13. května 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.května 2020

Usnesení č. 291/20 k programu rady města 13.5.2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 13. 5. 2020 a ověřovatele zápisu Josefa Krause a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 292/20 k zápisu osadního výboru
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 24. 04. 2020.


Usnesení č. 293/20 k rozpočtovému opatření KT č. 3 - procesní řízení
Rada města I. t r v á
na svém usnesení č. 160/20 ze dne 4. 3. 2020 a

II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na položku - Procesní audit (§ 6171, položka 5169), a to dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 264.640 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 21.05.20


Usnesení č. 294/20 k záměru na výpůjčku části pozemků (arciděkanství KH)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit části pozemků p. č. 3764, p. č. 3740, p. č. 227/1 vše v k. ú. Kutná Hora o celkové výměře cca 1 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.06.20


Usnesení č. 295/20 k uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Kutná Hora (SSK DDM Praha 5)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. 4400 o výměře 121 m2, p. č. 4402/4 o výměře 232 m2, p. č. 4402/5 o výměře 910 m2 a p. č. 4402/3 o výměře 1021 m2, vše v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a ČSS, z. s. - sportovně střeleckým klubem DDM Praha 5, se sídlem Štefánikova 235, 150 00 Praha, IČO 75066301 jako nájemcem, na dobu určitou od 17. 6. 2020 do 28.6.2020 za účelem pořádání volnočasové akce pro rodiče s dětmi za celkové nájemné ve výši 1.500 Kč, pokud bude z důvodu pandemie koronaviru konání akcí tohoto typu povoleno.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.06.20


Usnesení č. 296/20 k záměru podpachtovat pozemek (p. Vágner)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru podpachtovat pozemek p. č. 1266 v k. ú. Paběnice o výměře 1480 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.06.20


Usnesení č. 297/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 08/20 na pronájem bytu (ul. Kollárova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Kollárova, Kutná Hora s Monikou Kratochvílovou, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 08/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 298/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 09/20 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 09/20 na pronájem bytu v ul. Benešova v Kutné Hoře s panem Pavlem Nozharovem, za nájemné uvedené v protokolu o otevření obálky, které je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) podmínek výběrového řízení č. SN 09/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 299/20 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 4. 5. 2020


Usnesení č. 300/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 06/20 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 06/20 na pronájem bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Adélou Ondrušovou, za nájemné ve výši 1.708 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 06/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 301/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 07/20 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 07/20 na pronájem bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Lenkou Nečasovou, za nájemné ve výši 1.708 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 07/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 302/20 k uzavření dodatku k NS - pí Dražanová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 25.5.2006 o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 34, ul. Barborská, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jaroslavou Dražanovou, IČO 49540009, bytem , Kutná Hora jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za rok 2020 o jednu dvanáctinu ročního nájemného z důvodu opravy pronajatých prostor.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 303/20 ke zřízení VB - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Sedlec u KH, Neškaredice
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IZ-12-6002096/VB/001 Kutná Hora, Opletalova, parkoviště - přeložka kabelu nn) na pozemcích p. č. 785/117, 785/118, 785/121, 785/151, 785/182 a 785/183, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485,- Kč/bm bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6017874/1 Kutná Hora, Neškaredice, čp. 56 - el. přípojka knn) na pozemcích p. č. 87 a p. č. 140/1, oba v k. ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm a 250 Kč/bm dle druhu pozemku, a dále za umístění pilíře 761 Kč, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 304/20 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. KH (ČEZ Distribuce a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4126/16 o výměře cca 40 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 305/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Pekárková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře 233 m2 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Janě Pekárkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 221.350 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.06.20


Usnesení č. 306/20 k informativní zprávě k přijetí daru (Ak. Arch. Kotas)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu týkající se návrhu přijetí daru - připomínkové destičky k 600. výročí husitské revoluce od Ak. Arch. Tomáše Kotase, Brno.


