13. listopadu 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.listopadu 2007

Usnesení č. 994/07 k vyhodnocení VŘ č. M 5/07 - prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. M 5/07:
Na 1.místě se umístili manželé Petr a Hana Votavovi, Kolín IV.
Na 2.místě se umístili manželé Ing. Pavel a Lenka Rybákovi, Praha 6.
Na 3.místě se umístili manželé Radek Páral, a Iveta Páralová, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku 3994/7 o výměře 947 m2 v k.ú. Kutná Hora s uchazečem podle pořadí uvedeného v bodu I., s manželi Votavovými. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 1.521.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 995/07 k zakoupení pozemku v k.ú. Červené Janovice - pí Mutlová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. PK 304 o výměře 7283 m2 v k.ú. Červené Janovice od paní Jany Mutlové, Červené Janovice za kupní cenu 80.095,-- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 418/08 ze dne 6.5.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.05.20


Usnesení č. 996/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN, nové spojky NN pro č.p. 136 Husova ul.) na pozemku p.č. 3883/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distrubuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 997/07 k prodeji části pozemku na Kaňku - man. Novotní
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 736 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Kaňk manželům Jiřině a Josefu Novotným, Kutná Hora 4 za kupní cenu 200,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 998/07 k prodeji části pozemku v Sedlci - p. Čepelák
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Čepelákovi, Kutná Hora 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 999/07 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1506/3 a to dílu "c" o výměře 22 m2 a dílu "e" o výměře 641 m2 v k.ú. Kutná Hora od České republiky - České správy sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1000/07 k záměru na darování pozemků-ČSSZ
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na darování dílu "a" pozemku p.č. 3842/1 o výměře 74 m2 a dílu "b" pozemku p.č. 1506/4 o výměře 40 m2 vše v k.ú.Kutná Hora České republice - České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 2
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.07


Usnesení č.1001/07 k pronájmu pozemku v k.ú.Malín - p. Kastner
Rada města n e s o u h l a s í
s pronájmem pozemku č. dle PK 65/1 o výměře 248 m2 v k.ú.Malín od pana Lubomíra Kastnera,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1002/07 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku p.č. 414/1 pro každého vlastníka garáže na pozemku p.č. 414/5 a garáže na pozemku p.č. 414/6 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1003/07 ke kupní smlouvě na prodej čp.804
Rada města b e r e n a v ě d o m í
kupní smlouvu na prodej budovy čp.804 s pozemky p.č. 946/1, 946/9, 946/10, 958/1, 960, 961, 962, 965 v k.ú.Kutná Hora, která bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a manželi Lučivňákovými.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1004/07 k rozpoč.opatření OPKŠ č.34-35
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.34 - přesun rozpočtových prostředků na úhradu ztráty z hospodaření PO Školní jídelny Kutná Hora za rok 2006 ve výši 34.360,-Kč z prosředků na zajištění provozu v roce 2007 uvedené PO, dle bodu 1.důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.35 - přesun rozpočtových prostředků na úhradu ztráty z hospodaření PO Městské Tylovo divadlo Kutná Hora za rok 2006 ve výši 170.640,-Kč z prostředků na zajištění provozu v roce 2007 uvedené PO, dle bodu 2 .důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č.34-35
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Seifert      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1005/07 k rozpoč.opatření OPKŠ č.36-40
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 36 - převod příspěvku z Fondu kultury dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci projektu 14. mezinárodního bienále kytarové soutěže s mistrovským i kurzy, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 55 000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 37 - převod příspěvku z Fondu kultury dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci projektu Hudební festival Kutná Hora 2007, navýšení rozpočtových p říjmů a výdajů ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Termín: 20.10.2007 Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 38 - převod příspěvku z Fondu kultury dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci projektu Svatováclavské slavnosti, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 39 - přesun rozpočtových prostředků zpět do rezervy rozpočtu

e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 40 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 36 - 40

Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Seifert      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1006/07 k rozpoč.opatření EO č.25
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.25 : přesun ve výdajové části rozpočtu z položky komunitní plán ve výši 543 040,-Kč a položky úroky z úvěrů ve výši 626 340,-Kč na položky závazky PO Nemocnice ve výši 236 100,-Kč, sociální fond ve výši 233 28 0,- Kč a úhrada ztráty venkovních bazénů ve výši 700 000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.11.07


Usnesení č.1007/07 k rozpoč.opatření INV č.18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.18, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Rozvoj marketingu v Kutné Hoře a okolí" o 1.601.950,-Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.11.07


Usnesení č.1008/07 k rozpoč.opatření MP č.1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č.1 - přesun finančních prostředků z položky Prevence kriminality na výdajové položky Městské policie ve výši 350 000,-Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1009/07 k návrhu rozpočtu na rok 2008
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravený předložený návrh rozpočtu na rok 2008.

