice v Kutné Hoře" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 1 003 851,22 Kč včetně DPH,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Komunikace Uhelná" ve výši 1.003.851,22 Kč.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková      Termín : 10.08.20


Usnesení č. 486/20 k revitalizaci NKU Vlašský Dvůr - park dodatek č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo se společností GREEN PROJECT s.r.o., IČO: 27195783 se sídlem: 252 43 Průhonice, Dobřejovická 194, kterým se navyšuje celková cena za vícepráce na celkovou výši 3.658.423,06 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s firmou GREEN PROJECT s.r.o. dodatek smlouvy o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 487/20 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 8. zasedání komise dopravní ze dne 17. 6. 2020.


Usnesení č. 488/20 k uzavření SoD - modernizace veřejného osvětlení v ul. Brandlova
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci "Modernizace veřejného osvětlení v ulici Brandlova" se společností Technické služby Kutná Hora, s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 16.07.20


Usnesení č. 489/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 8/20 a 9/20
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 8/20, kterým dochází ke zřízení výdajové rozpočtové položky Pítka - DrHM ve výši 69.000 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Liga pro ochranu zvířat VPS příspěvek ve výši 50.000 Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky Veř. zeleň-park Vlašský dvůr-opravy ve výši 19.000 Kč,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 9/20, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Komunikace - Karlov V Zákoutí ve výši 600 Kč, Ost. komunikace - Karlov V Zákoutí ve výši 100 Kč, VO - Karlov V Zákoutí ve výši 100 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 800 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 22.07.20


Usnesení č. 490/20 ke smlouvě na administraci veřejné zakázky - radary
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení se společností OTIDEA avz s. r. o., se sídlem Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3, za cenu 48.500,- Kč (bez DPH).
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 491/20 k výpůjčce parku Vorlíč. sady a Barborské ul. - Club Deportivo
Rada města s c h v a l u j e
výpůjčku parku Vorlíčkovy sady v Kutné Hoře a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) spolku "Club Deportivo Kutná Hora", se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 7. 8.- 8. 8. 2020.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 492/20 k rozpočtové příloze na rok 2020 ke smlouvě s TS
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtovou přílohu na rok 2020 jako Dodatek č. 8 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 493/20 k uzavření Dodatku č. 5 - Farnost Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o provádění služeb "Provozování služby veřejného WC v Kutné Hoře - Sedlci, Zámecká 285" s Římskokatolickou farností K.Hora-Sedlec se sídlem Zámecká 127, 284 01 Kutná Hora, IČ 46402101.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.08.20


Usnesení č. 494/20 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Rybová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2019 spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře dle žádosti nájemce . Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem srpen 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 495/20 k uzavření dodatku (pozemky v k.ú. Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemků p. č. 612/8, p. č. 612/16, p. č. 612/22 vše k. ú. Kutná Hora uzavřené dne 24. 10. 2014, mezi pronajímatelem Městem Kutná Hora, převodcem nájmu panem Phan Quoc Vuong, , Kutná Hora a nastupujícím nájemcem paní Chu Thi Duyen, Praha.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 496/20 k prominutí sankce z prodlení (nebytové prostory)
Rada města s c h v a l u j e
prominutí úroku z prodlení za pozdní uhrazení nájemného za 2.Q roku 2020 ve výši 1.232 Kč dle žádosti společnosti WIKY, spol. s.r.o., IČO: 42293596, se sídlem Svatoborská 395, Kyjov.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 497/20 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 1. 7. 2020,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Jarmilou Lodrovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022,

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Josefem Hejným na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022,

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Zdeňkou Kutčákovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022,

