14. listopadu 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.listopadu 2012

Usnesení č. 904/12 ke jmenování hodnotitelů příspěvkových programů Města Kutná Hora
Rada města j m e n u j e
Bc.,Ing. Janu Pivoňkovou, Rataje nad Sázavou
Jana Třískalu, Svatý Mikuláš
Mgr. Kateřinu Kolínskou, Kutná Hora
Ing. Ivanu Vopálkovou, Kutná Hora
Bc., Mgr. Marka Lauermanna, Brno
Hanu Šlesingrovou, DiS., Kutná Hora
Zdeňka Jeřábka, Kutná Hora
Zuzanu Bönischovou, Kutná Hora
Kateřinu Špalkovou, Kutná Hora
Bc. Miroslavu Hebrovou, Kutná Hora
Ing. Mgr. Terezu Šedivcovou, Kutná Hora
Bc. Petra Jeřábka, Čáslav
Mgr. Jana Ďoubala, Kutná Hora
Karlu Fialovou, Kutná Hora
Věru Kestřánkovou,Kutná Hora
Ninu Bilincovou,Kutná Hora hodnotiteli příspěvkových programů (expertní činnost) Města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.11.12


Usnesení č. 905/12 k rozpočtovému opatření KT č. 6-8
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v IV. čtvrtletí roku 2012 ve výši 838.601,- Kč dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů ve výši 524.000 Kč dle důvodové zprávy č. 2
c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky ve výši 20.000 Kč dle důvodové zprávy č. 3

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 906/12 k rozpočtovému opatření KT č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 9 - přesun rozpočtových výdajů z neinvestiční položky na investiční položku nákup uměleckých děl ve výši 25.800,-- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 907/12 k rozpočtovým opatřením EO č. 35-39
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 35, kterým dochází k úpravě rozpočtové skladby na straně příjmů a výdajů z důvodu provedeného zápočtu se společností Sparta Kutná Hora a.s. ve výši 100 000,-- Kč, dle důvodové zprávy č. 1
2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 36, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů z důvodu přijetí finančního příspěvku od společnosti Crest Reality a.s. na realizaci infrastruktury příjezdových komunikací k Centru obchodu a služeb Kutná Hora ve výši 2 mil. Kč dle důvodové zprávy č. 2
3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 37, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o přidělení dotace a pokynu o nastavení rozpočtového limitu na akci Rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora v celkové výši 321 000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 3

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
4. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 38, kterým dochází k navýšení provozního příspěvku pro TJ Sparta Kutná Hora na pokrytí ztráty z venkovních bazénů za rok 2012 v celkové výši 1 137 483,-- Kč. Toto navýšení bude kryto přijatými transfery od obcí za dojíždějící žáky dle důvodové zprávy č. 5
5. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 39, kterým dochází k navýšení provozního příspěvku pro Městské Tylovo divadlo, Galerii F.J. a Městskou knihovnu v celkové výši 845 005 Kč. Toto navýšení bude kryto přijatými transfery od obcí za dojíždějící žáky dle důvodové zprávy č. 6
Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 18. 12. 2012

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 908/12 k bezúplatnému převodu pozemků v KH (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4598/17 o výměře 26 m2, p.č. 4598/18 o výměře 51 m2 a p.č. 4598/23 o výměře 947 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 909/12 k prodeji části pozemku v KH (pí Fuchsová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ivaně Fuchsové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 pozemku (+ znalečné 3.000,- Kč).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 910/12 k prodji pozemku v KH (Ing. Klazar)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4494/3 o výměře 1.774 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Ondřeji Klazarovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 175.000,- Kč (+ 4.500,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 911/12 ke zřízení věcného břemene RWE GasNet v k.ú. Perštejnec
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 871/12 ze dne 31.10. 2012

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Stavební úpravy VTL plynovodu č. 480 Obila Kutná Hora" na pozemku p.č. dle PK 286/5 v k.ú. Perštejnec v podílovém spoluvlastnictví Města Kutná Hora ve výši id. 1/2, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 912/12 k prodeji byt. jednotky č. 3 v čp. 146 ul. Šandova
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 3 v domě čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 6.1.2005 panu Marceli Poulovi a panu Jaroslavu Poulovi, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.12


