14. května 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.května 2014

Usnesení č. 394/14 k navýšení základního kapitálu spol. Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,
r o z h o d l a
ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb navýšit základní Kapitál společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. o 750 000,- Kč. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu, a to společníkem Městem Kutnou Horou, převzat a splacen je nejpozději do 30.6.2014.


Zodpovídá : Ing.Vopálková,Ing.Zahradníčk      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 395/14 k poskytnutí příspěvků z MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.,
s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč pro Agenturu Karolíny Hromádkové na pořádání Operního týdne v roce 2014
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč pro KH Tour Kutná Hora na pořádání Českého poháru horských kol kategorie C1 UCI.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.06.14


Usnesení č. 396/14 k rozpočtovému opatření KT č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků ve výši 43.570,08 z důvodů přijetí plateb od 9 účastníků 10. Regionální konference OWHC pro střední a východní Evropu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 20. 5. 2014

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.14


Usnesení č. 397/14 ke zřízení nové pracovní pozice
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.6.2014 vytvoření nové pracovní pozice - správce sportovního areálu Olympia - organizačně zařazeného do odboru správy majetku - oddělení správy nemovitostí.

II. s t a n o v í
s účinností od 1.6.2014 celkový počet pracovních úvazků na Městském úřadu v Kutné Hoře na 180.9 úvazků.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.06.14


Usnesení č. 398/14 ke zřízení nové pracovní pozice
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.7.2014 vytvoření nové pracovní pozice - administrativní a spisový pracovník - organizačně zařazeného do odboru správního - oddělení přestupků. Pracovní pozice se zřizuje na dobu určitou do 30.6.2015 a mzdové prostředky jsou plně hrazeny ÚP v rámci projektu "odborné praxe pro mladé do 30 let".

II. s t a n o v í
s účinností od 1.7.2014 celkový počet pracovních úvazků na Městském úřadu v Kutné Hoře na 181.9 úvazků.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.06.14


Usnesení č. 399/14 k žádosti o zápůjčku královské audienční síně
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně ve Vlašském dvoře dne 5.6.2014 a 12.6.2014 od 17:00 do 20:00 za účelem slavnostního předání maturitních vysvědčení pro SOŠ a SOU Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.05.14


Usnesení č. 400/14 k záměru na směnu pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 658/5 o výměře 2.558 m2, části pozemku p.č. 744/1 o výměře 2.344 m2 a části pozemku p.č. 744/4 o výměře 5.418 m2 (dle geometrického plánu č. 3487-32/2014 ze dne 10.4. 2014 pozemky p.č. 658/6 a p.č. 744/4), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 54/2 o výměře 1.048 m2, pozemek p.č. 779/4 o výměře 1.932 m2, pozemek p.č. 779/14 o výměře 5.082 m2 a část pozemku p.č. 71/10 o výměře 553 m2, p.č. 65/2 o výměře 854 m2, p.č. 71/4 o výměře 851 m2 (dle geometrického plánu č. 854-26/2014 ze dne 31.3. 2014 pozemky p.č. 65/5, 71/22, 71/23), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.14


Usnesení č. 401/14 k záměru darovat Středočeskému kraji nemovité věci - nemocnice Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru darovat pozemek p.č. 678/1 o výměře 11.820 m2, jehož součástí je stavba č.p. 237, a pozemek p.č. 678/14 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 402/14 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (pí Kosová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3530/2 o výměře cca 130 m2, včetně opěrné zdi a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora paní Ivě Kosové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2 pozemku (+ 3.630,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 403/14 k bezúplatnému převodu části pozemků v k.ú. Kutná Hora od ČR - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemků p.č. 4127/4 o výměře 37 m2 a p.č. 4128/492 o výměře 83 m2 (dle geometrického plánu č. 3455-2/2014 ze dne 14.4. 2014 pozemek p.č. 4128/560 o výměře 120 m2) v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 404/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (podzemní vedení NN - Čáslavská pro 69 BJ) na pozemku p.č. 3176/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 405/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 17/14 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 17/14 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře s paní Mgr. Terezou Mockovou , Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 17/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 406/14 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2013 pro pana Ladislava Mencla, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 5.235,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 300,00 Kč počínaje měsícem květen 2014.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2013 pro manžele Jitku a Petra Adamovy, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.783,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 2 000,00 Kč počínaje měsícem červenec 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 407/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města I. s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Jolanu Flachsovou, Kutná Hora ve výši 80% z částky 16.965,00 Kč.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro pana Michala Pobera, Kutná Hora ve výši 70% z částky 33.463,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 408/14 k ukončení a vyhlášení nového VŘ - Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 13/14 na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/14 o nájmu nebytových prostor v přízemí v budově č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 16.6.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.14


Usnesení č. 409/14 k ukončení a vyhlášení nového VŘ - Jungmannovo nám. č.p. 489, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 19/14 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 20/14 o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 17.6.2014 v 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.14


