14. prosince 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.prosince 2005

Usnesení č.1086/05 ke konání slavnostního ohňostroje
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o konání slavnostního silvestrovského ohňostroje na Palackého náměstí tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 21.12.05


Usnesení č.1087/05 k investičnímu příspěvku a.s.
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím investičního příspěvku ve výši 60.000,- Kč společnosti Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.. Investiční příspěvek se poskytuje za účelem provedení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané - škvárák" a bude uvolněn z OrJ 2490 .
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1088/05 k investičnímu příspěvku TJ
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím investičního příspěvku ve výši 60.000 Kč společnosti tělovýchovné jednotě TJ Sparta Kutná Hora. Investiční příspěvek se poskytuje za účelem provedení zazimování venkovních bazénů a bude uvolněn z OrJ 2490.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1089/05 k žádosti o dotaci
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o účast státního rozpočtu na financování investiční akce "Školní družina - Kremnická 98, Kutná Hora - ZŠ Žižkov Kutná Hora" dle programu 298210 - podpora rozvoje a obnobvy materiálně technické základny regionálního školství.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1090/05 ke spolupořádání regionální konference OWHC
Rada města s o u h l a s í
se záměrem participace na pořádání 6. regionální konference OWHC, která se uskuteční ve dnech 6. - 9. června 2006 v Budapešti a Kutné Hoře.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.05.06


Usnesení č.1091/05 k 16. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 16. změny rozpočtu:
579.037,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
579.037,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 20.12.05


Usnesení č.1092/05 k odpisu pohledávek
Rada města s c h v a l u j e
odpis pěti navržených pohledávek v celkové výši 10.052,40 Kč pro jejich nevymahatelnost.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1093/05 k pořízení změny ÚP centrální zóny města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s pořízením změny územního plánu centrální zóny města Kutná Hora v území s částí pozemku parc. č. 1419 v katastrálním území Kutná Hora (§17, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1094/05 ke zřízení pracovního místa - komunitní plán
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení pracovního místa sociálního pracovníka specialisty na
komunitní plán od 1.2.2006 na dobu neurčitou.
b) jmenování paní Malvíny Krepsové koordinátorkou projektu Komunitního
plánu Kutná Hora a uzavření dohody o provedení práce s koordinátorem
projektu Komunitního plánu Kutná Hora
c) jmenování paní Dagmar Novotné garantem projektu Komunitního plánu
Kutná Hora za zadavatele a uzavření dohody o pracovní činnosti s
garantem projektu Komunitního plánu Kutná Hora za zadavatele od
1.1.2006 do 30.6.2007.
d) jmenování paní Ingl Marie Štorkové zástupcem garanta projektu
Komunitního plánu Kutná Hora za zadavatele a uzavření dohody o
pracovní činnosti se zástupcem garanta projektu Komunitního plánu
Kutná Hora za zadavatele od 1.1.2006 do 30.6.2007.
Zodpovídá : D. Novotná, T.Hobl, tajemník      Termín : 01.01.06


Usnesení č.1095/05 k žádosti o odklad splátek půjčky z FRB - pí. Kadlecová
Rada města s o u h l a s í
se žádostí pí Blanky Kadlecové, bytem Kolátorova 2/1475,Praha 6 o odklad splátek půjčky z FRB až po realizaci stavebních prací (tj. realizace kanalizační přípojky k domu číslo popisné 34 - městská část Kaňk) a s uzavřením dodatku ke smlouvě o změně lhůt splatnosti.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1096/05 k pořízení změny ÚP města K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s pořízením změny územního plánu měta Kutná Hora v území s pozemkem parc. č. 581 v katastrálním území Malín (§ 17, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1097/05 k zachování paušální náhrady chovateli psa
Rada města s o u h l a s í
se zachováním měsíční paušální náhrady ve výši 1.500,-- Kč chovateli psa, strážníkovi Mětské policie Kutná Hora, Luďku Červinkovi za předpokladu, že do 30.6.2006 připraví nového psa do služby a vykoná s ním do uvedeného data předepsané zkoušky u Policie ČR.
Zodpovídá : O. Kubový, velitel MP      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1098/05 ke schválení půjčky mezi dvěma společnostmi
Rada města s c h v a l u j e
a) ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora,
spol.s .r.o. poskytnutí půjčky společnosti Průvodcovská služba Kutná
Hora spol. s r.o.

b) ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora,
spol. s r.o. přijetí půjčky od společnosti Městské lesy a rybníky
Kutná Hora spol. s r.o.

