13. prosince 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.prosince 2017

Usnesení č. 968/17 k odstoupení členů DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c)
zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s §
190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech
I. b e r e n a v ě d o m í
a) rezignaci pana Mgr. Jindřicha Bartoně, Kutná Hora z funkce člena Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ke dni 13. 12. 2017
 b) rezignaci pana Tomáše Gryče, Kutná Hora z funkce člena a předsedy Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ke dni 13. 12. 2017

II. j m e n u j e
Ing. Jiřího Kuklu, Kutná Hora do funkce člena Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. s účinností od 14. 12. 2017 

III. u k l á d á
jednatelce společnosti Ing. Heleně Plíhalové provést schválené změny v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : E. Hnátková, Ing. Plíhalová      Termín : 15.01.2018 
 
 
Usnesení č. 969/17 k výběru VZ - Dodávka systému pro řízení dotací,grantů a žádostí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s vítězem VZ - Dodávka systému pro řízení dotací, grantů a individuálních žádostí v projektu "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora" s vítězem - spol. InQool, a.s. se sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno za nabídkovou cenu 485 000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : E. Hnátková, Ing.Plíhalová      Termín : 20.12.17


Usnesení č. 970/17 k restrukturalizaci společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o., IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkové nám. 552, ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.
p o v ě ř u j e
jednatelku společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. Ing. Helenu Plíhalovou k předložení návrhu celkové restrukturalizace společnosti a změnit nastavení hospodaření ztrátových středisek.
Zodpovídá : Ing. Plíhalová, jednatelka      Termín : 28.02.18
 
 
Usnesení č. 971/17 k prodloužení zajištění dopravy Malín - Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zajištěním dopravní obslužnosti Malína nad rámec platného jízdního řádu Malín - Kutná Hora soukromým dopravcem: Jiří Koten, IČO 16337637 od 1.1.2018 do 31.3.2018.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 972/17 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 6. 12. 2017


Usnesení č. 973/17 k záměru na výpůjčku pozemků v k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p.č. 3895 o výměře cca 5,14 m2, pozemek p.č. 4517/6 o výměře 137 m2, pozemek p.č. 4517/7 o výměře 90 m2, část pozemku p.č. 4517/8 o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 3847-145/2016 díl "b" pozemku p.č. 4517/2), část pozemku p.č. 4517/10 o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 3847-145/2016 díl "c+e+f" pozemku p.č. 4517/2), vše v k.ú. Kutná Hora. 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 10.01.18


Usnesení č. 974/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Kutná Hora (KSÚS SK)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 4517/1 o výměře 895 m2 (dle geometrického plánu č. 3847-145/2016 pozemky p.č. 4517/15 a p.č. 4517/17) a části pozemku p.č. 4517/2 o výměře 43 m2 (dle geometrického plánu č. 3847-145/2016 díly "g+d" pozemku p.č. 4517/10 a díl "a" pozemku p.č. 4517/19), vše v k.ú. Kutná Hora mezi Středočeským krajem - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, jako půjčitelem a Městem Kutná Hora jako vypůjčitelem na dobu určitou do doby majetkoprávního vypořádání pozemků využitých ke stavbě "III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, Odstranění havarijního stavu". 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 975/17 k uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Pečovatelská služba
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 368, Zachova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 20.12.2016 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Pečovatelskou službou Kutná Hora, příspěvková organizace, IČO 61926973, se sídlem Pirknerovo náměstí 202/6, Kutná Hora jako vypůjčitelem, týkajícího se rozšíření předmětu výpůjčky o 1 místnost v suterénu této budovy.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 976/17 k záměru na změnu nájemní smlouvy - Kollárova 590
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 7.6.2011 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 590, Kollárova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1080 v k.ú. Kutná Hora. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání dle ust. § 2307 zák. č. 89/2012 Sb. na pana Františka Kounického, IČO 13721054, se sídlem Kollárova 590/9, 284 01, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 10.01.18


Usnesení č. 977/17 k pronájmu části pozemku v k.ú. KH (pí Pospíšilová)
Rada města n e s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 4002 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Martiny Pospíšilové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 978/17 k vyhodnocení VŘ na pronájem prostor k podnikání - Mincířská 107
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 29/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 107 Mincířská ul, Kutná Hora:
Na 1. místě se umístil pan Petr Procházka, Kutná Hora.
Na 2. místě se umístila paní Vlasta Bártová, Chrudim.
Na 3. místě se umístil pan Kryštof Kotík, Praha 1 a paní Aneta Jarošová, Horka 1.