Usnesení č. 410/14 k žádosti společnosti Dedeman, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností DEDEMAN, s.r.o., se sídlem Husinecká 903, Praha ve dnech 15. - 17.8.2014 za účelem parkování technických automobilů účastníků akce VI. ročníku VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.14


Usnesení č. 411/14 k žádosti Apoštolské církve - sbor Kolín
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - 1 místnosti v I. patře budovy č.p. 443 Vítězná ul., postavené na pozemku p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory Apoštolské církvi, sbor Kolín, se sídlem V Zídkách 402, Kolín 2 za účelem práce v romské komunitě - vzdělávací, kulturní a duchovní aktivity s tím, že případný nájemce bude hradit energie související s užíváním prostorů


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.06.14


Usnesení č. 412/14 k uzavření nájemní smlouvy - SKP Olympia Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - tělocvičny, šatny a soc. zařízení umístěných v přízemí objektu č.p. 617 Střelecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování sportovní činnosti - stolního tenisu, za roční nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok a paušál ve výši 11.290,- Kč/rok za služby související s užíváním tohoto nebytového prostoru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 413/14 k ukončení výběrového řízení č. SN 12/14 - Tylova 388, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 12/14 na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí vlevo v budově č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 414/14 k odprodeji bytových jednotek v rámci 2. vlny privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I.souhlasit s uzavřením kupních smluv na prodej bytových jednotek v objektu čp. 322,
ul. Benešova včetně podílů na společných částech domu a pozemku p.č. 2479/1 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 20.2.2012 níže uvedeným současným nájemcům
1) byt. jednotka č. 322/1, paní Jana Vesecká, kupní cena ve výši 68 389,- Kč
2) byt. jednotka č. 322/3, manželé Drahoslava a Michal Kameníkovi, kupní cena ve výši 188 775,- Kč
3) byt. jednotka č. 322/4, manželé Helena a Pavel Krausovi, kupní cena ve výši 217 847,- Kč
4) byt. jednotka č. 322/5, manželé Vlasta a Petr Horáčkovi, kupní cena ve výši 223 886,- Kč
5) byt. jednotka č. 322/6, paní Helena Šedivcová, kupní cena ve výši 251 344,- Kč

II. schválit založení právnické osoby Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 322, ulice Benešova v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 415/14 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 11 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 3. podlaží o velikosti 1+kk (43,47 m2), s paní Alenou Weisnerovou,Praha 5. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2014 za smluvní nájemné ve výši 1.956,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 416/14 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 6. 5. 2014

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Martinou Sikorovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2016.

b) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 22 v čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Monikou Kunáškovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016.

c) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 5 v čp. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Romanou a Jakubem Littmanovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016.

d) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 5 v čp. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Miroslavou Rakovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 417/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 14/14 na pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+kk (38,08 m2) v 5. podlaží domu čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 20 o velikosti 1+kk (38,08 m2) v 5. podlaží domu čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře s paní Radkou Fialovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1.713,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 418/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 15/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 15/14 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 3+1 (79,41 m2) v 5. podlaží domu čp. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10 o velikosti 3+1 (79,41 m2) v 5. podlaží domu čp. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Brigitou Příborskou, Kutná Hora za nájemné ve výši 3.573,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 15/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 419/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 16/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 16/14 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu čp. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu čp. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Ivanou Hofnerovou, Kutná Hora za nájemné ve výši 4.509,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 16/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 420/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/1
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 23/14 na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 78, ul. Ortenova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 6. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 421/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 18/14 a vyhlášení VŘ č. SN 22/14
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 18/14 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 22/14 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 6. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 422/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 26/1
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/14 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1(+zahrádka) v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 6. 2014 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 423/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 25/14 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 6. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 424/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 24/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/14 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 82, ul. Ortenova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 6. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 425/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - J. Rousek
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 29 o výměře cca 64 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, panu Josefu Rouskovi, Třemošnice, k zahrádkářským účelům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.06.14


Usnesení č. 426/14 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemků - PIAS Suchdol
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemků parc.č. 3963/44; 3982/13 a 3984/5 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností PIAS Suchdol, a.s., se sídlem Dobřeň 94, Kutná Hora, k 30.6.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.14


Usnesení č. 427/14 k zápisu z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/14 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 22.4.2014.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za I.Q. 2014 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 28.05.14


Usnesení č. 428/14 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis,
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za I. Q. 2014

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 22.4.2014 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 15.06.14


Usnesení č. 429/14 k právnímu stanovisku - MVE PLUS, s.r.o.
Rada města I. u k l á d á
Odboru správy majetku
připravit návrh nových smluv se společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, v souladu s §18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

II. s o u h l a s í
se zadáním zpracování smlouvy o sdružení zadavatelů pro veřejné zakázky na služby, které v současné době provádí společnost MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav pro Město Kutná Hora Mgr. Ing. Jindřichu Hrochovi, advokátovi, se sídlem Bohuslava ze Švamberka 12, Praha 4, za částku 7.260,-Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.06.14


Usnesení č. 430/14 k právnímu stanovisku - Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
připravit návrh nových smluv se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, v souladu s §18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 431/14 k uzavření dodatku k dohodě - Denemark - o.s.
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o umístění geologické expozice a naučné informační tabule na části pozemku parc.č. 4274/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Denemarkem - občanským sdružením, se sídlem Braunova 168/16, Kutná Hora, z důvodu změny umístění naučné tabule a umístění nové tabule.

