14. června 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.června 2017

Usnesení č. 422/17 k významným osobnostem pohřbených ve správním obvodu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit
a) Statut tzv. čestných hrobů v Kutné Hoře
b) seznam tzv. čestných hrobů, ve kterých jsou pohřbené významné osobnosti města Kutné Hory
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 423/17 k závěrečnému účtu za rok 2016
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2016 bez výhrad
b) vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2016 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 424/17 k průběhu zadávacího řízení na poskytovatele úvěru
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zahájení zadávací řízení vedeného mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na zakázku na službu s názvem: "Poskytnutí investičního úvěru" a to na základě usnesení ZM č.83/17 ze dne 9.5.
b)že pro toto zadávací řízení je základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena v Kč.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání a posouzení nabídek ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Bc. Martin Starý
2. Ing Jiří Kukla Zdeněk Hadrovský
3. Ing. Richard Zahradníček Ing. Lenka Kotenová
4. Ing. Monika Bulánková Marcela Syrová
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.06.17


Usnesení č. 425/17 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú.KH - ČHMÚ
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 903/31 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.07.17


Usnesení č. 426/17 k záměru na výpůjčku pozemků v k.ú.KH - TJ Sparta KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit následující nemovité věci v k.ú. Kutná Hora:
- pozemek p.č. 4501/1 o výměře 4.651 m2,
- pozemek p.č. 4501/2 o výměře 232 m2,
- pozemek p.č. 4501/3 o výměře 104 m2,
- pozemek p.č. 4501/4 o výměře 115 m2,
- pozemek p.č. 4501/5 o výměře 306 m2,
- část pozemku p.č. 4501/7 o výměře cca 170 m2,
- pozemek p.č. 4466/2 o výměře 481 m2,
- pozemek p.č. 4467/3 o výměře 69 m2.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.07.17


Usnesení č. 427/17 k uzavření pachtovní smlouvy na části pozemků v k.ú.Malín
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na části pozemků p.č. 625/11 a p.č. 625/13 o celkové výměře 135 m2 v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a manželi Monikou a Zdeňkem Matouškovými, Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.7.2017 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,00,-- Kč/m2/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.7.2014 do 30.6.2017 ve výši 2.835,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.07.17


Usnesení č. 428/17 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul.Vojtěšská č.p.19, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 2+1 (55,00 m2), ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s panem MUDr. Uladzimirem Katushkinem dohodou ke dni 30. 6. 2017.

II. s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, o velikosti 2+kk (38,50 m2),v 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s panem MUDr. Uladzimirem Katushkinem, Zhdanovici (Běloruská republika). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 7. 2017 se stanovením nájemného ve výši 1.202,- Kč měsíčně.

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (55,00 m2), ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s panem MUDr. Stanislavem Kryvouruchkem, Pyrohy-Povltavská oblast (Ukrajina). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1.7. 2017 se stanovením nájemného ve výši 1.718,- Kč měsíčně.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 429/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 12/17 na pronájem prostor k podnikání
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 12/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora paní Janu Kuberovou, IČO 49540475, 284 01 Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 12/17 uvedeným v bodě I.

b) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 107, Mincířská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Janou Kuberovou, IČO 49540475, Kutná Hora dohodou ke dni 30.6.2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.07.17


Usnesení č. 430/17 k zahájení poptáv. řízení na klimatizaci MÚ v objektu Radnická 178
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Městský úřad Kutná Hora - chlazení vybraných kanceláří, Radnická 178, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: 
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková
4. Ing. Tomáš Pilc

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.07.17


Usnesení č. 431/17 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 5. 6. 2017.


Usnesení č. 432/17 k prodeji pozemků v k.ú.Perštejnec - man.Říhovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. neschválit prodej pozemků p.č. 66/3 o výměře 435 m2 a p.č. 66/4 o výměře 277 m2 v k.ú. Perštejnec manželům panu Josefu a Marcele Říhovým, 284 01 Kutná Hora.

II. schválit prodej pozemku p.č. 66/1 o výměře 90 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec, manželům panu Josefu a Marcele Říhovým, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 43.500,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.09.17
Zrušeno usnesením RM č. 792/17 dne 18.10.2017- zrušeno č. 827/17 téhož dne.
Zrušeno usnesením RM č. 936/17 ze dne 29.11.2017.

Usnesení č. 433/17 k prodeji části pozemků v k.ú.Vilémovice u Červených Janovic
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. neschválit prodej části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768) v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic panu Jaroslavu Pekárkovi, 284 01 Kutná Hora.

