13. ledna 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.ledna 2021

Usnesení č. 3/21 k programu jednání Rady města 13. 1. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 13. 1. 2021 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 4/21 k zápisu Osadního výboru
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 12. 12. 2020.


Usnesení č. 5/21 k předložení podkladů od KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 28/2000 Sb.,
u k l á d á
jednateli spol. KH Tebis, s. r. o. předložit ve lhůtě 7 dnů od tohoto usnesení Radě města prostřednictvím Kanceláře tajemníka žalobu včetně příloh, která byla společností podána v prosinci 2020 na spol. EC Kutná Hora s. r. o., a dále poslední rozhodnutí odvolacího soudu ve věci vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře sp. zn. 5 C 77/2017, a není-li zatím doručeno, alespoň podstatné informace tohoto rozhodnutí (tedy jak bylo rozhodnuto a z jakých důvodů) a vyčíslení veškerých soudních nákladů v tomto sporu, které dosud vznikly (tj. náklady uplatněné a požadované protistranou a náklady společnosti na své právní zastoupení a soudní poplatek).
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 20.01.21


Usnesení č. 6/21 k jmenování nového člena Komise IT
Rada města j m e n u j e
pana Roberta Svobodu, Kutná Hora, členem Komise informačních technologií.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 20.01.21


Usnesení č. 7/21 k zápisu Komise IT ze dne 26. 11. 2020
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 26. 11. 2020.


Usnesení č. 8/21 k otevřenému dopisu spolku MpL k článku v KHL
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Otevřený dopis spolku Město PRO lidi proti článku radního pana Josefa Krause v rubrice názory zastupitelů, který vyšel v 1. čísle KHL 2021,

II. u k l á d á
Kanceláři tajemníka zaslat spolku odpověď s negativním stanoviskem k požadavku omluvy.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.01.21


Usnesení č. 9/21 k zapojení města do Benchmarkingové iniciativy 2005
Rada města s o u h l a s í
se zapojením Města Kutná Hora do Benchmarkingové iniciativy 2005 u Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 s účinností od roku 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 10/21 k organizační změně odboru kanceláře tajemníka
Rada města I. s o u h l a s í
s organizační změnou odboru kanceláře tajemníka a s účinností od 1. 2. 2021 převádí stávající oddělení personální a krizového řízení zařazené v odboru kancelář tajemníka včetně všech pracovních pozic a zaměstnanců zařazených na těchto pozicích pod přímou podřízenost tajemníka MěÚ Kutná Hora. V důsledku této změny se bude jednat o samostatné oddělení s názvem personální a krizového řízení,
Zodpovídá: Ing. M. Suchánek Termín 31. 1. 2021

II. u k l á d á
oddělení interního auditu zapracovat změny uvedené v bodě I. tohoto usnesení do Organizačního řádu MěÚ Kutná Hora a předložit RM upravený organizační řád ke schválení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Tvrdík      Termín : 27.01.21


Usnesení č. 11/21 k výpovědi z nájmu bytu - ul.Benešova, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
podání výpovědi z nájmu bytu nájemci bytu panu Pavlu Nozharovi dle ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění z důvodu zvlášť závažného způsobu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu alespoň 3 měsíců.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 12/21 k pronájmu části pozemku p.č.4 v k.ú.Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo SN 01/21 na pronájem části pozemku p. č. 4 v k. ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.01.21


Usnesení č. 13/21 k ukončení nájemní smlouvy Kutnohorský zookoutek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 92 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a pobočným spolkem Kutnohorský zookoutek Denemark, IČO: 04957962, se sídlem Táborská 90, Kutná Hora jako nájemcem dohodou ke dni 31. 12. 2020.


Usnesení č. 14/21 k řešení poskytnutí ubytování
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí ubytování s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování pro rodinu paní Evy Sivákové (celkem 7 osob) a pro rodinu paní Stanislavy Vlasákové (celkem 8 osob) na dobu určitou do 31. 3. 2021 za platebních podmínek, které jsou schváleny radou města pro stanovení výše plateb na ubytovně v ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec,

b) poskytnutí ubytování s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování pro rodinu paní Evy Kollerové (celkem 5 osob) a pro rodinu manželů Růženy a Jana Čurejových (celkem 5 osob) na dobu určitou do 31. 3. 2021 za platebních podmínek, které jsou schváleny radou města pro stanovení výše plateb na ubytovně v ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec,
Zodpovídá: Ing. B. Maternová Termín: 31. 1. 2021

c) uzavření darovací smlouvy mezi fyzickou osobou a Městem Kutná Hora ve výši 7.000 Kč z důvodu poskytnutí finanční kompenzace spojené se zajištěním ubytování,
Zodpovídá: Mgr. M. Šlesingr Termín: 31. 1. 2021

d) předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č. 2, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rezervy OSVZ na položku "Finanční dar pro fyzickou osobu" ve výši 7.000 Kč.
Zodpovídá: Ing. M. Bulánková Termín: 31. 1. 2021
  