Zrušeno usnesením RM č. 1047/07 ze dne 16.11.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1010/07 k uzavření NS - areál Nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů v areálu nemocnice v Kutné Hoře a movitého majetku s účinností od 1. 1. 2008 mezi Městem Kutná Hora a těmito nájemníky: MUDr. Věrou Dobiášovou, MUDr. Marií Otradovcovou, MUDr. Evou Smetáčkovou, MUDr . Štefanem Trnkou, MUDr. Zdeňkem Adámkem, MUDr. Janem Havlíčkem, MUDr. Jiřím Blažejem, MUDr. Helenou Kestřánkovou, MUDr. Radovanem Frýbortem, MUDr. Jaroslavem Novotným, MUDr. Hanou Kubovou, MUDr. Ivanou Skalickou, MUDr. Jiřím Polákem, MUDr. Františkou Ih natíkovou, MUDr. Hanou Plíškovou, MUDr. Lubomírem Motyčkou, MUDr. Irenou Poklembovou, MUDr. Marií Snozovou, MUDr. Petrem Mayerem, MUDr. Alenou Mayerovou, MUDr. Olgou Blažejovou, MUDr. Alexejem Říhou, MUDr. Jaroslavou Dřevíkovskou, MUDr. Hanou Nacházelovo u, MUDr. Kamilem Kovářem, Mgr. Jitkou Přenosilovou, Alešem Kouřilem, Alešem Trnkou, Karlem Literbachem, Lenkou Kociánovou, Olgou Trojánkovou, Janou Wilderovou, Miloslavou Zelinkovou, Drahoslavou Miňovskou, Petrem Loudou, Táňou Pokornou, Martinou Vokouno vou a
společnostmi: Baukomplex a.s., Prádelna, čistírna spol. s r.o., Automaty Servis Selecta, s.r.o., Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o., Čtyřlístek, soukromá agentura domácí péče, s.r.o., Nikolo CZ s.r.o., Česká lékařská komora, Avicennus, s.r .o., Otran Kutná Hora s.r.o., Stanislav Hušpauer - Trango, Domov Iváň, poskytovatel sociálních služeb, Taxi Machaj, Gestoria. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek, jaké byly stanoveny v podnájemních smlouvách uzavřených mezi Nemocnicí Kutn á Hora s.r.o. a stávajícími podnájemci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1011/07 k převodu obchod.podílu Nemocnice
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy na převod obchodního podílu Města Kutná Hora ve společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na nabyvatele společnost Medistyl-Pharma s.r.o., a to převodu 100 % obchodního podílu za dohodnutou cenu ve výši 1 050 tis. Kč

b) s uzavřením předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 3. 1. 2006 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora, z důvodu převo du obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

c) s uzavřením předloženého dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu movitých věcí uzavřené dne 3. 1. 2006 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora, z důvodu pře vodu obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

d) s uzavřením předložené smlouvy o přistoupení k závazku, podle níž společnost Medistyl-Pharma s.r.o. přistoupí ke všem závazkům Města Kutná Hora vůči společnosti FRANFINANCE Czech Republic s.r.o. vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 4. 3. 2004, jejímž předmětem byla dodávka počítačového tomografu do nemocnice v Kutné Hoře

e) s uzavřením budoucí kupní smlouvy, podle níž Město Kutná Hora za kupní cenu ve výši 250 tis. Kč prodá počítačový tomograf společnosti Medistyl-Pharma s.r.o. poté, co společnost Medistyl-Pharma s.r.o. uhradí veškeré závazky Města Kutná Hora vůči společ nosti FRANFINANCE Czech Republic s.r.o. dle bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1012/07 k žádosti p.R.Hosy (dodatek k NS)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp.636 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Robertem Hosou,Poděbrady týkajícího se rozšíření předmětu ná jmu o zprostředkovatelskou činnost - teminál sběrny Sazka a.s..
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1013/07 k výpůjčce čp. 52 ul. Barborská (Průvodcov.služba)
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nemovitosti čp. 52, ul.Barborská, Kutná Hora Průvodcovské službě Kutná Hora s.r.o..
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.07