II. schválit prodej části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 434/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IE-12-6007482, Kutná Hora, ul. Masarykova - obnova kNN) na pozemcích p.č. 4512/9, p.č. 4591/1 a p.č. 4598/1, vše v k.ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 435/17 k rozpočtovému opatření č.18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 18 - navýšení kapitoly kultura ve výši 20 000,- Kč z důvodu poskytnutí daru na 54. ročník Kmochova Kolína pro Město Kolín a to z rozpočtové rezervy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č.18
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 436/17 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.06.17


Usnesení č. 437/17 k provozu mateřských škol a přerušení provozu škol.družin
Rada města s o u h l a s í
s omezením provozu mateřských škol a přerušením provozu školních družin
v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.06.17


Usnesení č. 438/17 k žádosti o záštitu
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity nad výstavou k 60. Výročí organizovaného amatérského filmu v Kutné Hoře konanou v říjnu 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 439/17 k výsledku poptáv.řízení na veřejnou zakázku - oprava opěrné zdi
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory - úvodní etapa" v Kutné Hoře dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7.6.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín za cenu ve výši 1.294.084,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 440/17 k hospodaření PO v kultuře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za I.Q roku 2017
Městské Knihovny
Kina Modrý kříž a Městského Tylova divadla
Galerie Felixe Jeneweina


Usnesení č. 441/17 k rozpočtovému opatření PAM č.19
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 19 - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 21.000,-Kč na akci "Umělecko-grafická rekonstrukce podchodu hlavního vlakového nádraží Kutná Hora". Jedná se o přijaté neinvestiční dary ve výši 6.000,-Kč od Ing. Františka Milichovského - Huť Jakub Tasice a od Obce Miskovice a příjmy za provedenou reklamu v celkové výši 15.000,-KČ od Dotenhill, s.r.o.; Národního zemědělského muzea, s.p.o.; Národního památkového ústavu, Správy státního zámku Žleby; Přátelského pivovaru Malešov a.s. a Města Zruč n/S. dle důvodové zprávy a přiložených smluv.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 442/17 k uzavření dodatku č.1 - obnova střešního pláště a fasády
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 na akci "Obnova střešního pláště a fasády domu čp. 540 Jánské náměstí" v Kutné Hoře s firmou Realitní a stavební společnost s.r.o., Žitenická 10, 286 01 Čáslav.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.17


Usnesení č. 443/17 k žádosti o finanční podporu - Mgr. Vl.Císař
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finanční podpory ve výši 30 000,- Kč panu Vl. Císařovi na částečnou úhradu nákladů výtvarného plenéru konaného v Kutné Hoře v roce 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.17


Usnesení č. 444/17 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 15.5.2017

II. u k l á d á
technickému oddělení odboru investic sjednat schůzku za účasti dopravní komise, komise pro městská sídliště a Městské policie k prověření možnosti značení parkování vozidlům do 2,5 t.


Usnesení č. 445/17 k dodatku smlouvy - hřbitov - PD 2.etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy o dílo na dopracování 2.etapy projektu Regenerace hřbitova U Všech Svatých s firmou AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov za cenu 151.782,40,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s výše jmenovanou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 446/17 k dodatku č.2 smlouvy o dílo - vícepráce - revitalizace hřbitova
Rada města I. s c h v a l u j e
výčet a ocenění víceprací ve výši 60.429,50,-Kč včetně DPH v rámci stavby "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - zpevněné plochy, etapa 1".

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - zpevněné plochy, etapa 1" se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. na vícepráce.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 14.07.17


Usnesení č. 447/17 k rozpočtovému opatření OI č.09
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Nespecifikované rezervy" na položku "MŠ Benešova - neinvestiční " ve výši 6.000,- Kč.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 448/17 k zahájení zadávacího řízení - rekonstrukce místních komunikací
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - větev B1,B2,B3,D2".

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona obdobně-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
3. Bc. Petra Haraga Jan Trávníček, DiS.
4. Radim Fedorovič

b) s administrací průběhu zadávacího řízení včetně posouzení kvalifikace účastníků a vybraného dodavatele Ing. Josefem Bártou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17

Zrušeno usnesením č. 572/17 ze dne 19. 7. 2017.

Usnesení č. 449/17 k vyloučení účastníka zadávacího řízení - rekonstrukce ul. Česká
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanoveními § 48, odstavce 2, písmen a) až c) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") vyloučení účastníka "Sdružení AVE+KDS" vedoucí účastník AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 00 Kolín V, IČ:25148117, společník Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085 z dalšího průběhu zadávacího na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Česká Kutná Hora" z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 450/17 k výroční zprávě a zápisu DR spol. Technické služby s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) účetní uzávěrku, Výroční zprávu a Zprávu o vztazích společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2016.

b) převedení vykázaného zisku společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2016 ve výši 377 374,51 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti ve prospěch nerozděleného zisku minulých let:
Nerozdělený zisk minulých let: 1 841 351,16 Kč
Navýšení nerozděleného zisku minulých let: 377 374,51 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po navýšení: 2 218 725,67 Kč

II. u k l á d á
Jednateli společnosti uložit Výroční zprávu za rok 2016 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