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Růženou Berkyovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022,

e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Janou Königovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022,

f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Jaroslavem a Luciou Pompovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022,

g) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Martinou Suchomelovou po datu 31. 10. 2020 z důvodu vyřešení bytové situace jinou formou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 498/20 k vyhlášení VŘ č. SN 15/20 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/20 na pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+kk ve 3. podlaží domu č. p. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 19. 8. 2020 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 499/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 11/20 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 11/20 na pronájem bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře s panem Jiřím Kubou, za nájemné ve výši 3.282 Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 11/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 500/20 k NS - č.p. 167, Jana Palacha (Sparta Kutná Hora, z.s.)
Rada města n e s c h v a l u j e
změny v nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 167, Jana Palacha, Kutná Hora dle návrhu spolku Sparta Kutná Hora, z. s., IČO 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 501/20 k VZMR na rekonstrukci osvětlení ledové plochy ZS
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního stadionu Kutná Hora",

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena v Kč uvedená včetně DPH - váha 60%
2. celkový instalovaný příkon včetně nouzového osvětlení ve Wattech - váha 40%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník           člena komise
1. Ing. Josef Viktora               Mgr., Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Petr Vlášek                 Mgr. Vít Šnajdr
3. Ing. Ota Morawski             Jiří Přenosil
4. Jana Řeřábková                Bc. Jitka Gregorová,

b) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona - Ing. Petr Vlášek byl přítomen otevření podaných nabídek, posuzoval kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.
Zodpovídá : Ing. Maternová, Ing. Viktora      Termín : 11.08.20


Usnesení č. 502/20 k ukončení a vyhlášení VŘ č. SN 16/20 - Čáslavská č. p. 274, KH
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 14/20 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v budově č. p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3340 v k. ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 16/20 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v budově č. p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3340 v k. ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 18. 8. 2020 ve 14.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 503/20 k uzavření dodatku k NS - Vodafone Czech Republic a.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 28407E ze dne 24. 1. 2000 o nájmu prostoru v budově č. p. 206, Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2, Praha jako nájemcem, týkající se změny trvání smluvního vztahu z doby určité do 31. 12. 2026 na dobu určitou do 31. 12. 2030.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 504/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 12/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 12/20, kterým se navyšuje výdajová položka nebytové prostory - opravy, údržba o částku 750.000 Kč, a to na úkor položek výkup pozemků (500.000 Kč) a rozpočtová rezerva města (250.000 Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.07.20


Usnesení č. 505/20 k informativní zprávě k využití hřiště ("Průmyslovák")
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o využití hřiště "Průmyslovák" na pozemku p. č. 2708/1 v k. ú. Kutná Hora.


Usnesení č. 506/20 ke změně smlouvy (České Radiokomunikace a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu na část pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 92 m2, uzavřenou dne 19. 1. 1996 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem Skokanská 2117, Praha 6 jako nájemcem. Změnou dojde k prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2030.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 507/20 k záměru na pronájem pozemku v k. ú. Kaňk (p. Nepraš)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 743/1 v k. ú. Kaňk (dle GP č. 558-107/2018 ze dne 9. 8. 2018 p. č. 743/4) o výměře 30 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 508/20 k žádosti SKP Olympia
Rada města s c h v a l u j e
snížení ceny za pronájem 2 místností (místnost pro prodej rychlého občerstvení a sklad) umístěných vlevo v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 3957/41 v k. ú. Kutná Hora u nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a spolkem Sportovní klub policie Olympia Kutná Hora z. s., IČO 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora, týkající se zajištění občerstvení při pořádání Přeboru Středočeského kraje jednotlivců mladšího žactva (12-13 let) z částky 3.000 Kč + DPH na částku 400 Kč + DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 509/20 k žádosti o zpětvzetí výpovědi - Balder Invest s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zpětvzetí výpovědi podané společností Balder Invest s.r.o., IČO: 08074160, se sídlem Na Kozačce 1103/5, Praha 2 - Vinohrady, na smlouvu o provádění úklidových a domovnických prací, uzavřenou s Městem Kutná Hora dne 10. 2. 2020 s tím, že se uvedená smlouva v celém znění obnovuje.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 510/20 ke změně dodavatele VZMR sestavy kontejnerů - areál cihelna
Rada města I. r u š í
bod b) usnesení RM č. 427/20 ze dne 24. 6. 2020 týkající se uzavření smlouvy na dodávku sestavy obytných kontejnerů mezi Městem Kutná Hora a společností Moravia Containers, a.s., IČO: 05661986, se sídlem Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1-Staré Město z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy,
Zodpovídá: Mgr. A. Kloudová Termín: 31. 7. 2020