Usnesení č. 913/12 k žádosti o.s. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Občanským sdružením Kaňk, se sídlem Kaňk 13, nájemcem a paní Marii Ammerovou, Čáslav, týkající se užívání jedné místnosti v I. patře nemovitosti č.p. 243 Kaňk za účelem provozování masáží za podmínky, že nájemce provede na své vlastní náklady administrativní změny v užívání předmětných prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 914/12 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Nadace K. Hora - památka UNESCO
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 16.9.2003 o nájmu nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nadací Kutná Hora památka UNESCO, se sídlem Šultysova 167, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2012

b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nadací Kutná Hora - památka UNESCO, se sídlem Šultysova ul. 167, Kutná Hora s účinností od 1.1.2013 s tím, že náklady spojené s užíváním předmětných nebytových prostor bude hradit vypůjčitel - Nadace Kutná Hora památka UNESCO.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 915/12 k uzavření Dodatku č. 1 - ZUŠ K.Hora - Lierova 146
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora uzavřené dne 28.8.2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Kutná Hora, se sídlem Vladislavova 376, Kutná Hora týkající se ujednání závazku pro vypůjčitele - umožnění užívání zkušebny v I. patře předmětné nemovitosti (místnost č. 203) Učitelským smíšeným pěveckým sborem Tyl, a to bezplatně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 916/12 k ukončení nájemní smlouvy (p.Fořt)
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy s panem Romanem Fořtem, k bytu č. 3 v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře dohodou ke dni 30. 11. 2012 s tím, že v souladu s nájemní smlouvou budou vypořádány nadstandardní úpravy a vybavení bytu po odečtení odpisové sazby za dobu užívání bytu, a to ve výši 15.173,- Kč.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 9. 2000, mezi Městem Kutná Hora a panem Romanem Fořtem, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000. Město Kutná Hora vrátí panu Romanu Fořtovi částku ve výši 600.338,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 10. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 917/12 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Mariusze Panase, Kutná Hora ve výši 95% z částky 840,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Marcelu Kozákovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 4.985,00 Kč.

c) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Janu Davidovou,Kutná Hora ve výši 80% z částky 10.209,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 918/12 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Ešnerová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 105.707,00 Kč pro paní Romanu Ešnerovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 919/12 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Petránková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 66.195,00 Kč pro paní Věru Petránkovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 920/12 k žádosti společnosti Sparta Kutná Hora a.s.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení podnájemní smlouvy o užívání ubytovny č.p. 59 U Lorce, Kutná Hora uzavřené mezi společností Sparta Kutná Hora, a.s., se sídlem Lorecká 57, Kutná Hora (nájemce) a společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., se sídlem Štefánikova 52, Kutná Hora (podnájemce) ke dni 30.6.2012

II. s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Sparta Kutná Hora, a.s., se sídlem Lorecká 57, Kutná Hora, jako nájemce a paní Lucií Rokosovou, Dis., Červené Janovice jako podnájemce za účelem užívání ubytovny č.p. 59 U Lorce, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 921/12 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (Puškinská 656)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 44/12 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 (66,77 m2) v 5. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře,
paní Jaroslavu Štípkovou.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 2+1 (66,77 m2)
v 5. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s p. Jaroslavou Štípkovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.008,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 44/12.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 922/12 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 42/12 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 2+kk (48,18 m2) ve 2. podlaží domu čp. 987, ul. U Lesa v Kutné Hoře.
Na 1. místě se umístila p. Marie Havlíčková
Na 2. místě se umístila p. Michaela Elmanová
Na 3. místě se umístil p. Tomáš Tesař

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10 o velikosti 2+kk (48,18 m2) ve 2. podlaží domu čp. 987, ul. U Lesa v Kutné Hoře s p. Marií Havlíčkovou, Kutná Hora za nájemné ve výši 2.163,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 42/12.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 923/12 k ukončení VŘ a vyvěšení záměru na pronájem nebyt. prostoru Benešova 632
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 46/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 924/12 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku (p. Edr)
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Tomáši Edrovi, Kutná Hora, za účelem rozšíření zahrady.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.12


Usnesení č. 925/12 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku (p. Nasadoš)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 720/3 v k.ú. o výměře cca 750 m2 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ladislavem Nasadošem, Svatý Mikuláš, za nájemné ve výši 1.500 Kč/rok, k zahrádkářským a zemědělským účelům, s účinností od 1.12.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.12


Usnesení č. 926/12 ke zveřejnění záměru na pronájem rybníků - Pstruhový ráj, s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem rybníků Dalmacínek, Dlouhá louka, Ještěrný, Bahňák, Lhotský, Prostřední, Bylany, Kuchařský, Zámecký, Luční, Fomín, Olšový, Jívový, Houser, Olšinský, Vačkář, Chobot, Stržený, Ludvičin, Nový Petrovice, Pracný, Žouský, Muší křídlo, Židovský, Hejniční, Stejskal, Březinský, Podveský, Nový Opatovice, Kukle, Široký, Zápona, Mlýnský, Pohan, Roubíček, Režný, Pastvický, Turkovec, Vidlák, Starý, Březovský, Svěcený, Medenice, Nedovedlo, Zbožňov, Katlov o celkové výměře 155,61 ha , společnosti Pstruhový ráj s.r.o., se sídlem Bohdaneč 87, Bohdaneč, za účel provozování rybníků a rybích sádek.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 927/12 k informativní zprávě o pasportizaci majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
první a druhou informativní zprávu o průběhu pasportizace majetku města.