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 107, Mincířská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 367 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 29/17 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 979/17 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu - Puškinská 651
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 27/17 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+kk (54,84 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 2+kk (54,84 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Lucií Tomanovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.601,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 27/17.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 980/17 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu Puškinská 657
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 28/17 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 (65,37 m2) v 5. podlaží domu č.p. 657, ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 2+1 (65,37 m2) v 5. podlaží domu č.p. 657, ul. Puškinská v Kutné Hoře s panem Tomášem Veselým, Vrdy, za nájemné ve výši 2.945,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 28/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 981/17 k prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na městské ubytovně v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 982/17 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - ARRIVA Východní Čechy a.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 2.2.2004 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČO 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim jako nájemcem týkajícího se vyjmutí nebytového prostoru veřejných WC na autobusovém nádraží a jeho provoz z nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 983/17 k zahájení poptáv.řízení na VZMR - staveb.úpravy Jungmannovo nám. 437
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 1, Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora".
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: 
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraným firmám uvedených v důvodové zprávě. 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 984/17 k zahájení poptáv. řízení na VZMR Staveb.úpravy bytu Vojtěšská 31
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 12, Vojtěšská 31, Kutná Hora".
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková 
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 985/17 k poptáv. řízení na VZMR - zajištění úklidových a domovnických prací
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Zajištění úklidových a domovnických prací ve vybraných objektech Města Kutná Hora" s tím, že se v lhůtě stanovené pro podání nabídek nepřihlásil žádný uchazeč.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Zajištění úklidových a domovnických prací ve vybraných objektech Města Kutná Hora".
 
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Markéta Holubová, DiS. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraným zájemcům uvedeným v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.02.18


Usnesení č. 986/17 k rozpočtovému opatření OSM č.38 - 41
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 38/17, kterým se navyšují výdajové položky ZS - el. energie o částku 100.000,-- Kč a položka byty - opravy o částku 200.000,-- Kč, a to obě na úkor položky plovárna - odbavovací systém.

b) předložený návrh OSM č. 39/17, kterým se navyšují výdajové položky Kostel SJN - opravy o částku 23.000,-- Kč a položka společné prostory - opravy o částku 24.120,-- Kč, a to obě na úkor položky Dačického dům - klimatizace.

c) předložený návrh OSM č. 40/17, kterým se navyšuje výdajová položka stadion Olympia - materiál o částku 45.030,-- Kč, a to na úkor položek Dačického dům - klimatizace (8.500,-- Kč), stadion Olympia - dětské hřiště (10.530,-- Kč) a položky Sparta - střídačky (26.000,-- Kč).

d) předložený návrh OSM č. 41/17, kterým se navyšuje výdajová položka Spolkový dům - opravy o částku 5.774,-- Kč, a to na úkor položky Spolkový dům - zabezpečení.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení. 
 
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 987/17 k zápisu jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 27. 11. 2017.


Usnesení č. 988/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (p. Mejstřík)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 525/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Malín panu Vojtěchu Mejstříkovi, 100 00 Praha 10.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 989/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 990/17 k prodeji pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Lučivňákovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e schválit
prodej pozemků p.č. 1977/15 o výměře 566 m2 a p.č. 1977/16 o výměře 367 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Zuzaně a Alojzu Lučivňákovým, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 991/17 k záměru na převod pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru darovat pozemek p.č. 682/3 o výměře 188 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk z.s., IČO 65248929, se sídlem Kaňk č.ev. 1, 284 04 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 10.01.18


Usnesení č. 992/17 k prodeji domu č.p. 71 v Kutné Hoře (spol. Ambition s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 3645 o výměře 266 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 71, společnosti Ambition s.r.o., IČ 28257430, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, 150 00 Praha 5.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 993/17 k prodeji budovy bývalé ZŠ č.p. 167 s pozemky v k.ú. Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a )neschválit prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, vše v k.ú. Malín společnosti Ambition s.r.o., IČ 28257430, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, 150 00 Praha 5.

