14. prosince 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.prosince 2011

Usnesení č.1036/11 k odprodeji kancelářského vybavení
Rada města s c h v a l u j e
odprodej kancelářského vybavení kanceláře u vstupu do budovy Radnická 178 za odhadní cenu 15.501,00 Kč Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1037/11 ke změně katastr.hranice mezi k.ú.Bylany a KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou katastrální hranice mezi kat. územím Bylany u Kutné Hory a kat. územím Kutná Hora, která byla vyvolána komplexními pozemkovými úpravami probíhajícími v katastrálním území Bylany u Kutné Hory a na části katastrálního území Miskovice, Kutná Hora, Malešov, Mezholezy u Kutné Hory, Poličany a Přítoky.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.12


Usnesení č.1038/11 k ukončení VŘ č.M7/11 a vyhlášení VŘ č.M9/11
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 7/11 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 9/11 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.200.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.12


Usnesení č.1039/11 k zakoupení pozemků v k.ú.Paběnice od ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemků p.č. 1258, p.č. 1262, p.č. 1266 a p.č. 1698 v k.ú. Paběnice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, za celkovou kupní cenu ve výši 35.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.12


Usnesení č.1040/11 k jednání o převodu pozemku v k.ú.KH
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení zahájit jednání s vlastníkem pozemku p.č. 3998/12 v k.ú. Kutná Hora o případném převodu tohoto pozemku do vlastnictví Města Kutná Hora z důvodu plánované stavby místní komunikace.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1041/11 ke zřízení věcného břemene ve prospěch Města KH
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Kutná Hora, Česká, Štefánikova ul. - doplňkové osvětlení přechodů pro chodce" na pozemcích p.č. 3992/14, 3668/39, 3668/26 a 3668/18 v kat. území Kutná Hora v majetku Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, 150 21, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 3.360,- Kč, včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.12


Usnesení č.1042/11 k rozpočtovému opatření EO č.26-28
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 26 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základně Rozhodnutí o přidělení prostředků z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2011 ve výši 7 250,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 27 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 500 Kč na úhradu vratky sociální dávky z roku 2010 do rozpočtu Středočeského kraje Odboru sociálního a zdravotního z ostatních neinvestičních výdajů kanceláře ta jemníka dle důvodové zprávy č. 2
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 28 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 315 000 Kč rozpočtové položky "Kam v Kutné Hoře" na položku "Sdělovací prostředky - služby" oddělení kultury dle důvodové zprávy č. 3

II. p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2011 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně o úpravy finančních vztahů vůči SR, obcím, krajům a regionálních rad

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených a provedených rozpočtových opatřeních
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1043/11 k uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 642/10 ze dne 6.8.2010

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 178928/2009/KUSK-ev.č. 4685/MJT/2009 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Kutná Hora týkajícího se souh lasu s provedením zateplení hlavní budovy objektu nemocnice č.p. 237 na pozemkové parcele č. 678/1 v k.ú. Kutná Hora


Zrušeno usnesením RM č. 654/12 dne 22.8.212.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č.1044/11 k žádosti pana Petra Marečka
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o umístění tabule s nápisem "Na Valech" nad vchod restaurace na ohradní zdi postavené na pozemku p.č. 920 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Petrem Marečkem, Malešov, na dobu ne určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční částku 2.400,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č.1045/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 33/11 a vyhlášení VŘ č.SN 45/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 33/11 na odprodej volného městského bytu č. 20 v domě čp. 133 ul. Studentů (včetně podílu na pozemcích par. č. 795/9, 795/11 a 795/13) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 45/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 20 (2+0) v domě čp. 133 ul. Studentů včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 795/9, 795/11 a 795/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávě rka do tohoto výběrového řízení je dne 12.3.2012 v 15.00 hodin

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.03.12


Usnesení č.1046/11 k vyhlášení VŘ č.SN 34/11 a vyhlášení VŘ č.SN 44/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 34/11 na odprodej volného městského bytu č. 7 v domě čp. 469 ul.Benešova (včetně podílu na pozemcích par. č. 2474/1 a 2475) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 44/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 7 (1+1) v domě čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " Pr ohlášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků parc. č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravid el 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 12.3.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.03.12


Usnesení č.1047/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Lhoťanovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.907,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1048/11 k uzavření dohody o splácení dluhu - Červeňákovi
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 44.303,00 Kč pro manžele Červeňákovy,Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1049/11 k prodeji bytové jednotky č.4 domě,čp.328,ul.Fučíkova,KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č.4 v domě čp. 328, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 610 a p.č. 611 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 23.5.1998 manželům Miroslavu a Barboře B rožkovým,Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.12


Usnesení č.1050/11 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 960/11.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.12.11


Usnesení č.1051/11 k pronájmu bytu pí D. Kalejové
Rada města I. n e s o u h l a s í

