14. října 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.října 2008

Usnesení č. 881/08 k zápisu komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy z 26.9.08.

II. s c h v a l u j e
a) zahájení spolupráce s německým městem Worms na základě žádosti Středočeského kraje
b) realizaci propagačního materiálu s leteckým snímkem Kutné Hory


Zodpovídá : Ing. J.Bartoň, předseda      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 882/08 k odvolání člena a předsedy DR KH. Tebis
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o. pana Ing. Jaroslava Benadu z funkce člena dozorčí rady této společnosti na vlastní žádost.

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. jednateli společnosti Ing. Vladimíru Gajdošovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 883/08 k rozpoč.opatření KT č.6-8
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.6 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 755 960,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.7 - dotace (záloha) KU na úhradu nákladů vzniklých na volby do krajských zastupitelstvech, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 120 000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.8 - dotace KU na úhradu nákladů vzniklých na dobrovolné hasiče, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 5 510,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 6, KT č. 7 a KT č.8

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 884/08 k poptáv.řízení - Upgrade server. infrastr.
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem: "Upgrade serverové infrastru ktury určené pro provoz informačního systému úřadu" a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem firmou: AutoCont CZ, a.s., Kolín za cenu 1 678 015 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing.Rybenský      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 885/08 k poptáv.řízení - Dodávka SW
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem: "Dodávka SW, včetně technick é podpory" a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem firmou: AutoCont CZ, a.s., Kolín za cenu 1.562.672 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing.Rybenský      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 886/08 k odkladu splatnosti úvěru - Nemocnice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s provedením jednostranného zápočtu pohledávky Města za Nemocnicí Kutná Hora s.r.o. ve výši 875.000,-- Kč a úroku z této půjčky ve výši cca
120.000,-- Kč proti části nově vzniklého závazku Města k Nemocnici Kutná Hora s.r.o ve výši 3.329.044,-- Kč za "opomenuté závazky z přesčasů a poměrné části nevybrané dovolené k datu vyrovnání".

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 887/08 k věc.břemeni - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.č. 3992/24 a 3985/1) na pozemku p.č. 3989/15 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem T eplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 888/08 k věc.břemeni - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro čp. 179) na pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 889/08 k věc.břemeni na pozemku Střed.kraje
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívající v uložení kabelu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 4517/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Středočeského kraje ve prospěch Města Kutná Hora pro rozšíření sítě veřejného osvětlení - Nad lesem Kutná Hora - Dolní Žižkov. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.700,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 890/08 k věc.břemeni - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.č. 4161/2) na pozemku p.č. 4163/38 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 87 4/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 891/08 k věc.břemeni - Hellmannovi
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 800/08 ze dne 16.9.2008
b) se zřízením věcného břemene vedení a provozování stavby vodovodní přípojky na p.č. 1966 v k.ú. Nové Dvory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č.1962, 1961 a 1959 v k.ú. Nové Dvory, v současné době manželů Aleny a Čeňka H ellmannových,Kolín . Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 10,- Kč/bm.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 892/08 k převodu pozemku - pč.629/2 - ŘSD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 629/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 893/08 k zápisům RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy z jednání majetkové komise ze dne 8.9. a 6.10.2008
b) zápis z 13. zasedáí Komise životního prostředí ze dne 15.9.2008
c) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 24.9.2008.


Usnesení č. 894/08 k prodeji části pozemku - Krausovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 520/5 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Malín včetně části opěrné zdi a studny Josefu a Lence Krausovým, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.11.08


Usnesení č. 895/08 k prodeji části pozemků - Černuškovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemků p.č. 520/1 a 520/5 o výměře cca 345 m2 v k.ú. Malín včetně části opěrné zdi Jiřímu a Jaroslavě Černuškovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.11.08