Usnesení č. 307/20 k novým pravidlům prodeje majetku města formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
I. z r u š i t
a) Pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení schválená usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012 a následně upravená usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 6/20 ze dne 28. 1. 2020, 
b) Pravidla prodeje městského majetku formou výběrového řízení schválená usnesením Zastupitelstva města č. 241/07 ze dne 23. 10. 2007 a následně upravená usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 6/20 ze dne 28. 1. 2020, 

II. s c h v á l i t nová Pravidla prodeje městského nemovitého majetku formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 308/20 k obnovení provozu mateřských škol
Rada města I. s c h v a l u j e
obnovení provozu příspěvkových organizací Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora a Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora od pondělí 25. 5. 2020 v omezeném režimu s dodržováním nezbytných hygienických opatření,

II. r u š í
platnost bodu a) usnesení RM č. 278/20 ze dne 22. 4. 2020 ode dne 25. 5. 2020

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.20


Usnesení č. 309/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 14
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 50.000 Kč na výměnu klimatizační jednotky v místnosti s počítačovými servery školy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 21.05.20


Usnesení č. 310/20 k převodu stolů a židlí z PO Školní jídelny Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
bezúplatný převod vyřazeného nábytku z příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky Kutná Hora a Osadnímu výboru Perštejnec.


Usnesení č. 311/20 k žádosti o mimořádnou finanční podporu - Česká 1
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t udělení jednorázové finanční podpory multižánrového hudebního klubu Česká 1 ve výši 50.000 Kč provozovateli Wilco Versteegovi.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.05.20


Usnesení č. 312/20 k účetní závěrce za rok 2019 příspěvkových org. v kultuře
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2019 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Městská knihovna, Husova 145, Kutná Hora,
Galerie Felixe Jeneweina, Palackého náměstí 377, Kutná Hora,
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, Masarykova 128, Kutná Hora,

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací takto:
Městská knihovna, Husova 145, Kutná Hora - zisk z hlavní činnosti ve výši 87.281,28 Kč převést do rezervního fondu organizace,
Galerie Felixe Jeneweina, Palackého náměstí 377, Kutná Hora - ztrátu ve výši 614,31 Kč pokrýt z rezervního fondu organizace,
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, Masarykova 128, Kutná Hora - ztrátu ve výši 27 961,44 Kč pokrýt z rezervního fondu organizace.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 313/20 k členství v Komisi pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
odstoupení člena komise pro strategické plánování a rozvoj města pana Bc. Martina Starého .


Usnesení č. 314/20 k odložení materiálu 5/01 ze dne 13. 5. 2020
Rada města o d k l á d á
bod II. materiálu č. 5/01 ze dne 13. 5. 2020 na další jednání rady města.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 27.05.20


Usnesení č. 315/20 k Dodatku č. 1 "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci: "Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábradovice, 602 00 Brno, IČO: 03902447,

II. u k l á d á Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 na akci: "Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábradovice, 602 00 Brno, IČO: 03902447.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 316/20 k zahájení zadávacího řízení Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52 písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Kutná Hora, Masarykova ulice-rekonstrukce chodníků",

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53 odst. 6 zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise /náhradník komise
1 Mgr. Sylvia Doušová/ Mgr. Vít Šnajdr
2. Ing. Jiří Janál /Jan Trávníček, DiS.
3. Michaela Špačková/ Ing. arch. Martin Kremla,
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Michaela Špačková a v její nepřítomnosti Ing. Jiří Janál, odbor investic MÚ,
b) s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 na zajištění administrace tohoto zadávacího řízení dle ustanovení § 43 zákona,
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona- Ing. Josef Bárta, společně s jednou osobou zadavatele otevřel elektronicky podané nabídky, posuzoval kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,

III. p o v ě ř u j e starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 317/20 ke zhotovení dokumentace pro rekonstrukci - MŠ Trebišovská
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, 28401 Kutná Hora, IČO: 45144788 na vypracování Projektu stavby pro stavební povolení s propracováním do úrovně prováděcí dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb na přestavbu MŠ Trebišovská,