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 15/21 k prodeji kanalizační stoky - VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
prodej kanalizační stoky (původně tlaková kanalizační přípojka pro Zimní stadion Kutná Hora, Tyršovy sady č. p. 194, z potrubí PE, DN 75, délky 240 m, včetně čerpací šachty DN 1 600/ 4 m, osazené dvěma ponornými čerpadly a armaturami s příslušenstvím pro odpadní vodu a část tlakové kanalizační přípojky užívané pro Sportovní halu Klimeška Kutná Hora, napojené přes tlakovou čerpací stanici vystrojenou dvěma kalovými čerpadly a armaturní šachtou DN 600) umístěné na pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora, za celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 16/21 k prodeji pozemků v k.ú.Zhoř u Červených Janovic - man.Kadlecovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. s c h v á l i t
prodej pozemků p. č. 768/6 o výměře 1 304 m2, p. č. 770 o výměře 86 m2
a p. č. 798/3 o výměře 513 m2, včetně všech součástí a příslušenství,
vše v k. ú. Zhoř u Červených Janovic, manželům paní Tereze Kadlecové Kytkové, Praha 2, a panu Petrovi Kadlecovi, Praha 10, za celkovou kupní cenu ve výši 39.963 Kč,

II. n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 798/7 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Zhoř u Červených Janovic, manželům paní Tereze Kadlecové Kytkové,
Praha 2, a panu Petrovi Kadlecovi, Praha 10.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 17/21 k prodeji části pozemků v k.ú.Kaňk - man.Neprašovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 259 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/6) a části pozemku p. č. 743/1 o výměře 54 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemky p. č. 743/4 o výměře 30 m2 a p. č. 743/5 o výměře 24 m2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kaňk manželům Miloslavě a Martinovi Neprašovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 42.033 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 18/21 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - man.Růžičkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 76 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/4), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk manželům Michaele a Stanislavovi Růžičkovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 16.040 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 19/21 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - pí Pilcová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 158 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk paní Dagmar Pilcové, Ledeč nad Sázavou za celkovou kupní cenu ve výši 24.675 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 20/21 k prodeji nemovitých věcí v k.ú.Kaňk - p.Novák
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/3) a pozemek p. č. 775 o výměře 108 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kaňk panu Pavlu Novákovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 46.386 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 21/21 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6026195 Kutná Hora, Na Škvárách, čp. 4613 - knn) na pozemcích p. č. 3045 a p. č. 3684, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm a dále za umístění skříně 761 Kč/ks, vše bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6027144 - Kutná Hora, K Jakubu, ppč. 3126_4 - knn) na pozemku p. č. 3679/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 22/21 k prodloužení termínů plnění usnesení RM, zrušení usnesení RM
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 357/14 ze dne 30. 4. 2014 do 31. 12. 2021, č. 594/16 ze dne 13. 7. 2016 do 31.12. 2021, č. 580/18 ze dne 22. 8. 2018 do 31. 12. 2021, č. 215/19 ze dne 13. 3. 2019 do 31. 12. 2021, č. 629/20 ze dne 9. 9. 2020 do 30. 6. 2021, č. 630/20 ze dne 9. 9. 2020 do 30.6. 2021 a č. 813/20 ze dne 4. 11. 2020 do 30. 6. 2021,

II. r u š í
bod b) svého usnesení č. 583/20 ze dne 26. 8. 2020 a své usnesení č. 895/20 ze dne 2. 12. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.02.21


Usnesení č. 23/21 ke jmenování člena redakční rady Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
pana Mgr. Tomáše Morawského členem redakční rady Kutnohorských listů s účinností od 1. 2. 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.02.21


Usnesení č. 24/21 k dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro r.2021
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2021 (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 15. 12. 2020, realizace projektu v I. čtvrtletí roku 2021,

II. s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2021 (do 5.000 Kč) přijaté v mimořádném termínu dne 17. 12. 2020, realizace projektu v I. čtvrtletí roku 2021,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy s:
VOŠ a Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora - 5.000 Kč dle bodu I.
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora - 5.000 Kč
dle bodu II. a).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.02.21


Usnesení č. 25/21 k zápisu školské komise ze dne 4. 1. 2021
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 4. 1. 2021.


Usnesení č. 26/21 k dotaci z programu Velké projekty vzdělávání a volný čas pro r.2021
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Velké projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2021,

b) uzavření veřejnoprávních smluv s:
DST Olympia KH, z. s. - 35.700 Kč
Lípa pro venkov z.s. - 35.600 Kč
Cesta životem bez bariér, z.s. - 17.100 Kč
Hlízovský unikátní spolek - 34.800 Kč
POD HORAMI z.s. - 30.900 Kč
dle bodu a).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.02.21


Usnesení č. 27/21 ke jmenování nového člena Komise sportovní
Rada města j m e n u j e
pana Romana Němce, , Kutná Hora členem Komise sportovní.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 13.02.21


Usnesení č. 28/21 ke složení komise pro VŘ na TDS - Sankturinovský dům
Rada města s c h v a l u j e
složení hodnotící komise pro výběrové řízení na provedení služby výkon funkce Technického dozoru stavby pro akci Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře:
Členové komise náhradníci
Mgr. Vít Šnajdr, místostarosta Mgr. Bc Silvia Doušová
Ing. Jiří Janál, vedoucí OI PhDr. Dagmar Civišová
Jan Trávníček Dis, referent OI Ing. Michaela Šnaiderová
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.03.21


Usnesení č. 29/21 k rozpočtovému opatření OSZ č.1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 864.000 Kč na kalendářní rok 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 30/21 k dodatku č.15 ke smlouvě veřejné link.dopravy v systému PID
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linky PID č. 381 a 959).
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, mst      Termín : 31.01.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 13. ledna 2021

Nahoru