I. n e s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 37/11 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Darinou Kalejovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 6 měsíců ode dne uzavření nájemní smlo uvy, za smluvní nájemné ve výši 8.500,- Kč měsíčně.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1052/11 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1053/11 k uzavření dohody o splácení dluhu - Táborští
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 27 217,00 Kč mezi Městem Kutná Hora a manželi Táborskými,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1054/11 k uzavření podnájemní smlouvy - MOBILY XXL
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi panem Václavem Myřátským, bytem Vrchlického 146, Kutná Hora a panem Pavlem Rudolfem, Kutná Hora, jako nájemci a společností MOBILY XXL s.r.o., IČ: 24184403, se sídlem Kutná Hora, Vrchlického č.p. 146, jako podnájemcem za účelem užívání nebytových prostor v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1055/11 k uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí v KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitostí - areálu č.p. 208 Potoční ul. v Kutné Hoře včetně části pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2948/1 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TRANS spol. s r.o., se sídlem Potoční č.p. 208, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1056/11 k žádosti občan.sdružení Kolektiv A.M.180
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nádvoří pro hudební produkci a nájmu bývalé stáčírny, bývalého prostoru dílny napravo od hlavního vchodu a dvou přízemních prostorů v hlavní budově pivovaru jako zázemí pro konání hudebního festivalu, vše v areálu pivovaru v K utné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188, za účelem pořádání hudebního festivalu Creepy Teepee od 10.7.2012 do 16.7.2012 s tím, ž e samotný festival proběhne ve dnech 12.7.2012 od 15.00 hod. do 22.00 hod., 13.7.2012 od 15.00 hod. do 22.00 hod., 14.7.2012 od 15.00 hod. do 24.00 hod. a 15.7.2012 od 15.00 hod. do 22.00 hod. za nájemné ve výši 1.200,- Kč za dobu trvání tohoto festivalu . Cenu za elektrickou energii, vodné a stočné bude hradit nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.12


Usnesení č.1057/11 k zápisu ze zasedání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 7. zasedání komise životního prostředí ze dne 21.11. 2011
b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 24.11.2011
c) zápis z jednání kulturní komise ze dne 24.11.2011
d) zápis školské komise ze dne 5.12.2011


Usnesení č.1058/11 k zápisu z 56.zasedání DR spol.MLaR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora
spol. s r.o.
zápis z 56.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 30.listopadu 2011.

II. s c h v a l u j e
plán hospodaření společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. na rok 2012

III s o u h l a s í
s udělením odměny jednateli společnosti za III.Q. 2011.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1059/11 k uzavření Dodatku č.7 nájemní smlouvy
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 922/11 ze dne 2.11.2011.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2001 na pronájem pozemku parc.č. 4004/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jiřím Růžičkou st., Kutná Hora, a panem Jiřím Růžičko u ml., Kutná Hora, který se týká snížení výměry a nájmu pronajatého pozemku, s účinností od 3.10.2011.

Zodpovídá : E.Hnátková,Ing.Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1060/11 k Nařízení Města Kutná Hora č.4/2011
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení města Kutná Hora č. 4/2011 o stanovení maximálních cen za nucený odtah vozidel na území města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1061/11 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.24/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 24/11, kterým dochází k navýšení rozpočtové výdajové položky DPS - opravy o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy havárií.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1062/11 k odměnám ředitelů příspěv.organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s pozměňovacím návrhem vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr.Seifert      Termín : 28.12.11


Usnesení č.1063/11 ke jmenování konzultanta kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantem zápisu v kronice města pro rok 2012.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1064/11 k uzavření dohody o vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2012 s panem Mgr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1065/11 k uzavření dohody o vedení fotokroniky KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce na vedení městské fotokroniky na rok 2012 s panem Jaromírem Procházkou za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1066/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠ č. 38
Rada města I s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 38 -
přesun prostředků z položky investičního odboru "Azylový dům", která v letošním roce nebude čerpána, na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 v celkové výši 10 000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 38

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1067/11 k schválení mimoř.odměn ředitelům škol
Rada města s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Seifert      Termín : 30.01.12


Usnesení č.1068/11 k žádosti o schválení rozpočt.opatření OPPKŠ č.39
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 39 - řesun prostředků z položky investičního odboru "Azylový dům", která v letošním roce nebude čerpána, na navýšení neinvestičního příspěvku pro TJ Sršni Kutná Hora v celkové výši 16 746,- Kč na úhradu pl ateb za využití sportovní plochy klubem Městu a za pronájem nebytových prostor klubem Městu.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 39

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 30.01.12


Usnesení č.1069/11 k rozpočtovým opatřením INV č.39-40 - přijetí dotace
Rada města I. s o u h l a s í
a) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 39, kterým se navyšuje rozpočet na akci "V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora" o 8.548.135,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.
b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 40, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Spolkový dům" o 4.860.448,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1070/11 k rozpočtovým opatřením INV č.41-42
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 41 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Parkoviště hl. nádraží" na položku "Oprava vodovodní přípojky - bazén" ve výši 40.000,- Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 42 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Parkoviště hl. nádraží" na položku "Okružní křižovatka Ortenova - Opletalova" ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1071/11 k rozpočtovému opatření OSZ č.9/2011
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 9 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 200.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro ro k 2011, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 9.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1072/11 k rozpočtovému opatření MP č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 6 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 60.000,- z Projektu "Kola s mikročipy" na položku oprav Městské policie dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.01.12


Usnesení č.1073/11 k rozpočtovému opatření OŽP č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 6 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2011, navýšení rozpočtovýc h příjmů a výdajů ve výši 256 940,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 14. prosince 2011

Nahoru