14. července 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.července 2009

Usnesení č. 630/09 k rezignaci člena bytové komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Ing. Františka Matuly na funkci člena Bytové komise Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 631/09 k výpůjčce prostor Vl.dvora - shromáždění rytířů
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou prostor Vlašského dvora - dne 3.10.2009 Rytířský sál od 15:00 do 19:00 hod., dne 4.10.2009 Královská audienční síň od 9:00 do 13:00 hod. a Preghaus od 14:00 do 15:30 hod. pro Mezinárodní nevládní organizaci "Řád blanických rytířů", Prokopská 625/3, 118 00 Praha 1, za účelem uspořádání výročního jednání Shromáždění rytířů a pasování členů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 632/09 k plnění usnesení RM
Rada města r u š í
své usnesení č. 540/09 ze dne 16.6.2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 633/09 k pokládce optického kabelu
Rada města s o u h l a s í
s uložením chráničky pro optický kabel kamerového systému v ulici U Lazara, Hrnčířská a Čáslavská.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 634/09 k bezplatnému pronájmu parku pod Vl.dvorem
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatným pronájmem parku pod Vlašským dvorem pro pořádání přespolního běhu "Kutnohorská dvanáctka" dne 15.8.2009 od 8:00 do 14:00 hod., kterou pořádá pan Michal Vavák, Kutná Hora.

b) s finančním příspěvkem ve výši 5.000,-- Kč na tuto akci z kapitoly oddělení kultury a školství.

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Suchánek      Termín : 15.08.09


Usnesení č. 635/09 k světelné signalizaci přechodu "U Krupičků"
Rada města s o u h l a s í
s objednávkou světelné signalizace - přechod křižovatky "U Krupičků" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 636/09 k rozpočtovému opatření EO č.22
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky školení na položku ostatních osobních výdajů ve výši 32.000,-- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 22

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Hnátková      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 637/09 ke směrnici upravující postup Města při realizaci zákona o DPH
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený text Směrnice upravující postup Města Kutná Hora při provádění zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

II. u k l á d á
a) vedoucím odborů zajistit realizaci směrnice ve svém odboru
b) vedoucímu ekonomického odboru MěÚ a jednateli Technických služeb Města s.r.o. do 31. října 2009 zvážit výhodnost a případně provést skupinovou registraci Města Kutná Hora a Technických služeb Města s.r.o. k DPH od 1.1.2010 a zpracovat základní pravidl a její realizace


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Jäger      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 638/09 k úvěru na rekonstrukci kina
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím bankovního úvěru v limitní výši 8.000.000,- Kč, určeného na financování rekonstrukce Kina Svět v Kutné Hoře. Úvěr splatný do 31.12. 2012 a limitní cenou 2 mil. Kč je poptán u spolupracujících bank.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 639/09 k výběru poskytovatele úvěru
Rada města v y b í r á
na základě vyhodnocení předložených nabídek jako poskytovatele provozního úvěru na krytí potřeb Nemocnice KH Českou spořitelnu, a.s.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 640/09 k rozpočtovému opatření EO č.23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky rezerva rozpočtu na položku náhrada za bolestné ve výši 178.440,- Kč, znalečné a soudní poplatky ve výši 13.620,- Kč (zrušená příspěvková organizace NsAČ), dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 23
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 641/09 ke kapitálovému vkladu do spol.Nemocnice KH s.r.o.
Rada města I. s o u h l a s í
s provedením kapitálového vkladu ve výši 30 mil.Kč do spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojtěšská 237, Kutná Hora

II. u k l á d á
a) ekonomickému odboru realizovat příslušné rozpočtové opatření
b) jednateli společnosti použít prostředky na nejnutnější zajištění výkonu zdravotní péče (mzdy, léky, energie).

Zrušeno usnesením RM č. 826/09 ze dne 13.10.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.08.09


Usnesení č. 642/09 ke směně pozemků - Triant s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. dle PK 2598 o výměře 382 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za pozemek p.č. dle PK 1835 o výměře 626 m2 v k.ú. Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví společnosti Triant s.r.o., se sídlem Potoční 188, Kutná Hora a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora - Žižkov.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.08.09


Usnesení č. 643/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 29.6.2009
b) zápis z bytové komise konané dne 22. 6. 2009
c) zápis z 13.zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 13.5.2009
d) zápis z jednání kulturní komise, které se uskutečnilo dne 18.6.2009
e) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 17.6. 2009.


