14. března 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.března 2012

Usnesení č. 192/12 k navýšení základního kapitálu společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky s.r.o., IČ 629 67 291, se sídlem okr. Kutná Hora, Opatovice I č.p. 43, PSČ 286 01,ve smyslu § 102 odst. 2), písm. c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu jednatele této společnosti.

II. s o u h l a s í
s navýšením základního kapitálu společnosti Městské lesy a rybníky s.r.o. z částky 5.300.000,- Kč, slovy pět miliónů tři sta tisíc korun českých, o částku 800.000,-- Kč, slovy osm set tisíc korun českých, na částku 6.100.000,-- Kč, slovy šest milionů je dno sto tisíc korun českých.
Základní kapitál společnosti "Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s.r.o.) se zvyšuje nepeněžitým vkladem jediného společníka Města Kutná Hora, a to lesními pozemky parc.č. 493 a parc.č. 488/4, v k.ú. Útěšenovice, včetn ě lesních porostů, který se započítává na vklad tohoto společníka částkou 800.000,-- Kč, slovy osm set tisíc korun českých. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu společníkem Městem Kutnou Horou převzat, činí čtyři (4) měsíce ode dne čtrnáctého března roku dva tisíce dvanáct (14.03.2012). Nepeněžitý vklad musí společník Město Kutná Hora splatit ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšeného obchodního kapitálu do o bchodního rejstříku.

III. p o v ě ř u j e
jednatele společnosti
provedením všech potřebných administrativních záležitostí výše uvedené záležitosti.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 193/12 ke smlouvě mezi spol. KH Tebis s.r.o. a EC Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediný společník společnosti KH Tebis s.r.o. ve smyslu § 102 odst. 2), písm. c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Smlouvu o dodávce tepelné energie podle § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon mezi městskou společností KH Tebis, s.r.o. se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a firmou EC Kutná Hora s.r.o.
se sídlem Karlov 197, Kutná Hora.

II. p o v ě ř u j e
jednatele společnosti KH Tebis
podpisem výše schválené smlouvy.

Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 19.03.12


Usnesení č. 194/12 k rozdělení činností Průvodcovské služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediný společník společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ve smyslu § 102 odst. 2), písm. c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. s t a n o v í
Termín rozdělení činností společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. dle důvodové zprávy na 1. 7. 2012

II. u k l á d á
jednatelce společnosti
a) připravit dodatky ke smlouvám, kde je ve smluvním vztahu Informační centrum a středisko 02
b) zajistit znalecký posudek na majetek společnosti, který Město Kutná Hora odkoupí


Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 04.06.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 14. března 2012

Nahoru