Usnesení č. 896/08 k darování pozemků pč.1935/4 a 1939/5
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s darováním pozemků p.č. 1935/4 o výměře 1001 m2 a p.č. 1939/5 o výměře 46 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně stavby základové desky společnosti SPARTA ČKD Kutná Hora, a.s.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 897/08 k prodeji pozemku - Koudelkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 42/1 o výměře 1719 m2 v k.ú. Perštejnec manželům Petře a Martinovi Koudelkovým, Kutná Hora za kupní cenu rozdělenou podle kvality pozemku. Pozemek u stavby (rovina) za 150,- Kč/m2 a pozemek svahu za 20,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 898/08 k vyhodnocení VŘ č.M 9/08 - Pirkner.nám.
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. M 9/08
Na 1. místě se umístil pan Petr Zvinger,Praha 5-Hlubočepy.
Na 2. místě se umístil pan Ing. Pavel Míka, 284 01 Kutná Hora.
Na 3. místě se umístila Mgr.Linda Peichlová,160 00 Praha 6

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 614 Pirknerovo nám., Kutná Hora s pozemky p.č.1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora s uchazečem podle pořadí uvedeném v bodu I. panem P. Zvingerem. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nab ízenou kupní cenu 2.360.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 899/08 k prodeji pozemků - Růžičkovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4004/48 o výměře 82 m2 a p.č. 4004/1 o výměře 3.970 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jiřího Růžičky,Kutná Hora a pana Jiřího Růžičky,Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.11.08


Usnesení č. 900/08 k poskytnutí studij.příspěvku
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 9 000,- Kč/btto ročně na školné pro strážníka Městské policie K. Hora Pavla Čiháka

II. u k l á d á
Kanceláři tajemníka zapracovat do kvalifikační dohody ze dne 1. 9. 2008 dodatek, týkající se maximální výše nákladů, kterou by byl zaměstnanec p. Pavel Čihák byl povinen zaměstnavateli nahradit v případě nesplnění svého závazku plynoucí z kvalifikační do hody

Zodpovídá : I.Šalátek,O.Kubový      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 901/08 k rozpoč.opatření OŽP č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2008, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 249 960,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení

Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Ing.Kocián      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 902/08 k prodloužení plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení č. 206/06 dle předložené důvodové zprávy (ROZ)
b) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 903/08 k výměně bytu
Rada města n e s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Janou a Františkem Tomáškovými, Kutná Hora, byt č. 6 o velikosti 3+1, a manželi Petrou a Tomášem Krbílkovými,Kutná Hora, byt č. 11 o velikosti 2+kk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 904/08 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 2+KK v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Pavlou Müllerovou,za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu urči tou 2 roky - s účinností od 1.11.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 905/08 k dodatku ke smlouvě - Nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora týkající se vyjmutí movitých vě cí dle seznamů, které jsou přílohou tohoto materiálu.

Zrušeno usnesením RM č. 1058/08 ze dne 14.10.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 906/08 k pronájmu pozemku pč.1291/2
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku jednat ve věci uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora s manžely Doležálkovými.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 907/08 k žádosti MUDr.Zdeňka Adámka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej movitých věcí dle žádosti MUDr. Zdeňka Adámka
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.11.08


Usnesení č. 908/08 k žádosti p.Jiřího Bartuňka
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jiřím Bartuňkem, Kutná Hora týkajícího se rozšíření o nájemc e paní Marii Caldovou, Kutná Hora a rozšíření účelu nájmu o pojišťovací a finanční poradenství.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.08


Usnesení č. 909/08 k žádosti pí Zelinkové
Rada města I. r u š í
usnesení č. 755/08 ze dne 26.8.2008

II. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 19.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Miloslavou Zelinkovou,Kutná Hora týkající se vyjmutí části movitého majetku (stojan na sádrování + pol. inv. č. 02817, leštička inv. č. 02869, stůl sádrovací inv. č. 02805, lis hydraulický inv. č. 157, odsávací box inv. č. 164, vibrátor čtyř - kyvetový inv. č. 153, skříň šatní dvoudvéřová inv. č. 012101, skříňka na spisy inv. č . 02677) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 6.054, Kč s účinností od 1.11.2008