Usnesení č.1014/07 k výpůjčce čp. 377 ul. Palackého n.(Průvodcov.služba)
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostorů v domě čp.377, Palackého náměstí, Kutná Hora a to: prostory v přízemí domu, prostory v I.patře a prostory v přízemí věže, včetně užívání společných prostor dle situačního plánku Průvodcovské službě Kutná Hora s.r.o..
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.07


Usnesení č.1015/07 ke splácení dluhu - p.Karel Kočí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 222.146,00 Kč pro pana Karla Kočího, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1016/07 k výpovědi z nájmu bytu (J.a M.Červeňákovi)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst.2, písm.m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.1 v prvním podlaží domu čp.302, ul.Masarykova v Kutné Hoře společným nájemncům manželům Josefu a Márii Červeňákovým z důvodu dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákon íku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že společným nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1017/07 k výpovědi z nájmu bytu (pí L.Janoušková)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst.2, písm.m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.9 ve třetím podlaží domu čp.83, ul.Ortenova v Kutné Hoře nájemci paní Lence Janouškové z důvodů dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého p orušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1018/07 k výpovědi z nájmu bytu (p. J.Fišer)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst.2, písm.m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.7 ve druhém podlaží domu čp.71, ul.Táborská v Kutné Hoře nájemci panu Josefu Fišerovi z důvodu dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého po rušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1019/07 k výpovědi z nájmá bytu (pí J.Balogová)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst.2, písm.m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.10 v druhém podlaží domu čp.1-3, ul.Čáslavská v Kutné Hoře nájemci paní Janě Balogové z důvodu dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého po rušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1020/07 k odprodeji byt.jednotky č.6-Kouřimská
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č.6 v domě čp.335, ul.Kouřimská v Kutné Hoře paní Daniele Železné,Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.161/07 ze dne 28.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1021/07 k uzavření nájem. sml. - Kaňk čp.1
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v I.patře objektu čp.1 Kaňk, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná hora a paní Vandou Kudrnovou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za ro ční nájemné ve výši 150,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1022/07 k měření tepla - poliklinika
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku zajistit instalaci měřícího zařízení tepla v budově polikliniky v areálu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1023/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 957/07, bod c).
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1024/07 k přidělení většího bytu (pí Rakašová)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 956/07 ze dne 30.10.2007, týkajícího se přidělení bytu a uzavření nájmení smlouvy na byt č.2 v 1.podlaží domu čp.75, ul.Lorecká, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou, Kutná Hora na dobu určitou 6 měsíců, s účinností od 1.12.2007 do 31 .5.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1025/07 k dodatku č.3- pozemek č.3530/4 (m.Dobrevovi)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.3 k nájemní smlouvě ze dne 8.11.1994 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a manželi Dobrevovými,Praha 4, o pronájmu pozemku p.č. 3530/4 v k.ú.Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1026/07 ke svozu tříděných odpadů v r.2008
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro r.2008 jako přílohu č.2 obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č.2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstaňování komunálních odpadů vzni kajících na území města, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1027/07 k vybudování místní komunikace
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o pronájmu pozemku pč. 1930/2 v k.ú.Kutná Hora, uzavřené dne 21.11.1995 mezi Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora a městem Kutná Hora, ke dni 21.6.2008

b) s tím, aby paní Zuzana Frouzová,Kutná Hora, vybudovala na své náklady místní komunikaci na pozemku parc.č.1930/2 v k.ú.Kutná hora dle přiložené studie.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č.1028/07 k žádostem o kácení dřevin
Rada města z p l n o m o c ň u j e
s účinností od 15.11.2007 Ing. Martina Suchánka, vedoucího odboru správy majetku a Ing. Františka Tvrdíka, vedoucího technického oddělení, k podávání žádostí a oznámení o kácení dřevin v majetku města Kutná Hora ve smyslu § 8, odst.1 a 2 zákona č.114/199 2 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a pro všechny správní řízení týkající se zeleně na nemovitostech v majetku města Kutná Hora, a to včetně seznamování se s podklady, přebírání písemností a podávání odvolání ve smyslu § 33 z ákona č. 500/2004 Sb. správní řád.


