13. října 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.října 2009

Usnesení č. 821/09 k příspěvku OV Poličany
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-- Kč na nákup volejbalové sítě pro Osadní výbor Poličany (z "Příspěvku pro Osadní výbory").
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 822/09 k záměru na vybudování víceúčelového sportovního areálu TJ Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s investičním záměrem na vybudování víceúčelového sportovního areálu v prostoru stávajícího fotbalového hřiště TJ Sokol Kaňk, Kutná Hora, v případě 100% financování nadací ČEZ (oranžová hřiště).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 823/09 k pronájmu audienční síně k předávání maturitních vysvědčení
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou výpůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora ve dnech 20. května 2010 od 17:00 hodin a 31. května 2010 od 17:00 hodin (vždy pro 4 třídy) Střední odborné škole, Čáslavská v Kutné Hoře na slavnostní vyřazení maturitních ročníků.

b) s bezplatnou výpůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora ve dnech 27. května 2010 od 17:00 hod. a 3. června 2010 od 17:00 hodin Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře na slavnostní vyřazení maturitních ročníků.

c) s bezplatnou výpůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora ve dnech 21. května 2010 od 17:00 hodin a 28. května 2010 od 17:00 hodin Gymnáziu Jiřího Ortena Kutná Hora, na slavnostní vyřazení maturitních ročníků.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 824/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy z komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 2. a 30.9.2009
b) zápisy z jednání majetkové komise ze dne 31.8.2009 a 21.9.2009
c) zápis z bytové komise konané dne 17. 9. 2009Usnesení č. 825/09 k rozpočtovému opatření EO č. 27
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 27 - na základně Dohody o splátkách CT MX 80000 QUAD vč. příslušenství uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. ve výši 4 134 866,25 Kč žádáme o přesun rozpočtových prostředků z položky navýšení základního jmění Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 27.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 826/09 ke kapitálovému vkladu do spol. Nemocnice K. Hora s.r.o.
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města 641/09 ze dne 14.7.2009 - "Rada města Kutná Hora souhlasí s provedením kapitálového vkladu ve výši 30 mil. Kč do spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojtěšská 237, Kutná Hora."

II. s o u h l a s í
s provedením kapitálového vkladu ve výši 25.865.130,-- Kč do společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojtěšská 237, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.R.Zahradníček,E.Hnátková      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 827/09 k použití rezervního fondu - MŠ KH
Rada města s o u h l a s í
s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 30, odst. 3. ve výši 70 991,40 Kč. Prostředky budou použity k nákupu keramické pece.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 828/09 ke zvýšení místního poplatku z ubytovací kapacity
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
novelou zákona provedené zrušení osvobození pro ubytovací kapacity v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zvýšením místního poplatku z ubytovací kapacity v souvislosti s novelou zákona na 6,- Kč za každé využité lůžko a paušálního poplatku za místní poplatek z ubytovací kapacity ze 700,- Kč na 1.100,- Kč za 1 lůžko a zapracováním změn do obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 7/2003.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 829/09 k přijetí daru - pozemek v Malíně (p.Soukup)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru pozemku p.č. 636/57 o výměře 61 m2 v k.ú. Malín od pana Bohumíra Soukupa.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 830/09 k prodeji pozemků v k.ú.Kaňk - Štětinovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 685/13 - zahrada o výměře 49 m2, 685/91 - zahrada o výměře 66 m2, 685/95 - zahrada o výměře 54 m2, p.č. 685/119 - zahrada o výměře 31 m2, p.č. 685/121 - zahrada o výměře 20 m2, 767/2 - ost. plocha o výměře 52 m2, 735 - ost. plocha o výměře 828 m2, 664/26 - zahrada o výměře 2.155 m2, 665 - ost. plocha o výměře 6.354 m2, vše v k.ú. Kaňk manželům Marii a Jiřímu Štětinovým,Vlašim.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 831/09 k bezúplatnému převodu pozemků v KH - MV ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 612/6 - ostatní plocha o výměře 368 m2, p.č. 620/16 - ostatní plocha o výměře 59 m2, p.č. 3786/2 - ostatní plocha o výměře 954 m2, p.č. 3788/2 - ostatní plocha o výměře 324 m2 a p.č. 620/15 - ostatní plocha o výměře 839 m2, vše v k.ú. Kutná Hora od ČR - Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha - Holešovice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 832/09 k prodeji pozemků v KH - pí Palečková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3688/1 a pozemků p.č. 4162/2, 4156/9 a 4155/2 o celkové výměře 1.620 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Stanislavě Palečkové,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 833/09 k zakoupení pozemku od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se zakoupením pozemku p.č. 1768/13 o výměře 16 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 834/09 k prodeji pozemků na Kaňku - p.Chára
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 449/2 o výměře 110 m2 a části p.č. 448 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kaňk panu Martinu Chárovi,Praha.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 835/09 ke zřízení věcného břemene - Doležálkovi
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene přístupu do domu na pozemku p.č. 1291/2 průchodem domu čp. 379 na pozemku p.č. 1291/1 ve vlastnictví Města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka domu na pozemku p.č. 1291/2, vše v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 13/10 ze dne 19.1.2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 836/09 ke zřízení věcného břemene - ul.Kremnická
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu "Kutná Hora - rekonstrukce komunikací v historickém jádru města - vodovodní přípojka ul. Kremnická" na pozemku p.č. 4517/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Středočeského kraje ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.200,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 999/09 dne 24.11.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 837/09 k pronájmu pozemků - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s dodatkem č. 6, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 838/09 k dodatku o nájmu movitých věcí - Nemocnice KH
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora týkající se vyjmutí movitých věcí dle seznamu, který je přílohou tohoto materiálu.