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na dodávku sestavy obytných kontejnerů s dodavatelem, který se v poptávkovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu umístil na 2. místě. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a společností ZRUP Příbram, a.s., IČO 45147761, Žežická 522, 261 01 Příbram VII, za cenu 1.166.695 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Maternová, Mgr. Kloudová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 511/20 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 24. 6. 2020.


Usnesení č. 512/20 k záměru na směnu pozemků v KH (VHS Vrchlice - Maleč, a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit části pozemků p. č. 662/27 o výměře 81 m2 a p. č. 662/32 o výměře 540 m2 (dle geometrického plánu č. 898-668/2015 pozemek p. č. 662/86 o výměře 621 m2) v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemek p. č. 662/3 o výměře 29 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemek p. č. 662/4 o výměře 368 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemek p. č. 1279 o výměře 11 m2 v k. ú. Bylany u Kutné Hory, části pozemků p. č. 4131/1 o výměře 877 m2 a p. č. 4131/17 o výměře 997 m2 (dle geometrického plánu č. 4037-151/2019 pozemek p. č. 4131/72 o výměře 1.874 m2) v k. ú. Kutná Hora, část pozemku p. č. 3981/1 o výměře 9 m2 (dle geometrického plánu č. 4066-222/2019 díl "b") v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora za část pozemku p. č. 3969/1 o výměře 74 m2 (dle geometrického plánu č. 4066-222/2019 č. 4066-222/2019 díl "a"), část pozemku p. č. 3963/13 o výměře 221 m2 (dle GPL č. 4066-222/2019 díl "f"), část pozemku p. č. 3969/4 o výměře 149 m2 (dle GPL č. 4066-222/2019 díl "e"), část pozemku p. č. 3971/1 o výměře 49
m2 (dle GPL č. 4066-222/2019 díl "d"), vše v k. ú. Kutná Hora, pozemek p. č. 3962/6 o výměře 4.427 m2 v k. ú. Kutná Hora, pozemek p. č. 3962/11 o výměře 40 m2 v k. ú. Kutná Hora a pozemek p. č. 4416/7 o výměře 34 m2 v k. ú. Kutná Hora ve výlučném vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 513/20 k záměru na zřízení předkupního práva k pozemku (p. Vágner)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemku 1266 v kat. území Paběnice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera, 252 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu do 31. 10. 2038 s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podpachtovního nebo pachtovního vztahu oprávněného z věcného předkupního práva k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí této doby, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva na dobu dalších dvaceti pěti let.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 514/20 k záměru směnit lesní pozemky na Katlově (p. Vágner)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 495/1 o výměře 882 m2 (dle geometrického plánu č. 500-83/2019 pozemek p. č. 495/5), pozemek p. č. 497 o výměře 5.395 m2 a část pozemku p. č. 498 o výměře 3.435 m2 (dle geometrického plánu č. 500-83/2019 pozemek p. č. 498/4), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Červené Janovice, a dále část pozemku p. č. 680 o výměře 3.674 m2 (dle geometrického plánu č. 93-83/2019 pozemek p. č. 680/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví města Kutná Hora za pozemky p. č. 733/19 o výměře 11.894 m2, p. č. 733/21 o výměře 6.193 m2 a p. č. 733/27 o výměře 1.016 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, 285 32, zastoupeného na základě plné moci panem Jakubem Vágnerem, Průhonice 252 43.