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Hnátková      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 910/08 k dodatku ke smlouvě - pí Říhová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 26.9.2008 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Říhovou,Kutná Hora týkající se vložení instrumentačního stolku inv. č. 08072 a věšáku nástěnného dřevěného inv.č. 08053 do předmětu nájmu a zvýšení ročního nájemného o 36,- Kč za movité věci vše s účinností od 1.11.2008.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 911/08 k postupu řešení záležitosti CT
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, aby Advokátní kancelář Mgr. Ing. Pavla Bezoušky, se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, Čáslav zastupovala Město Kutná Hora v záležitosti "Smlouvy o dílo" uzavřené dne 4.3.2004 mezi Městem Kutná Hora a společností Edomed s.r.o. (nyní Edomed a.s.) týkající se dodávky souboru zařízení pro pracoviště CT v NsAČ Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informaci týkající se postupu ve věci žádosti společnosti MEDISTYL-PHARMA spol. s r.o. ze dne 25. 9. 2008
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 912/08 k uzavření smlouvy o výpůjčce (J.Mikeš)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem, bytem Přítoky 20 na dobu určitou od 15.10. 2008 do 12.11.200 8.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 913/08 k pověření OSM k prodlužování nájemních smluv
Rada města p o v ě ř u j e
odbor správy majetku k rozhodování o prodloužení nájemních smluv u bytových jednotek v majetku Města Kutná Hora, pokud budou uhrazeny veškeré platby s tím, že je oprávněna vyhradit si rozhodování v konkrétních případech.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.08


Usnesení č. 914/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Jiřinu a Pavla Morcovy,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 383,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Alenu Macháčkovou,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.051,00 Kč.

c) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Alexandru Matějkovou,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 710,00 Kč.

d) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Martina Hromádku,
Kutná Hora ve výši 25 % z částky 6.849,00 Kč.

e) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Evu Toticovou,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 135,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 915/08 k výpůjčce Sankturin.domu - "Dětství bez úrazů"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve II. patře domu č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Dětství bez úrazů,o.p.s., se sídlem Světova 17, Praha 8 na dobu určitou 23.10.2008 od 9.30 hod. do 12.00 hod. za účelem pořádání semináře "Úraz není náhoda".

Zrušeno usneseneím RM č. 1013/08 dne 4.11.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.08


Usnesení č. 916/08 k prodeji dalších objektů z majetku města
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytových a nebytových jednotek, v domě čp. 31 ul. Vojtěšská, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 683 a části p.č. 684/2 v k.ú. Kutná Hora a v domě čp. 917 a 918 ul. Růžová, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 3988/10, p.č. 3988/11 a části pozemků p.č. 3988/9 a p.č.3988/13 v k.ú. Kutná Hora

II. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ohledně připravovaného prodeje bytových jednotek v domě čp. 322 ul.Benešova, včetně společných částí domu a podílů na pozemku p.č. 2479 v k.ú. Kutná Hora.


Bod I. zrušen usnesením RM č. 230/09 ze dne 10.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 917/08 k ukončení NS a vyhlášení VŘ č. SN 21/08 - Benešova 633
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 22.6.1999 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností RABBIT Trhový Štěpánov a.s., se sídlem Trhový Št ěpánov 302 výpovědí ze strany nájemce.

I. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/08 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 24.11.2008 v 16.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.12.08


Usnesení č. 918/08 k žádosti pí Mgr. J.Flechtnerové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Mgr. Janou Flechtnerovou,Opočno týkajícího se rozšíření účelu nájmu o kancelář Občanského sdružení J.A.S.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.08


Usnesení č. 919/08 ke zrušení usnesení a uzavření dodatku - Obl. charita K.Hora
Rada města I. r u š í
usnesení č. 294/08 ze dne 25.3.2008

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 9. 2003 mezi Oblastní charitou Kutná Hora a Městem Kutná Hora v tom smyslu, že se účel pronájmu provozování ubytovny, sociální poradny a správního střediska Oblastní charity mění na provozování Azylového domu pro rodiny s dětmi, sociální poradny a správního střediska Oblastní charity s tím, že Oblastní charita bude dodatečně informovat Radu města Kutná Hora v případě přidělování pokojů mimokutnohorským občanům včetně stanoviska odbo ru sociálních věcí a zdravotnictví.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 920/08 k náhradě škody za zkrácení hudební produkce
Rada města n e s o u h l a s í
s požadavkem na náhradu škody a ušlého zisku pana Jakuba Kruliše, Čáslav, který dne 19.7.2008, na základě smlouvy s Městem Kutná Hora, pořádal v parku pod Vlašským dvorem hudební festival.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 921/08 k plánu zimní údržby místních komunikací
Rada města s c h v a l u j e
plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2008/2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 922/08 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. Zápis č. 06/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 22.9. 2008.

