15. července 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.července 2008

Usnesení č. 645/08 k odvolání člena výboru pro investiční aktivity a rozvoj města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
odvolat pana RNDr. Vladislava Slavíčka, Kutná Hora z funkce člena Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města ZM Kutná Hora na vlastní žádost.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 646/08 k rozpočtovému opatření KT č. 4/08
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - navýšení rozpočtových prostředků ve výši 1.104.510 Kč z Úřadu práce K.Hora na veřejně prospěšné práce dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.08.08


Usnesení č. 647/08 k rozpočtovému opatření KT č. 5
Rada města I. s c h v al u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.5 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a vý dajů ve výši 755.965,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 5

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 648/08 k zadání rozboru situace Pivovaru K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
zadání společnosti European commercial bureau a.s.
na provedení rozboru situace Pivovaru Kutná Hora, která vznikla po prodeji tohoto pivovaru a komunikaci se společností Heineken, včetně vyhledání možností zachování pivovarnictví v Kutné Hoře. K jednání bude vydána společnosti European commercial bureau a.s. plná moc Města Kutná Hora na základě usnesení ZM č. 151/08 ze dne 24.6.2008.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.07.08


Usnesení č. 649/08 ke změně usnesení RM č. 512/08 ze dne 3.6.08
Rada města I. r u š í
Své usnesení č. 512/08 ze dne 3. června 2008.

I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.
v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125 odst. 1, písm. f) Obchodního zákoníku Ing. Miloslava Železného, Kutná Hora z funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. s účinností ke dni 31.7.2 008 na jeho vlastní žádost.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 21.07.08


Usnesení č. 650/08 k pronájmu Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem Rytířského sálu Vlašského dvora dne 27. - 29.8.2008 za účelem konání 39. pracovní porady mezinárodní skupiny "Havarijní znečištění vod" pořádané Mezinárodní komisí na ochranu Labe za poplatek v celkové výši 15.000,-- Kč.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 651/08 k opravě usnesení - výroční zpráva společnosti TS
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 567/08 ze dne 17.6.2008.

II. s c h v a l u j e

ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Technické služby
Kutná Hora spol. s r.o. za rok 2007
b) rozdělení zisku za rok 2007 ve výši 624.969,13 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti: ve prospěch Zákonného rezervního fondu 31.248,46 Kč a 593.720,67 Kč přeúčtovat na účet Nerozdělený zisk z let minulých.

Zodpovídá : Ing. M.Železný, jednatel      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 652/08 ke stížnosti na hluk v nočních hodinách v parku pod Vl. dvorem
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
s okamžitou platností poskytovat pronájem parku pod Vlašským dvorem maximálně do 22:00 hodin s tím, že každá uspořádaná akce bude kontrolována Městskou policií. Usnesení přijatá před tímto rozhodnutím rady města se mění.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.07.08


Usnesení č. 653/08 k prodeji pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1522/1 o výměře 2.524 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Milanu Šedivému a paní Janě Krulišové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 654/08 k prodeji pozemku na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 780 o výměře 35 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Tomáše a Hany Pekárkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.08.08


Usnesení č. 655/08 k ukončení a vyhlášení VŘ (hájenka)
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 4/08 na prodej domu č.p. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemků p.č. 42 a p.č. 599 v k.ú. Utěšenovice z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 7/08 na prodej domu č.p. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemků p.č. 42 a p.č. 599 o celkové výměře 1.612 m2 v k.ú. Utěšenovice za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení a za vyvolávací cenu 850.000,--Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 656/08 k prodeji dvora v Kouřimské ul.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Kutná Hora a vlastníky bytových jednotek č.p. 334 a 335 ulice Kouřimská na prodej pozemku p.č. 688/3 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 657/08 k VŘ na prodej Čáslavská 1-3
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 8/08 na prodej objektu čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 v k.ú. Kutná Hora za vyvolávací cenu 20.000.000,-- Kč. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 24.10.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 658/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro čp. 180) na pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 659/08 ke zřízení věcného břemene - STP Net.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 857 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.28 p.č. 858/3 a 858/4 v k.ú. Kut ná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 660/08 k bezúplatnému převodu části pozemku od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku p.č. PK 235/2 v k.ú. Poličany podle §5 odst.1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 661/08 k demolici čp. 73 Masarykova ul.
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku
provedením demolice objektu čp. 73 Masarykova ul. v Kutné Hoře na pozemku p.č. 2692 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. T.Benada      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 662/08 k zahájení poptávkového řízení - rozšíření kamerového systému
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem: "Rozší ření kamerového monitorovacího systému"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 55%
2. délka záruční doby, záruční a pozáruční servis 25%
3. modernizace systému 20%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ivo Šalátek Bc. Rudolf Vladimír
2. Ing. Václav Mareček Ing. Zahradníček Richard
3. Tomáš Hobl Doubrava Boris