b) s vyvěšením záměru na prodej movitých věcí (dle předloženého seznamu).

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 839/09 k prominutí poplatku z prodlení - man.Čurejovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Františka a Růženu Čurejovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 129.782,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 840/09 k výpovědi z nájmu - European commercial bureau
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostor v Kutné Hoře uzavřené dne 26.11.2008 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností European commercial bureau a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 978/23 a to výpovědí ze strany Města Kutná Hora z důvodu nedodržení čl. IX, odstavce prvního.

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 16/09 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 379 Palackého nám. včetně dvorního přístavku a nemovitosti p.č. 1290 a sklepních prostor pod pozemky p.č. 1290 a 3730 vše v k.ú. Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 2.12.2009 ve 13.00 hod.

II. n e s o u h l a s í
se žádostí společnosti European commercial bureau a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 978/23 týkající se realizace projektu "Obnova parku U Tří pávů"

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.12.09


Usnesení č. 841/09 k výběr.řízení č.SN 14/09 - Benešova 647
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 7.2.2006 uzavřené mezi panem Jiřím Bartuňkem, bytem Puškinská 652, Kutná Hora, paní Marií Caldovou,Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 30.11. 2009 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.12.09


Usnesení č. 842/09 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Červeňáková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením další dohody o splácení dluhu pro paní Vieru Červeňákovou, Kutná Hora na dlužnou částku ve výši 31.175,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 843/09 k prominutí poplatku z prodlení - pí Krulišová
Rada města n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivanu Krulišovou,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 844/09 k odprodeji byt. a nebyt.jednotek - Sedlecká čp.652
Rada města n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odprodejem bytových a nebytových jednotek v čp. 652 v ul. Sedlecká v Kutné Hoře v rámci 2. vlny privatizace.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 845/09 k žádosti o sklepní prostory Vl.dvora
Rada města n e s o u h l a s í
s využitím další části sklepních prostor Vlašského dvora (bývalé kotelny) pro stávající expozici muzea "Odhalení tajemné tváře Kutné Hory", provozovatel p. Boris Buňka, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 846/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 847/09 k žádosti o vyjádření ke stavbě garáží - Vítězná 221
Rada města n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se stavbou tří garáží na pozemku p.č. 414/1 u zprivatizovaného objektu čp. 221, ul. Vítězná, kde je Město Kutná Hora vlastníkem tří bytových jednotek, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemcích
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 848/09 k poskytnutí ubytovny města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec (část dvojbuňky č. 142) s paní Pavlínou Buriánkovou, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 11. 2009 do 31. 1. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 849/09 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s návrhem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 6 v čp. 170, ul. Šultysova, Kutná Hora, uzavřené s manželi Mgr. Daliborem a Bělou Dostálovými, týkající se stanovení výše nájemného v částce 8.305,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1.11.2009 s doplněním o inflační doložku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 850/09 k žádosti kuželkářského oddílu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a TJ Sparta Kutná Hora, oddílem kuželek, Tyršova 759, Kutná Hora na 58 kusů vyřazených sedaček z budovy kina "Svět" pro kutnohorskou kuželnu.