Usnesení č. 644/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro p.č. 805/114-119) na pozemku p.č. 644 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 645/09 k žádosti MUDr.Frýborta
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v objektu č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Radovanem Frýbortem,Kutná Hora týkajícího se změny doby trvání nájemního vztahu z doby určité do 31.12.2009 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany a to s účinností od 1.1.2010, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 646/09 k uzavření dodatku - Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 29.1.2003 o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Karlov 197, Kutná Hora týkajícího se souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy o užívání ubytovny č.p. 59 U Lorce v Kutné Hoře mezi společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. a paní Jarmilou Renáčovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 647/09 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Anně Čurejové a panu Milanu Čurejovi,Kutná Hora, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1.8.2009 do 31.1.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 648/09 k poskytnutí ubytovny města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Denisou Škrabanovou,Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 8. 2009 - 31. 10. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 649/09 k prominutí úroků z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím úroku z prodlení pro společnost Prádelna, Čistírna spol. s r.o. se sídlem Koželuhy 77, Čáslav ve výši 3.058,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Helenu Krajbychovou,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 229,00 Kč.

c) s prominutím úroku z prodlení pro pana Pavla Čureju, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 507,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 650/09 k jednostrannému zvýšení nájemného
Rada města s o u h l a s í
v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., se zvýšením nájemného o maximální př írůstek měsíčního nájemného v bytech, které jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.10


Usnesení č. 651/09 ke smlouvám o nájmu nebytových prostor - DPH
Rada města n e s o u h l a s í
se zvýšením nájemného o daň z přidané hodnoty ve výši 19% u všech stávajících nájemců nebytových prostor, nemovitostí a pozemků mimo nájemců HC Kutná Hora a.s. a Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.. A dále společnosti KH TEBIS s.r.o., kde bylo dohodnuto nájemné včetně daně z přidané hodnoty.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 652/09 ke smlouvám o nájmu movitých věcí - DPH
Rada města I. n e s o u h l a s í
a) se zvýšením nájemného o daň z přidané hodnoty ve výši 19% u nájemců movitých věcí, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty
b) se zvýšením poplatku za užívání společných antén nájemníkům bytů o daň z přidané hodnoty ve výši 19%

II. s o u h l a s í
a) se zvýšením nájemného o daň z přidané hodnoty ve výši 19% s účinností od 1.8.2009 u těchto nájemců movitých věcí:
1) AVICENNUS, s.r.o.
2) BAUKOMPLEX a.s.
3) Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
4) Mgr. Přenosilová Jitka
b) se zvýšením nájemného o daň z přidané hodnoty ve výši 19% u nájemců, kteří mají pronajaté prostory či pozemky za účelem umístění automatů, antén a reklamních ploch (viz. seznam nájemců) s tím, že u pozemků takto zvýšené nájemné bude s účinností od 1.1 .2010 a u ostatních smluv s účinností od 1.8.2009.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 653/09 k žádosti nájemníků o privatizaci bytu v Uhelné čp.555
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) nesouhlasit s privatizací bytových jednotek v čp. 555 ul. Uhelná, včetně společných částí domu a podílů na pozemku p.č. 2779 v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privatizace ze dne 26.10.2004

b) trvat na usnesení zastupitelstva města č. 242/08, bod II. ze dne 21.10.2008, týkajícího se záměru řešit objekt čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 654/09 k prodloužení doby splatnosti (J. Bárta)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru za rok 2008 pro Josefa Bártu, Třemošnice. Pohledávka ve výši 66.621,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 7.500,00 Kč počínaje m ěsícem srpnem 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 655/09 k uzavření sml. o nájmu nemovitosti a movitých věcí (prádelna)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitosti a movitých věcí - objektu prádelny postavené na pozemku p.č. 678/11 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností PRÁDELNA MM s.r.o., se sídlem Čáslav - Nové Město, Jahodová 1818, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné za nemovitost 322.656,-- Kč a roční nájemné za movité věci 350.000,-- Kč.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.09


Usnesení č. 656/09 k vyhodnocení VŘ na pronájem b.j. (Barborská čp. 30)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 09/09 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístila p. BOLKOVÁ Karolína
Na 2. místě se umístila p. ŠUSTOVÁ Jana
Na 3. místě se umístil p. Ing. FUKSA Radim

