14. července 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.července 2021

Usnesení č. 564/21 k programu jednání Rady města 14. 7. 2021 - spol KH TEBIS, s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s c h v a l u j e
program své schůze dne 14. 7. 2021 a ověřovatele zápisu pana Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 565/21 k zápisu DR spol. KH TEBIS, s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS, s.r.o., konané dne 29. 6. 2021, ve všech ostatních bodech.

Usnesení č. 566/21 k programu jednání Rady města 14. 7. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze dne 14. 7. 2021 a ověřovatele zápisu pana Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 567/21 k dohodě o narovnání
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení z důvodu nezveřejnění příkazní smlouvy, jejímž předmětem bylo zajišťování a poskytování služby za účelem podpory činnosti příkazce v rámci naplňování konceptu Smart Cities (dále jen Příkazní smlouva). Uzavření Příkazní smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. 295/21 ze dne 21. 4. 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.07.21


Usnesení č. 568/21 k záměru na pronájem pozemku (paní Černušková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 520/5 v k.ú. Malín o výměře 8 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 569/21 k výzvě k opuštění bytu dle § 2285 OZ
Rada města s c h v a l u j e
a) dle ustanovení § 2285 (Skončení nájmu) Občanského zákoníku zaslat výzvu k opuštění bytu v Kutné Hoře paní Lence Lhoťanové nejpozději do 30. 9. 2021,

b) podání žaloby na vyklizení bytu v Kutné Hoře proti paní Lence Lhoťanové, v případě, že nedojde ze strany paní Lenky Lhoťanové k vyklizení předmětného bytu do 30. 9. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21

Usnesení č. 570/21 k vyhodnocení VZMR "Rekonstrukce bytu, Mincířská 107"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce bytu č.1, Mincířská 107, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 5. 7. 2021. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Ondřej Tunkl, Hořany 38, 284 01 Miskovice, IČ 48667234,

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Ondřej Tunkl, Hořany 38, 284 01 Miskovice, IČ 48667234, za cenu 796.596,95 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 571/21 k uzavření smlouvy na zajištění kontrol EPS, EZS a CCTV
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "Zajištění kontrol provozuschopnosti a zkoušek činnosti EPS, EZS a CCTV, Vlašský dvůr Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 2.7.2021. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: PERFECTED s.r.o., IČO:27683028, Hybešova 42, 602 00 Brno,

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: PERFECTED s.r.o., IČO:27683028, Hybešova 42, 602 00 Brno, za cenu 59.290 Kč vč. DPH/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 572/21 k dohodě o změně splatnosti pohledávky
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2020 spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře dle žádosti paní Zdeňky Kutčákové, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem červenec 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 573/21 k záměru na prodej nemovitostí v k. ú. Malín (man. Černuškovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 637 o výměře 26 m2 a část pozemku
p. č. 520/5 o výměře cca 8 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 574/21 k záměru na prodej části pozemku v k. ú. KH (manželé Bondarevovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4122/55 o výměře cca 30 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 06.10.21


Usnesení č. 575/21 k záměru darovat část poz. v k. ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk, z. s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru darovat část pozemku p. č. 682/2 o výměře cca 38 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 576/21 k prodeji pozemku v k. ú. Perštejnec (man. Havašovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p. č. 159/32 o celkové výměře 81 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Perštejnec manželům Havašovým, Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 577/21 k prodeji částí pozemků v k. ú. KH (v ulici Pod Tratí)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. schválit
a) prodej částí pozemků p. č. 4280/23 o výměře cca 194 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 51 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 43 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, manželům panu Jiřímu Zedníkovi a paní Olze Zedníkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku
+ příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

b) prodej částí pozemků p. č. 4280/23 o výměře cca 106 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 65 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 100 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, manželům panu Lukášovi Podolákovi a paní Lence Podolákové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku
+ příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

c) prodej části pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca 240 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, panu Petru Dolejšímu, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

d) prodej části pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca 245 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, manželům panu Vladimíru Vepřkovi a paní Daně Vepřkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

e) prodej části pozemku p. č. 4281/3 o výměře cca 136 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, do spoluvlastnictví pana Jana Maláčka (podíl ve výši 1/2), Kutná Hora a paní Jany Maláčkové (podíl ve výši 1/2), Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

f) prodej části pozemku p. č. 4281/3 o výměře cca 86 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice manželům panu Bohdanu Cafourkovi a paní Radomíře Cafourkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