Usnesení č.1029/07 ke zruš.části usn.č.46/07
Rada města I. r u š í
bod b) svého usnesení č. 46/07 ze dne 16.1.2007

II. p o v ě ř u j e
odbor správy majetku, aby s účinností od 15.11.2007 uděloval výjimky k vjezdu vozidel oprávněných subjektů do lokalit označených jako "pěší zóna"
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Hnátková      Termín : 15.11.07


Usnesení č.1030/07 ke sml.s Tech.službami K.H.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.26 ke "Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora spol. s r.o., který bude obsahovat následující změny:
a) navýšení finančních prostředků na úhradu energii pro provoz veřejného
osvětlení o částku 450.000,--Kč
b) navýšení prostředků na zajištění provozu smuteční obřadní síně o částku
150.000,--Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1031/07 k rozpoč.opatření OSM č.82/07-97/07
Rada města I.s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.82/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu nákupu stromků a keřů ve výši 11.510,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky údržba stromy havárie - viz bod č.1 důvod ové zprávy.

b) ) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 83/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady promítacího plátna ve výši 59.840,-- Kč, a to na úkor položky rezerva a byty vyúčtování - viz bod č.2 důvod ové zprávy

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 84/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu posílení položky elektrická energie Vlašský dvůr ve výši 245.800,-- Kč, a to na úkor položky el.energie nebyty - viz bod č.3 důvodové zprávy

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.85/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky Sedlecká 652 - opravy střechy ve výši 531.800,-- Kč, a to na úkor položek Uhelná 555 - oprava střech y (216.110,--), výměníková stanice Benešova (87.250,--) a azylový dům (228.440,--) - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.86/07, kterým dochází k rozdělení rozpočtových prostředků příjmové položky nájem filmaři (700 tis.) na dvě položky poplatky za vyřízení filmování (10 tis.) a nájem filmaři (690 tis.) - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.87/07, kterým dochází k posílení položky služby byty a revize ve výši 130.000,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod 6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.88/07, kterým dochází k posílení položky byty opravy ve výši 250.000,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod 7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.89/07, kterým dochází k posílení položky služby ubytovna Vítězná ve výši 20.000,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod 8 důvodové zprávy.

ch) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.90/07, kterým dochází k posílení položky nebyty služby a revize ve výši 100.000,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod 9 důvodové zprávy.

i) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.91/07, kterým dochází k posílení položky služby Vlašský dvůr ve výši 14.000,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod 10 důvodové zprávy.

j) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.92/07, kterým dochází k posílení položky nebyty opravy ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod 11 důvodové zprávy.

k) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.93/07, kterým dochází k posílení položky služby společné prostory, revize ve výši 100.000,-- Kč, a to na úkor položky FO neprivatizované byty - viz bod 12 důvodové zprávy.

l) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.94/07, kterým dochází k posílení položky společné prostory opravy ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky FO neprivatizované byty - viz bod 13 důvodové zprávy.

m) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.95/07, kterým dochází k posílení položky DPS služby, revize ve výši 20.000,-- Kč, a to na úkor položky FO neprivatizované byty - viz bod 14 důvodové zprávy.

n) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.96/07, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky měřicí zařízení tepla - poliklinika ve výši 432.100,-- Kč, a to na úkor položky nemocnice - prodej, pronájem - viz bod č. 15 dův odové zprávy.

o) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.97/07, kterým dochází k posílení položky veřejné osvětlení opravy TS ve výši 450.000,-- Kč, a to na úkor položek sportoviště opravy (300.000,-- Kč) a ukládání bioodpadků (150.000,-- K č) - viz bod č.16 důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1032/07 k dalšímu provozování let.dětského tábora
Rada města I. s o u h l a s í
s návrhem Ing. Pavla Lelka na provozování letního dětského tábora

II. p o v ě ř u j e
odbor interního auditu spoluprací na přípravě smlouvy nové neziskové společnosti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Kožený      Termín : 30.12.07


Usnesení č.1033/07 k poskytnutím informací - Městská knihovna
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozhodnutí OPPKŠT k odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace městské knihovny Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1034/07 k návrh odboru soc.věcí a zdrav.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Jaroslava Pušky, o bezúročnou půjčku ve výši 20 tis.Kč.


