13. listopadu 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.listopadu 2019

Usnesení č. 827/19 k dohodě o narovnání
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti Služby města Kutné Hory, s.r.o. v likvidaci, IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. b e r e n a v ě d o m í
ústní informativní zprávu jednatele a likvidátora Mgr. Jana Špitze,

II. s o u h l a s í
s uzavřením dohody o narovnání mezi společností a PaeDr. Robertem Lukáškem, a to s úhradou maximálně do výše požadované jistiny.

Zodpovídá : Mgr. J. Špitz      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 828/19 k zápisu Osadního výboru Hlouška
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 23. 10. 2019Usnesení č. 829/19 k zápisu z jednání komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro informační technologie dne 17. 10. 2019.Usnesení č. 830/19 k bezplatné zápůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora neziskové organizaci Agora CE a Gymnáziu Jiřího Ortena pro simulované jednání zastupitelstva (studentů) dne 19. 11. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 19.11.19


Usnesení č. 831/19 k OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 832/19 k OZV č. 5/2019 o místním poplatku za komunální odpad
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 833/19 k OZV č. 6/2019, o místním poplatku ze psů
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku ze psů
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 834/19 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 30. 10. 2019

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Simonou Koplíkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2021
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Marií Kořínkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2021
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Marií Havlíčkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2021
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Jakubem Vojnou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2021
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lucií Břízovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2021
f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Neprašovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2021

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.19


Usnesení č. 835/19 k vyhlášení VŘ č. SN 23/19 na pronájem bytu (ul. Ortenova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/19 na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu č.p. 78, ul. Ortenova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 16. 12. 2019 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 836/19 k vyhodnocení VŘ č. SN 22/19 na pronájem bytu (Jungmannovo náměstí)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 22/19 na pronájem bytu Jugmannovo náměstí v Kutné Hoře s panem Stefanem-Lucianem Tanase, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) podmínek výběrového řízení č. SN 22/19.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 837/19 k odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (p. Mencl)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře, uzavřené s panem Ladislavem Menclem dne 28. 2. 2002 na dobu určitou 20 let, dohodou ke dni 31. 12. 2019.
b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Ladislavem Menclem na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 2.135,- Kč měsíčně v souladu s dotačními podmínkami spojenými s výstavbou bytů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 23. 5. 2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Ladislavem Menclem, . Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 23. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Ladislavu Menclovi dosud uhrazenou kupní cenu bytu

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 838/19 k VŘ na pronájem prostor k podnikání (ul. U Beránky č.p. 378, Malín)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 24/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (kancelář č. 2.08) v budově č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 17.12.2019 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.01.20


Usnesení č. 839/19 k informativní zprávě ke změně nájemného
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu týkající se změny splatnosti nájemného a záloh na služby souvisejících s užíváním nebytových prostor, prostor sloužících podnikání a nemovitých věcí

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 840/19 k vyhodnocení VŘ č. SN 21/19 na pronájem bytu (ul. Šultysova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 21/19 na pronájem bytu ul. Šultysova v Kutné Hoře s Petrem Novákem., za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) podmínek výběrového řízení č. SN 21/19.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 841/19 k pronájemu prostor v č.p. 167, ul. Pod Školou, KH (pan Pavel Rezler)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 167, ul. Pod Školou, Kutná Hora - Malín, který je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Malín

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.12.19


Usnesení č. 842/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 17 - 20/19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 17/19, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - opravy o částku 213.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky ubytovna Vítězná - okna.
b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 18/19, kterým se navyšují výdajové položky Klimeška - plyn (42.000,-- Kč), Klimeška - el.energie (100.000,-- Kč), nebytové prostory - plyn (110.000,-- Kč), Václavské nám. 182 - el.energie (20.000,--Kč), Radnická 178 - el.energie ( 106.000,-- Kč) a slavnostní osvětlení - el.energie (84.900,-- Kč), a to vše na úkor investiční položky byty - rekonstrukce (463.000,-- Kč).
c) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 19/19, kterým se navyšuje výdajová položka psí útulek - el.energie o částku 24.614,-- Kč, a to na úkor výdajových položek poplatky za vymáhání pohledávek (10.000,-- Kč) a položky Klubus - parkovné (14.614,-- Kč).
d) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 20/19, kterým se navyšují výdajové položky Cihlářská 17 - el.energie (150.000,-- Kč), nebytové prostory - el.energie ( 124.600,-- Kč), Dačického dům - opravy (20.000,-- Kč), IC - SD - služby (15.000,-- Kč), a to vše na úkor investičních položek Národního odboje 56 - rekonstrukce topení (218.700,--Kč) a položky ubytovna Vítězná-okna (90.900,-- Kč).