b) schválit prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Malín formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 994/17 k vyhodnocení VŘ č. M 2/17 na prodej Tellerova cukrovaru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 2952 o výměře 6.002 m2 (dle geometrického plánu číslo 3324-29/2013 pozemek p.č. 2952/1), včetně inženýrských sítí a všech součástí a příslušenství, kterými je zejména stavba č.p. 1, v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. M 2/17 panu Ing. Pavlu Tomášovi, Černý Most, 198 00 Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 995/17 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - spol. Městské lesy a rybníky
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 16 k Nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12.6.2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 62967291, se sídlem Opatovice I č.p. 43 jako nájemcem týkajícího se změn v předmětu nájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 996/17 ke směně lesních pozemků (Provincie Kongregace Dcer Panny Marie)
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku zajistit jako podklad k případné směně vyhotovení znaleckého posudku k určení ceny obvyklé pozemku p.č. 3991/18 v k.ú. Kutná Hora, pozemků p.č. 863, p.č. 1118/1, p.č. 1119 a p.č. 1315/2 v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše a pozemku p.č. 164/1 v k.ú. Záboří nad Labem.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 997/17 k použití městského znaku a bezplatným pronájmem (spotovec roku)
Rada města s o u h l a s í
a) s použitím městského znaku na propagačních materiálech v rámci akce - "Nejúspěšnější sportovec roku 2017" pořádané společností SPORT ACTION s.r.o., Kyjická 4771, 430 04 Chomutov dne 14.2.2018.

b) s bezplatným pronájmem Tylova divadla a se zajištěním občerstvení na akci "Nejúspěšnější sportovec roku 2017" pořádané společností SPORT ACTION s.r.o., Kyjická 4771, 430 04 Chomutov dne 14.2.2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 998/17 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení pro rok 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 999/17 k uzavření dohody o prac. činnosti na vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení kroniky města na rok 2018 s panem PhDr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1000/17 ke jmenování konzultantky zápisů kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantkou zápisů v kronice města pro rok 2018 dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1001/17 ke složení redakční rady Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
s účinností od 1.1.2018 redakční radu Kutnohorských listů v tomto složení:
Lenka Frankovicová - KSČM
Lukáš Jelínek - Sdružení Alternativa pro Kutnou Horu
Josef Kraus - ANO
Jaroslav Rezler - KDU ČSL
Jakub Obraz - Šance pro Kutnou Horu
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1002/17 k přijetí účelově určeného finančního daru pro Školní jídelny KH
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 9.126,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.17


Usnesení č.1003/17 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a škol.zařízení-2.část škol
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy (pouze školy nezahrnuté do návrhu RM 29.11.2017).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.17


Usnesení č.1004/17 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 30. 11. 2017


Usnesení č.1005/17 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 4. 12. 2017


Usnesení č.1006/17 k vyřazení položek z účtu 042 - Nedokončené investice
Rada města I. s c h v a l u j e
vyřazení nedokončených investic z účtu 042 a současně souhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu s § 33 odst.5, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny související administrativní úkony
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1007/17 k úhradě nákladů - komunikace ulice Na Náměti, Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě k akci "Oprava povrchů chodníků a část prací na podkladových vrstvách komunikace v ulici Na Náměti, Kutná Hora" mezi městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora s.r.o. uzavřenou dne 24.10.2017, kterým se navyšuje cena za provedené práce a nákup dlažby o 62 451,- vč. DPH Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít výše zmíněný dodatek.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.18


Usnesení č.1008/17 k dodatku SoD č. 4 - Sportovní hala Klimeška I. etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
změnu termínu dokončení obložení vnitřních stěn sportovní haly v rámci realizace akce "Sportovní hala Klimeška - I. etapa" a ocenění víceprací ve výši 358.383,-Kč bez DPH dle předložené důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č. 4 smlouvy o dílo na provedení díla "Sportovní hala areál Klimeška - Kutná Hora" se společností PKS stavby a.s.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1009/17 k dodatku SoD č. 1 - Sportovní hala Klimeška II. etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
změnu termínu dokončení provedení prací v rámci realizace akce "Sportovní hala Klimeška - II. etapa" do 31.3.2018 dle předložené důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provedení díla "Sportovní hala Klimeška - 2.etapa" se společností PKS stavby a.s.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1010/17 k zápisu DR společnosti MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 16. 11. 2017 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č.1011/17 k zápisu DR společnosti Městské lesy a rybníky s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) s navrženým plánem hospodaření společnosti pro rok 2018