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. s nákupem vozidla na čištění komunikací v celkové výši max 5 mil Kč bez DPH. Nákup bude proveden v roce 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 923/08 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
a) zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 24.9.2008.

b.) zprávu "Současný stav a možná budoucnost CZT v Kutné Hoře", kterou zpracoval předseda Dozorčí rady KH TEBIS s.r.o. Ing. Jaroslav Benada.

Zodpovídá : Ing.T.Benada, místostarosta      Termín : 20.10.08


Usnesení č. 924/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 83/08-88/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.83/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 181.710,-- Kč na položku smuteční síň opravy, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.84/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na rozpočtovou položku vest.kuch.linka - Šultysova 170, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.85/08, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Vlašský dvůr opravy o částku 55.000,-- Kč. K přesunu dochází na úkor položky - Vlašský dvůr služby viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.86/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku hospodářský pavilon - rekonstrukce topení v celkové výši 9.070,-- Kč, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č. 4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.87/08, kterým dochází z důvodu finanční nedostatečnosti k navýšení rozpočtové položky byty pojistné události o částku 37.610,-- Kč, a to na úkor položky opravy pojistné události - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.88/08, kterým dochází z důvodu úhrady demolice vodojemu se strojovnou K.Hora - Sedlec k přesunu rozpočtových prostředků na novou položku demolice vodojemu ve výši 440.260,-- Kč, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.6 d ůvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 925/08 k žádosti man. Mančových
Rada města I. r u š í
usnesení č. 740/08 bod b) ze dne 26. 8. 2008

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 1 v čp. 69 Komenského náměstí v Kutné Hoře proti manželům Margitě a Marijanu Dimitrovu Mančovým, v případě, že nebude uhrazena celková dlužná částka do 25. 10. 2008 a nedojde k vyklizení bytu ze strany manželů Mančo vých do 14. 11. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 926/08 k přidělení bytu v DPS (J.Převrátilová)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 27 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, v přízemí domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Jiřinou Převrátilovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1 1. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 927/08 k přidělení bytu v DPS - man. Harvalíkovi
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 2+1, ve 2. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s manželi Janou a Bohumírem Harvalíkovými, Vlašim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neu rčitou s účinností od 1. 11. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 928/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 43-46/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a)předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 43 - vytvoření nové investiční položky na akci "vytvoření a osazení repliky sochy Madony s děťátkem do výklenku fasády domu čp. 34 Barborská ulice" v Kutné Hoře ve výši 41 692,- Kč na úkor položky "služby památky" dle důvodové zprávy č.1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 44 - vytvoření nové investiční položky na akci "oprava opěrné zdi u bočního vchodu do kostela sv. Jakuba" v Kutné Hoře ve výši 455 000,- Kč na úkor neinvestiční položky "oprava opěrné zdi u bočního vchod u do kostela sv. Jakuba" dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 45 - přesun rozpočtových prostředků z položky "socha sv. Anny" ve výši 40 205,- Kč na položku "oprava opěrné zdi u bočního vchodu do kostela sv. Jakuba" dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 46 - přesun rozpočtových prostředků z položky "socha sv. Anny" ve výši 10 800,- Kč na položku "reliéf Jaroslava Vrchlického" dle důvodové zprávy č. 4

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 43 - 46.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 929/08 k provedení soklu a opravy chodníku podél domu Vladislavova 376
Rada města s o u h l a s í
a) s provedením soklu z umělého kamene a opravy chodníku podél domu čp. 376 Vladislavova ulice v Kutné Hoře

b) s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. P020 na akci "Obnova vnějšího pláště domu čp. 376 Vladislavova ulice - uliční průčelí" v Kutné Hoře s firmou Památky Praha a.s., Fetrovská 51, 160 00 Praha 6 z důvodu navýšení ceny díla o částku 74 098,- Kč dl e důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 930/08 k žádosti p. Straky - konání cyklistických závodů
Rada města I. s c h v a l u j e
a) konání závodů a převzetí záštity nad akcemi: Mistrovství ČR horských kol cross country v roce 2009, Straka cup 2009, Závod horských kol pro kutnohorské základní školy 2009, Cyklomaraton Kutnohorská padesátka 2009.

b) využít grantový systém roku 2009 v oblasti sportu pro finanční podporu závodů

II. n e s c h v a l u j e
použití znaku Města Kutná Hora na dresu mistryně České republiky Markéty Drahovzalové - Bike club Kutná Hora a nabízí možnost použití loga města na dresu mistryně České republiky Markéty Drahovzalové - Bike club Kutná Hora .