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.11.19


Usnesení č. 843/19 k uzavření nájemní smlouvy - areál Potoční č.p. 208, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Ing. Pavlem Tomášem, jako nájemcem o nájmu pozemku p.č. 2930/1 o výměře 9712 m2, jehož součástí jsou stavby bez čp/če, pozemku p.č. 2930/2 o výměře 224 m2, jehož součástí je stavba č.p. 208, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 168 m2 a části pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 407 m2, vše v k.ú. Kutná Hora na dobu určitou do 30.11.2021 za roční nájemné ve výši 220 000 Kč s tím, že nájemce je oprávněn uzavřít podnájemní smlouvu se společností KATMAR s.r.o., IČO: 28988671, se sídlem Potoční č.p. 208, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.19


Usnesení č. 844/19 k výpovědi a pronájmu pozemků (MERIMAC s.r.o., KATMAR s.r.o.)
Rada města I. n e s c h v a l u j e
zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 25 m2 a části pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 520 m2 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a společností MERIMAC s.r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora ze strany nájemce

II. n e s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 25 m2 a části pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 520 m2 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora jako pronajímatelem a společností KATMAR s.r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora jako nájemcem a Ing. Pavlem Tomášem, vedlejším účastníkem, na dobu určitou od 18.11.2019 do 16.12.2019 za nájemné ve výši 417,00 Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu.

III. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, část pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 25 m2 a část pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 520 m2, vše v k.ú. Kutná Hora jako přístupovou cestu.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 845/19 k vydání stavebního povolení na rekonstrukci bývalého Tellerova cukrovaru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě se zřízením věcného práva předkupního č. KS - 1/OSM/JAJ/2018 na prodej pozemku p. č. 2952/1, jehož součástí je stavba č. p. 1, Karlov, v k. ú. Kutná Hora ze dne 9. 4. 2018 mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Ing. Pavlem Tomášem,198 00 Praha 9 jako kupujícím, týkajícího se prodloužení lhůty stanovené k podání žádosti o vydání stavebního povolení na rekonstrukci ze 2 let na 4 roky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 846/19 k vyhlášení VŘ bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 4/19 na prodej pozemků p. č. 1 o výměře
936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Malín za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení za vyvolávací ceny:
vyvolávací cena nemovitých věcí celkem 5.467.500 Kč,
vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 1 4.592.700 Kč,
vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 2 874.800 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 847/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6009740/VB01 Kutná Hora - kNN mezi R29 - R118) na pozemku p. č. 3857/6 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025095/VB01 Kutná Hora, Na Rudě, ppč. 3587/15 - knn) na pozemcích p. č. 3603/7 a p. č. 3587/11, oba
v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6023086/1 Kutná Hora, Benešova, 2168/2 - knn) na pozemku p. č. 2168/3 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 848/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Dolejší)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora neschválit prodej části pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca 267 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Petrovi Dolejšímu,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 849/19 k prodeji objektu veřejných toalet v k. ú. Sedlec u Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora na základě vyhodnocení kritérií výběrového řízení schválit prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285 a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, vítězi výběrového řízení Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec, církevní právnická osoba - 722, se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora, IČO: 46402101, za celkovou kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.12.19


Usnesení č. 850/19 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 29.10. 2019Usnesení č. 851/19 k prodloužení dohod o provedení práce
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením Dohod o provedení práce pro členy redakční rady a redakce Kutnohorských listů na dobu neurčitou, jedná se o tyto členy:

redakční rada

Lenka Frankovicová - KSČM
Lukáš Jelínek - Alternativa pro Vás
Josef Kraus - ANO 2011
Jakub Obraz - STAN a Šance pro KH
Jaroslav Rezler - KDU ČSL
Miroslav Štrobl - ODS
Kateřina Špalková - Město pro lidi
Vojtěch Nezbeda - Kutnohorská změna
Milan Minařík - Piráti

a redakce

Josef Stanislav Treml - externí redaktor
Jaroslava Brandejská - MěÚ - inzerce, administrativa

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 852/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 41- SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 41:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 370 537,00 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 - dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845 Šablony II pro ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Bulánková      Termín : 20.11.19


Usnesení č. 853/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 42 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 42: navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2 888 374,17 Kč o investiční prostředky určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 - dotace z projektu "Učíme přírodní vědy inovativně" č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 a současně dojde k úhradě návratné finanční výpomoci schválené usnesením zastupitelstva města č. 98/19 ve výši 2 000 000,00 Kč.