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing.. V.Mareček      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 663/08 k rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast
Rada města I. s c h v a l u j e
a) přidělení grantových prostředků pro sociální oblast na období II. pololetí roku 2008 žadatelům uvedeným v bodě 1) důvodové zprávy;

b) udělení výjimky při přidělení grantových prostředků pro sociální oblast na období II. pololetí roku 2008 žadatelům uvedeným v bodě 2) důvodové zprávy.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 8.7.2008.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 15.08.08


Usnesení č. 664/08 k řešení pozemků u Lorce
Rada města u k l á d á
a) ekonomickému odboru - majetkovému oddělení jednat o převodu pozemku p.č. 1935/4 včetně stavby - základové desky v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví společnosti Sparta ČKD Kutná Hora a.s., se sídlem Karlov 197, Kutná Hora

b) místostarostovi Ing. Tomáši Benadovi jednat s vedením společnosti Pivovar Kutná Hora spol. s r.o. o vyjmutí pozemků p.č. 1931/2 a p.č. 1935/2 v k.ú. Kutná Hora z nájemní smlouvy uzavřené dne 15. 2. 2001 ve znění pozdějších dodatků mezi Městem Kutná Ho ra, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lorce 11, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing.T.Benada,Ing.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 665/08 k prodloužení termínů plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s proloužením termínů plnění usnesení dle doplněné důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 486/04, 1147/07 a 577/08

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 666/08 k prodloužení NS (p.Tříska,I.Čurejová)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 221, ul. Vítězná, Kutná Hora s panem Karlem Třískou, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.8.2008 do 31.7.2010.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 1-3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Ivetou Čurejovou, na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.8.2008 do 31.1.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 667/08 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti (pí Ostrihoňová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2007 pro paní Šárku Ostrihoňovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8.922,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.000,00 Kč počínaje měsícem pros inec 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 668/08 k k vyhlášení VŘ č. SN 12/08 na pronájem start.bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/08 na pronájem bytu č. 2 v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka VŘ je dne 3.9.2008 v 16.00 hodi n.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 669/08 k prodloužení užívání přístřeší (A. a M. Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Anně Čurejové a panu Milanu Čurejovi, Kutná Hora, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1.8.2008 do 31.1.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 670/08 k prodloužení užívání náhradního ubytování (R. a F. Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1.8.2008 do 31.8.2008 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy, nadále pravidelně hrazen běžný nájem a splátky, nebude již dohoda o poskytnutí náhradního ubytování prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 671/08 k prodloužení užívání náhradního ubytování (N.Zec)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování v bytových prostorech domu čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Nevence Zec, Kutná Hora, na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1.8.2008 do 31.8.2008 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy, splát ky, nadále pravidelně hrazen běžný nájem a splátky, nebude již dohoda o poskytnutí náhradního ubytování prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 672/08 k prodloužení užívání přístřeší (M. a E. Polovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně města ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora manželům Miroslavu a Emílii Polovým, Kutná Hora - Sedlec, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1.8.2008 do 31.1.2009.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 673/08 k jednostrannému zvýšení nájemného
Rada města s o u h l a s í
v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se zvýšením nájemného o maximální přírůstek měsíčního nájemného v byte ch, které jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.09


