15. března 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.března 2017

Usnesení č. 204/17 k prodloužení termínu plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení č. 734/16 ze dne 21. 9. 2016
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 205/17 k přestavbě ZŠ Komenského v Kutné Hoře na knihovnu
Rada města I. s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o dílo na zpracování Studie proveditelnosti Pro akci přestavba ZŠ J.A.Komenského na knihovnu s firmou Avajo Company s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 - Nusle, dle důvodové zprávy. 

II. u k l á d á
Odboru investic administrativně dokončit podepsání smlouvy o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 206/17 k zajištění náhradní autobusové dopravy mezi Malínem a K. Horou
Rada města s o u h l a s í
se zajištěním dopravní obslužnosti Malína dle požadavku občanů Malína a to nad rámec platného jízdního řádu 245010 Malín - Kutná Hora soukromým dopravcem Jiří Koten, IČO 16537637 od 13.3.2017 do 31.3.2017.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 207/17 k proplacení biomonitoringu na území Malína
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit proplacení biomonitoringu na území Malína - občanům této městské části dle předloženého seznamu osob uvedeného v dopisu pí Krulišové ze dne 23. 2. 2017.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 28.03.17
 
  
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 15. března 2017

Nahoru