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře s p. Karolínou BOLKOVOU, bytem Žíšov 21, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 09/09.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 657/09 k žádosti společnosti PRÁDELNA MM s.r.o.
Rada města s o u h l a s i l a
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře dle předloženého situačního plánku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.08.09


Usnesení č. 658/09 k vyhlášení VŘ SN 10/09 - Benešova 633
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 8/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora bez vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 10/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 21.8.2009 v 10:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.09


Usnesení č. 659/09 k vyhlášení VŘ SN 11/09 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 11/09 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21. 9. 2009 v 15:00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.09.09


Usnesení č. 660/09 k plnění usnesení (OSM)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.07.09


Usnesení č. 661/09 k výměně filtrace v nemocnici
Rada města s o u h l a s í
s výměnou III. stupně filtrace v klimatizační jednotce operačních sálů na základě žádosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 662/09 k žádosti MUDr.Jiřího Poláka
Rada města I. r u š í
usnesení č. 438/09 ze dne 19.5.2009

II. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 18.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Jiřím Polákem, Klatovy, týkajícího se vyjmutí části movitého majetku (křeslo otočné pojízdné kožené inv. č. 06428 a křeslo otočné pojízdné kožené inv. č. 06410) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 396,- Kč s účinností od 1.9.2009

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.09


Usnesení č. 663/09 k uzavření nájem.smlouvy na pronájem pozemku - Křivánek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 4175/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 15 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Lubošem Křivánkem, Kutná Hora, za účelem stánkového prodeje zm rzliny.

Zrušeno usnesením RM č. 735/09 ze dne 1.9.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 664/09 k zápisu č.5/09 DR Technické služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 05/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 30.6. 2009Usnesení č. 665/09 ke zrušení usnesení - Roučovi
Rada města r u š í
své usnesení č. 449/09 ze dne 19.5.2009
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 666/09 k rekonstrukci dešťové kanalizace v areálu hřbitova
Rada města s o u h l a s í
s provedením rekonstrukce dešťové kanalizace v areálu hřbitova Všech svatých v Kutné Hoře.
Zodpovídá : MVDr. Vančura,místostaros      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 667/09 k uzavření smlouvy - rekonstrukce komunikace pod Kaňkem
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce části místní komunikace v ulici Pod Kaňkem, Kutná Hora - Sedlec, včetně rekonstrukce sítě veřejného osvětlení" mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora v celkové výši 1.172.989,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 668/09 k zápisu DR KH TEBIS, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s r.o. ze dne 10.6. 2009.


Usnesení č. 669/09 k historické jízdě automobil.veteránů
Rada města s o u h l a s í
s uspořádáním Historické jízdy automobilových veteránů Kutnou Horou včetně vyhrazení prostor k parkování veteránů dne 15.8.2009 v době od 13:00 do 17:00 hod. v ul. Zámecké u Kostnice, na Havlíčkově náměstí u Vlašského dvora a v ulici Barborské před Jezu itskou kolejí pro pořadatele akce, společnost S.M.A., a.s., Sabinova 7/707, 130 00 Praha 3.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.08.09


Usnesení č. 670/09 k žádosti spol.HC Kutná Hora a.s.
Rada města I. r u š í
usnesení č.547/09

II. s o u h l a s í
s odložením splácení nájmu HC Kutná Hora a.s. do 31.12.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 671/09 k rozpočtovému opatření OSM č.56/09-62/09
Rada města I. s c h v a l u j e

I. s c h v a l u j e
a)předložený návrh OSM č.56/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 69.020,-- Kč na výdajovou investiční položku zajištění měření tepla Trebišovská 604-608, a to na úkor položky KH TEBIS opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.57/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 200.000,-- Kč na položku obytné buňky, a to na úkor položky byty havárie - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.58/09, kterým dochází ke změně druhové položky v rozpočtové položce informační systém, a to z investiční položky 6122 na nákup DrHDM 5137 - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.59/09, kterým dochází k posílení výdajové rozpočtové položky byty teplo o částku 800.000,-- Kč, a to na úkor položek neprivat.byty teplo (550.000,--Kč), byty teplá voda (150.000,--Kč) a byty rezerva (100.000,-- Kč) - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.60/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 250.000,-- Kč na novou investiční položku odboru investic (výjezd od Kauflandu), a to na úkor položky rekonstrukce komunikace - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.61/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 555.480,-- Kč na novou investiční položku úpravy okolí kostela Všech svatých, a to na úkor položky rekonstrukce komunikace - viz bod č.6 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.62/09, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky příspěvek na zajištění měření ve výši 30.000,-- Kč a v téže výši se navýší výdajová položka KH TEBIS opravy - viz bod č.7 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 672/09 k uzavření smlouvy - dokumentace trvalého doprav.značení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zakázku "Zpracování projektové dokumentace trvalého dopravního značení na základě Dopravního generelu centrální zóny města Kutná Hora" s vítězem poptávkového řízení, firmou Renáta Neprašová - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, Jánské náměstí 687, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 673/09 ke zrušení usnesení č.609/09
Rada města I. s o u h l a s í
se zrušením svého Usnesení č.609/09 ze dne 30.6.2009