II. schválit
prodej částí pozemků p. č. 4280/23 o výměře cca 65 m2, p. č. 4281/1 o výměře cca 30 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 66 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, do spoluvlastnictví pana Jiřího Svobody (podíl ve výši 1/2), Praha 4 a paní Lindy Vlachové (podíl ve výši 1/2), Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán) za podmínky, že do doby, než se stanou vlastníky těchto pozemků, uzavřou s městem k předmětným částem pozemků nájemní smlouvy a uhradí náhrady za bezesmluvní užívání těchto pozemků 3 roky zpětně.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 578/21 k prodeji částí pozemků v k. ú. KH (man. Cafourkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej částí pozemků p. č. 4280/3 o výměře cca 36 m2 a p. č. 4281/3 o výměře cca 65 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice manželům panu Bohdanu Cafourkovi a paní Radomíře Cafourkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 579/21 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč (k.ú. Neškaredice)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit část stavby vodohospodářského díla: Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec - stavba gravitačních kanalizačních přípojek na pozemcích p. č. 85/1, 137/1, 137/2, 138/1, 140/1, 141/3, 141/9, 143, 144, 145/1, 145/2, 209/11, 237/2 a 550, vše v k. ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 580/21 ke zřízení věcného břemene - k.ú. Kutná Hora (GasNet, s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "STL plynovodní přípojka pro RD č.p. 83, ulice Pod Tratí, Kutná Hora" na pozemku p.č. 4280/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 581/21 ke zřízení věcného břemene - kanalizačních přípojek
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu kanalizační přípojky na pozemku parcelní číslo 4266/5 v k. ú. Kutná Hora, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby ve prospěch každého vlastníka pozemku v k. ú. Kutná Hora:
a) parcelní číslo 3525/25, kterým je toho času pan Roman Šauer, bytem Nové Dvory čp. 237, 285 31 Nové Dvory,

b) parcelní číslo 3525/26, kterým je toho času pan Zdeněk Kovanda,284 01 Kutná Hora,

c) parcelní číslo 3525/7, kterým je toho času paní Jitka Šandová, 284 01 Kutná Hora,

d) parcelní číslo 3525/8, kterým je toho času paní Zdenka Sadíková, 285 33 Církvice,

e) parcelní číslo 3525/9, kterým je toho času paní Zdenka Sadíková, 285 33 Církvice,

f) parcelní číslo 3525/10, kterým je toho času pan Miroslav Košata, 284 01 Kutná Hora.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 485 Kč/bm dle druhu pozemku. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.10.21


ZRUŠENO Usnesení č. 582/21 ke zřízení věcného břemene - ČEZ
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6028648/1), na pozemcích parc. č. 609/1 a 695/1 v kat. úz. Kaňk, obec Kutná Hora, vše v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH, dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.22
Zrušeno usnesením č. R/481/22(1) ze dne 1.6.2022.

Usnesení č. 583/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 01/21- pronájem pozemku
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 4 v k.ú. Kutná Hora na dobu určitou 3 roky za účelem umístění mobilního občerstvení v parku pod Vlašským dvorem, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Zuzanou Vondrovou Praha za nájemné ve výši 66.000,00 Kč /rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 584/21 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (p. Rychlý)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v Domě pro seniory , s panem Karlem Rychlým, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2021 za smluvní nájemné ve výši 2.405 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 585/21 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (p. Dupal)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit
prodej části pozemku p.č. 520/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Malín panu Ing. Radomíru Dupalovi, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 586/21 k programu rady města 14. 7. 2021 - spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program své schůze dne 14. 7. 2021 a ověřovatele zápisu pana Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 587/21 k zápisu Dozorčí rady TS č. 07/21
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 07/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 17. 6. 2021.


Usnesení č. 588/21 k Výroční zprávě s účetní závěrkou za rok 2020 TSKH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2020.
b) použití zisku vykázaného za rok 2020 ve výši 496 176,43 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti na částečnou úhradu neuhrazené ztráty minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let 549 409,16 Kč
Zisk roku 2020 496 176,43 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let po částečné úhradě 53 232,73 Kč

II. u k l á d á
Jednateli společnosti uložit Výroční zprávu za rok 2020 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze,

III. s o u h l a s í
se zrušením části usnesení č. 505/21 II. a), II. b); III.

Zodpovídá : Ing. Chramosta, P. Tivodarová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 589/21 k příspěv.programu malé projekty, oblast sportu - III. čtvrtletí 2021
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 4. 6. 2021 - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2021,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy:
Sparta Kutná Hora, z.s. - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.08.21


Usnesení č. 590/21 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise kulturní ze dne 23.6. 2021.