Zodpovídá : Ing.S.Peroutka,Ing.I.Vopálková      Termín : 10.01.06


Usnesení č.1099/05 k zápisům DR spol. Průvodcovská služba K.Hora spol. s r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s r.o. zápisy č. 20 a 21 z jednání dozorčí rady společnosti Průvdocovská společnost Kutná Hora spol. s.r.o. ve dnech 20. října a 24. listopadu 2005.


Usnesení č.1100/05 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Kutná Hora ze dne
14.11.2005.
b) zápis komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 12.12.2005.


Usnesení č.1101/05 k organizační změně - usn. č. 438/05
Rada města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu o vyhodnocení organizační změny na MÚ Kutná Hora na základě usnesení č. 438/05 ze dne 18.5.2005.


Usnesení č.1102/05 ke schválení mimořádných odměn pro ředitele ZŠ a MŠ
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ Kamenná stezka, pí ředitelce Mgr. Lídě Jůnové a MŠ Pohádka, pí ředitelce Zdeňce Slavíčkové dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 20.12.05


Usnesení č.1103/05 k Nemocnici K.Hora s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora, spol. s r.o.
a) návrh plánu hospodaření a bilance Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na
období roku 2006-2008
b) variantu č. 2 řešení plánu hospodaření.
Zodpovídá : Ing. K. Malý      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1104/05 k ukončení VŘ č. M 14/05 a vyhlášení dlouhodobého záměru na prodej
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 14/05 na prodej nemovitosti čp. 9 s pozemky p.č. 3366 (zast. plocha) o výměře 258 m2 a p.č. 3367/1 (zahrada) o výměře 544 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením dlouhodobého záměru na prodej nemovitosti čp. 9 s pozemky p.č. 3366 (zast. plocha) o výměře 258 m2 a p.č. 3367/1 (zahrada) o výměře 544 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v záměru a za vyvolávací cenu 900.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1105/05 k ukončení VŘ č.M 15/05 a vyhlášení dlouhodobého záměru na prodej
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 15/05 na prodej nemovitosti čp. 47 Pobřežní ul. s pozemky p.č. 3377 (zast. plocha) o výměře 604 m2 a p.č. 3378 (zahrada) o výměře 1.639 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením dlouhodobého záměru na prodej nemovitosti čp. 47 pobřežní ul. s pozemky p.č. 3377 (zast. plocha) o výměře 604 m2 a p.č. 3378/1 (zahrada) o výměře 1.639 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v záměru a za vyvolávací cenu 1.145.850,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1106/05 k prodeji pozemků - Dolní Žižkov
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 4283/34 a 4283/35 o celkové výměře 780 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Jaromíru Votrubovi, Ústecká 761,Kutná Hora za kupní cenu 230,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č.1107/05 k prodeji pozemků - Dolní Žižkov
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 4283/36 a 4283/37 o celkové výměře 791 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Jaromíru Votrubovi, Ústecká 761,Kutná Hora za kupní cenu 230,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č.1108/05 ke zřízení věcného břemene - posílení NTL sítě
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro plynárenské zařízení na pozemku p.č. KN 560/1 a PK 628/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bu de zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1109/05 k řešení vlastnických vztahů pod domy ve Fučíkově ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uložit ekonomickému odboru řešit vlastnické vztahy k pozemkům p.č. 608 a 609 pod bytovými domy č.p. 326 a 327 ve Fučíkově ul. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1110/05 k prodeji technologie pivovaru
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zrušením usnesení č. 147/05 ze dne 21.6.2005 a č. 181/05 ze dne 13.9.2005.

