14. prosince 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.prosince 2016

Usnesení č.1028/16 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú.KH (zahrádka)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.01.17


Usnesení č.1029/16 k záměru na propachtování části pozemků v k.ú.KH (zahrádka)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.01.17


Usnesení č.1030/16 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú.KH - pí Šturmová
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3689/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.01.17


Usnesení č.1031/16 k ukončení zveřejnění záměru na pronájem - Šultysova ul.č.p.154
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 1003/16 na pronájem prostor sloužících podnikání (kancelář č. 6, 7, 8, a 9) v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č.1032/16 k ukončení VŘ č.SN 22/16 na pronájem - Šultysova ul., č.p.167,KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 22/16 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č.1033/16 k ukončení VŘ č.SN 21/16 na pronájem - Šultysova ul., č.p.167
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 21/16 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č.1034/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce, záměr na výpůjčku
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - tzv. klub Atrium v budově č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ: 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora na dobu určitou od 15.12.2016 do 14.1.2017 s tím, že náklady spojené s užíváním předmětných prostor bude hradit vypůjčitel.

b) zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory - tzv. klub Atrium v budově č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou na základě žádosti Oblastní charity Kutná Hora, IČ: 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.01.17


Usnesení č.1035/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Zachova ul., č.p.368, KH
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 788/16 ze dne 5.10.2016.

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 368, Zachova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Pečovatelskou službou Kutná Hora, příspěvkovou organizací, IČ 61926973, se sídlem Pirknerovo náměstí 202/6, Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem provozování klubu důchodců.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.01.17


Usnesení č.1036/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Zachova ul., č.p.368, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 368, Zachova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizací Kutná Hora, IČ 86553003, se sídlem Zachova 368/32, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem provozování činnosti tohoto svazu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.01.17


Usnesení č.1037/16 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Pavlem Hruškou,Kutná Hora k zahrádkářským účelům s účinností od 1.1.2017 na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1038/16 k uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na pozemek v k.ú.Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené dne 31.8.2015 na pozemek p.č. 791/27 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory týkajícího se změny propachtovatele z ČR - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 na Město Kutná Hora a zvýšení pachtovného ze současných 500,00 Kč/rok na částku ve výši 807,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1039/16 k prodloužení náhradního ubytování - man.Čurejovi
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1040/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - ul.U Beránky č.p.378, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín uzavřené dne 30.3. 2015 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a p. Zdeňkem Tvrdíkem, IČ 14782014,Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se souhlasu s tím, že nájemce je oprávněn do krátkodobého užívání max. do 48 hodin přenechat za úplatu předmět nájmu třetí osobě s tím, že takto získané finanční prostředky se stávají příjmem nájemce.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.01.17


Usnesení č.1041/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o provozování nemovitostí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smluvního vztahu mezi Kutnohorsko.cz, o.p.s., IČ 26564921, se sídlem V zátiší 437, Kutná Hora a paní Monikou Bajerovou, Kutná Hora týkajícího se zajišťování provozu občerstvení v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
uzavření smluvního vztahu mezi Kutnohorsko.cz, o.p.s., IČ 26564921, se sídlem V zátiší 437, Kutná Hora a paní Andreou Langrovou,Kutná Hora, týkajícího se zajišťování provozu občerstvení v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.01.17


Usnesení č.1042/16 ke zvýšení nájemného pro byty v objektu č.p.651-653 ul.Puškinská, KH
Rada města s c h v a l u j e
zvýšení nájemného pro byty v objektu č.p. 651, 652 a 653 ul. Puškinská v Kutné Hoře dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve smyslu ustanovení § 2249 odst. 3 s přihlédnutím k ustanovení § 3074 odst. 2, v návaznosti na uplynutí doby 20 let od kolaudace objektu a s tím spojené podmínky dané Smlouvou o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci. Výše nájemného se od 1. 1. 2017 zvyšuje a stanovuje jako smluvní v částce 45,- Kč za 1 m2 s tím, že takto stanovené nájemné je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1043/16 ke změně ceníku za využití sportoviště
Rada města s c h v a l u j e
změnu ceníku za využití sportoviště - UMT, fotbalové hřiště Jana Palacha, Kutná Hora, platného od 1.6.2012, spočívající v rozšíření o využití sportoviště mládežnickými týmy: Sparta Kutná Hora, TJ Sokol Kaňk, TJ Sokol Malín, TJ Viktoria Sedlec, za cenu bez osvětlení 100,- Kč/hod., s osvětlením 200,- Kč/hod., s účinností od 1.1.2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.01.17


Usnesení č.1044/16 k provozním nákladům na teplno a TUV v domech č.p.921,922 ul.U Havírny
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) stížnost nájemníků domů č.p. 921 a 922, ul. U Havírny, Kutná Hora, týkající se zvýšení ceny teplé užitkové vody a tepla v objektech č.p. 921 a 922, ul. U Havírny, Kutná Hora.