b) s upraveným návrhem notářského zápisu o tom, že společnost se plně podřizuje zákonu 90/2012 Sb., a zároveň ruší rezervní fond společnosti a převádí jej na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let ve výši 603 053,- Kč

c) s navýšením rozpočtu 2017 o 300 000,- Kč na opravy cest po likvidaci větrné kalamity

d) s navýšením rozpočtu 2017 o 100 000,- Kč na vyřezání křovin v třešňovém sadu na Kaňku (příprava pro následné vypásání)

II. s o u h l a s í
s udělením odměny jednateli společnosti za III. Q. 2017 v plné výši

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 82/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti ze dne 27. 11. 2017 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1012/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 22 - 24
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 22/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Veř.zeleň - stromy, havárie ve výši 15.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Hřbitov - ošetření stromů ve výši 15.000,--Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 23/17, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery (spoluúčast Města) ve výši 23.007,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Nákup odpadkových košů ve výši 23.007,--Kč.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 24/17, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Oplocení - kontejn. stání Štefánikova ve výši 37.000,--, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Odpad: komunální - svoz ve výši 37.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.01.18


Usnesení č.1013/17 k uzavření Dodatku ke sml. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 9.8.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17


Usnesení č.1014/17 k výsledku monitoringu holubů
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o místním šetření (monitoringu) výskytu populace holubů v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
s objednáním odchytů holubů u firmy KREJSA, se sídlem Nekoř 74, 561 63 (4ks odchytových zařízení za 2 měsíce odchytu) za 120 000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.03.18


Usnesení č.1015/17 k uzavření Dodatku sml. o dílo - Obnova stepních společ. a sadů Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o., se sídlem Opatovice I čp. 43, Čáslav 286 01.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17


Usnesení č.1016/17 k inf. zprávě řešící vlastnictví a ekonom. vztahy kogener. jednotek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu řešící vlastnictví a ekonomické vztahy týkající se kogeneračních jednotek v letech 2007 - 2009


Usnesení č.1017/17 k veřejnému osvětlení- žádost o dotaci z programu EFEKT
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci z programu EFEKT podporující rekonstrukce soustav veřejného osvětlení

II. p o v ě ř u j e
podáním této žádosti jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1018/17 k zápisu DR společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 8/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS, spol. s r.o., konaného dne 28. 11. 2017 
 
 
Usnesení č.1019/17 k návrhu odměny ředitelce PO Pečovatelská služba
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za rok 2017 ve výši uvedené v důvodové zprávě
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1020/17 k rozpočtům a střednědobým výhledům rozpočtu PO Pečovatelská služba
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočty příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro rok 2018

b) střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro roky 2019 a 2020
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1021/17 k prodeji pěti kusů pistolí ČZ G 2000
Rada města s o u h l a s í
s odprodejem pěti kusů pistolí ČZ, vzor G 2000, ráže 9 mm za nejvyšší cenovou nabídku.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.17


Usnesení č.1022/17 k rozpočtovému opatření OŽP č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.5 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 56.450,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.18


Usnesení č.1023/17 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb.,
b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. dne 15.11. 2017. 
 
 
Usnesení č.1024/17 k prodloužení smluv o provedení činnosti - Revitalizace Vl. dvora
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prodloužením platnosti uzavřené dohody o pracovní činnosti mezi Městem Kutná Hora a Bc. Anetou Nedvědovou na provádění prací Administrátora expozic, IROP na projektu Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře do 31.12.2018 dle důvodové zprávy

b) s prodloužením platnosti uzavřené dohody o pracovní činnosti mezi Městem Kutná Hora Ing. Markem Tivodarem na provádění prací Technického gestora na projektu Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře do 31.12.2018 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) personálnímu oddělení prodloužit obě dohody o pracovní činnosti

b) starostovi města zadávat a kontrolovat provádění prací a schvalovat podklady pro proplácení odměn z DPČ.

Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.12.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 13. prosince 2017

Nahoru