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 931/08 k žádosti o zápůjčku znaku města (Kompakt spol. s r.o.)
Rada města n e s o u h l a s í
s použití znaku města společností Kompakt spol. s r.o.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.10.08


Usnesení č. 932/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 47
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 47 - přesun prostředků do rozpočtu odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy, oddělení kultury, školství a tělovýchovy z rezervy města ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 47.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 933/08 k mimořádným odměnám ředitelům školských PO
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ J.Palacha, p.řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka, p. řed. Mgr. Radek Pařez
ZŠ Kremnická, pí.řed. PaedDr. Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí. řed. Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, pí. ředitelka Irena Kloudová
ZUŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 934/08 k zápůjčce znaku města (Helvich vydavatelství multimédia)
Rada města n e s o u h l a s í
s použitím znaku města společností Helvich vydavatelství multimédia.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.10.08


Usnesení č. 935/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 48
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.48 - přesun rozpočtových prostředků pro TJ Sokol Kaňk na částečné zajištění prostředků na dokončení přestavby kabin fotbalového oddílu ve výši 50.000,- Kč z rezervy rozpočtu, dle bodu 1 předložené důvo dové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 48.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 936/08 k provedení obnovy střešního pláště - Libušina 380
Rada města s o u h l a s í
a) s provedením obnovy střešního pláště domu čp. 380 Libušina ulice v Kutné Hoře.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního pláště domu čp. 380 Libušina ulice" v Kutné Hoře s firmou Mydlochova stavební s.r.o., Na Sioně 327, Kutná Hora dle předložené cenové nabídky ve výši 446 339,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 937/08 k nákupu použité dlažby
Rada města s o u h l a s í
S vyčleněním finančních prostředků na nákup použité velké dlažby a atypické kamenné dlažby od firmy Votava CZ s.r.o., Skuteč v celkové hodnotě 500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 938/08 k rozpočtovému opatření INV č. 27-29/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "parkovací automaty" na položku "chodník Kouřimská ulice" ve výši 11.500,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "přílohy k žádostem" na položku "rybník Bylany" ve výši 430.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky "přílohy k žádostem" na položku "Školní družina Žižkov" ve výši 14.500,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 939/08 k výstavbě VO v K.Hoře v lokalitě Dolní Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pavel Turek, Přítoky 71, Kutná Hora na realizaci veřejného osvětlení v lokalitě Kutná Hora - Dolní Žižkov - ulice Nad Lesem.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 940/08 k rozpočtovému opatření INV č . 30
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Investiční záměr Odbahnění a rekonstrukce požární nádrže v Poličanech dle projektu Pro Vak v.o.s. a zadání této akce firmě Monestav Kutná Hora, Ku Ptáku 387 za cenu 794.783,- Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky "sídliště Šipší revitalizace" na položku"revitalizace nádrž Poličany" ve výši 800.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 941/08 k rozpočtovému opatření INV č. 31
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Investiční záměr rekonstrukce osvětlení v MŠ Benešova I. a Benešova II. v Kutné Hoře a zadat tuto zakázku firmě Pavel Turek, Přítoky 71, Kutná Hora za cenu Benešova I. 209.000,-Kč
Benešova II. 231.000,-Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sídliště Šipší revitalizace" na položku "Osvětlení MŠ Benešova" ve výši 440.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 942/08 k záchytnému parkovišti
Rada města s o u h l a s í
se zadáním studie na záchytná parkoviště historického jádra společnosti HŠH architekti s.r.o. dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 943/08 k okružní křižovatce Opletalova/Ortenova
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na stavbu okružní křižovatky Opletalova / Ortenova na sídlišti Šipší s firmou Silnice Čáslav Holding, a.s.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 14. října 2008

Nahoru