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §12 odst. (3) a dle §18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží včetně montáže s názvem:"Dodání hlavních měřičů teplé vody pro systém CZT v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH.

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
2. Ing. Vladimír Gajdoš Mgr. Karel Ptáček
3. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
4. Ing. František Tvrdík František Viktora
5. Božena Marhanová Jindřich Čížek

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

IV. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 674/09 k žádosti Nemocnice KH s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s žádostí Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora ohledně změny podnájemní smlouvy se společností Controlling INVEST, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec, týkající se přestěhování do nebytových prostorů v 1. patře n emovitosti čp. 915, ul. Kouřimská, Kutná Hora (č. dveří 46)
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 675/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.30
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 30 - vytvoření nové položky pro akci "Celková oprava výklenkové kapličky u domu čp. 13 Žižkova brána", na pozemku parc. č. 4 k.ú. Kutná Hora ve výši 197.540,- Kč bez DPH (není plátcem) na úkor položky "reze rva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatřeních OPKŠ č. 30

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 676/09 k rozdělení grantových prostředků - 2.pol.2009 - kultura
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultura pro
2.pololetí roku 2009 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 677/09 k poskytnutí sponzor.daru ZŠ Uhlířské Janovice
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků - sponzorského daru pro Základní školu Uhlířské Janovice, Komenského 400 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.07.09


Usnesení č. 678/09 k odvolání člena kulturní komise
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena kulturní komise pana Michala Moravce, Kutná Hora.

II. j m e n u j e
členkou kulturní komise paní PhDr. Marii Bisingerovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.09


Usnesení č. 679/09 k rozpočtovým opatřením INV č.22-23
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Jez Vrchlice" ve výši 56.530,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.23, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Výměna oken a dveří ZŠ TGM Kutná Hora - II. etapa" o 2.983.000,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 680/09 k Městské knihovně KH
Rada města I. s o u h l a s í
a) S výsledkem poptávkového řízení na dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Městská knihovna v Kutné Hoře"

b) s uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace "Městská knihovna - DÚR" s firmou Projektil architekti, s.r.o.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Knihovna - projektová dokumentace" ve výši 1.100.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 681/09 k rozpočtovému opatření INVč.25
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem poptávkového řízení na dokumentaci pro stavební povolení na stavbu "komunikace Městské sady Kutná Hora"

b) s uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace "komunikace Městské sady Kutná Hora - DSP" s firmou Ing.arch.Vladimír Vašut

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "komunikace městské sady - DSP" ve výši 520.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 682/09 k zahájení poptáv.řízení - komunikace Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §12 odst. (6) a §18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "komunikace Kaňk - projektová dokumentace pro stavební řízení"

b) pro toto poptávkové řízení je stanoveno základní hodnotící kriterium:
nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í :
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. MVDr. Václav Vančura Václav Zimmermann
2. Ing. Jiří Janál RNDr.Dagmar Civišová
3. Ing.arch.Martin Kremla Jan Trávníček
4. Ing.František Tvrdík Božena Marhanová

b) se zasláním písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace minimálně třem zájemcům

III. p o v ě ř u j e :
místostarostu Václava Zimmermanna jménem zadavatele vybrat nejvhodnější nabídku vedené veřejné zakázky na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí a následně uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

Zrušeno usnesením RM č. 885/09 ze dne 13.10.2009.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 683/09 k rozpočtovému opatření INV č.27
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "teplovod CZT - zádržné" ve výši 492.430,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 684/09 ke smlouvě o autorském dozoru - zádlažba HJ KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o autorském dozoru s Ing. Ondrákem dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.09


Usnesení č. 685/09 k rozpočtovému opatření OŽP č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2009, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 264.840,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 14. července 2009

Nahoru