Usnesení č.1035/07 k zápůjčce velké zas.místnosti
Rada města n e s o u h l a s í
se zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v Kutná Hoře dne 15.12.2007 v době od 15:00 do 20:00 hod. za účelem vánočního koncertu folkových skupin Neřež a Light Soul Peace.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.11.07


Usnesení č.1036/07 k zápůjčce Preghausu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Preghausu Vlašského dvora společnosti SILVER B.C s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory dne 29.11.2007 od 16:00 hod. na vyhlášení vítěze 5.ročníku grantového řízení projektu Dobročinný fond Philips Morris ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.11.07


Usnesení č.1037/07 k zápisu Dozorčí rady MLaR K.H.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 37. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy s rybníky Kutná Hora spol. s r.o. ze dne 4.října 2007 včetně návrhu nové řídící a organizační struktury, platné od 1.1.2008.

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky, s.r.o.
a) s poskytnutím příspěvku na reklamu pro oddíl ledního hokeje ve výši
175.000,-Kč
b) s poskytnutím příspěvku na reklamu pro oddíl kopané ve výši 75.000,-Kč
c) s udělením bezplatného povolení vjezdu do lesa do osady "Vačkář" za
předpokladu, že majitelé chat se budou spolupodílet na opravě příjezdové
komunikace.


Usnesení č.1038/07 k zápisu dozorčí rady Průvod.sl
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č.6 z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 22.října 2007


Usnesení č.1039/07 k zápisu komise pro roz. cest.ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 17.10.2007

II. o d v o l á v á
paní Kateřinu Novákovu - Hronovou z komise pro rozvoj turistického ruchu, na vlastní žádost.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1040/07 k zápisu komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro TV a sport ze dne 23.10.2007
b) zápis z jednání bytové komise ze dne 18.10.2007
c) zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne
5.11.2007 (bude předložen na jednání ZM dne 11.12.2007)


Usnesení č.1041/07 k ceníku Pečovatelské služby K.H.
Rada města s o u h l a s í
s doplněním ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora - ceny fakultativní
a) umytí nádobí po přípravě a podání jídla v domácnosti........7 Kč/úkon
b) umytí nádobí po přípravě a podání jídla v Centru denních služeb......
7 Kč/úkon
c) dohled nad dospělým klientem v Centru denních služeb
v době od 7.00-15.00.........70,-Kč/hod
v době od 15.00-22.00 hod....85,-Kč/hod
d) dovoz stravy do Centra denních služeb pro jednoho klienta...12,- Kč/oběd
dovoz stravy do Centra denních služeb pro manželský pár.....12,- Kč/oběd
Zodpovídá : Ing.Marie Štorková      Termín : 01.12.07


Usnesení č.1042/07 k měsíční odměně pro Ing.Chmelíka
Rada města s t a n o v í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. jednateli této společnosti Ing.Radku Chmelíkovi měsíční odměnu ve výši dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.11.07


Usnesení č.1043/07 k VŘ na rekons.zimního stadionu
Rada města s c h v a l u j e
za předpokladu schválení návrhu rozpočtu na rok 2008 na jednání zasupitelů města, zadat organizaci výběrového řízení na dodavatele Prováděcí projektové dokumentace pro rekonstrukci ledové plochy a technologie chlazení včetně realizace fimě Ekonomické a právní poradenství s.r.o., Dobříň 118, 413 01 Roudnice nad Labem.Konzultační činnosti za Město Kutná Hora: Ing.Bárta Josef.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, Opatrná      Termín : 31.03.08


Usnesení č.1044/07 k zápisu komise pro soc.zál.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro sociální záležitosti Rady města Kutná Hora ze dne 4.10.2007


Usnesení č.1045/07 ke zřízení komise rozvoje tepelného hospodářství
Rada města I. u s t a n o v u j e
komisi rozvoje tepelného hospodářství.

II. j m e n u j e
Zdeňka Dvořáka, Ing. J. Benadu, Pavla Novotného, Marii Matyášovou, RNDr. Vladislava Slavíčka, PhDr. Vladimíra Zubova, Vladimíra Košárka, Mgr. Jana Janouška a Pavla Ladru členy komise rozvoje tepelného hospodářství.

III. p o v ě ř u j e
Ing. Tomáše Benadu řízením této komise.

Zrušeno usnesením č. 203/09 ze dne 10.3.2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.11.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 13. listopadu 2007

Nahoru