Usnesení č. 591/21 k výsledku PŘ - Obnova ohradní zdi v areálu kostela Všech Svatých
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele akce: "Obnova ohradní zdi mezi starou a novou částí hřbitova v areálu kostela Všech Svatých, Česká ulice" v Kutné Hoře. Dodavatel Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín za nabídkovou cenu 2.481.655 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru památkové péče, školství a kultury učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku,

III. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou zakázku s upřesněním rozsahu prací pro I. etapu (2021).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.08.21


Usnesení č. 592/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 17
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun prostředků z položky - Příspěvkový program - sport ve výši 20.000 Kč na položku - Club Deportivo Kutná Hora, spolek - pořádání závodu Dačického 12,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro Club Deportivo Kutná Hora, spolek na pořádání závodu Dačického 12 ve výši 20.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr.Seifert      Termín : 14.08.21


Usnesení č. 593/21 k záměru vybudování výtahu v Sankturinovském domě
Rada města s c h v a l u j e
záměr vybudování osobního a invalidního výtahu v Sankturinovském domě v Kutné Hoře v rámci projektu: "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře".
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.22


Usnesení č. 594/21 k prodloužení termínu rekonstrukce chodníků - Masarykova ulice
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro realizaci akce: "Kutná Hora, Masarykova ulice -rekonstrukce chodníků" - dodavatel CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502 nejpozději do 31.10.2021,

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků" s výše uvedeným dodavatelem CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 595/21 ke schválení výsledku VŘ na služby s názvem "Obnova rybníku Lorčák"
Rada města s c h v a l u j e
výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Obnova rybníka Lorčák". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka zhotovitele: GREENMAN s.r.o., IČO: 24193259.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 596/21 k rekonstrukci chodníků - mobiliář - Masarykova ulice
Rada města s c h v a l u j e
záměr nákupu mobiliáře prostřednictvím společnosti CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 597/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 8/21
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 8/21, kterým dochází k vytvoření investiční rozpočtové položky Ost.komunikace-Karlov V Zákoutí ve výši 400 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 400 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 598/21 k zápisu z jednání Komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 12. zasedání Komise dopravní ze dne 30. 6. 2021.Usnesení č. 599/21 k realizaci dopravního propojení ul. Potoční a ul. Hrnčířské.
Rada města p o v ě ř u j e
Technické oddělení odboru investic a Odbor správy majetku zahájením přípravy pro realizaci dopravního propojení ul. Potoční a ul. Hrnčířské.
Zodpovídá : Ing. Štolbová,Ing. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 600/21 ke zrušení přechodu Česká/Čsl. Legionářů
Rada města p o v ě ř u j e
Technické oddělení odboru investic k prověření možnosti zrušení přechodu Česká/Čsl. Legionářů a s tím spojených následných opatření, která by toto měla provázet.
Zodpovídá : Ing. L. Štolbová      Termín : 15.12.21


Usnesení č. 601/21 k zápisu Dozorčí rady společnosti MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 23. 6. 2021 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.Usnesení č. 602/21 k uzavření Dodatku č. 3 - Dimatex CS
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci se společností Dimatex CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ 43224245, z důvodu rozšíření sběrné sítě o dalších 5 kontejnerů na textil.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 603/21 k zahájení poptávkového řízení - provoz WC
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení výběrové řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:
"Provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech, v Breüerových sadech a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova v Kutné Hoře",

b) pro toto zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Lucie Štolbová Bc. Milan Šesták
3. Ing. Kateřina Hladíková Božena Marhanová
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 604/21 k Pasportizaci soustavy CZT (Vyhodnocení současného technického stavu)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zpracovanou pasportizaci - vyhodnocení současného technického stavu soustavy CZT.