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 515/20 k záměru - souhl. prohl. o průběhu hranic pozemků v KH (KÚ)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru uzavřít souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p. č. 444/1 a p. č. 4517/9 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora a pozemku p. č. 441 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, IČ 00213683, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 516/20 ke zřízení věcného břemene - VO Masarykova (ČR - ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora - ulice Masarykova veřejná osvětlení" na pozemcích p. č. 4512/1 v k. ú. Kutná Hora a p. č. 629/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena v souladu s cenovými předpisy a Metodickým pokynem ŘSD ČR - ceník pro rok 2020 a bude činit částku ve výši 32,51 Kč/bm bez DPH (u pozemku p. č. 4512/1 v k. ú. Kutná Hora) a částku ve výši 108,34 Kč/bm bez DPH (u pozemku p. č. 629/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 517/20 ke zřízení věcného břemene - VO pro nadjezd Malín (ČR - ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora - zřízení nového světelného místa v úpatí nadjezdu Malín" na pozemku p. č. 807/3 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena v souladu s cenovými předpisy a Metodickým pokynem ŘSD ČR - ceník pro rok 2020 a bude činit částku ve výši 108,34 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 518/20 ke zřízení věcného břemene - vedení VO v Kutné Hoře (KSÚS SK)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora, parkoviště u hřbitova v České ulici - rozšíření kabelového vedení veřejného osvětlení" na pozemku p. č. 3992/2 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, IČ 00066001, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji, s účinností od 1. 5. 2018 s tím, že záloha činí 1.500 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 519/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6001019/VB01) na pozemku p.č. 638/6 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 520/20 k přijetí daru - připomínková destička (Ak. Arch. Kotas)
Rada města n e s c h v a l u j e
přijetí daru - připomínkové destičky k 600. výročí husitské revoluce od Ak. Arch. Tomáše Kotase, Brno.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 521/20 k odkoupení pozemků v k. ú. Kutná Hora (spol. HPH)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t odkoupení pozemků p. č. 4155/8 o výměře 100 m2 a p. č. 4158/4 o výměře 37 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora městem Kutná Hora od společnosti HPH, spol. s r.o., IČ 62957473, se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 27.400 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 522/20 k uzavření dodatku kupní smlouvy - k. ú. Černíny (p. Odehnal)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 12/2013 na prodej pozemku p. č. 418/8 v k. ú. Černíny ze dne 19. 3. 2013 mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Janem Odehnalem, bytem Kutná Hora 3 jako kupujícím týkajícího se prodloužení lhůty stanovené ke kolaudaci stavby chaty na pozemku p. č. 418/8 v k. ú. Černíny, a to nejpozději do 31. 12. 2023.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 523/20 k odložení části materiálu
Rada města o d k l á d á
bod I. e) z návrhu usnesení k materiálu č. 6/51 ze dne 15. 7. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 524/20 k výroční zprávě společnosti KH Tebis a zápisu Dozorčí rady
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu, audit a účetní závěrku společnosti KH Tebis s. r.o. za rok 2019, 
b) zaúčtování ztráty za rok 2019 ve výši 32.837,74 Kč na účet 42900, 
c) vyplacení roční odměny bývalému jednateli v plné výši (poměrová část), 
d) vyplacení roční odměny současnému jednateli v plné výši (poměrová část),

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2019 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze,

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR č. 2/20 ze dne 28. 5. 2020 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 525/20 k výroční zprávě s účetní závěrkou TSKH a zápisům Dozorčí rady
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 02/20 z jednání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. organizovaného ve vládou ČR stanoveném nouzovém stavu s rozhodnutím per-rollam, Zápis č. 03/20 ze zasedání konaného dne 26. 5. 2020 a Zápis č. 04/20 ze zasedání konaného dne 25. 6. 2020,