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Mgr.Bulánková      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 854/19 k návrhu rozpočtům a středně dobý výhled na rok 2020
Rada města s c h v a l u j e
návrhy rozpočtů na rok 2020 a návrhy na střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 příspěvkových organizací škol a školského zařízení zřizovaných městem Kutná Hora:
Mateřské školy Kutná Hora
Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Žižkov, Kutná Hora
Základní umělecká škola Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.11.19


Usnesení č. 855/19 k odměnám ředitelům příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2019 ve výši uvedené v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Mgr.Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 856/19 ke Grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města I. s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v mimořádném termínu - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 857/19 k PŘ na tisk a distribuci Kutnohosrských listů
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem:
"Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa - periodika Kutnohorské listy - radniční zpravodaj města Kutná Hora "
Pro toto zadání veřejné zakázky jsou základní hodnotící kritéria:
Celková ekonomická výhodnost pro zadavatele s níže uvedenými dílčími kritérií a jejich váhami v procentech.
1. nejnižší nabídková cena uvedená vč. DPH= 80%
2. dostupnost dodavatelské firmy =20%

b) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Silvia Doušová
Ing. Pavlína Daňková Mgr. Věra Klimentová
Bc. Jaroslava Brandejská Bc. Leona Krulišová
Monika Pravdová Mgr. Pavel Ladra
Josef Kraus Jakub Obraz

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 858/19 k výroční zprávě o činnosti základních škol za školní rok 2018/2019
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019:
Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře,J. Palacha166 Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376

b) zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019:
Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 859/19 k podpoře cyklodopravy v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice"
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise /náhradník komise
1. Mgr.Bc. Vít Šnajdr /Mgr.Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál /Jan Trávníček, DiS.
3. Ing. arch. Martin Kremla /Michaela Špačková
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Ing. arch. Martin Kremla a v jeho nepřítomnosti Ing. Jiří Janál, odbor investic MÚ
b) s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 na zajištění administrace tohoto zadávacího řízení dle ustanovení § 43 zákona
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona- Ing. Josef Bárta, společně s jednou osobou zadavatele otevřel elektronicky podané nabídky, posuzoval kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 860/19 k dodatku č.6 sml. o dílo na akci:"Revitalizace NKP Vlašský dvůr"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.6 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" na rekonstrukci WC v budově Vlašského Dvora s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 1 263 557,- Kč bez DPH,
tj. 1 528 904,-Kč s DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 6 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" na rekonstrukci WC v budově Vlašského Dvora s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 1 263 557,- Kč bez DPH, tj. 1 528 904,- Kč s DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.12.19


Usnesení č. 861/19 ke smlouvě na akci "Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení - 2019"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo pro akci "Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení-2019" se společností DATmoLUX a.s. se sídlem Nováčkova 27, 614 00 Brno

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 862/19 k Příkazní smlouvě na obsluhu parkovacích automatů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Příkazní smlouvy na obsluhu parkovacích automatů se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 863/19 k pravidlům pro připojování nových odběratelů do soustavy CZT
Rada města s o u h l a s í
s předloženými pravidly řešící připojování nových odběratelů do soustavy CZT
Zodpovídá : Ing. J.Janál, Ing.Pilc      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 864/19 ke kupní smlouvě - Kogenerační jednotky TEDOM (kotelna Šipší 2017)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s o u h l a s i t
a) s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení 2 ks
kogeneračních jednotek TEDOM CENTO T20 od společnosti KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora za kupní cenu 7 787 043,- Kč bez DPH.
b) s uzavřením předložené dohody o vzájemném porozumění mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, společností
KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a společností TEDOM, a.s., se sídlem Výčapy 195, Třebíč.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 865/19 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 23. října 2019Usnesení č. 866/19 k pravidlům pro poskytování a užívání krizového bydlení
Rada města s c h v a l u j e
pravidla pro poskytnutí a užívání krizového bydlení v objektu ubytovny ve vlastnictví Města Kutná Hora

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 867/19 k souhlasu s prodejem osobního vozidla
Rada města s o u h l a s í
s prodejem osobního vozidla značky Fiat Doblo, VIN ZFA22300005297607, v majetku příspěvkové organizace Pečovatelská služba Města Kutná Hora za odhadní cenu prostřednictvím autobazaru

Zodpovídá : Ing. Jana Kuklová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 868/19 k vyhodnocení VZ na osobní auto pro sociální práce na obci
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pořízení jednoho osobního vozidla za účelem výkonu přenesené působnosti - veřejné opatrovnictví, soc. práce na obci." za nabídkovou cenu 250.000,- Kč včetně DPH
b) s uzavřením kupní smlouvy s firmou Louda Auto, a. s. ve věci nákupu motorového vozidla Škoda Fabia Active 1,0 MPI v pořizovací ceně 250.000,- Kč včetně DPH

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 869/19 k restrukturalizace PO Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Rozhodnutí č. 06/19 "Organizační změny" PO Průvodcovská služba Kutná Hora

Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 870/19 k rozpočtu, střednědobému výhledu PO Průvodcovské služby
Rada města s c h v a l u j e
a) Návrh rozpočtu PO Průvodcovská služba pro rok 2020
b) Návrh střednědobého výhledu pro rok 2021, 2022

Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 31.12.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr,v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 13. listopadu 2019

Nahoru