II. s o u h l a s í
ve funkci valné hromady s prodejem stávající technologie pivovaru ve vlastnictví společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o. včetně plniče Rotus 60 firmě DRINKS UNION a.s. Drážďanská 80, Ústí n Labem za cenu 4.711.508,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č.1111/05 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
30, ul. Barborská, Kutná Hora panu Liboru Dvořákovi, trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.1.2006 do 31.12.2006.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
30, ul. Barborská, Kutná Hora panu Jakubu Kaiserovi, trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 2 roky, t.j. od 1.1.2006 do 31.12.2007.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
1-3, ul. Čáslavská, Kutná Hora paní Ivetě Čurejové, trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.1.2006 do 31.12.2006.

d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
555, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Pavlíně Štěničkové trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.1.2006 do 31.12.2006.

e) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Markétě Flosové, trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1.1.2006 do 31.3.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č.1112/05 k uzavření NS - areál nemocnice v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí v areálu nemocnice ve
Vojtěšské ulici čp. 237 v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem
Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora
s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora, za roční nájemné ve výši
900.000,-- Kč na dobu neurčitou.

b) s uzavením nájemní smlouvy o nájmu movitých věcí sloužících k provozu
nemocnice umístěných v areálu nemocnice ve Vojtěšské ulici čp. 237 v
Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552,
Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. se sídlem
Vojtěšská 237, Kutná Hora, za roční nájemné ve výši 100.000,-- Kč na
dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1113/05 k ukončení VŘ č. SN 40/05 a vyhlášení nového
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 40/05 o nájmu nebytových prostorů
v domě čp. 647 Benešova ul. v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze z důvodu
nezájmu.

b) s vyhlášením výběroévho řízení č. SN 44/05 o nájmu nebytových prostorů
suterénu nemovitsoti čp. 647 Benešova ul. v Kutné Hoře dle podmínek
uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Uzávěrka přihlášek do tohoto
výběrového řízení je dne 20.1.2006 v 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.06


Usnesení č.1114/05 k žádosti společnosti Národní nemovitosti a.s.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 785/1 v
k.ú. Sedlec u Kutné Hory uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem
Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Národní nemovitosti a.s., se
sídlem Svinařov, Třebichovická 202 spočívající v tom, že část nájemného ve
výši 165.375,-- Kč nebude uhrazena vybudováním 10 parkovacích míst na
části pozemku p.č. 785/117 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ale zaplacením na
účet města.

b) s uzavřením podnájemní smlouvy na užívání části pozemku p.č. 785/1 v k.ú.
Sedlec u Kutné Hory mezi společností Národní nemovitosti a.s., se sídlem
Svinařov, Třebichovická 202 a společností VERONEX a.s. se sídlem
Rudolfovská 88-202, České Budějovice na dobu určitou do 30.8.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1115/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Darinu Kulhánkovou,
bytem Šultysova 171, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 708,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1116/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a l s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Ivetu Čurejovou,
bytem Čáslavská 1, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 409,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1117/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Evu Binderovou,
bytem Pobřežní 47, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 566,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1118/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Hanu Culkovou,
bytem Vítězná 221, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 466,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1119/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Dagmar Beranovou,
bytem Uhelná 555, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 718,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1120/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Věru Kroupovou,
bytem Václavské nám. 181, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 489,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1121/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Janu Růžičkovou,
bytem Opletalova 180, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.498,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1122/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Jarmilu Hendrichovou,
bytem Mazákova 169, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 552,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1123/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Václava Mrvíka,
bytem Mazákova 168, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 966,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1124/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Josefa Hromádku,
bytem Vladislavova 371, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 7.140,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1125/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitesltvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím části úroku z prodlení pro pana Josefa Bártu,
bytem Třemošnice 398, ve výši 50 % z částky 43.639,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1126/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Olgu Liškovou,
bytem Sedlecká 652, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 984,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1127/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Jana Ryšavého,
bytem Tyršova 392, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 6.102,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1128/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Pavlínu Štěničkovou,
bytem Uhelná 555, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 2.152,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1129/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Kateřinu Knapovou,
bytem Puškinská 661, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1.592,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1130/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní miroslavu Gašparovou,
bytem jana zajíce 124, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 7.248,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1131/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Jiřího Táborského,
bytem Benešova 635, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 2.072,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1132/05 k prminutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Zdeňka Licka,
bytem Benešova 638, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1.934,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1133/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Libuši Hrončekovou,bytem Puškinská 661, Kutná Hora ve výši 4.108,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1134/05 k záboru veřejného prostranství u Morového sloupu
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v Šultysově ulici u Morového sloupu pro umísění prodejního zařízení na prodej vánočních kaprů ve dnech 22.12.2005 a 23.12.2005 pro Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.05