Usnesení č. 674/08 k prominutí poplatku z prodlení (Krtilová,Bartošovi,Komas)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Dagmar Krtilovou, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1.035,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Bartošovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1.264,00 Kč.

c) s prominutím úroku z prodlení pro pana Roberta Komase, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1.406,00 Kč.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Polovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 49.157,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 675/08 k vyhlášení VŘ č. SN 13/08 - Benešova 647
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/08 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 5.9.2008 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.08


Usnesení č. 676/08 k žádosti MUDr. A. Říhy - uzavření dodatku sml. o nájmu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 21.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Alexejem Říhou, Kutná Hora týkající se vyjmutí části movitého majetku (kl imatizace) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 4.106,- Kč s účinností od 1.8.2008
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.08


Usnesení č. 677/08 k uzavaření NS - p. Peša
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí 1 místnosti v I.patře objektu kotelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře z předmětu nájmu

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - 1 místnost v I. patře objektu kotelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 Kutná Hora a panem Dalimilem Pešou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 38.700,- Kč

Zrušeno usnesením RM č. 1106/08 ze dne 2.12.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.08


Usnesení č. 678/08 k ukončení a vyhlášení VŘ - Tylova 388
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 10/08 na pronájem nebytových prostorů - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora bez vítěze výběrového řízení.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/08 na pronájem nebytových prostorů - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 5.9.2008 v 1 0.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.08


Usnesení č. 679/08 ke koordinaci kulturních akcí ve městě
Rada města I. r u š í
usnesení rady města č. 482/08 ze dne 20. 5. 2008

Zodpovídá: E. Hnátková Termín: 31. 7. 2008

II. u k l á d á
a) Informačnímu středisku Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o.
evidovat všechny kulturní akce konané v objektech a na pozemcích ve vlastnictví Města Kutná Hora

b) Odboru správy majetku
z důvodu koordinace akcí ve městě předkládat radě města návrh na usnesení týkající se kulturních akcí konaných v objektech a na pozemcích ve vlastnictví Města Kutná Hora po ověření termínu u pracovníků informačního střediska Průvodcovské služby Kutná Hor a s.r.o.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Vopálková      Termín : . .


Usnesení č. 680/08 k zápisům RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 8. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 4.června 2008
b) zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města
ze dne 25.6.2008
c) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 11.6.2008.


Usnesení č. 681/08 k výpůjčce parku pov Vl. dvorem MO ČSSD Šipší
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Místní organizaci ČSSD Kutná Hora "Sídliště", se sídlem Havlíčkovo náměstí 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti - "Rozloučení s létem" na den 19.9.2008. Samotná akce proběhne v do bě od 15:00 do 22:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.08


Usnesení č. 682/08 k udělení výjimky pro zřízení vyhraz. parkovacího místa
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky paní Blance Pavelkové, Kutná Hora, pro zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího místa v Husově ulici v Kutné Hoře před čp.136 pro potřeby své provozovny v domě čp.137 v Husově ulici.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 683/08 k záměru fotovoltaické elektrárny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutné Hory
nesouhlasit se záměrem firmy juwi, s.r.o. se sídlem Podhorská 20, Jablonec nad Nisou zrealizovat projekt fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc.č. 679/1, 679/5, 680/1 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory, 719/11, 719/15, 719/17, 726/1, 726/8 a 726/10 v k.ú.Kaňk .


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 684/08 k rozšíření nájemců - NS pozemku (Karlovský, Růžička)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2001 na pozemek p.č. 4004/1 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem a panem Ivanem Karlovským, Kutná Hora, a panem Tomášem Karlovským,Kutná Hora, týkajícího se rozšíření o nájemce pana Jiřího Růžičky st. , Kutná Hora, a pana Jiřího Růžičky ml., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.08.08