II. u k l á d á
Technickému oddělení připravit VZMR pro provedení oprav soustav CZT, vyplývají ze zpracované Pasportizace soustavy CZT s realizací v roce 2022, ve spolupráci s KH TEBIS s.r.o.
Zodpovídá : Ing. L. Štolbová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 605/21 k inf. zprávě - Obytný soubor U sv. Anny (infrastruktura) I. etapa
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ohledně postupu Města Kutná Hora v rámci výstavby obytného souboru U sv. Anny, technické a dopravní infrastruktury, I. etapa.


Usnesení č. 606/21 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 28. 6. 2021.Usnesení č. 607/21 k rozpočtovému opatření POL č. 2
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu realizace kamerového systému MP ve výši 190.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 608/21 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání Komise pro bezpečnost ze dne 8. 6. 2021.Usnesení č. 609/21 k organizační změně MÚ Kutná Hora
Rada města I. r u š í
ke dni 31. 8. 2021
a) Odbor kancelář tajemníka včetně úseku vnitřní správy
b) pracovní pozici vedoucí Odboru kancelář tajemníka
c) pracovní pozici referent správy ve věcech archivní a spisové služby v úseku vnitřní správy v Odboru kancelář tajemníka
d) Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
e) pracovní pozici vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
f) Odbor památkové péče, školství a kultury včetně úseku památkové péče
g) pracovní pozici vedoucí Odboru památkové péče, školství a kultury
h) úsek informační centrum v samostatném oddělení cestovního ruchu a marketingu
i) pracovní pozici referent pro silniční a městskou dopravu v úseku správních agend v Odboru dopravy a silničního hospodářství
j) pracovní pozici referent společných činností dopravní soustavy státu v oddělení správního řízení - přestupky v dopravě v Odboru dopravy a silničního hospodářství
k) pracovní pozici referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků v oddělení majetkovém v Odboru správy majetku
l) pracovní pozici správce sportovní haly na úseku Sportovní haly Klimeška v Odboru správy majetku
m) úsek správních agend v Oboru dopravy a silničního hospodářství
n) úsek správy majetku v Odboru správy majetku
o) úsek Sportovní haly Klimeška v Odboru správy majetku
p) úsek investic v Odboru investic
q) úsek odpadů a ochrany ovzduší v Odboru životního prostředí
r) úsek správní v Odboru správním,

II. z ř i z u j e
ke dni 1. 9. 2021
a) oddělení vnitřní správy (1 vedoucí oddělení, 8 referentských pracovních pozic)
b) pracovní pozici vedoucí oddělení vnitřní správy
c) oddělení regionálního rozvoje a územního plánování (1 vedoucí oddělení, 4 referentské pracovní pozice)
d) pracovní pozici vedoucí oddělení regionálního rozvoje a územního plánování
e) Odbor cestovního ruchu, školství a kultury (1 vedoucí odboru, 3 vedoucí oddělení, 12 referentských pracovních pozic) s vnitřním členěním na tři oddělení:
- oddělení informačních center a spolkového domu
- oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
- oddělení školství a kultury
f) pracovní pozici vedoucí Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
g) oddělení informačních center a spolkového domu v Odboru cestovního ruchu, školství a kultury (1 vedoucí oddělení, 7 referentských pracovních pozic)
h) pracovní pozici vedoucí oddělení informačních center a spolkového domu
i) oddělení památkové péče (1 vedoucí oddělení, 4 referentské pracovní pozice)
j) pracovní pozici vedoucí oddělení památkové péče
k) oddělení realizace investic v Odboru investic (1 vedoucí oddělení, 3 referentské pracovní pozice)
l) pracovní pozici vedoucí oddělení realizace investic
m) oddělení přípravy investic v Odboru investic v přímém řízení vedoucího Odboru investic (4 referentské pracovní pozice)
n) oddělení správy nemovitostí v Odboru správy majetku (1 vedoucí oddělení, 9 referentských pracovních pozic)
o) pracovní pozici vedoucí oddělení správy nemovitostí
p) oddělení sportu v Odboru správy majetku (1 vedoucí oddělení, 8 referentských pracovních pozic)
q) pracovní pozici vedoucí oddělení sportu
r) oddělení evidence řidičů a vozidel v Odboru dopravy a silničního hospodářství (1 vedoucí oddělení, 8 referentských pracovních pozic)
s) pracovní pozici vedoucí oddělení evidence řidičů a vozidel
t) oddělení správní v Odboru správním v přímém řízení vedoucího Odboru správního (11 referentských pracovních pozic)
u) oddělení odpadů a ochrany ovzduší v Odboru životního prostředí v přímém řízení vedoucího Odboru životního prostředí (2 referentské pracovní pozice),