Usnesení č.1135/05 k záboru veřejného prostranství - Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí na ploše před Sankturinovským domem pro účely uspořádání kulturní akce "Živý Betlém" dne 5.1.2006 od 14:00 do 18:00 hod. pro Oblastní charitu Kutná Hora, Čáslavská 1-3, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1136/05 k likvidaci dětských hřišť - pískovišť
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zrušením dětských hřišť a pískovišť uvedených v příloze důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ K.Hora
zařadit do nejbližší změny rozpočtu - v případě souhlasu ZM s bodem 1 - částku 205 tis. Kč na zajištění likvidace dětských hřišť a pískovišť.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č.1137/05 k hospodaření společnosti MLaR
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
návrh plánu hospodaření společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o. na rok 2006.
Zodpovídá : Ing. S. Peroutka      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1138/05 k žádoti p. Straky
Rada města b e r e na v ě d o m í
pořádání níže uvedených akcí v roce 2006 panem Josefem Strakou, bytem Husova 16, Kutná Hora: Český pohár horských kol cross-country 2006 dne 6.5.2006, Kutnohorská padesátka dne 26.8.2006, Přebor 15 ŽZB dne 23.6.2006, Straka cup 2006, Závod horských kol p ro kutnohorské základní školy s tím, že před každou akcí bude předložena radě města ke schválení přesná trasa závodu, případně doplnění termínu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1139/05 k uzavření Dodatku č. 3 - Pivovar Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.2.2001 o nájmu nemovitostí v areálu pivovaru uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a společností Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o. se sídlem U Lorce 11, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č.1140/05 k uzavření NS o nájmu nebytových prostorů - Šultysova 154-5
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů (dvě kanceláře) v I. patře nemovitosti čp. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností PROBOTEC, s.r.o. se sídlem Kutná Hora, Masa rykova 645 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 42.840,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1141/05 k vyvěšení záměru na pronájem pozemků v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků č. 4122/34, 4122/36, 4122/37, 4122/39, 4122/40, 4122/41, 4122/42, části p.č. 4122/1 (PK 276/2) a části PK p.č. 315 vše v k.ú. Kutná Hora společnsti Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. se dílem Kutná Hora, Karlov čp. 197 na dobu určitou 20 let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.01.06


Usnesení č.1142/05 k uzavření NS . p. Krčil
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlluvy o nájmu nebytových prostorů (Divadelní klub) v části nemovitosti čp. 670 Sedlecká ul. Kutná Hora mezi Městem Kutá Hora, se sídlem Havlíčkvo nám. 552, Kutná Hora a panem Josegem Krčilem, Rudní 633, Kutná Hora, IČ 48671533 na do bu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 12.000,-- Kč

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s uvedením předkupního práva na nemovitost čp. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora do nájemní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a panem Josefem Krčilem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.06


Usnesení č.1143/05 k žádoti p. Kounického
Rada města I. r u š í
usnesení č. 1053/04 ze dne 8.12.2004

II. s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v čp. 590,
Kolárova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem
Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Františkem Kounickým, bytem
Domažlická 740, Kutná Hora do 31.5.2011.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 14. prosince 2005

Nahoru