Zrušeno usnesením RM č. 920/09 ze dne 27.10.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 851/09 k výběr.řízení č.SN 15/09 - Benešova 635
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 6.2.2001 uzavřené mezi panem Pavlem Hasalou, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora ke dni 31.1.2010

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 15/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 14.12. 2009 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.12.09


Usnesení č. 852/09 k žádosti DOMOVA BARBORA KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - bývalé turistické ubytovny v nemovitosti č.p. 56 Národního odboje, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.09


Usnesení č. 853/09 k odvolání usn.č.745/09 - Mgr.Přenosilová
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 745/09 ze dne 1.9.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 854/09 k mimořádnému auditu spol.Nemocnice KH
Rada města u k l á d á
jednateli ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
učinit veškeré kroky a opatření vyplývající z finančního auditu společnosti.
Zodpovídá : JUDr. Opočenská      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 855/09 k záměru na pronájem pozemku p.č.2448/06 v k.ú.KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemkové parcely č. 2448/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 19 m2 panu Jiřímu Staňkovi, Kutná Hora, z důvodu zakoupení garáže stojící na předmětném pozemku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.09


Usnesení č. 856/09 k záměru na výpůjčku pozemků ŘSD ČR
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemkových parcel č. 650/1, 650/2, 807/21, 807/22, 807/23, 807/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře 2 480 m2 firmě Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390, za účelem dočasného záboru při realizaci stavby "I/2 Kutná Hora - most ev.č.2-013". Plánovaný termín realizace stavby je 03/2010 - 03/2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 857/09 k ukončení nájem.sml. na pronájem pozemku - Vladislavova ul.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 369/09 ze dne 21.4.2009.

II. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. PK 417 v k.ú. Kutná Hora o výměře 50 m2 uzavřené dne 19.6.2003 za účelem vybudování podia a provozování letní zahradní restaurace, mezi Městem Kutná Hora a společností DUNOS KH s.r.o., se sídlem Vladislavova 333, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.10.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Hnátková      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 858/09 k ukončení nájem.sml.na pronájem části pozemku
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 4283/1 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 26.4.1995 mezi Městem Kutná Hora a panem Václavem Vinduškou, Kutná Hora, ke dni 31.12.2009.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 4283/1 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši minimálně 3 Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 859/09 k umístění kamenných schodů na Havlíčkově nám.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním třech kamenných schodů na chodníku na Havlíčkově nám. v Kutné Hoře před budovou na poz.č. 15 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 860/09 k zápisu DR KH TEBIS, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s r.o. ze dne 2.9.2009Usnesení č. 861/09 k záměru na pronájem části pozemku - Sedlec, KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku č. 665/45 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře cca 245 m2 společnosti Realitní a dopravní, spol. s.r.o., sídlem Kaňk 186, Kutná Hora, zastoupené Ing. Jiřím Kroutilem, za účelem využití plochy k parkování pěti autobusů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.09


Usnesení č. 862/09 k plánu zimní údržby místních komunikací
Rada města s c h v a l u j e
plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2009/2010.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 1083/09 ze dne 8.12.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 863/09 k zajištění provozu veřejných WC v Breuerových sadech a Libušině ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a.) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Karel Ptáček PhDr. Vladimír Zubov
3. Ing. František Tvrdík Jiří Vopěnka
4. Bc. Lucie Schäferová DiS Ing. Shyamoli Hájková
5. Božena Marhanová Jindřich Čížek

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky
a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením Ing. Josefa Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 864/09 k zajištění správy a údržby parku pod Vl.dvorem
Rada města s o u h l a s í
se zajištěním správy a údržby parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře součinností pracovníků města Kutná Hora a externích dodavatelů.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 865/09 k vyhodnocení zadáv.řízení - dodávka dřevin
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem "Dodávka dřevin".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na plnění zakázky "Dodávka dřevin" s firmou LESS & FOREST s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25 Kutná Hora, IČ: 27106632, která byla hodnotící komisí vyhodnocena jako vítěz výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 866/09 k vyhodnocení zadáv.řízení - výsadba dřevin
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Výsadba dřevin".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na plnění zakázky "Výsadba dřevin" s firmou Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, IČ: 49549511, která byla hodnotící komisí vyhodnocena jako vítěz výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 867/09 k zápisu DR Městské lesy a rybníky KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky, spol. s r.o.
zápis ze 46.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 29.září 2009.