Usnesení č. 928/12 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků (S.Žáčková)
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemků parc. č. 4033/20, p.č. 4033/78, p.č. 4033/79, p.č. 4033/80, p.č. 4033/81, p.č. 4033/89, p.č. 4056 o celkové výměře 11 221 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, paní Soně Žáčkové, Kutná Hora, za účelem provozování vinice a rozšíření zelené plochy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.12


Usnesení č. 929/12 k rozpočtovému opatření OSM OSN č. 21
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.24/12, kterým se zřizuje nová výdajová rozpočtová položka psí útulek - el.energie ve výši 4.000,-- Kč, a to na úkor položky hřiště J.Palacha - el.energie.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 930/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 24-25
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 24 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.122.728,- Kč na základě přijaté dotace pro Základní školu Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na akci "EU peníze školám" z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 25 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 50.000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na částečné zajištění první etapy rekonstrukce datové sítě školy dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 24 a 25.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 931/12 k výročním zprávám o činnosti základních škol za šk.rok 2011/12
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166
b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
d) Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e) Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376

zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012:
a) Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
b) Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340
Usnesení č. 932/12 k rozdělení grant. prostředků (malé projkty)- vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 8.11.2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 933/12 ke změně zřizovací listiny ZŠ Žižkov, Kremnická 98
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98 v tomto znění:
článek VII. Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje o následující ustanovení: sběr tříděného odpadového papíru.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.11.12


Usnesení č. 934/12 k příspěvkovému programu (malé projekty) - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů" - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč podaných do 9.11.2012.
Usnesení č. 935/12 ke změně zápisu do rejstříku škol a škol. zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) záměr příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, změnit nejvyšší povolený počet výkonů (zvýšit kapacitu) s účinností od školního roku 2013/2014 dle důvodové zprávy

b) podání žádosti o zápis změn do rejstříku škol a školských zařízení v údajích příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 - změna nejvyššího povoleného počtu výkonů (změna kapacity) s účinností od školního roku 2013/2014, zápis místa poskytovaného vzdělání na adrese Lierova 146, Kutná Hora dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.11.12


Usnesení č. 936/12 k pořízení ortofotomapy města K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s pořízením ortofotomapy města Kutná Hora od firmy GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11a, Brno, IČ: 00559709 za cenu 37 000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 937/12 k dodatku ke Smlouvě o půjčce č. 5/07 (FRB)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce č.5/07 (úprava splátkového kalendáře) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 938/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 939/12 k dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění MAD v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění městské autobusové dopravy v Kutné Hoře na rok 2012.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 940/12 k uzavření sml. s organizátorem Pražské integrované dopravy ROPID
Rada města s c h v a l u j e
Smlouvu s organizátorem Pražské integrované dopravy ROPID na rok 2012.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 941/12 k výběru dopravce pro zajištění MAD v K.Hoře v roce 2013
Rada města d o p o r u č u j e
vyzvat přímým zadáním dopravce Veolia Transport Východní Čechy a.s. k jednání o uzavření smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory na rok 2013.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 942/12 k rozpočtovému opatření OKCR č. 11
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 11, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na základě smlouvy o spolupráci mezi Městem a firmou Philip Morris ČR a.s. na vydání fotografické publikace "Kutná Hora" v celkové výši 360.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 943/12 k zápisu z jednání DR spol. Průvodcovská služba s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba, s. r. o. konaného dne 22. října 2012.

II. s o u h l a s í
a) s výplatou odměn za III. čtvrtletí jednatelce společnosti dle zápisu
b) s výplatou odměn členům DR za III. čtvrtletí dle přílohy k zápisu.


Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.12.12


Usnesení č. 944/12 k příspěvkovému opatření (malé projekty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč ke 14. 11. 2012.


Usnesení č. 945/12 ke jmenování ředitele/ky Městského Tylova divadla
Rada města j m e n u j e
v souladu s usnesením č. 771/12 a na základě výsledku jednání výběrové komise ze dne 29. 10. 2012 do funkce ředitele Městského Tylova divadla v Kutné Hoře slečnu Veroniku Lebedovou.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 01.01.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 14. listopadu 2012

Nahoru