II. n e s o u h l a s í
s vybudováním nájezdu pro vozíčkáře a maminky s dětmi pro geologickou expozici v Čížkově skále na části pozemku parc.č. 4247/1 v k.ú. Kutná Hora.

III. s o u h l a s í
s provedením terénních úprav, tak jak je popsáno v žádosti Denemarku - o. s., se sídlem Braunova 168/16, Kutná Hora ze dne 2.5.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.14


Usnesení č. 432/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 8/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 8/14, kterým dochází ke zřízení nových investičních rozpočtových položek: PD-komunikace Polní ve výši 20.570,--Kč a PD-komunikace Kaňkovská ve výši 30.250,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 50.820,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 433/14 k uzavření sml. o dílo na akci "Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z niky domu č.p. 379 Palackého náměstí" v Kutné Hoře s MgA. Martinem Kulhánkem, 280 02 Kolín v celkové výši 134.500,- Kč bez DPH (není plátcem).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.05.14


Usnesení č. 434/14 k provozu MŠ a přerušení provozu ŠD v Kutné Hoře - prázdniny 2014
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin
v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2014 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 435/14 k vyhodnocení zakázky Rekonstrukce kom. v KH ul. Kudrnova,Jarošova
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře - ulice Kudrnova - Jarošova " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6.5.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744.

b) s uzavření smlouvy o dílo na výše uedenou veřejnou zakázku s dodavatelem STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu 4.895.639,42 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 436/14 k nejvhodnější nabídce zakázky Propojení okrsků BK4 a BK10
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Propojení okrsků BK4 a BK10, Kutná Hora" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5.5.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Skanska a.s., závod 02, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 26271303.

b) s uzavření smlouvy o dílo na výše uedenou veřejnou zakázku s dodavatelem Skanska a.s., závod 02, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 26271303 za cenu 8.505.227,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 437/14 k výběru zakázky Stav. úpravy ulice Havířská, Veselského a Klabalova
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 3.460.591,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na stavební úpravy komunikací ulice Havířská, Veselského a Klabalova (část) v Kutné Hoře za cenu 3.460.591,-Kč s DPH s dodavatelem: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.14


Usnesení č. 438/14 k Dokumentaci pro provádění stavby na akci rekonstrukci ul. Česká
Rada města I.s c h v a l u j e
Uzavřít s firmou ADS Ing. Jiří Kulič, Palackého třída 2549, 530 02 Pardubice, smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: Rekonstrukce ulice Česká v Kutné Hoře za cenu 45.000,-Kč (není plátce DPH), dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo s firmou ADS ing. Jiří Kulič, Palackého třída 2549, 530 02 Pardubice.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 439/14 ke STUDII PROVEDITELNOSTI o dotaci z IOP Dačického 41, hodnotící komise
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem pro výběr zpracovatele studie proveditelnosti, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
3. Mgr. Ondřej Seifert Ing. Věra Žáčková

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce dle pravidel poskytovatele dotace, včetně jednání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.14


Usnesení č. 440/14 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora 1.Q. 2014
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 1.čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 441/14 k dokončení optického propojení CENTRUM - SÍDLIŠTĚ ŠIPŠÍ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě s firmou SUPTel a.s. na dokončení optického propojení městské policie a sídliště Šipší za cenu 11.9659 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : O. Kubový, velitel MP      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 442/14 k zápisu z jednání komise CR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 5. května 2014.


Usnesení č. 443/14 k zápisu z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,

I. b e r e n a v ě d o m í
přiložený zápis ze zasedání dozorčí rady Průvodcovské služby, s.r.o., konané dne 23. dubna 2014

II. s c h v a l u j e
výplatu odměny jednatelce za I. čtvrtletí 2014.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.06.14


Usnesení č. 444/14 k organizačním změnám v oblasti kultury a cestovního ruchu
Rada města I. s c h v a l u j e
a/ s účinností od 1.7.2014 organizační změnu Městského úřadu v Kutné Hoře spočívající:
v rozdělení samostatného oddělení kultury a cestovního ruchu na dvě samostatná oddělení
- samostatné oddělení kultury
- samostatné oddělení cestovního ruchu a marketingu

b/ s účinností od 1.7.2014 delimitaci zaměstnaců Průvodcovské služby Kutná Hora paní Ing. Hany Musílkové a paní Lenky Dytrychové na MÚ Kutná Hora do nově vytvořeného oddělení cestovního ruchu a marketingu

II. b e r e n a v ě d o m í
jmenování paní Ing. Hany Musílkové vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu s účinností od 1.7.2014

III. s t a n o v í
s účinností od 1.7. 2014 celkový počet pracovníků MÚ Kutná Hora na 183.9 úvazků.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.07.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 14. května 2014

Nahoru