13. května 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.května 2015

Usnesení č. 452/15 k rozpočtovému opatření KT č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1 - posílení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přiznaného finančního příspěvku na realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" dle smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Městem Kutná Hora a Svazem měst a obcí ČR dle žádosti o platbu ve výši 519.749,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 453/15 k rozpočtovému opatření KT č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na profese dle důvodové zprávy pro rok 2014-2015.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 454/15 k uzavření smlouvy o výkonu fce jednatele Průvodcovské služby
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a PaedDr. Robertem Lukáškem, Kutná Hora, s účinností od 1. 5. 2015.
Zodpovídá : Dr. R.Lukášek, jednatel      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 455/15 k rozpočtovému opatření EKO č.9
Rada města I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace pro MAS Lípa pro venkov na zpracování studie zajišťující variantní řešení odstranění zdrojů znečistění nádrže na pitnou vodu Vrchlice ve výši 15.000,-Kč
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9, přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na poskytnutí dotace pro MAS Lípa pro venkov na zpracování studie zajišťující variantní řešení odstranění zdrojů znečistění nádrže na pitnou vodu Vrchlice ve výši 15.000,-Kč dle důvodové zprávy č. 2
c) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši dle bodu a) pro MAS Lípa pro venkov z.s., dle důvodové zprávy 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.a)
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Kocián      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 456/15 k prodeji pozemků v k.ú.KH - p.Flachs
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 4521/9 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Michalu Flachsovi,Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 911/10 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 457/15 k záměru na prodej části pozemku v k.ú.Bernardov - man.Pavlovi
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 499 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Bernardov, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti manželů pana Mgr. Jana Pavla a paní Lenky Pavlové, DiS.,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.07.15


Usnesení č. 458/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Hubička
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 2544 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Radku Hubičkovi,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2 pozemku za podmínky, že nový vlastník na své náklady vybuduje do 31.12. 2016 na hranici části pozemku p.č. 2544, která zůstane ve vlastnictví Města Kutné Hory, a kupované části pozemku p.č. 2544, vše v k.ú. Kutná Hora zděné oplocení výšky cca 2m. V případě nedodržení této podmínky je Město Kutná Hora oprávněno odstoupit od kupní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 459/15 k prodeji pozemku v k.ú.KH - HPH, spol. s r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej podílu ve výši id. 2/3 pozemku p.č. 3246/29 o výměře 1.410 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 98.297,- Kč + DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 460/15 k odkupu pozemků v k.ú.Sedlec u KH - man.Filipských
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení objednat geodetické vytyčení hranice pozemku p.č. 795/81 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví manželů Luďka a Marty Filipských,Kutná Hora, a po ověření hranic v případě potřeby objednat vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 795/81 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, která bude potřebná k rekonstrukci hřiště u ZŠ Jana Palacha.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 461/15 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - p.Růžička
Rada města s o u h l a s í
s udělením plné moci panu Stanislavu Růžičkovi,Kutná Hora 4 k zajištění odnětí části pozemku p.č. 669/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Kaňk z pozemků určených k plnění funkcí lesa a k podání návrhu na změnu Územního plánu města Kutné Hory, který je k tomuto úkonu potřeba.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 462/15 k odpovědi na dopis p.Marka
Rada města s c h v a l u j e
předloženou odpověď na dopis pana Jiřího Marka, Čáslav ze dne 9.3. 2015 týkajícího se přístupové cesty k rodinným domům č.p. 14 a 32 v k.ú. Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 463/15 ke zřízení věc. břemene - služebnost cesty v k.ú.Hetlín - man.Mahrlovi
Rada města n e s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti cesty na části pozemku p.č. 228 v k.ú. Hetlín ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 229/2 v k.ú. Hetlín, kterými jsou v současné době manželé Ing. Josef Mahrla a pí Milena Mahrlová,Praha 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 464/15 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (vedení knn - ul. Hrnčířská) na pozemcích p.č. 3036/13, 3036/14, 3678/1, 3678/4, 3678/13, 3678/18 a 3679/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 465/15 ke zřízení věcného břemene - rekonstrukce ul.Na Plácku v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Odvodňovací potrubí a výústní objekt" dle projektové dokumentace vypracované Projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby Ing. Jiří Kejval, Jana Hubalová, se sídlem Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora na rekonstrukci ul. Na Plácku v Malíně na části pozemku p.č. 566/8 v k.ú. Malín ve vlastnictví Povodí Labe , s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene, minimálně však částku ve výši 1.000,- Kč. Roční užitek pro tento účel je 20,- Kč/m2 plochy věcného břemene + DPH.