II. u d ě l u j e
a) odměnu jednateli společnosti za II.Q.2009 v plné výši.
b) odměnu jednateli společnosti za rok 2008 v plné výši.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 868/09 k rozpoč.opatření OSM č.87-94/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.87/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 24.000,-- Kč na novou investiční výdajovou položku
rekonstrukce bytu Školní 400, a to na úkor položky DPS posudky, právní služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.88/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.500,-- Kč na novou investiční výdajovou položku rekonstrukce bytů Benešova 402, a to na úkor položek DPS posudky, právní služby (36.000,--Kč) a DPS materiál (4.500,--Kč) - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.89/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 280.000,-- Kč na výdajovou položku komunální odpad svoz a to na úkor položky hřbitovy opravy zdí. Zároveň dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 130.000,--Kč na výdajovou položku komunální odpad svoz a to na úkor položky lavičky nákup viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.90/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 119.500,-- Kč na novou investiční položku úprava zdroje tepla - čp.178, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.91/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 124.000,-- Kč na položku TS provoz hřbitovů, a to na úkor položky TS provoz obřadní síně - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.92/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 250.000,-- Kč na položku veřejná zeleň , a to na úkor položky park Vlašský dvůr - služby, revize - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č. 93/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 59.020,--Kč na investiční položku Vladislavova 373 - izolace II.etapa, a to na úkor položky společné prostory opravy - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č. 94/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 474.510,--Kč na novou investiční položku rekonstrukce WC kino, a to na úkor položky kino opravy ve výši 280.660,--Kč a na úkor
položky nebyty opravy ve výši 193.850,-- viz bod č. 2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 869/09 k výběr.řízení č.SN 17/09 - Benešova 633
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 13/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 15.12.2009 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.12.09


Usnesení č. 870/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 47 - 49
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 47 - vytvoření nové položky na akci "Výroba mozaikových dlaždic do jižní chodby v přízemí a jižní chodby v 1. patře budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře v celkové výši 159.930,- Kč včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 48 - vytvoření nové položky na akci "Obnova elektro rozvodů a svítidel v předsálí s portréty starostů" v budově Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 154.600,- Kč včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č.2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 49 - vytvoření nové položky na akci "Zhotovení podstavce pro umístění sochy sv. Barbory na Komenského náměstí" pozemek parc. č. 3763 k.ú. Kutná Hora ve výši 184.000,- Kč bez DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 3

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 47 - 49
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 871/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 46
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 786/09 ze dne 22.9.2009
- předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.46 - přesun rozpočtových prostředků na opravu kanalizace v budově Základní školy Jana Palacha, Kutná Hora ve výši 120.000,- Kč z rezervy RM - podíly k dotacím.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.46 - přesun rozpočtových prostředků na rekonstrukci kanalizace v budově Základní školy Jana Palacha, Kutná Hora ve výši 120.000,- Kč z rezervy RM - podíly k dotacím.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček,E. Hnátková      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 872/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 50
Rada města I. r u š í
své usnesení číslo 751/09 k navýšení rozpočtu GFJ

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPKŠ č. 50 - přesun z položky rezerva k dotacím GFJ ve výši 300.000,- Kč na položku příspěvek pro Galerii Felixe Jeneweina dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing.R.Zahradníček,E.Hnátková      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 873/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 51
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozpočtovým opatřením OKPŠ č. 51 - přesun rozpočtových prostředků z "rezervy Rady podíl k dotacím" na spoluúčast k dotaci ve výši 150.000,- Kč Občanskému sdružení DENEMARK k projektu "Cykloturistická stezka kolem Kutné Hory", dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 874/09 k žádosti o snížení pronájmu MTD
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením ceny za pronájem městského Tylova divadla pro akci Miss Kutnohorska a středních Čech 2009 dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 875/09 k uzavření dodatku ke sml o dílo (Pomník K.H.Borovského)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo reg. č. 3/2009 ze dne 22.5.2009 na akci "Pomník Karla Havlíčka Borovského - restaurování balustrády" Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře s MgA. Václavem Štochlem, 330 11 Třemošná z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 15.12.2009 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 876/09 k uzavření dodaktu ke sml. o dílo na "sousoší sv. Anny a Panny Marie"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo číslo 0139/09 ze dne 27.5.2009 na akci "Restaurování sousoší sv. Anny a Panny Marie" z pozemku parc. č. 213 k.ú. Poličany s Univerzitou Pardubice, fakulta restaurování, Studentská 95, 532 10 Pardubice z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2009 dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.10.09


Usnesení č. 877/09 k obnově nástěnných svítidel v král. audienční síni
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Výroba historických replik nástěnných svítidel pro královskou audienční síň" Vlašského dvora v Kutné Hoře s firmou Houska & Douda spol. s r.o., Lermontova 11, 160 00 Praha 6 v celkové výši 248.472,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 878/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 52
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozpočtovým opatřením OPKŠ č. 52 - přesun rozpočtových prostředků z "rezervy Rady podíl k dotacím" na pokrytí ztráty z venkovních bazénů pro TJ Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora - Kutnohorská plovárna ve výši 1.136.810,- Kč, dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 879/09 ke zřízení vyhlídky na pozemku parc.č.8/2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením vyhlídky na pozemku parc. č. 8/2 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 880/09 k pořízení změny č. 30 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu č. 30 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Vrchlice na pozemcích parc. č. 3650/1, 3650/2 a 3884/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora

b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 881/09 k úhradě nákladů za zpracování změny č. 22 ÚPM
Rada města s o u h l a s í
se zpracováním návrhu změny č. 22 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Neškaredice projektantem ing. arch. Pavlem Železným, v ceně uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.06.10