III. s o u h l a s í
a) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za rok 2016 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi

b) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 1 Q 2017 ve výši 80% z maximální možné částky jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi

IV. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č.03/17 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., konaného dne 29.5.2017
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 451/17 k podání žádosti o dotaci na II etapu sportovní haly Klimeška
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu odboru investic o současném stavu dotačního titulu MŠMT Program 133510

II. u k l á d á
odboru investic projednat a předložit ke schválení do RM novou smlouvu se společností K + P systéme pro podání žádosti o dotaci do obnoveného dotačního titulu dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 452/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 3-4
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 3/17, kterým dochází k navýšení příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí č. 19/2017 o poskytnutí ekologické dotace pro rok 2017 od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 3.645.000,--Kč (investiční dotace 3.509.497,--Kč a neinvestiční dotace 135.503,--Kč) na akci Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk, dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 4/17, kterým dochází k navýšení příjmů ve výši 7.000.-Kč a současně výdajů ve výši 7.000,--Kč na základě schváleného účelově přijatého příspěvku ve výši 7.000,--Kč od Společnosti Prostor plus o.p.s se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, pro vybudování pískoviště na dětském hřišti v Malíně, a zároveň k vytvoření nové investiční rozpočtové položky Pískoviště Malín ve výši 12.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště - služby ve výši 12.000,--Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 453/17 k uzavření sml. o dílo na akci "Defektoskopie sloupů VO"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo pro akci "Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení-2017" se společností DATmoLUX a.s. se sídlem Nováčkova 27, 614 00 Brno
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.06.17


Usnesení č. 454/17 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 22. 5. 2017.


Usnesení č. 455/17 výsledek veřejné zakázky - Analýza rizik znečištění z odpadů na Kaňku
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby: "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".

II. s o u h l a s í
s uzavřením přiloženého návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Green Gas DPB a.s., se sídlem Rudé armády 637, Paskov, IČ: 00494356, jehož nabídková cena je 3 470 449,40 Kč včetně DPH a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 456/17 k rozpočtovému opatření OSZ č.8
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 8, kterým dochází ke zřízení nové položky PFIS s.r.o. - zpracovatel žádosti do OP Zaměstnanost ve výši 25.000,- Kč, a to na úkor položky rezerva OSVZ dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleného v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 457/17 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 7.6.2017


Usnesení č. 458/17 k rozpočtovému opatření POL č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 od Ministerstva vnitra na projekty "Kutná Hora - Asistent prevence kriminality" a "Kutná Hora - Změň se" v celkové výši 322 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 459/17 k bezpečnostnímu pracovníkovi - Asistent prevence kriminality
Rada města s o u h l a s í
a) s účastí a čerpáním Města Kutná Hora v rámci Výzvy MSPV č. 03_16_64 - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování z Operačního programu Zaměstnanost

b) se spoluúčastí města na realizaci uvedeného projektu Výzvy č. 03_16_64 - Asistent prevence kriminality projektů ve výši 5 % celkových a skutečných nákladů na projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 460/17 k bezpečnostnímu pracovníkovi - navýšení pracovních míst
Rada města s c h v a l u j e
u Městské policie KH s účinností od 1. 7. 2017 - po dobu trvání dotací z projektu - výzva číslo 03_16_064 MPSV - max. však do 30. 06. 2021 vytvoření čtyř dotovaných pracovních míst na pracovní pozici "Bezpečnostní pracovník - Asistent prevence kriminality" v rámci dotovaného projektu MPSV s názvem "Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování".
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 461/17 k rozpočtovému opatření OŽP č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 19.500,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 462/17 k zápisu komise Cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise Cestovního ruchu ze dne 22. 5. 2017
b) rezignaci pana Petra Pauliše z funkce člena komise CR

II. j m e n u j e
paní Gabrielu Březinovou do funkce členky komise CR
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 463/17 k zápisu DR společnoti Průvodcovská služba s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného
společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. dne 24. 5. 2017 ve všech bodech. 
b) zprávu o stavu společnosti k 31. 3. 2017. 
c) stručné shrnutí výsledků za rok 2016.

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením čtvrtletní pohyblivé složky mzdy dle smlouvy za čtvrté čtvrtletí 2016 a první čtvrtletí 2017 v plné výši jednateli společnosti PaedDr. Robertu Lukáškovi,

b) s žádostí dozorčí rady o jinou formu provozování prostor expozic ve Vlašském dvoře, které jsou v majetku města a úpravu nájemného pouze za užívání administrativních prostor.

III. u k l á d á
jednateli společnosti PaedDr. Robertu Lukáškovi předložit Radě města Kutná Hora žádost o jinou formu provozování prostor expozic ve Vlašském dvoře, které jsou v majetku města, s návrhem úpravy nájemného pouze za užívání administrativních prostor ve Vlašském dvoře, které jsou v majetku města.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 14.07.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 14. června 2017

Nahoru