II. s c h v a l u j e
a) odměny jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi za 1. čtvrtletí 2020 ve výši 100%,

b) vyplacení pohyblivé složky mzdy za rok 2019 ve 100% výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi,

c) účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. za rok 2019,

d) použití zisku vykázaného za rok 2019 ve výši 807.490,22 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti na částečnou úhradu neuhrazené ztráty minulých let,
Neuhrazená ztráta minulých let 1.356.899,38 Kč
Zisk roku 2019 807.490,22 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let po částečné úhradě 549.409,16 Kč,

III. u k l á d á
Jednateli společnosti uložit Výroční zprávu za rok 2019 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.08.20


Usnesení č. 526/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 24
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 24 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 230.000 Kč z důvodu rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2020 pro Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře na "celoroční výstavní program roku 2020".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.08.20


Usnesení č. 527/20 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 22. 6. 2020.


Usnesení č. 528/20 ke snížení příspěvku z Fondu regenerace na rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) snížení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 108.400 Kč na 32.200 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s firmou Ambition s.r.o., Praha na opravu oken domu Kutná Hora ve výši 32.200 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 529/20 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace na rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) zvýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 98.800 Kč na 123.300 Kč,

b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s manželi Navrátilovými, Kutná Hora na obnovu uliční a dvorní fasády domu Kutná Hora o částku navýšení 24.500 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 530/20 k žádosti o mimořádnou finanční podporu - Planet Music Club
Rada města s c h v a l u j e
jednorázovou finanční podporu klubu Planet v Kutné Hoře ve výši 50.000 Kč, jehož provozovatelem je pan Marek Lepeška.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 531/20 k žádosti o mimořádnou finanční podporu - Blue Café
Rada města s c h v a l u j e
jednorázovou finanční podporu Blues Café v Kutné Hoře ve výši 50.000 Kč, jehož provozovatelem je pan Roman Segiň.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 532/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 25
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 6 ve výši 489.924,10 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 533/20 k zápisu kulturní komise a pravidlům mimořádné podpory
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 6. 2020,

II. s c h v a l u j e
Pravidla pro poskytování mimořádné jednorázové finanční podpory v souvislosti s Covid-19 z rezervy kultury pro kulturní zařízení pro rok 2020 dle návrhu kulturní komise.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.08.20


Usnesení č. 534/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 26
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 - přesun rozpočtových prostředků za zrušený projekt "Dedeman, s.r.o. - Veteran Rallye" ve výši 82.000 Kč na položku rezerva kultury.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 535/20 k příspěv. programu - malé projekty, sport - III. čtvrtletí 2020
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 7. 6. 2020 - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2020,

b) uzavření veřejnoprávních smluv pro:
Michal Pavlík - 5.000 Kč
Martina Pavlíková - 5.000 Kč
Jakub Vrbenský - 5.000 Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.08.20


Usnesení č. 536/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 27 - poskytnutí daru
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč pro Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci za účelem vydání knižní edice Erby rytířů Podvazkového řádu,

b) uzavření darovací smlouvy mezi městem Kutná Hora a Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci,

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční položky "Ostatní kultura - služby" na položku peněžního daru pro Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci ve výši 20.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 537/20 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 24. 6. 2020.


