13. února 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.února 2007

Usnesení č. 124/07 k doplnění člena komise pro sociální záležitosti
Rada města j m e n u j e
do funkce člena komise pro sociální záležitosti paní Olgu Jurkovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 125/07 k připravovaným akcím (z evropských fondů)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
pořadí důležitosti připravovaných akcí pro možné podání žádosti na evropské fondy:
1. rekonstrukce a regenerace historického jádra
2. rekonstrukce domu ul. Lierova čp. 146 na "spolkový dům"
3. regenerace sídliště
4. celková rekonstrukce vybraných komunikací
5. rekonstrukce a modernizace Tylova divadla
6. záchytná parkoviště
7. dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu a zimního stadionu
8. rekonstrukce základních škol


Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 126/07 k žádostem na prostředky z evropských fondů
Rada města s o u h l a s í
se záměrem na uzavření smlouvy se společností DELOITTE BPO&I, a.s. na podání žádosti o příspěvek z evropských fondů na dvě akce :
1. rekonstrukce a regenerace historického jádra
2. rekonstrukce budovy Lierova čp. 146 na "spolkový dům".
Zodpovídá : Vančura,Benada,Civišová      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 127/07 k zápisu z komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 2.2.2007.

II. j m e n u j e
pana Mgr. Jindřicha Bartoně v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, předsedou Komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 128/07 k žádostem o zápůjčku zasedací síně
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v
Kutné Hoře dne 25.5.2007 a 1.6.2007 v době od 16,00 do 19,00 hodin
za účelem slavnostního vyřazení studentů Gymnázia J. Ortena, Jaselská
932, Kutná Hora.
b) s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v
Kutné Hoře dne 7.6.2007 v době od 16,00 do 19,00 hodin za účelem
slavnostního zakončení projektu Obnova židovských tradic na
Kutnohorsku dle žádosti o.s. Kultura do města, Rakova 47, Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 129/07 k návrhu personálních změn na odboru SVZ MÚ
Rada města s c h v a l u j e
zvýšení počtu zaměstnanců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kutná Hora o jednoho zaměstnance s účinností od 1.4.2007.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 130/07 k organizačním změnám odboru RRÚPI MÚ
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem organizačních změn na odboru RRÚPI MÚ

II. r u š í
z důvodu organizačních změn k 31.3.2007 odbor regionálního rozvoje, územního plánování a investic a jeho náplň rozděluje takto :
a) odbor investic
b) odbor regionálního rozvoje a územního plánování

III. o d v o l á v á
a) z důvodů organizačních změn k 31.3.2007 z funkce vedoucí odboru RRÚPI
paní Libuši Opatrnou
b) z důvodu organizačních změn k 31.3.2007 z funkce vedoucího oddělení
investic pana Ing. Jiřího Janála.

IV. j m e n u j e
k 1.4.2007 vedoucím odboru regionálního rozvoje a územního plánování paní Libuši Opatrnou.

V. u k l á d á
tajemníkovi MÚ
vypsat v souladu se zákonem výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru investic.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 131/07 ke změně v DR společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Rada města o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. paní Ing. Venuši Železnou a Ing. arch. Pavla Železného z funkce člena dozorčí rady této společnosti.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 132/07 ke změně v DR společnosti KH tebis, s.r.o.
Rada města o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o., Kutná Hora pana Jiřího Pacáka a Ing. Jiřího Karelu z funkce člena dozorčí rady této společnosti.
Zodpovídá : Ing. Gajdoš, jednatel      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 133/07 ke 2. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 2. změny rozpočtu :
navýšení o 44.008.020,- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,- Kč ve financování a
44.008.020,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 134/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemcích p.č. 749 a p.č. 619 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřen o na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 135/07 k bezúplatnému převodu pozemku - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltsvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 557/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 136/07 ke změně zřizovací listiny - ZUŠ K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ke schválení následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Vladislavova 376:

V čl. V. bodu 1 zřizovací listiny se mění výměra pozemku p.č. 1287 z původních 191 m2 na 150 m2 a dále se mění výměra pozemku p.č. 1288 z původních 869 m2 na 775 m2 vše v k.ú. Kutná Hora.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 5.6.2002 ve znění dodatku č. 1 beze změny.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 137/07 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2007
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu

II. s c h v a l u j e
a) předložený text smlouvy o půjčce
b) předložený text čestného prohlášení

III. s o u h l a s í
s ukončením činnosti pracovní komise ZM pro půjčky (schválené usnesením č. 51/03). Nadále bude připravovat návrhy na rozdělování finančních prostředků z FRB pro ZM rada města.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 138/07 k poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojky (Šafránek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 139/07 ke jmenování konkurzní komise pro VŘ na funkci ředitele ZŠ Kremnická
Rada města I. j m e n u j e
a) do konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele,-ky
příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98, dle
vyhl.č. 54/2005 Sb., §2, odst.3:
pana MVDr.Václava Vančuru, místostarostu
pana Mgr. Miroslava Roudného, ředitele ZŠ K.Hora, J. Palacha
pana Mgr. Karla Ptáčka, ředitele ZŠ TGM K.Hora
paní Mgr. Danu Fenclovou, ředitelku ZŠ Malešov
jednoho člena určeného vedoucím odboru školství Krajského úřadu
Stř.kraje
jednoho člena určeného z České školní inspekce
jednoho pedagogického pracovníka ZŠ K.Hora, Kremnická 98 -
určeného školou
jednoho člena školské rady ZŠ K.Hora, Kremnická 98, určeného školskou
radou

b) v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.
pana MVDr.Václava Vančuru předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení
na funkci ředitele,-ky PO Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98

II. p o v ě ř u j e
ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., §1, odst. 2, výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na místo ředitele,-ky příspěvkové organizace Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98, pí Miladu Nechojdomovou.


Zrušeno usnesením RM č. 212/07 ze dne 27.2.2007
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 140/07 k analýze efektivnosti nemocnice Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy na zpracování analýzy efektivnosti, resp. ztrátovosti
nemocnice Kutná Hora s firmou VALUE ADDED, a.s., se sídlem Opletalova 27,
110 00 Praha 1. Maximální cena bude do výše 180 000,-Kč včetně DPH.

b) s tím, že náklady na výše uvedenou analýzu budou financovány z položky
OdPa6171, SpPo5166, Orj2059 - Právní služby, konzultace
Zodpovídá : Ing.T. Benada,místostarosta      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 141/07 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Svobodovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3 082,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 142/07 k uzavření dohody o splácení dluhu pro paní Lenku Tůmovou
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 106 393,00 Kč pro paní Lenku Tůmovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 143/07 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.3 v prvním podlaží domu čp.555, ul. Uhelná v Kutné Hoře nájemci panu Václavu Chudobovi z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrub ého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 144/07 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.1 v druhém podlaží domu čp.469, ul. Městské sady v Kutné Hoře nájemci paní Aleně Čurejové z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu h rubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemnici přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 145/07 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu Opletalova 180
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 5/07 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č.11 ( 1 + kk ) v domě čp. 180 v ulici Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785 /133 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č.7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městskýc h domech".
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 26.3.2007
v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.04.07


Usnesení č. 146/07 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu Opletalova 181
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 6/07 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č.11 ( 1 + kk ) v domě čp. 181 v ulici Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785 /133 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č.7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městskýc h domech".
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 28.3.2007
v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.04.07


Usnesení č. 147/07 k odprodeji nebytové jednotky v 2. vlně privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s panem MUDr. Petrem Havlovicem, Kutná Hora na odprodej nebytové jednotky č. 147/102 v objektu čp. 146-149 ul. Šandova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedle c u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za kupní cenu ve výši 316.050,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 148/07 k usnesení RM č.37/07 ze dne 16.1.2007
Rada města r u š í
usnesení č. 37/07 ze dne 16.1.2007
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 149/07 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - ÚOS ČČK
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře ÚOS ČČK Kutná Hora, se sídlem Benešova 149, Kutná Hora, za účelem pořádání výchovné akce
(Hlídka mladých zdravotníků) dne 10. května 2007 od 8.00 do 14.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 150/07 k návrhu smlouvy a ceníku systému nakládání s tříděnými odpady
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit:
a) s umožněním vstupu podnikatelů do systému třídění odpadů, určeného pro
občany města na základě smlouvy
b) s návrhem ceníku pro podnikatele za využívání systému třídění odpadů
určeného pro občany města
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 151/07 k ukončení NS na část pozemku v k.ú.K.Hora (Matych a Vařečková)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu části pozemku dle PK p.č. 3401
v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552,
Kutná Hora a panem Stanislavem Matychem a paní Miloslavou Vařečkovou, Kutná Hora uzavřené dne 7.8.1995. Nájemní vztah končí dne 30.4.2007

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku dle PK p.č. 3401 v k.ú. Kutná Hora za účelem provozování zahrádky s účinností od 1.5.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 152/07 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Stříbrná Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce - XVI. ročníku Královského stříbření dne 19. až 25. června 2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 153/07 k analýze efektivnosti hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města u k l á d á
řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
poskytovat veškerou potřebnou součinnost firmě VALUE ADDED, a.s. se sídlem Opletalova 27, Praha 1 k vypracování "analýzy efektivnosti hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o.".
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 16.02.07


Usnesení č. 154/07 k trhům v Kutné Hoře
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
připravit poptávkové řízení na organizátora trhů v Kutné Hoře v souladu s vyhláškou města.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 13. února 2007

Nahoru