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Odvodňovací potrubí" dle projektové dokumentace vypracované Projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby Ing. Jiří Kejval, Jana Hubalová, se sídlem Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora na rekonstrukci ul. Na Plácku v Malíně na části pozemku p.č. 580/2 v k.ú. Malín ve vlastnictví paní Evy Malinové, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 350,- Kč/bm bez DPH.

c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Odvodňovací potrubí" dle projektové dokumentace vypracované Projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby Ing. Jiří Kejval, Jana Hubalová, se sídlem Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora na rekonstrukci ul. Na Plácku v Malíně na části pozemku p.č. 187 v k.ú. Malín ve vlastnictví paní Mgr. Ladislavy Krčmářové, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 350,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 466/15 k vyhodnocení VŘ č.M 1/15 - areál pivovaru Lorec v KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
průběh výběrového řízení č. M 1/15 a jeho ukončení, včetně všech došlých nabídek.

II. v y ř a z u j e
na základě nesplnění podmínek výběrového řízení č. M 1/15 přihlášku spol. Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o. s nabídkou kupní ceny ve výši 16.000.161,- Kč.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 1931/1 o výměře 10390 m2, jehož součástí je stavba č.p. 11 a další stavby, pozemku p.č. 1931/2 o výměře 12 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/3 o výměře 279 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/4 o výměře 184 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/5 o výměře 46 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/6 o výměře 829 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/7 o výměře 180 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/8 o výměře 925 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/9 o výměře 42 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/10 o výměře 101 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/1 o výměře 628 m2, pozemku p.č. 1934/2 o výměře 70 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/3 o výměře 48 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1935/2 o výměře 898 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech inženýrských sítí a všech
součástí a příslušenství, společnosti SMART estate a.s. za celkovou kupní cenu ve výši 16.333.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 467/15 k žádosti společnosti Dedeman, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Dedeman, s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Praha - Žižkov ve dnech 21.8.2015 - 23.8.2015 za účelem parkování technických automobilů účastníků akce Veteran Rallye 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.08.15


Usnesení č. 468/15 k žádosti Václava Veselého
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Václavem Veselým,Kutná Hora, dne 29.7.2015 za účelem uvedení divadelního představení "Jeden za všechny!" s tím, že náklady za elektrickou energii uhradí vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.07.15


Usnesení č. 469/15 k žádosti Vysoké školy politických a společenských věd
Rada města s o u h l a s í
a) s využitím Královské audienční síně v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora společností Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., IČ 27072622, se sídlem Barborská 52, Kutná Hora dne 26.6.2015 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod, za účelem pořádání promoce s tím, že cena za využítí prostor Královské audienční síně činí dle Ceníku společenských prostor Vlašského dvora v Kutné Hoře 3.000,- Kč/1 hodinu + DPH.

b) s tím, že Městem Kutná Hora bude uhrazena částka ve výši 1.500,- Kč společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako kompenzace za omezení provozu dne 26.6.2015 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 470/15 k vydání závazného stanoviska
Rada města s o u h l a s í
ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi s vydáním závazného stanoviska obce pro tyto osoby:

1. Červeňáková Jana,Kutná Hora
2. Červeňáková Lucie,Kutná Hora
3. Červeňáková Nataša,Kutná Hora
4. Čureja Milan,Kutná Hora
5. Čureja Petr,Kutná Hora
6. Čurejová Anna,Kutná Hora
7. Čejková Zdeňka,Kutná Hora
8. Peštová Emílie,Kutná Hora
9. Sapák Tomáš,Kutná Hora
10. Ferencová Naděžda, Kutná Hora
11. Tušják Jan,Kutná Hora
12. Kuna Dušan,Kutná Hora
13. Ferenc Július,Kutná Hora
14. Čulen Michal,Kutná Hora
15. Červeňáková Mária,Kutná Hora
16. Bandi Zoltán,Kutná Hora
17. Mačo Juraj,Kutná Hora
18. Zavřel Rudolf,Kutná Hora
19. Kadlecová Šárka,Kutná Hora
20. Kadlecová Pavla,Kutná Hora
21. Ferenc Ondřej,Kutná Hora
22. Dospěl Vladimír,Kutná Hora
23. Čurejová Erika,Kutná Hora
24. Zahradník Bohumil,Kutná Hora
25. Siváková Marie,Kutná Hora
26. Siváková Denisa,Kutná Hora
27. Rakašová Marcela,Kutná Hora
28. Pjekurná Pavla,Kutná Hora
29. Janová Jana,Kutná Hora
30. Čurejová Kristina,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 471/15 k žádosti Centra pro zdravotně postižené a seniory Stř.kraje, o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
s tím, že Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., se sídlem Hřebečská 2680, Kladno - Kročehravy poskytne bezplatně 10x za běžný rok společenskou místnost v č.p. 186, Dolní ul., Kutná Hora k pořádání schůze svazů ZO SPCCH, OV SPCCH a ZO SONS.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 472/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 473/15 k zápisu č.2/15 z jednání DR spol.Technické služby KH, s.r.o.
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 26.3.2015.Usnesení č. 474/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - P.Materna
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 4002 o výměře 397 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 475/15 k zápisu č.3/15 z jednání DR spol. Technické služby KH, s.r.o.
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 4.5.2015.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 1.Q.2015 ve výši 100 % jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.


Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 476/15 ke změně textu ve Statutu Fondu regenerace města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou textu ve Statutu Fondu regenerace města Kutné Hory a v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory dle důvodové zprávy. Změny jsou platné ode dne schválení Zastupitelstvem města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 477/15 k uhrazení kompenzace - Průvodcovská služba KH
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, že Městem Kutná Hora bude uhrazena částka ve výši 35.000,- Kč společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako kompenzace za omezení provozu dne 25.5.2015 z důvodu filmového natáčení na nádvoří Vlašského dvora.

II. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10, přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na poskytnutí kompenzace pro Průvodcovskou službu Kutná Hora s.r.o za natáčení ve Vlašském dvoře ve výši 35 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1
b) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši dle bodu a) pro PS s.r.o., dle důvodové zprávy 2.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.a)


Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Zahradníček      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 478/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 20. 4. 2015.


Usnesení č. 479/15 k zápisu sportovní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 29.4.2015

II. s c h v a l u j e
předložený návrh Statutu sportovní komise dle bodu 2. zápisu SK - Statut sportovní komise.


Usnesení č. 480/15 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 481/15 ke složení hodnotící komise "PD pro objekt bývalé cihelny"
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zahájením zadávacího řízení mimo režim zákona na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace pro realizaci stavby a dokumentace pro výběrové řízení na akci: Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny - Kutná Hora.
b) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící
komise ve složení:
člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček Dis.
Ing. Jan Jäger Michaela Špačková

II. u k l á d á
OI organizačně zajistit průběh jednání komise v souladu se zněním zákona o VŘ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 482/15 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 1.čtvrtletí 2015 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 483/15 k rozpočtovému opatření POL č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu pro asistenty prevence kriminality a Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora prevence kriminality v roce 2015 včetně doplatku za rok 2014 do výše 1.136.041,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 484/15 k zápisu z jednání kulturní a IT komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní a IT komise dne 8. 4. 2015.


Usnesení č. 485/15 k žádosti o finanční podporu festivalu Kmochův Kolín
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou koncertu konaného v Kutné Hoře v rámci 52. ročníku festivalu dechových orchestrů Kmochův Kolín 2015 ve výši 10.000,- Kč
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 486/15 k zápisu z jednání DR spol.Průvodcovská služba KH s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 5. května 2015.Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 13. května 2015

Nahoru