Usnesení č. 538/20 k podpoře velkých a malých projektů v soc. oblasti pro rok 2020
Rada města I. s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 - velké projekty - II. kolo, a to na základě přijatých žádostí v termínu do 30. 4. 2020, realizace projektu v druhém pololetí roku 2020:
a) Rozum a Cit, z. s., sídlem Na Výsluní 2271/4, Říčany, IČ 70828181, velký projekt: Kluby a semináře pro pěstouny v Kutné Hoře, částka ve výši 28.490 Kč,
b) Oblastní charita Kutná Hora, sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, velký projekt: Spolu na Sionu, částka ve výši 0 Kč,
c) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlem Dolní 186, Kutná Hora, IČ 26594544, velký projekt: Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené osoby, částka ve výši 11.620 Kč,
d) Nadační fond Barvy podzimu, sídlem Ledeč nad Sázavou 8, Ledeč nad Sázavou, IČ 07852223, velký projekt: Kurzy kresby a malby pro seniory - září až prosinec 2020, částka ve výši 11.648 Kč,
e) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Studentů 134, Kutná Hora, IČ 66757347, velký projekt: Edukačně preventivní pobyt se zdravotním zaměřením Sezimovo Ústí, částka ve výši 0 Kč,
f) Prožitek z. s., sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora, IČ 22854614, velký projekt: Besedy pro rodiče - posilování rodičovských kompetencí, částka ve výši 13.632 Kč,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv pro poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Města Kutná Hora dle pravidel Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 s následujícími organizacemi:
a) Rozum a Cit, z.s., sídlem Na Výsluní 2271/4, Říčany, IČ 70828181, velký projekt: Kluby a semináře pro pěstouny v Kutné Hoře,
b) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlem Dolní 186, Kutná Hora, IČ 26594544, velký projekt: Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené osoby,
c) Nadační fond Barvy podzimu, sídlem Ledeč nad Sázavou 8, Ledeč nad Sázavou, IČ 07852223, velký projekt: Kurzy kresby a malby pro seniory - září až prosinec 2020,
d) Prožitek z.s., sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora, IČ 22854614, velký projekt: Besedy pro rodiče - posilování rodičovských kompetencí,
e) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlem Dolní 186, Kutná Hora, IČ 26594544, malý projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů III,
f) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Studentů 134, Kutná Hora, IČ 66757347, malý projekt: Plavání a cvičení diabetiků v bazénu v Kutné Hoře
g) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Studentů 134, Kutná Hora, IČ 66757347, malý projekt: Bezplatné měření glykémie pro veřejnost u příležitosti "Světového dne diabetu"
h) Život plus, z. ú., sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, IČ 04616685, malý projekt: Autobusový zájezd pro seniory
i) Život plus, z.ú., sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, IČ 04616685, malý projekt: Autobusový zájezd pro seniory 2,

III. b e r e  n a  v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do Programu pro přidělování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 - MALÉ PROJEKTY - II. kolo, přijatých v termínu do 30. 4. 2020, realizace projektu v druhém pololetí roku 2020:
a) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlem Dolní 186, Kutná Hora, IČ 26594544, malý projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů III, částka ve výši 5.000 Kč,
b) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Studentů 134, Kutná Hora, IČ 66757347, malý projekt: Plavání a cvičení diabetiků v bazénu v Kutné Hoře, částka ve výši 7.040 Kč,
c) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Studentů 134, Kutná Hora, IČ 66757347, malý projekt: Bezplatné měření glykémie pro veřejnost u příležitosti "Světového dne diabetu", částka ve výši 2.850 Kč,
d) Život plus, z. ú., sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, IČ 04616685, malý projekt: Autobusový zájezd pro seniory, částka ve výši 9.500 Kč,
e) Život plus, z. ú., sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, IČ 04616685, malý projekt: Autobusový zájezd pro seniory 2, částka ve výši 9.500 Kč.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 539/20 k dodatku č. 2 smlouvy k provozování MHD v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o závazku veřejné služby k provozování MHD v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 540/20 ke zřízení věcných břemen - inž. sítě (Tesco Stores ČR a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "I0 52 Přeložka vodovodního řadu - OK" na pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a. s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "I0 60 Kanalizace dešťová - areálová" na pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Kutná Hora a na pozemku p. č. 813/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a. s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH,

c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "I0 65 Technická ochrana kanalizační stoky DN KN 300" na pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a. s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH,

d) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "IO 66 Přeložka kanalizačních stok" na pozemku p. č. 813/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a. s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez DPH,

e) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "I0 74 Přeložka veřejného osvětlení a veřejné osvětlení přechodu pro chodce" na pozemku p. č. 3857/1 a na pozemku p. č. 2172/9, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a.s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r ., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 15. července 2020

Nahoru