b) informativní zprávu k rozúčtování nákladů na zabezpečení provozu tepelného zařízení po realizaci zemních vrtů a umístění solárních panelů v objektech č.p. 921 a 922, ul. U Havírny, Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
rozúčtování nákladů souvisejících se zabezpečením provozu tepelného zařízení nájemníkům bytů v objektech č.p. 921 a 922, ul. U Havírny, Kutná Hora, v ročním vyúčtování služeb.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č.1045/16 k rozpočtovým opatřením OSM č.30-33/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 30/16, kterým se navyšuje výdajová položka ZS -opravy o částku 60.000,-- Kč, a to na úkor položky stadion Olympia - studna.

b) předložený návrh OSM č. 31/16, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka stadion Olympia - služby, revize o částku 30.000,-- Kč, a to na úkor položky stadion Olympia - studna.

c) předložený návrh OSM č. 32/16, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka ZS - čisticí stroj ve výši 49.000,-- Kč, a to na úkor položky stadion Olympia - studna.

d) předložený návrh OSM č. 33/16, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka ZŠ Jana Palacha - přístřešek ve výši 50.000,-- Kč a to na úkor položky byty rekonstrukce.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.17


Usnesení č.1046/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo - rekonstrukce bytu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Rekonstrukce bytu č. 2, Kollárova 590, Kutná Hora" uzavřené dne 8.9.2016 mezi Městem Kutná Hora a spol. STAVONEL, spol. s r.o., IČ 25737082, se sídlem Komenského náměstí 39, Kutná Hora, týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku ve výši 131 986,27 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení stavby do 20.12.2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.12.16


Usnesení č.1047/16 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
bere na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 28. 11. 2016.

II. o d v o l á v á
pana Ivana Sovu z funkce člena majetkové komise.


Usnesení č.1048/16 k prodeji pozemku v k.ú.Zhoř u Červných Janovic - p.Voldřich
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 885/16 ze dne 2.11. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17

Zrušeno usnesením RM č. 97/17 ze dne 8. února 2017.

Usnesení č.1049/16 ke směně pozemků v k.ú.KH - ZO Českého zahrádkářského svazu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit směnu části pozemku p.č. 2781 o výměře cca 39 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 3528/1 o výměře 38 m2 a p.č. 3528/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kutná Hora, IČ 61926418, se sídlem Slavíkova 575, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č.1050/16 k prodeji pozemku v k.ú.KH - p.Geier
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 2168/10 o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Geierovi, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č.1051/16 k prodeji pozemku v k.ú.Sedlec u KH - p.Geier
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 624/3 o výměře 258 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Geierovi, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č.1052/16 k záměru na prodej podílu pozemků v k.ú.KH - pí Malkovská
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 pozemků p.č. 2474/2 o výměře 40 m2, p.č. 2476/1 o výměře 1266 m2, p.č. 2476/8 o výměře 9 m2 a p.č. 2476/9 o výměře 9 m2, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaných na LV č. 13639 pro obec a katastrální území Kutná Hora u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č.1053/16 k odkupu pozemku v k.ú.Hetlín - p.Douda
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 246 o výměře 896 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hetlín do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Josefa Doudy, 285 41 za celkovou kupní cenu ve výši 30.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č.1054/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - MLaR KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 14, kterým se mění obsah přílohy č. 1 Nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12.6.2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 62967291, se sídlem Opatovice I č.p. 43 jako nájemcem dle přiložených tabulek.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1055/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6019991/1, Kutná Hora, Zemanova, parc.č. 1640/2 - knn) na pozemku p.č. 3834/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č.1056/16 ke zřízení VŘ služebnosti stezky a cesty v k.ú.KH
Rada města n e s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty dle ust. § 1274, § 1276 zák. č. 89/2012 Sb. na pozemcích p.č. 2149/9, p.č. 2149/10 a p.č. 2149/13 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora dle žádosti ČR - Státního oblastního archivu v Praze, se sídlem Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1057/16 k přijetí účelově určeného finan.daru - Školní jídelny KH
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 6 018,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.12.16


Usnesení č.1058/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis školské komise ze dne 14. 11. 2016
b) žádost pana Václava Veselého o ukončení členství v komisi


Usnesení č.1059/16 k vyhlášení výběrového řízení - Fond regenerace města KH
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení pro rok 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1060/16 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 12. 2016


Usnesení č.1061/16 k informativní zprávě - vybudování infrastruktury pro výuku
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu - report č. 2 - k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy.