Usnesení č. 685/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 57-60/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.57/08, kterým dochází z důvodu nákupu barev na nátěr autobusové zastávky v Poličanech k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.280,-- Kč na novou položku autobusové zastávky materiál, a to na úkor položky autobusové zastávky opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.58/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.000,-- Kč na novou rozpočtovou položku ubytovna VHS materiál, a to na úkor položky ubytovna Čáslavská materiál - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.59/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu nákupu drobného hmotného majetku pro nové zaměstnance MěÚ K.Hora (úklid města) ve výši 22.720,-- Kč, a to na úkor položky komunikace úklid- viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.60/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu opravy zařízení kina ve výši 26.330,-- Kč, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 686/08 k prodloužení doby splatnosti pohledávky (Holubovi)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2007 pro manžele Holubovy, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8.050,-- Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.600,-- Kč počínaje měsícem srpen 2008. Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 687/08 k vyhlášení VŘ SN 15/08 na pronájem bytu Šultysova 170
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 15/08 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3. 9. 2008 v 16.00 hodin
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.08


Usnesení č. 688/08 k vyhlášení VŘ SN 16/08 na pronájem bytu Mincířská 107
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 16/08 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3. 9. 2008 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.08


Usnesení č. 689/08 k vyhodnocení VŘ č. SN 5/08 - Palackého nám. 379
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 5/08:

Na 1. místě se umístila společnost European commercial bureau a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 978

I. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí č.p. 379 Palackého nám., přístavba domu č.p. 379 Palackého nám., park na pozemku p.č. 1290 a sklepní prostory pod parkem vše v Kutné Hoře s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 690/08 k uzavření NS - OTRAN Kutná Hora, s.r.o.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 621/08 ze dne 1.7.2008.

II. s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora uzavřené dne 30.1.2008 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Jiřím Balým, Uhlířské Janovice dohodou ke dni 31.7.2 008.

b)s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností OTRAN Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Žižkov, Vojtěšská 237 /26 za roční nájemné ve výši 299.790,- Kč, na dobu určitou do 31.5.2015 s účinností od 1.8.2008.

Zodpovídá : E.Hnátková, Ing. Suchánek      Termín : 15.08.08


Usnesení č. 691/08 k rozdělení grantových prostř. v oblasti školství a vzdělávání
Rada města I. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků na II.pololetí 2008 v oblasti školství, vzdělávacích projektů a sportovních aktivit.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro školství ze dne 23.6.2008.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.08.08


Usnesení č. 692/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 24-26
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 24 - přesun prostředků do rozpočtu Městské knihovny KH z rezervy města na pokrytí povinné spoluúčasti grantového programu MK ČR ve výši 193.710,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 25 - přesun prostředků do rozpočtu Městské knihovny KH z rezervy města na pokrytí nákladů nového zabezpečovacího zařízení a jeho napojení na pult centrální ochrany ve výši 19.200,- Kč dle důvodové zprávy .

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 26 - přesun prostředků do rozpočtu Městské knihovny KH z rezervy města na nákup počítačové stanice pro nově vzniklou pobočku knihovny v Malíně ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy.

2) u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 24 - 26.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 693/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 27
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 27 - přesun prostředků do rozpočtu odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy, oddělení kultury, školství a tělovýchovy z rezervy města ve výši 500.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 27.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 694/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 28
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 28 - přesun prostředků do rozpočtu Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora z rezervy města ve výši 430.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 28.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 695/08 k rozdělení grantových protředků v oblasti kultury
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultura pro II. pololetí roku 2008 tak, jak je uvedeno v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 696/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 29
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 29 - státní finanční podpora v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2008 na obnovu kostela všech svatých, domu č.p. 346 Vladislavova, č.p. 240 Hradební a královské audienční síně Vlašského dvora v Kutné Hoře v celkové výši 1.930.000,- Kč dle důvodové zprávy.

I. u k l á d á
ekonomického odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 29.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 697/08 k vyhodnocení poptáv.řízení -obnova zdi parku U Tří pávů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova ohradní zdi a brány parku U Tří pávů" Palackého náměstí v Kutné Hoře s p. MgA. Václavem Štochlem, Třemošná v celkové výši 577.033,- Kč (bez DPH).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 698/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 30
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky "váza brána pivovaru - kopie" ve výši 63.000,- Kč, z položky "pomník K.H.Borovského" ve výši 170.000,- Kč a z položky "Městská knihovna oprava terasy" ve výši 1 22.000,- Kč na položku "park U Tří pávů - branka" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 30.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 699/08 ke zmocnění podání žádosti změny zápisu školní družiny ZŠ Žižkov
Rada města z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora pana Ivo Šalátka podáním žádosti o změnu zápisu školní družiny Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98 do rejstříku škol a školských zařízení a zároveň k podání případných opravných prostředků proti rozhodnutí všech orgánů v uvedené věci.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 700/08 k výroční zprávě MTD
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu Městského Tylovo divadla v Kutné Hoře za rok 2007.