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít se jmenovanou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 318/20 k rekonstrukci ZŠ J. A. Komenského - archeologický výzkum
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení na zhotovitele záchranného archeologického výzkumu interiéru bývalé ZŠ J. A. Komenského, na základě stanoviska Archeologického ústavu, jako veřejné zakázky malého rozsahu formou oslovení třech předem vybraných uchazečů,

II. u k l á d á
a) uzavřít dodatek č. 4 se společností ČMÚD Pardubice, na vypsání a administraci VŘ na zhotovitele archeologického výzkumu v rámci akce "Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře,

b) vypsat prostřednictvím administrátora VŘ pro akci Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského, společnosti ČMÚD Pardubice, VŘ na dodavatele záchranného archeologického výzkumu.
Zodpovídá : Ing. Janál, Mgr. Jarkulišová      Termín : 30.07.20


Usnesení č. 319/20 k opravě přístavby objektu městské policie
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na opravu přístavby objektu Městské policie v Kutné Hoře - dodavatel - Ondřej Tunkl, IČO: 48667234, Hořany 38, 284 01 Miskovice, za nabídkovou cenu 162.176,00 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
a) odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku,
b) odboru ekonomickému provést příslušné rozpočtové opatření k finančnímu pokrytí realizace akce.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 320/20 k výsledku VŘ na vybavení nářadím - Sportovní hala III. etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VŘ vedeného jako Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku vybavení III. etapy sportovní haly nářadím a náčiním kdy nejvýhodnější nabídku podala firma Sport Club s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít se jmenovanou firmou smlouvu o dodávce požadovaného vybavení.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 321/20 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu technického zařízení
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti se spol. GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., se sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 322/20 k výsledku výběrového řízení k VZMR Dětská hřiště
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pořízení hracích prvků na dětská hřiště v Kutné Hoře". Jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele LUNA PROGRESS s.r.o.,

b) uzavření smlouvy na VZMR s dodavatelem: LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, Nebahovy, 384 01, za celkovou cenu 827.519 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 323/20 k návrhu na uzavření Veřejnoprávní smlouvy - LOZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s místní organizací Ligou na ochranu zvířat, se sídlem Jeníkovská 1149/78, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 16.06.20


Usnesení č. 324/20 k uzavření Dodatku 2 - EKO-PF
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ 62525816.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 325/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 6/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 6/20, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Měření rychlosti nájem ve výši 203.915 Kč, a to na úkor výdajové položky Odstn. havárie - monitoring - Kremnická ve výši 40.364 Kč, výdajové položky Komunikace - služby ve výši 50.000 Kč, výdajové položky Ost. Záležitosti v komunikacích - studie 63.551 Kč a výdajové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 50.000 Kč. 
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 22.05.20


Usnesení č. 326/20 k rozpočtovému opatření OSZ č.3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 o poskytnutí dotace na výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách ve výši 1.619.294 Kč na kalendářní rok 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 327/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 4
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 4- navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu registrační číslo projektu CZ/03.2.63./0.0./0.0./16_063/0006582 (platba č. 4) na realizaci projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná Hora" ve výši 542.161,45 Kč, realizace projektu 1. 5. 2018 - 30. 4. 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 328/20 k vytvoření pracovních míst - Bezpečnostní pracovník
Rada města s c h v a l u j e
u Městské policie KH s účinností od 1. 6. 2020 - vytvoření 3 pracovních míst na pracovní pozici "Bezpečnostní pracovník - asistent prevence kriminality".
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 329/20 k účetní závěrce za rok 2019 Průvodcovské služby Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2019 Průvodcovské služby příspěvkové organizace Města Kutná Hora,

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku Průvodcovské služby příspěvkové organizace tak, že zisk z hlavní a hospodářské činnosti ve výši 187.135,93 Kč převede do Rezervního fondu organizace.
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 30.06.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 13. května 2020

Nahoru