III. m ě n í
ke dni 1. 9. 2021
a) název samostatného oddělení cestovního ruchu a marketingu na oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
b) název oddělení správy dopravy a silničního hospodářství v Odboru dopravy a silničního hospodářství na oddělení silničního hospodářství
c) název oddělení správního řízení - přestupky v dopravě v Odboru dopravy a silničního hospodářství na oddělení přestupků v dopravě,

IV. p ř e v á d í
ke dni 1. 9. 2021
a) oddělení informatiky z Odboru kancelář tajemníka na samostatné oddělení informatiky (1 vedoucí oddělení, 2 referentské pracovní pozice)
b) stávající pracovní pozici vedoucí oddělení informatiky a dvě referentské pracovní pozice (2 pozice správce informačních a komunikačních technologií) do samostatného oddělení s názvem oddělení informatiky
c) jednu stávající referentskou pracovní pozici (pozice referent všeobecné správy vnitřních věcí státu) z oddělení informatiky v Odboru kancelář tajemníka do nově zřízeného oddělení správního v Odboru správním
d) jednu stávající referentskou pracovní pozici (pozice spisový pracovník, koordinátor spisové služby a předarchivní péče) z oddělení informatiky v Odboru kancelář tajemníka do nově zřízeného oddělení vnitřní správy
e) sedm stávajících referentských pracovních pozic (2 pozice administrativní a spisový pracovník, 1 pozice zásobovač, 2 pozice uklízečka, 1 pozice technický pracovník, 1 pozice domovník) z Odboru kancelář tajemníka do nově zřízeného oddělení vnitřní správy
f) čtyři stávající referentské pracovní pozice (3 pozice referent územního plánování a stavebního řádu, 1 pozice referent správy místního rozvoje) z Odboru regionálního rozvoje a územního plánování do nově zřízeného oddělení regionálního rozvoje a územního plánování
g) oddělení školství a kultury (1 vedoucí oddělení, 3 referentské pracovní pozice) z Odboru památkové péče, školství a kultury do nově zřízeného Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
h) tři stávající referentské pracovní pozice (1 pozice referent školství, výchovy a vzdělávání, 2 pozice produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník) z oddělení školství a kultury v Odboru památkové péče, školství a kultury do oddělení školství a kultury v nově zřízeném Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
i) jednu stávající referentskou pracovní pozici (pozice referent školství, výchovy a vzdělávání) z oddělení školství a kultury v Odboru památkové péče, školství a kultury do nově zřízeného oddělení sportu v Odboru správy majetku
j) dvě stávající referentské pracovní pozice (2 pozice pracovník vztahů k veřejnosti/pokladník) z oddělení školství a kultury v Odboru památkové péče, školství a kultury do oddělení informačních center a spolkového domu v nově zřízeném Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
k) jednu stávající referentskou pracovní pozici (pozice redaktorka městského zpravodaje) z oddělení školství a kultury v Odboru památkové péče, školství a kultury do oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů v nově zřízeném Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
l) čtyři stávající referentské pracovní pozice (4 pozice referent správy kultury) z úseku památkové péče v Odboru památkové péče, školství a kultury do nově zřízeného oddělení památkové péče
m) samostatné oddělení cestovního ruchu a marketingu (nový název oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů) včetně dvou stávajících pracovních pozic (1 vedoucí oddělení, 1 referentská pozice asistent) do nově zřízeného Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
n) pět stávajících pracovních pozic (5 pozic pracovník vztahů k veřejnosti/pokladník) z úseku informační centrum v samostatném oddělení cestovního ruchu a marketingu do oddělení informačních center a spolkového domu v nově zřízeném Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
o) jednu stávající pracovní pozici (pozice informační pracovník - vedoucí provozovny IC) z úseku informační centrum v samostatném oddělení cestovního ruchu a marketingu na pracovní pozici vedoucí oddělení informačních center a spolkového domu v nově zřízeném Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
p) dvě stávající referentské pracovní pozice (2 pozice referent pro silniční a městskou dopravu - zkušební komisař) z úseku správních agend v Odboru dopravy a silničního hospodářství do oddělení silničního hospodářství v Odboru dopravy a silničního hospodářství
q) osm stávajících referentských pracovních pozic (8 pozic referent pro silniční a městskou dopravu) z úseku správních agend v Odboru dopravy a silničního hospodářství do nově zřízeného oddělení evidence řidičů a vozidel v Odboru dopravy a silničního hospodářství
r) čtyři stávající referentské pracovní pozice (2 pozice správce objektu - provozář, 1 pozice referent majetkové správy, 1 pozice uklízečka) z úseku správy majetku v Odboru správy majetku do nově zřízeného oddělení sportu v Odboru správy majetku
s) tři stávající referentské pracovní pozice (1 pozice manažer sportovní haly, 1 pozice správce sportovní haly, 1 pozice provozář sportovní haly) z úseku Sportovní haly Klimeška v Odboru správy majetku do nově zřízeného oddělení sportu v Odboru správy majetku
t) devět stávajících referentských pracovních pozic (4 pozice referent majetkové správy, 4 pozice referent společné státní správy a samosprávy, 1 pozice referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávních celků) z úseku správy majetku v Odboru správy majetku do nově zřízeného oddělení správy nemovitostí v Odboru správy majetku
u) technické oddělení z Odboru investic včetně sedmi stávajících pracovních pozic (1 vedoucí oddělení, 6 referentských pracovních pozic) do Odboru správy majetku
v) tři stávající referentské pracovní pozice (2 pozice investiční referent, 1 pozice investiční referent - manažer projektů EU) z úseku investic v Odboru investic do nově zřízeného oddělení realizace investic v Odboru investic
w) tři stávající referentské pracovní pozice (1 pozice investiční referent - manažer projektů EU, 1 pozice referent fiskální politiky, rozpočtu a financování, 1 pozice architekt - urbanista ) z úseku investic v Odboru investic do nově zřízeného oddělení přípravy investic v Odboru investic
x) jednu stávající referentskou pracovní pozici (pozice referent majetkové správy) z Odboru regionálního rozvoje a územního plánování do nově zřízeného oddělení přípravy investic v Odboru investic
y) dvě stávající referentské pracovní pozice (2 pozice referent životního prostředí) z úseku odpadů a ochrany ovzduší v Odboru životního prostředí do nově zřízeného oddělení odpadů a ochrany ovzduší v Odboru životního prostředí
z) deset stávajících pracovních pozic (10 pozic referent všeobecné správy vnitřních věcí státu) z úseku správního v Odboru správním do nově zřízeného oddělení správního v Odboru správním,