Usnesení č. 701/08 ke zpracování projektové dokumentace - sokolovna Malín
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sokolovny Malín včetně přístavby pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Malín.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 702/08 ke smouvě na vypracování projektové dokumentace -rybník Pijovky
Rada města s o u h l a s í
se sepsáním smlouvy s panem Jaroslavem Dlabáčkem na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce rybníku Pijovky dle usnesení rady města č. 601/08 ze dne 1.7.2008.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.07.08


Usnesení č. 703/08 k řešení rozpadlé opěrné zdi u vchodu do kostela sv. Jakuba
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na opravu rozpadlé opěrné zdi u bočního vchodu do kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře a s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pavel Flachs - MONESTAV, Česká 187, Kutná Hora ve výši cca 450.000,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 704/08 k prodeji původních chladicích agregátů ze zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru prodat původní agregáty chlazení demontované při rekonstrukci zimního stadionu na úřední desku a v případě, že se nenajde výhodnější nabídka, prodat je za cenu nabídnutou firmou Alois Tacl - Průmyslové chlazení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.08.08


Usnesení č. 705/08 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizač. přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 706/08 k rozpočtovému opatření INV č. 16-19/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "kogenerační jednotka Šipší" na položku "revitalizace veřejného osvětlení KH" ve výši 114.240,- Kč dle důvodové zprávy.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "kogenerační jednotka Šipší" na položku "Geofyzikální průzkum - Barbora" ve výši 72.590,- Kč dle důvodové zprávy.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky "kogenerační jednotka Šipší" na položku "kanalizace nemocnice" ve výši 34.900,- Kč dle důvodové zprávy.
d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z rezervy města na položku "Příspěvek - kanalizace U Všech svatých" ve výši 400.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 707/08 k výběrovému řízení - "Spolkový dům"
Rada města I. s o u h l a s í
s vyhlášením zadávacího řízení na zpracovatele žádosti a doplňkových příloh k žádosti o dotaci z programu ROP na projekt "Spolkový dům"

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

členové komise náhradníci členů komise
1. Ing.Tomáš Benada 1. MVDr. Václav Vančura
2. Ing.Jiří Janál 2. Ing.arch. Martin Kremla
3. RNDr.Dagmar Civišová, CSc. 3. Mgr.Ondřej Seifert

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 708/08 k výsledku VŘ na úpravu VS9 a přechodu okrsku na dvoutrubku
Rada města I. s c h v al u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí na veřejnou zakázku s názvem: "Úprava VS9 a přechod okrsku na dvoutrubku Kutná Hora" ze dne 2.7.2008 uvedený v důvodové zprávě, kde nejvhodnější nabídkou pro zadavatele je nabídka s nejnižší nabídko vou cenou uchazeče EVČ s.r.o., 530 02 Pardubice, Arnošta z Pardubic 676

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s výše uvedeným vítězným uchazečem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 709/08 k zadání novostavby Městské knihovny
Rada města s o u h l a s í
s předloženým zadáním na novostavbu Městské knihovny v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.14


Usnesení č. 710/08 k lokalitě U Všech svatých
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu a návrh postupu k přípravě rozvojové lokality U všech svatých v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 711/08 k příležitostným nákupům starých dlažebních kostek
Rada města p o v ě ř u j e
místostarosty Ing. Benadu a MVDr. Vančuru
k poskytnutí souhlasu s nákupem příležitostných nabídek starých dlažebních kostek do výše 100.000,-- Kč/1 nákup.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.07.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 15. července 2008

Nahoru