Usnesení č.1062/16 k rozpočtovému opatření OI č.58-61
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OI č. 58 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "MŠ Malín - neinv. výdaje" ve výši 7.865,- Kč dle důvodové zprávy.

b) rozpočtové opatření OI č. 59 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Sankturinovský dům - neinv. výdaje" ve výši 6.482,- Kč dle důvodové zprávy.

c) rozpočtové opatření OI č. 60 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "PD - Chodník Karlov - ČKD" ve výši 93.170,- Kč dle důvodové zprávy.

d) rozpočtové opatření OI č. 61 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "DPS Kutná Hora - doplňkové práce" ve výši 15.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1063/16 k Sanaci sklepa Spolkového domu
Rada města v y h l a š u j e
poptávkové řízení na sanaci sklepa Spolkového domu v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.17


Usnesení č.1064/16 k Revitalizaci Národní kulturní památky Vlašský dvůr
Rada města I. s o u h l a s í
a)s uzavřením dohody o provedení práce od 15.12.2016 do 15. 2. 2017 s panem PhDr. Ondřejem Hubáčkem na provádění prací Dotačního manažera projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře dle důvodové zprávy

b) s uzavřením dohody o provedení práce od 15.12.2016 do 15. 2. 2017 s panem Ing. Tomášem Pápolem na provádění prací Finančního manažera projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře dle důvodové zprávy

c)zplnomocňuje Ing. Tomáše Pápola a PhDr. Ondřeje Hubáčka k přístupu a adiministraci žádosti o dotaci v systému MS2014+ v období od 14.12.2016 do 15.2.2017, s tím, že bude řídící výbor projektu o všech úkonech předem informován

II. u k l á d á
a) Ekonomickému odboru uzavřít dohody o provedení práce

b) Odboru investic zadávat a kontrolovat provádění prací a schvalovat podklady pro proplácení mezd.

c) Průvodcovské službě předat a umožnit PhDr. Hubáčkovi a Ing. Pápolovi přístup a nahlížení do žádosti o dotaci v systému MS2014+ s tím, že veškeré změny bude schvalovat řídící výbor.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1065/16 k zahájení zadáv.řízení - sport.hala Klimeška - 2.etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Sportovní hala Klimeška - 2. etapa"

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kriterium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Jan Trávníček, DiS.
2. Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
3. Ing. Josef Bárta Antonín Novák

b) s administrací průběhu zadávacího řízení včetně posouzení kvalifikace účastníků a vybraného dodavatele Ing. Josefem Bártou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.17


Usnesení č.1066/16 k žádosti o změnu financování provozu Městské plovárny
Rada města s o u h l a s í
se změnou financování provozu Kutnohorské plovárny.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1067/16 k žádosti o udělení souhlasu - snížení energ.náročnosti budov
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s možným zafinancováním spoluúčasti na dotaci MŽP v rámci dotačního programu "5.1 - Snížení energetické náročnosti budov pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s., Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

b) s navýšením majetkového podílu města dle platné smlouvy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1068/16 k rozpočtovému opatření INV-TO č.24/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 24/16, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Pal.náměstí -trhy - el.rozvody ve výši 42.920,-Kč, a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - investice ve výši 42.920,-Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1069/16 k uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSET s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o dílo. Předmětem této smlouvy je provedení inklinometrických a bezpečnostních geodetických měření v roce 2017 v ulici Kremnická a Táborská v Kutné Hoře a vypracování závěrečné zprávy, v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Cena za sjednané dílo 356.296,60 Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1070/16 k plánu hospodaření pro rok 2017 - MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm.c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
s předloženým plánem hospodaření společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. pro rok 2017
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : . .


Usnesení č.1071/16 k odměňování manažerů pracovních skupin Komunitního plánu
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora, a to formou odměn za vykonanou práci pro rok 2017.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 15.12.17


Usnesení č.1072/16 k uzavření smlouvy o poskytnutí poradenské služby
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s panem Michalem Polesným o poskytnutí poradenské služby v rámci procesu naplňování 4. Komunitního plánu.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 02.01.17


Usnesení č.1073/16 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 30. 11. 2016


Usnesení č.1074/16 k procesu plánování sociál.služeb ve městě KH
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením příkazní smlouvy s firmou PFIS, s.r.o., zastoupenou jednatelkou paní Bc. Lenkou Šebelovou, ve věci zpracování a podání projektové žádosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 03_16_63 s názvem Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 13, kterým dochází ke zřízení nové položky PFIS s.r.o. - zpracovatel žádosti do OP Zaměstnanost ve výši 20.000,- Kč, a to na úkor položky rezerva OSVZ dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleného v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Bc.Šlesingr, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1075/16 k rozpočtovému opatření OŽP Č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 5 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Ing. Vítězslavu Křivkovi, Brno ve výši 50 830 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1076/16 k rozpočtovému opatření OŽP č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.6 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2450,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1077/16 k rozpočtovému opatření OŽP č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 7 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2016, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 246 508,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1078/16 k rozpočtu Fondu cestovího ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozpočet Fondu cestovního ruchu na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. E. Kumstýřová      Termín : 02.01.17


Usnesení č.1079/16 ke stabilnímu fondu pro prodporu a rozvoj soc.služeb
Rada města I. s c h v a l u j e
aktualizovaná Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města
a) zrušit usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. 217/08 ze dne 9. září 2008.

b) schválit aktualizovaná Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 14. prosince 2016

Nahoru