V. s t a n o v u j e
počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Kutná Hora od 1. 9. 2021 na 196 s tím, že do tohoto počtu se nezapočítávají zaměstnanci vykonávající činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnanci, kteří jsou přijati do pracovního poměru na dobu určitou - za mateřskou resp. rodičovskou dovolenou, či za zaměstnance v dlouhodobé pracovní neschopnosti, za dlouhodobě nepřítomné zaměstnance z důvodu poskytnutého neplaceného volna, za zaměstnance ve výkonu civilní nebo vojenské služby nebo ve výkonu veřejné funkce,

VI. s c h v a l u j e
novou Organizační strukturu Městského úřadu Kutná Hora s účinností od 1. 9. 2021,

VII. u k l á d á
a) tajemníkovi Městského úřadu Kutná Hora provést příslušné personální změny a vypsat příslušná výběrová řízení na obsazení volných pracovních pozic,

b) oddělení interního auditu zpracovat návrh nového Organizačního řádu Městského úřadu Kutná Hora na základě Organizační struktury Městského úřadu Kutná Hora dle bodu VI. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek, tajemník      Termín : 01.09.21


Usnesení č. 610/21 k zápisu Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 25. 6. 2021,
b) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 21. 6. 2021.


Usnesení č. 611/21 k aktualizaci metodického návodu k zadávání VZMR
Rada města s c h v a l u j e
šestou aktualizaci Metodického návodu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kutná Hora a jeho organizacemi a společnostmi vypracovanou odborem územního plánování a regionálního rozvoje.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 612/21 k zastupování města ve spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko
Rada města b e r e n a v ě d o m í,
že paní Mgr. Bc. Silvie Doušová, místostarostka Města Kutná Hora byla valnou hromadou spolku podruhé zvolena předsedkyní spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s., IČO 08322031.

Ing. Josef Viktora,v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová,v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 14. července 2021

Nahoru