Usnesení č. 882/09 k rozpočtovému opatření INV č. 31-38
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Energetický audit ZŠ J.Palacha" ve výši 34.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Chodník Průmyslová škola" ve výši 11.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "MŠ Pohádka - zahrada, půd.vestavba" ve výši 47.600,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 34 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "ZŠ J.Palacha" ve výši 145.200,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "MTD - rekonstrukce" ve výši 15.700,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 36 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "ZŠ TGM - výměna oken" ve výši 12.300,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 37 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "V.etapa zádlažby HJ v Kutné Hoře" ve výši 227.100,- Kč dle důvodové zprávy.

h) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 38 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Historické jádro - podíl Deloitte" ve výši 311.600,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.09


Usnesení č. 883/09 k rozpočtovému opatření INV č. 39 (propojení kotelen CZT)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem poptávkového řízení na projektovou dokumentaci na akci "Propojení kotelen CZT"

b) s uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace "Propojení kotelen CZT" s firmou Intermont Opatrný s.r.o., Vrskmaň

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 39 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku " Propojení kotelen CZT" ve výši 391.510,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 884/09 k rozpočtovému opatření INV č. 40
Rada města I. s o u h l a s í
S předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 40 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Předávací stanice tepla" ve výši 30.710,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 885/09 ke komunikaci Kaňk
Rada města I. r u š í
usnesení RM 682/09 k zadání projektové dokumentace "komunikace Kaňk"

II. s o u h l a s í
se zadáním studie koncepce dopravy na místních komunikacích Kaňk dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 886/09 k rozpočtovému opatření INV č. 41 (přepojení kanaliazace-nemocnice)
Rada města I. s o u h l a s í
S předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 41 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Posudky, projektové dokument." na položku "Nemocnice kanalizace" ve výši 11.900,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 887/09 k rozpočtovému opatření INV č. 21
Rada města I. r u š í
Své usnesení č. 622/09 bod b) - předložený návrh na rozpočtové opatření INV č.21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Plavecký bazén - bezbariérový přístup" na položku "Investiční příspěvek TJ Sparta" ve výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Plavecký bazén - bezbariérový přístup" na položku "Investiční příspěvek TJ Sparta" ve výši 300.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 888/09 k rozpočtovému opatření INV č. 42 (opláštění ZS)
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 42 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Bytový dům Malín - proj.dok" na položku "Zimní stadion - opláštění" ve výši 594.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 889/09 k VŘ na studii využití prostoru starého koupaliště a ČSAD
Rada města s c h v a l u j e
hodnotící komisi k VŘ na studii využití prostoru starého koupaliště a ČSAD - Klimeška ve složení:

Zimmermann Václav náhradník: MVDr. Vančura Václav
Ing. Janál Jiří Trávníček Jan
Ing. arch Kremla Martin Civišová Dagmar
Tvrdík František Marhanová Božena
Jiránková Adéla Špačková Michaela

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 890/09 ke zhotovení dokumentace - hřiště ZŠ Kamaenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
a) Zadat společnosti Kutnohorská stavební zhotovení výkresové dokumentace na sportovní hřiště v areálu ZŠ Kamenná stezka za cenu 148.000,- Kč.

b)Pověřit zpracováním žádosti o dotaci firmu IPI v.o.s., Žďár nad Sázavou za cenu 50.000,-Kč.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 891/09 k rozpočtovému opatření OSZ č.4.
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.4- zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 5.023.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2009, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 4.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 892/09 k prodloužení platnosti sml. s MVE Plus
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého domovního odpadu, uzavřené dne 6.1.1998 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, kterým bude platnost této smlouvy prodloužena do 31.12.2011.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 893/09 k zadání inženýrsko geologických průzkumných prací (MK)
Rada města s o u h l a s í
a) se zadáním souvisejících inženýrsko geologických průzkumných prací pro projektovou dokumentaci Městské knihovny v Kutné Hoře dle důvodové zprávy

b) se zadáním studie na stavebně organizační úpravy stávajícího autobusového nádraží v souladu s projektem Městské knihovny dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 13. října 2009

Nahoru